EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1573

Komission asetus (EY) N:o 1573/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuotantotukeen oikeutettujen kuivattujen viikunoiden ominaisuuksien osalta

OJ L 187, 20.7.1999, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 298 - 302
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 298 - 302
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 65 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1573/oj

31999R1573

Komission asetus (EY) N:o 1573/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuotantotukeen oikeutettujen kuivattujen viikunoiden ominaisuuksien osalta

Virallinen lehti nro L 187 , 20/07/1999 s. 0027 - 0031


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1573/1999,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuotantotukeen oikeutettujen kuivattujen viikunoiden ominaisuuksien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2199/97(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo, että

1) asetuksen (EY) N:o 2201/96 I osastossa otetaan käyttöön tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotantotukijärjestelmä, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotantotukijärjestelmän osalta 19 päivänä maaliskuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 504/97(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 702/1999(4), vahvistetaan mainittuun järjestelmään sovellettavat yleiset säännökset; olisi määriteltävä erityiset yksityiskohtaiset säännöt ominaisuuksista, jotka kuivatuilla viikunoilla on oltava tuotantotukea saadakseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 504/97 muiden säännösten soveltamista,

2) kuivattujen viikunoiden laatu vaihtelee ennen jalostamista ja sen jälkeen; olisi säädettävä, että vähimmäishinta ja tuotantotuki vahvistetaan koskemaan määrättyä tuotelajia; yhteisön tuotannossa esiintyy kahdenlaisia kuivattuja viikunoita, pieniä hedelmiä tuottavista ja muista lajikkeista kuivattuja viikunoita; olennainen ominaisuus, jonka perusteella näiden kahden lajin markkinahinnat määräytyvät, on niiden koko; välittömään kulutukseen tarkoitettujen kuivattujen viikunoiden vähimmäishinta ja tuki olisi tästä syystä vahvistettava molempien lajien osalta edustavimman kokoluokan perusteella, ja muihin kokoluokkiin sovellettava hinta ja tuki olisi määriteltävä niiden perusteella,

3) asetuksen 2201/96 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vähimmäislaatuvaatimusten tarkoituksena on välttää valmistamasta sellaisia tuotteita, joille ei ole minkäänlaista kysyntää tai jotka vääristäisivät markkinoita; mainittujen vaatimusten on perustuttava perinteisiin ja moitteettomiin valmistusmenetelmiin; näiden säännösten noudattamisen varmistamiseksi olisi vahvistettava ne vähimmäisominaisuudet, jotka jalostajan ostamilla jalostamattomilla kuivatuilla viikunoilla sekä tukeen oikeutetuilla kuivatuilla viikunoilla on oltava,

4) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on syytä määritellä yksityiskohtaiset säännöt kuivattujen viikunoiden ominaisuuksien tarkastamiseksi ennen jalostusta ja sen jälkeen,

5) tietyt tämän asetuksen vaatimukset edellyttävät tuotanto- ja jalostusalan perinpohjaista mukauttamista; tästä syystä mainitut vaatimukset on tarpeen ottaa käyttöön asteittain tämän asetuksen voimaantuloa seuraavien viiden markkinointivuoden aikana,

6) tämän asetuksen säännöksissä toistetaan lainsäädännön kehitykseen sekä teknisiin ja taloudellisiin tietoihin mukauttaen ne kuivattuja viikunoita koskevat erityissäännökset, joista on säädetty tiettyjen tukeen oikeutettujen hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuottajille maksettavista vähimmäishinnoista sekä tuotantotuen määristä 19 päivänä kesäkuuta 1984 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1709/84(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1591/98(6), 1 ja 2 artiklassa; mainitun asetuksen 1 ja 2 artikla sekä sen liitteet I, II ja III olisi näin ollen kumottava, ja

7) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Vähimmäishinnan maksamiseksi tuottajalle jalostamattomien kuivattujen viikunoiden on vastattava liitteessä II esitettyjä ominaisuuksia.

2. Tuen maksamiseksi kuivattujen viikunoiden ja viikunapastojen on vastattava liitteessä III esitettyjä ominaisuuksia.

3. Jalostamattomista kuivatuista viikunoista tuottajalle maksettava vähimmäishinta ja kuivattujen viikunoiden tuotantotuki vahvistetaan liitteessä II ja liitteessä III lueteltuja ominaisuuksia vastaaville tuotteille, joiden kokoluokka on 75-105 hedelmää kilogrammassa pieniä hedelmiä tuottavien lajikkeiden osalta ja 65-85 hedelmää kilogrammassa muiden lajikkeiden osalta. Muiden kuivattujen viikunoiden vähimmäistuki ja tuki kerrotaan jollakin liitteessä I vahvistetuista kertoimista.

2 artikla

1. Jalostamattomien kuivattujen viikunoiden ominaisuudet ja kokoluokka varmistetaan jalostajan tuottajan kanssa yhteisymmärryksessä erästä ottamien edustavien näytteiden perusteella. Sekä jalostajan että tuottajan on tutkittava näytteet, ja tulokset on kirjattava. Tässä yhteydessä "eräillä" tarkoitetaan saman tuottajan tai tuottajaorganisaation samaan aikaan jalostajan haltuun otettavaksi esittämien tuotteiden määrää.

2. Kuivattujen viikunoiden osalta jalostajan on jokaisesta myydystä erästä näytteitä ottamalla tarkastettava, että tuen saamiseksi vaadittavat ominaisuudet sekä kokoluokka täyttyvät. Tarkastuksen tulokset on kirjattava. Jokaisen tutkittavan näytteen nettopainon on oltava vähintään yksi kilogramma.

3. Jäsenvaltiot voivat antaa kansallisia säännöksiä lajittelussa poistettavista määristä erityisesti niiden vähimmäisprosenttiosuuden, valvonnan ja käyttötarkoituksen osalta.

3 artikla

Kumotaan asetuksen (ETY) N:o 1709/84 1 ja 2 artikla sekä liitteet I, II ja III.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 1999/2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.

(2) EYVL L 303, 6.11.1997, s. 1.

(3) EYVL L 78, 20.3.1997, s. 14.

(4) EYVL L 89, 1.4.1999, s. 26.

(5) EYVL L 162, 20.6.1984, s. 8.

(6) EYVL L 208, 24.7.1998, s. 14.

LIITE I

VÄHIMMÄISHINTAAN JA TUOTANTOTUKEEN SOVELLETTAVAT KERTOIMET

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

JALOSTAMATTOMIEN KUIVATTUJEN VIIKUNOIDEN OMINAISUUDET

1. Määritelmä

Jalostamattomien kuivattujen viikunoiden on oltava peräisin Ficus carica domestica L. -lajin lajikkeiden kypsistä hedelmistä, jotka on kuivattu luonnollisesti.

2. Vähimmäisvaatimukset ja sallitut poikkeamat

Jalostamattomien kuivattujen viikunoiden

- kosteuspitoisuus saa olla enintään 24 prosenttia,

- kokoluokan on oltava vähintään 136 hedelmää/kg pieniä hedelmiä tuottavien lajikkeiden(1) ja 116 hedelmää/kg muiden lajikkeiden osalta,

- kuoren on oltava ohut ja mallon koostumukseltaan hunajamainen,

- värin on oltava melko tasainen,

- on oltava puhtaita ja käytännössä vailla vieraita aineita.

Kunkin erän osalta sallitaan seuraavat poikkeamat(2):

- 30 prosenttia lukumäärästä tai painosta kuivattuja viikunoita, joissa on sisäisiä tai ulkoisia minkä tahansa syyn aiheuttamia vaurioita, jotka ovat hyönteisten aiheuttamia enintään 18 prosentissa viikunoita,

- 3 prosenttia lukumäärästä tai painosta jalostukseen soveltumattomia kuivattuja viikunoita.

(1) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel tai Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordoví, Blancos, De la Casta, Verdejos.

(2) Markkinointivuoden 2003/2004 loppuun asti sallitaan seuraavat poikkeamat:

- 40 prosenttia markkinointivuosina 1999/2000 ja 2000/2001 ja 35 prosenttia seuraavina markkinointivuosina lukumäärästä tai painosta kuivattuja viikunoita, joissa on sisäisiä tai ulkoisia minkä tahansa syyn aiheuttamia vaurioita, jotka ovat hyönteisten aiheuttamia enintään 25 prosentissa viikunoita markkinointivuosina 1999/2000 ja 2000/2001 ja 20 prosentissa viikunoita seuraavina markkinointivuosina,

- 10 prosenttia markkinointivuosina 1999/2000 ja 2000/2001 ja 6 prosenttia seuraavina markkinointivuosina lukumäärästä tai painosta jalostukseen soveltumattomia kuivattuja viikunoita.

LIITE III

A. KUIVATTUJEN VIIKUNOIDEN OMINAISUUDET

1. Määritelmä

Kuivattujen viikunoiden on oltava peräisin Ficus carica domestica L. -lajin lajikkeiden kypsistä hedelmistä, jotka on kuivattu luonnollisesti.

2. Vähimmäisvaatimukset ja sallitut poikkeamat

Kuivattujen viikunoiden

- kosteuspitoisuus saa olla enintään 24 prosenttia,

- kokoluokan on oltava vähintään 136 hedelmää/kg pieniä hedelmiä tuottavien lajikkeiden(1) ja 116 hedelmää/kg muiden lajikkeiden osalta,

- kuoren on oltava ohut ja mallon koostumukseltaan hunajamainen,

- värin on oltava tasainen,

- on oltava puhtaita ja vailla vieraita aineita.

Kunkin erän osalta sallitaan seuraavat poikkeamat:

- 25 prosenttia lukumäärästä tai painosta kuivattuja viikunoita, joissa on sisäisiä tai ulkoisia minkä tahansa syyn aiheuttamia vaurioita, jotka ovat hyönteisten aiheuttamia enintään 15 prosentissa viikunoita.

B. VIIKUNAPASTOJEN OMINAISUUDET

Määritelmä ja vähimmäisvaatimukset

Viikunapastat valmistetaan liitteessä II lueteltujen ominaisuuksien mukaisista jalostamattomista kuivatuista viikunoista. Kokoluokka saa kuitenkin olla pienempi.

Valmistuksessa käytettävien jalostamattomien kuivattujen viikunoiden on oltava kuumalla vedellä pestyjä ja kuumalla ilmalla kuivattuja. Niiden kosteuspitoisuus saa olla enintään 24 prosenttia.

(1) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel tai Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordoví, Blancos, De la Casta, Verdejos.

Top