EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1572

Komission asetus (EY) N:o 1572/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999

OJ L 187, 20.7.1999, p. 13–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1572/oj

31999R1572

Komission asetus (EY) N:o 1572/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999

Virallinen lehti nro L 187 , 20/07/1999 s. 0013 - 0026


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1572/1999,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999,

oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1638/98(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 11 kohdan,

ottaa huomioon tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle sekä tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä 17 päivänä heinäkuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2261/84(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1639/98(4), ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo, että

1) asetuksen (ETY) N:o 2261/84 18 artiklassa säädetään, että asetuksen N:o 136/66/ETY 5 artiklan 7 kohdan tarkoitetut oliivien ja öljyn tuotokset on vahvistettava yhtenäisiä tuotantoalueita kohti tuottajajäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella; tuotantoalueet rajataan komission asetuksessa (EY) N:o 2138/97(5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2075/98(6); saatujen tietojen perusteella on syytä vahvistaa tuotokset liitteessä esitetyllä tavalla,

2) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oliivien ja öljyn tuotokset markkinointivuodeksi 1998/1999 vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 32.

(3) EYVL L 208, 3.8.1984, s. 3.

(4) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 38.

(5) EYVL L 297, 31.10.1997, s. 3.

(6) EYVL L 265, 30.9.1998, s. 10.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

A. ITALIA/ITALIEN/ITALIEN/ΙΤΑΛΙΑ/ITALY/ITALIE/ITALIA/ITALIË/ITÁLIA/ITALIA/ITALIEN

>TAULUKON PAIKKA>

B. FRANCIA/FRANKRIG/FRANKREICH/ΓΑΛΛΙΑ/FRANCE/FRANCE/FRANCIA/FRANKRIJK/FRANÇA/RANSKA/FRANKRIKE

>TAULUKON PAIKKA>

C. GRECIA/GRÆKENLAND/GRIECHENLAND/ΕΛΛΑΔΑ/GREECE/GRÈCE/GRECIA/GRIEKENLAND/GRÉCIA/KREIKKA/GREKLAND

>TAULUKON PAIKKA>

D. PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGAL/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTOGALLO/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGALI/PORTUGAL

>TAULUKON PAIKKA>

Top