EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(02)

Sopimus - Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus viimeksi mainittujen1osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen - Päätösasiakirja

OJ L 176, 10.7.1999, p. 36–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 2–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 148 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj

Related Council decision

21999A0710(02)

Sopimus - Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus viimeksi mainittujen1osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen - Päätösasiakirja

Virallinen lehti nro L 176 , 10/07/1999 s. 0036 - 0062


SOPIMUS

Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

sekä

ISLANNIN TASAVALTA JA

NORJAN KUNINGASKUNTA, jotka

KATSOVAT, että siitä lähtien, kun Schengenin sopimukset allekirjoittaneiden Euroopan unionin kolmentoista jäsenvaltion sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen Luxemburgin sopimus allekirjoitettiin 19 päivänä joulukuuta 1996, viimeksi mainitut valtiot ovat osallistuneet Schengenin sopimusten ja niihin liittyvien määräysten soveltamista, täytäntöönpanoa ja kehittämistä koskeviin keskusteluihin,

KATSOVAT, että sen jälkeen kun Euroopan unionista tehtyä sopimusta, Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia ja niihin liittyviä tiettyjä asiakirjoja muuttavalla Amsterdamin sopimuksella liitettiin Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen pöytäkirja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia (jäljempänä "Schengen-pöytäkirja"), Schengenin sopimukset allekirjoittaneet Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät keskenään yhteistyötä kyseisten sopimusten ja niihin liittyvien säännösten soveltamisalalla Euroopan unionin toimielinten ja oikeuden puitteissa sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että Luxemburgin sopimuksen päämääränä ja tarkoituksena on säilyttää viiden Pohjoismaan välinen nykyinen järjestelmä, joka perustuu passintarkastusten poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla Kööpenhaminassa 12 päivänä heinäkuuta 1957 allekirjoitettuun sopimukseen, jolla luotiin Pohjoismaiden passiunioni, kun Euroopan unioniin kuuluvat Pohjoismaat osallistuvat Schengenin sopimusten mukaiseen järjestelmään henkilötarkastusten lakkauttamisesta sisärajoilla,

PITÄVÄT MIELESSÄÄN Luxemburgin sopimuksen määräykset,

TOTEAVAT kuitenkin Schengenin säännöstön sisällyttämisen osaksi Euroopan unionia merkitsevän, että Schengenin säännöstön muodostavien määräysten edelleen kehittämistä koskevien päätösten tekemisestä on tullut Euroopan unionia ja myös Euroopan yhteisöä koskeva asia,

TOTEAVAT, että Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti Euroopan unioni ja myös Euroopan yhteisö haluavat noudattaa ja edistää Luxemburgin sopimuksen päämäärää ja tarkoitusta sopimuksella, jonka nojalla Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan osallistuvat Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon ja edelleen kehittämiseen Luxemburgin sopimuksen perusteella, jolloin toteutuu yhteinen tavoite kyseisten kahden valtion jatkuvasta osallistumisesta mainittuun toimintaan,

VAKUUTTUNEINA siitä, että Schengenin säännösten muodostavien määräysten käytännön soveltamista, täytäntöönpanoa ja edelleen kehittämisen valmistelemista koskeviin keskusteluihin on sopivalla tavalla saatava kaikilla tasoilla mukaan kaikki osapuolet, jotka soveltavat Schengenin säännöstön muodostavia määräyksiä ja joita kyseiset määräykset ja niiden tuleva kehittäminen lopulta todennäköisesti koskevat, Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta mukaan luettuina,

KATSOVAT, että tämän vuoksi on luotava Euroopan unionin toimielinjärjestelmään kuulumaton organisaatiorakenne, jonka avulla Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta voivat olla mukana päätösten valmistelussa kyseisillä aloilla ja osallistua tähän toimintaan sekakomiteassa,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta, jäljempänä "Islanti" ja "Norja", osallistuvat Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen tämän sopimuksen liitteissä A ja B tarkoitettujen määräysten piiriin kuuluvilla aloilla.

Sopimuksessa luodaan molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet siinä määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

2 artikla

1. Islanti ja Norja panevat täytäntöön tämän sopimuksen liitteessä A esitetyn Schengenin säännöstön määräykset ja soveltavat niitä sellaisina kuin ne koskevat Schengen-pöytäkirjassa vahvistettuun tiiviimpän yhteistyöhön osallistuvia Euroopan unionin jäsenvaltioita.

2. Sikäli kuin tämän sopimuksen liitteessä B esitettyjen Euroopan yhteisön säädösten säännöksillä on korvattu tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen vastaavia määräyksiä tai ne on hyväksytty kyseisen yleissopimuksen nojalla, Islanti ja Norja panevat kyseiset säännökset täytäntöön ja soveltavat niitä.

3. Myös Islanti ja Norja hyväksyvät, soveltavat ja panevat täytäntöön Euroopan unionin hyväksymät säädökset ja toimenpiteet, jotka muuttavat A ja B liitteessä mainittuja säännöksiä tai perustuvat niihin ja joihin on sovellettu tässä sopimuksessa määrättyjä menettelyjä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 8 artiklan soveltamiseen.

3 artikla

1. Perustetaan sekakomitea, jonka jäseninä ovat Islannin ja Norjan hallitusten, Euroopan unionin neuvoston, jäljempänä "neuvosto", jäsenten ja Euroopan yhteisöjen komission, jäljempänä "komissio", edustajat.

2. Sekakomitea hyväksyy oman työjärjestyksensä yksimielisesti.

3. Sekakomitea kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jonkin jäsenensä pyynnöstä.

4. Ottaen huomioon 4 artiklan 2 kohdan määräykset, sekakomitea kokoontuu tilanteen mukaan ministerien, korkeiden virkamiesten tai asiantuntijoiden tasolla.

5. Sekakomitean puheenjohtajana toimii

- asiantuntijatasolla: Euroopan unionin edustaja

- korkeiden virkamiesten tasolla ja ministeritasolla: Euroopan unionin edustaja ja Islannin tai Norjan hallituksen edustaja vuorotellen kuuden kuukauden ajan.

4 artikla

1. Sekakomitea käsittelee tämän sopimuksen mukaisesti kaikkia 2 artiklan piiriin kuuluvia asioita ja varmistaa, että kaikkia Islannin ja Norjan tärkeinä pitämiä asioita tarkastellaan asianmukaisesti.

2. Islannin ja Norjan edustajilla on ministeritason sekakomiteassa mahdollisuus:

- selvittää jonkin tietyn säädöksen tai toimenpiteen suhteen kohtaamiaan ongelmia ja vastata muiden valtuuskuntien kohtaamiin ongelmiin,

- kertoa käsityksensä niiden kannalta tärkeiden määräysten kehittämistä ja täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.

3. Ministeritason sekakomitean kokoukset valmistellaan sekakomiteassa korkeiden virkamiesten tasolla.

4. Islannin ja Norjan hallitusten edustajat voivat tehdä sekakomitealle esityksiä 1 artiklassa mainituista asioista. Keskustelun jälkeen komissio tai jokin jäsenvaltioista voi tarkastella kyseisiä esityksiä tehdäkseen Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti ehdotuksen tai aloitteen Euroopan yhteisön tai Euroopan unionin säädöksen tai toimenpiteen hyväksymiseksi.

5 artikla

Sekakomitealle ilmoitetaan kaikista neuvostossa valmisteilla olevista, tämän sopimuksen kannalta mahdollisesti tärkeistä säädöksistä ja toimenpiteistä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan määräysten soveltamista.

6 artikla

Laatiessaan uutta lainsäädäntöä jollain tämän sopimukseen piiriin kuuluvalla alalla komissio kuulee epävirallisesti Islannin ja Norjan asiantuntijoita samoin kuin se kuulee jäsenvaltioiden asiantuntijoita laatiessaan ehdotuksiaan.

7 artikla

Sopimuspuolet ovat samaa mieltä siitä, että olisi saatava aikaan sopiva järjestely perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltioon tai Islantiin tai Norjaan jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio. Järjestelyn olisi oltava käytettävissä silloin, kun liitteissä A ja B tarkoitetut määräykset sekä 2 artiklan 3 kohdan nojalla jo hyväksytyt määräykset saatetaan voimaan Islannin ja Norjan suhteen 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

8 artikla

1. Ainoastaan Euroopan unionin toimivaltaiset toimielimet saavat hyväksyä 2 artiklassa tarkoitettuihin asioihin liittyviä uusia säädöksiä ja toimenpiteitä. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, kyseiset säädökset ja toimenpiteet tulevat voimaan samanaikaisesti Euroopan unionin ja sen asianomaisten jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan suhteen, jollei niissä nimenomaisesti toisin mainita. Tässä yhteydessä otetaan huomioon aika, jonka Islanti tai Norja sekakomiteassa on ilmoittanut tarvitsevansa voidakseen täyttää valtiosääntönsä asettamat vaatimukset.

2. a) Neuvosto ilmoittaa välittömästi Islannille ja Norjalle sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä, joihin on sovellettu tämän sopimuksen mukaisia menettelyjä. Islanti ja Norja päättävät kumpikin tahollaan, hyväksyvätkö ne kyseisten säädösten tai toimenpiteiden sisällön ja sisällyttävätkö ne sen omaan oikeusjärjestykseensä. Ne ilmoittavat päätöksistään neuvostolle ja komissiolle 30 päivän kuluessa kyseisten säädösten tai toimenpiteiden hyväksymisestä.

b) Jos tällainen säädös tai toimenpide voi sisällöltään sitoa Islantia vasta valtiosäännön asettamien vaatimusten tultua täytetyiksi, Islanti toimittaa asiasta tiedon neuvostolle ja komissiolle antaessaan ilmoituksensa. Islanti ilmoittaa viipymättä kaikkien valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä neuvostolle ja komissiolle kirjallisesti ja toimittaa tästä tiedon viimeistään neljä viikkoa ennen ajankohtaa, jona kyseisen säädöksen tai toimenpiteen on määrä tulla voimaan Islannin suhteen, kuten 1 kohdan mukaisesti on päätetty.

c) Jos tällainen säädös tai toimenpide voi sisällöltään sitoa Norjaa vasta valtiosäännön asettamien vaatimusten tultua täytetyiksi, Norja toimittaa asiasta tiedon neuvostolle ja komissiolle antaessaan ilmoituksensa. Norja ilmoittaa viipymättä kaikkien valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä neuvostolle ja komissiolle kirjallisesti, viimeistään kuuden kuukauden kuluttua neuvoston ilmoituksesta. Siitä ajankohdasta, jona kyseisen säädöksen tai toimenpiteiden oli määrä tulla voimaan Norjan osalta, aina siihen asti, kunnes se on ilmoittanut valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä, Norja soveltaa väliaikaisesti kyseisen säädöksen tai toimenpiteen sisältöä, silloin kun se on mahdollista.

3. Se, että Islanti ja Norja hyväksyvät 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä tai toimenpiteitä sisällöllisesti, luo oikeuksia ja velvollisuuksia toisaalta Islannin ja Norjan välille ja toisaalta Islannin ja Norjan sekä Euroopan yhteisön ja Euroopan yhteisön ja Euroopan yhteisön niiden jäsenvaltioiden välille, joita kyseiset säädökset ja toimenpiteet sitovat.

4. Siinä tapauksessa, että:

a) joko Islanti tai Norja ilmoittaa päätöksestään olla hyväksymättä 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä ja toimenpiteitä, joihin on sovellettu tämän sopimuksen mukaisia menettelyjä, tai

b) joko Islanti tai Norja ei anna ilmoitusta 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa 30 päivänä määräajassa, tai

c) Islanti ei anna ilmoitusta ennen 2 kohdan b alakohdan mukaisen neljän viikon määräajan päättymistä ennen ajankohtaa, jona kyseisen säädöksen tai toimenpiteen oli määrä tulla voimaan sen suhteen, tai

d) Norja ei anna ilmoitusta ennen 2 kohdan c alakohdan mukaisen kuuden kuukauden määräajan päättymistä tai ei ole huolehtinut kyseisen alakohdan mukaisesta väliaikaisesta soveltamisesta alkaen ajankohdasta, jona kyseisen säädöksen tai toimenpiteen oli määrä tulla voimaan sen suhteen,

tämän sopimuksen katsotaan päättyvän joko Islannin tai Norjan suhteen, ellei sekakomitea tarkasteltuaan perusteellisesti sopimuksen jatkamismahdollisuuksia päätä toisin 90 päivän kuluessa. Sopimuksen päättyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua 90 päivänä määräajan päättymisestä.

9 artikla

1. Sen tavoitteen saavuttamiseksi, että sopimuspuolet soveltavat ja tulkitsevat mahdollisimman yhtenäisesti 2 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä, sekakomitea tarkastelee jatkuvasti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, jäljempänä "yhteisön tuomioistuin", oikeuskäytännön kehitystä sekä Islannin ja Norjan toimivaltaisten tuomioistuimien kyseisiä määräyksiä koskevan oikeuskäytännön kehitystä. Tätä varten luodaan järjestelmä, jonka avulla tällaista oikeuskäytäntöä koskevia tietoja vaihdetaan säännöllisesti.

2. Edellyttäen, että tarpeelliset muutokset yhteisön tuomioistuimen perussääntöön hyväksytään, Islanti ja Norja saavat toimittaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi vastineita tai kirjallisia huomautuksia tapauksissa, joissa jäsenvaltion tuomioistuin on pyytänyt siltä ennakkoratkaisua jonkin 2 artiklassa tarkoitetun määräyksen tulkinnasta.

10 artikla

1. Islanti ja Norja toimittavat sekakomitealle vuosittain kertomuksia siitä, miten niiden hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet ovat soveltaneet ja tulkinneet 2 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä yhteisön tuomioistuimen mahdollisesti tulkitsemina.

2. Jos sekakomitea ei ole kyennyt takaamaan yhtenäisen soveltamisen ja tulkinnan jatkuvuutta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sen tietoon on tullut olennainen ero yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön ja Islannin tai Norjan tuomioistuimien oikeuskäytännön välillä tai olennainen ero siinä, miten asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaiset ja Islannin tai Norjan viranomaiset soveltavat 2 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä, aloitetaan 11 artiklan mukainen menettely.

11 artikla

1. Jos tämän sopimuksen soveltamisesta syntyy erimielisyyksiä tai jos syntyy 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tilanne, asia otetaan virallisesti riita-asiana ministeritason sekakomitean esityslistalle.

2. Sekakomitean on ratkastava riita 90 päivän kuluessa sen esityslistan hyväksymisestä, jolle riita on otettu.

3. Jos sekakomitea ei kykene ratkaisemaan riitaa 2 kohdassa tarkoitetun 90 päivän kuluessa, määräaikaa jatketaan 30 päivällä lopulliseen raktaisuun pääsemiseksi.

Jos lopullista ratkaisua ei saada aikaan, tämä sopimus katsotaan päättyneeksi Islannin tai Norjan suhteen riippuen siitä, kumpaa valtiota riita koskee. Päättyminen tulee voimaan kuusi kuukautta mainitun 30 päivän ajanjakson päättymisestä.

12 artikla

1. Tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvien hallintokustannusten kattamiseksi Islanti ja Norja maksavat Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon vuosittain rahoitusosuuden seuraavasti:

- Islanti: 0,1 prosenttia

- Norja: 4,995 prosenttia

300000000 Belgian frangista (tai vastaavasta määrästä euroja), jota voidaan vuosittain tarkistaa Euroopan unionin inflaatiokehityksen huomioon ottamiseksi.

Islannin ja Norjan osuus sellaisista tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvista toimintakuluista, joita ei suoriteta Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta, vaan jotka lankeavat suoraan osallistuvien jäsenvaltioiden maksettaviksi, määräytyy sen perusteella, mikä on niiden bruttokansantuotteen osuus kaikkien osallistuvien valtioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta.

Islanti ja Norja osallistuvat Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta suoritettavien toimintakulujen kattamiseen maksamalla vuosittain mainittuun talousarvioon rahoitusosuuden, joka määräytyy sen perusteella, mikä on niiden bruttokansantuotteen osuus kaikkien osallistuvien valtioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta.

2. Islannilla ja Norjalla on oikeus saada tähän sopimukseen liittyviä, komission tai neuvoston yksiköiden laatimia asiakirjoja ja pyytää sekakomitean kokouksissa tulkkaus haluamalleen Euroopan yhteisöjen toimielinten viralliselle kielelle. Kustannukset, jotka aiheutuvat kääntämisestä tai tulkkauksesta islannin tai norjan kielelle tai näistä kielistä, maksaa kuitenkin Islanti ja Norja.

13 artikla

1. Tämä sopimus ei millään tavoin vaikuta Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen tai muuhun Euroopan yhteisön ja Islannin ja/tai Norjan välillä tehtyyn sopimukseen.

2. Tämä sopimus ei millään tavoin vaikuta Islannin ja/tai Norjan ja Euroopan yhteisön välillä tulevaisuudessa mahdollisesti tehtäviin sopimuksiin tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan perusteella tehtäviin sopimuksiin.

3. Tämä sopimus ei vaikuta Pohjoismaiden passiunionin puitteissa tehtävään yhteistyöhön sikäli kuin tällainen yhteistyö ei ole ristiriidassa tämän sopimuksen tai tähän sopimukseen perustuvien säädösten tai toimenpiteiden kanssa tai estä niiden soveltamista.

14 artikla

Tätä sopimusta ei sovelleta Huippuvuoriin.

15 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen tallettajana toimiva neuvoston pääsihteeri on todennut, että kaikki tämän sopimuksen osapuolten itsensä esittämälle tai niiden puolesta esitetylle, sopimuksen noudattamista koskevalle suostumukselle asetetut muodolliset vaatimukset ovat täyttyneet.

2. Sopimuksen 1, 3, 4, 5 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan väliaikaisesti sopimuksen allekirjoittamispäivästä.

3. Sellaisten säädösten tai toimenpiteiden osalta, jotka on hyväksytty tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettu 30 päivän ajanjakso alkaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

4. Liitteissä A ja B tarkoitetut määräykset sekä 2 artiklan 3 kohdan nojalla jo hyväksytyt määräykset saatetaan voimaan Islannin ja Norjan suhteen päivänä, jonka Schengen-pöytäkirjassa vahvistettuun tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvia jäsenvaltioita edustavat neuvoston jäsenet vahvistavat yksimielisesti kuultuaan sekakomiteaa tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisesti ja vakuututtuaan siitä, että Islanti ja Norja täyttävät asianomaisten määräysten täytäntööpanon edellytykset ja että niiden ulkorajoja valvotaan tehokkaasti.

5. Saattamalla voimaan 4 kohdassa tarkoitetut määräykset luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia toisaalta Islannin ja Norjan välille sekä toisaalta Islannin ja Norjan ja Euroopan yhteisön ja Euroopan yhteisön niiden jäsenvaltioiden välille, joiden suhteen nämä määräykset on myös saatettu voimaan.

16 artikla

Islanti tai Norja voivat irtisanoa tämän sopimuksen, tai se voidaan irtisanoa neuvoston päätöksellä, jonka tekevät Schengen-pöytäkirjassa vahvistettuun tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvia jäsenvaltioita edustavat neuvoston jäsenet yksimielisesti. Irtisanomisesta ilmoitetaan tallettajalle. Se tulee voimaan kuusi kuukautta tästä ilmoituksesta.

17 artikla

Sen seurauksista, että Islanti tai Norja irtisanoo tämän sopimuksen tai se päättyy Islannin tai Norjan suhteen, sovitaan jäljellejäävien osapuolten ja sopimuksen irtisanoneen osapuolen tai sen osapuolen, jonka osalta se päättyy, välillä. Yhteisymmärryksen puuttuessa neuvosto päättää tarvittavista toimista kuultuaan jäljellejäävää osallistuvaa sopimuspuolta. Nämä toimet sitovat tätä osapuolta kuitekin vain, jos se hyväksyy ne.

18 artikla

Tämä sopimus korvaa Belgian kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Saksan liittotasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Italian tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Helleenien tasavallan, Itävallan tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan, jotka ovat Schengenin sopimuksen ja Schengenin yleissopimuksen osapuolia, sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä henkilöiden tarkastusten lakkauttamiseksi yhteisillä rajoilla 19 päivänä joulukuuta 1996 Luxemburgissa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, islannin-, italian-, kreikan-, norjan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan-, islannin- ja norjankielisenä yhtenä ainoana kappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen; kyseinen kappale talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176FI.004101.TIF">

Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island

>PIC FILE= "L_1999176FI.004102.TIF">

Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

>PIC FILE= "L_1999176FI.004103.TIF">

LIITE A

(2 artiklan 1 kohta)

Tämän liitteen osassa 1 viitataan vuoden 1985 Schengenin sopimukseen ja vuoden 1985 Schengenin sopimuksen soveltamisesta vuonna 1990 tehtyyn Schengenin yleissopimukseen. Osassa 2 viitataan liittymisasiakirjoihin ja osassa 3 asiaan liittyviin, Schengenin säännöstöön kuuluviin toissijaisiin säädöksiin.

OSA 1

Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen määräykset.

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välinen tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 15 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen kaikki määräykset lukuun ottamatta seuraavia:

2 artiklan 4 kohta

4 artiklan matkatavaroiden tarkastusten osalta

10 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

28-38 artikla sekä niihin liittyvät määritelmät

60 artikla

70 artikla

74 artikla

77-91 artikla siltä osin kuin aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annettu direktiivi 91/477/ETY kattaa ne

120-125 artikla

131-133 artikla

134 artikla

139-142 artikla

Päätösasiakirja: julistus 2

Päätösasiakirja: julistukset 4, 5 ja 6

Pöytäkirja

Yhteinen julistus

Ministerien ja valtiosihteerien julistus

OSA 2

Schengenin sopimukseen ja Schengenin yleissopimukseen liittymistä koskevien pöytäkirjojen ja sopimusten, jotka on tehty Italian tasavallan kanssa (allekirjoitettu Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990), Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan kanssa (allekirjoitettu Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991), Kreikan tasavallan kanssa (allekirjoitettu Madridissa 6 päivänä marraskuuta 1992), Itävallan tasavallan kanssa (allekirjoitettu Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 1995) sekä Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan kanssa (allekirjoitettu Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996), määräykset lukuun ottamatta seuraavia:

1. Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitettu pöytäkirja Italian tasavallan hallituksen liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen.

2. Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoietussa sopimuksessa Italian tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen ja siihen liittyvissä päätösasiakirjassa ja julistuksissa olevat seuraavat määräykset:

I artikla

5 ja 6 artikla

Päätösasiakirja: I osa

II osa, julistukset 2 ja 3

Ministerien ja valtiosihteerien julistus.

3. Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu pöytäkirja Espanjan kuningaskunnan hallituksen liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen, muutettuna Italian tasavallan hallituksen liittymistä koskevalla Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla pöytäkirjalla, ja siihen liittyvät julistukset.

4. Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitetussa sopimuksessa Espanjan kuningaskunnan liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvissä päätösasiakirjassa ja julistuksissa olevat seuraavat määräykset:

1 artikla

5 ja 6 artikla

Päätösasiakirja I osa

II osa, julistukset 3 ja 4

III osa, julistukset 3 ja 4

Ministerien ja valtiosihteerien julistus.

5. Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu pöytäkirja Portugalin tasavallan hallituksen liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen, muutettuna Italian tasavallan hallituksen liittymistä koskevalla Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla pöytäkirjalla, ja siihen liittyvät julistukset.

6. Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitetussa sopimuksessa Portugalin tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvissä päätösasiakirjassa ja julistuksissa olevat seuraavat määräykset:

1 artikla

7 ja 8 artikla

Päätösasiakirja: I osa

II osa, julistukset 2 ja 3

III osa, julistukset 2, 3, 4 ja 5

Ministerien ja valtiosihteerien julistus.

7. Madridissa 6 päivänä marraskuuta 1992 allekirjoitettu pöytäkirja Kreikan tasavallan hallituksen liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen, muutettuna Italian tasavallan hallituksen liittymistä koskevalla Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla pöytäkirjalla ja Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hallitusten liittymistä koskevalla Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitetulla pöytäkirjalla, ja siihen liittyvät julistukset.

8. Madridissa 6 päivänä marrakuuta 1992 allekirjoitetussa sopimuksessa Kreikan tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä Schenenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla sopimuksella ja Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvissä päätösasiakirjassa ja julistuksissa olevat seuraavat määräykset:

1 artikla

6 ja 7 artikla

Päätösasiakirja: I osa

II osa, julistukset 2, 3, 4 ja 5

III osa, julistukset 1 ja 3

Ministerien ja valtiosihteerien julistus.

9. Brysselissä 28 huhtikuuta 1995 allekirjoitettu pöytäkirja Itävallan tasavallan hallituksen liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen, muutettuna Italian tasavallan hallituksen liittymistä koskevalla Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla pöytäkirjalla ja Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hallitusten liittymistä koskevalla Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitetulla pöytäkirjalla ja Kreikan tasavallan hallituksen liittymistä koskevalla 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla pöytäkirjalla.

10. Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 1995 allekirjoitetussa sopimuksessa Itävallan tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton jäsenvaltioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetulla sopimuksella ja Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta Bonnissa 25 päivänä 1991 allekirjoitetulla sopimuksella ja Kreikan tasavalta 6 marraskuuta 1992 allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvässä päätösasiakirjassa olevat seuraavat määräykset:

1 artikla

5 ja 6 artikla

Päätösasiakirja: I osa

II osa, julistus 2

III osa.

11. Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu pöytäkirja Tanskan kuningaskunnan hallituksen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen ja siihen liittyvä julistus.

12. Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitetussa sopimuksessa Tanskan kuningaskunnan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen ja sen päätösasiakirjassa sekä siihen liittyvässä julistuksesa olevat seuraavat määräykset:

1 artikla

7 ja 8 artikla

Päätösasiakirja: I osa

II osa, julistus 2

III osa

Ministerien ja valtiosihteerien julistus.

13. Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen ja siihen liittyvä julistus.

14. Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitetussa sopimuksessa Suomen tasavallan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen ja sen päätösasiakirjassa sekä siihen liittyvässä julistuksessa olevat seuraavat määräykset:

1 artikla

6 ja 7 artikla

Päätösasiakirja: I osa

II osa, julistus 2

III osa lukuun ottamatta Ahvenanmaata koskevaa julistusta

Ministerien ja valtiosihteerien julistus.

15. Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1995 allekirjoiettu pöytäkirja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn sopimukseen ja siihen liittyvä julistus.

16. Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitetussa sopimuksessa Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen ja sen päätösasiakirjassa sekä siihen liittyvässä julistuksessa olevat seuraavat määräykset:

1 artikla

6 ja 7 artikla

Päätösasiakirja: I osa

II osa, julistus 2

III osa

Ministerien ja valtiosihteerien julistus.

OSA 3

A. Seuraavat toimeenpanevan komitean päätökset:

>TAULUKON PAIKKA>

B. Seuraavat toimeenpanevan komitean julistukset:

>TAULUKON PAIKKA>

C. Seuraavat keskusryhmän päätökset:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

(2 artiklan 2 kohta)(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 574/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, niistä kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat (EYVL L 72, 18.3.1999, s. 2)(2),

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1) ja komission päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 1996, yhtenäisten viisumien mallin teknisistä lisämäärittelyistä (ei julkaistu),

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51) ja komission suositus 93/216/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan tuliaseenkantoluvasta (EYVL L 93, 17.4.1993, s. 39) sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä tammikuuta 1996 annetulla komission suosituksella 96/129/EY (EYVL L 30, 8.2.1996, s. 47).

(1) Ks. myös neuvoston ja komission julistus direktiivin 95/46/EY osalta, joka hyväksyttiin yhtäaikaisesti tämän sopimuksen tekemisen kanssa.

(2) Rajoittamatta sen yhteyttä niiden kolmansien maiden määrittämistä, joiden kansalaisilla on joko oltava viisumi tai vapautus kyseistä velvoitteesta, koskeviin, Schengen-yhteistyön puitteissa hyväksyttyihin säännöksiin, joita sovelletaan edelleen sen jälkeen, kun Schengenin säännöstö otetaan osaksi Euroopan unionin rakenteita, ja jotka on otettu huomioon liitteen A määrittelyissä.

PÄÄTÖSASIAKIRJA

Sopimuspuolet ovat hyväksyneet tämän päätösasiakirjan, joka sisältää seuraavat julistukset:

1. Islannin ja Norjan julistus 4 artiklan 2 kohdasta

Ministeritason sekakomitean kokousten osalta Islanti ja Norja katsovat, että on niiden tehtävä arvioida, onko jotakin kysymystä pidettävä "niiden kohtaamana ongelmana" (määräyksen ensimmäinen luetelmakohta) tai "niiden kannalta tärkeänä" (määräyksen toinen luetelmakohta) ja edellyttääkö se keskusteluja ministeritasolla. Osapuolten yhteisen edun mukaisesti oletetaan, että tällaiset "ongelmat" ja "tärkeät kysymykset" ilmenevät tavanomaisten yhteistyön yhteydessä tavalla, jotka johtaa niiden ottamiseen ministeritason sekakomitean esityslistalle. Islanti ja Norja korostavat kuitenkin, että sekakomitean jäsenillä on oikeus pyytää kutsumaan koolle sekakomitea millä tahansa tasolla sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Islannin ja Norjan julistus 8 artiklan 4 kohdasta

Jos syntyy 8 artiklan 4 kohdan a, b, c tai d alakohdassa tarkoitettu tilanne, Islanti ja Norja käyttävät 3 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuutta ja pyytävät kutsumaan koolle ministeritason sekakomitean, jotta voitaisiin pyrkiä löytämään keinoja sopimuksen jatkamiseksi.

3. Islannin ja Norjan julistus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

1. Strasbourgissa 27 päivänä tammikuuta 1977 allekirjoittamista varten avatun terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan mukaisia varaumia ei sovelleta rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa suhteissa niihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, jotka takaavat vastaavanlaisen kohtelun.

2. Pariisissa 13 päivänä joulukuuta 1957 allekirjoittamista varten avatun, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisiin julistuksiin ei vedota kieltäydyttäessä luovuttamasta muualla kuin Pohjoismaissa asuvia henkilöitä rikoksen johdosta sellaisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, jotka takaavat vastaavanlaisten kohtelun.

4. Yhteinen julistus parlamentin kuulemisesta

Euroopan unioni, Islanti ja Norja katsovat, että on asianmukaista, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista keskustellaan parlamenttien välisissä kokouksissa (Euroopan parlamentti-Islanti sekä Euroopan parlamentti-Norja).

5. Sekakomitean päätöksiä koskeva Euroopan unionin neuvoston julistus, jonka ovat hyväksyneet yksimielisellä päätöksellä Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut neuvoston jäsenet

Neuvosto katsoo, että sopimuksen mukaiset sekakomitean päätökset tehdään Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten ja Islannin ja Norjan hallitusten edustajien yksimielisellä päätöksellä, jollei työjärjestyksessä tai Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan toisen kohdan mukaisesti tehtävässä sopimuksessa toisin määrätä.

6. Euroopan komission julistus ehdotusten toimittamisesta

Toimittaessaan tähän sopimukseen liittyviä ehdotuksiaan Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan komissio toimittaa niistä jäljennökset Islannille ja Norjalle.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176FI.005201.TIF">

Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island

>PIC FILE= "L_1999176FI.005202.TIF">

Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

>PIC FILE= "L_1999176FI.005203.TIF">

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä komiteoista, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa

A. Yhteisön kirje

Arvoisa Herra,

Neuvosto viittaa neuvotteluihin, joita käydään sopimuksesta Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ja panee erityisesti merkille, että Islanti ja Norja ovat, voidakseen osallistua päätöksentekomenettelyyn sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla ja edistääkseen sopimuksen moitteetonta toimintaa pyytäneet voivansa osallistua täysimääräisesti niiden komiteoiden työhön, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa.

Neuvosto toteaa, että kun tällaisia menettelyjä tulevaisuudessa sovelletaan sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla, Islannin ja Norjan osallistuminen näiden komiteoiden työhön on todella tarpeen myös sen varmistamiseksi, että sopimuksen mukaisia menettelyjä on sovellettu asianomaisiin säädöksiin ja toimenpiteisiin siten, että ne voivat sitoa myös Islantia ja Norjaa.

Euroopan yhteisö on, heti kun tarvetta siihen ilmenee, näin ollen valmis neuvottelemaan järjestelyistä, joiden mukaisesti Islanti ja Norja voivat osallistua näiden komiteoiden työhön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176FI.005401.TIF">

B. Islannin kirje

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

"Neuvosto viittaa neuvotteluihin, joita käydään sopimuksesta Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ja panee erityisesti merkille, että Islanti ja Norja ovat, voidakseen osallistua päätöksentekomenettelyyn sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla ja edistääkseen sopimuksen moitteetonta toimintaa pyytäneet voivansa osallistua täysimääräisesti niiden komiteoiden työhön, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa.

Neuvoston toteaa, että kun tällaisia menettelyjä tulevaisuudessa sovelletaan sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla, Islannin ja Norjan osallistuminen näiden komiteoiden työhön on todella tarpeen myös sen varmistamiseksi, että sopimuksen mukaisia menettelyjä on sovellettu asianomaisiin säädöksiin ja toimenpiteisiin siten, että ne voivat sitoa myös Islantia ja Norjaa.

Euroopan yhteisö on, heti kun tarvetta siihen ilmenee, näin ollen valmis neuvottelemaan järjestelyistä, joiden mukaisesti Islanti ja Norja voivat osallistua näiden komiteoiden työhön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta."

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni olevan yhtä mieltä kyseisen kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island

>PIC FILE= "L_1999176FI.005601.TIF">

A. Yhteisön kirje

Arvoisa Herra,

Neuvosto viittaa neuvotteluihin, joita käydään sopimuksesta Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ja panee erityisesti merkille, että Islanti ja Norja ovat, voidakseen osallistua päätöksentekomenettelyyn sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla ja edistääkseen sopimuksen moitteetonta toimintaa pyytäneet voivansa osallistua täysimääräisesti niiden komiteoiden työhön, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa.

Neuvosto toteaa, että kun tällaisia menettelyjä tulevaisuudessa sovelletaan sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla, Islannin ja Norjan osallistuminen näiden komiteoiden työhön on todella tarpeen myös sen varmistamiseksi, että sopimuksen mukaisia menettelyjä on sovellettu asianomaisiin säädöksiin ja toimenpiteisiin siten, että ne voivat sitoa myös Islantia ja Norjaa.

Euroopan yhteisö on, heti kun tarvetta siihen ilmenee, näin ollen valmis neuvottelemaan järjestelyistä, joiden mukaisesti Islanti ja Norja voivat osallistua näiden komiteoiden työhön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.

Vastaanottakaa, Arvoisa, Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176FI.005801.TIF">

B. Norjan kirje

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

"Neuvosto viittaa neuvotteluihin, joita käydään sopimuksesta Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ja panee erityisesti merkille, että Islanti ja Norja ovat, voidakseen osallistua päätöksentekomenettelyyn sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla ja edistääkseen sopimuksen moitteetonta toimintaa pyytäneet voivansa osallistua täysimääräisesti niiden komiteoiden työhön, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa.

Neuvosto toteaa, että kun tällaisia menettelyjä tulevaisuudessa sovelletaan sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla, Islannin ja Norjan osallistuminen näiden komiteoiden työhön on todella tarpeen myös sen varmistamiseksi, että sopimuksen mukaisia menettelyjä on sovellettu asianomaisiin säädöksiin ja toimenpiteisiin siten, että ne voivat sitoa myös Islantia ja Norjaa.

Euroopan yhteisö on, heti kun tarvetta siihen ilmenee, näin ollen valmis neuvottelemaan järjestelyistä, joiden mukaisesti Islanti ja Norja voivat osallistua näiden komiteoiden työhön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta."

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni olevan yhtä mieltä kyseisen kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

>PIC FILE= "L_1999176FI.006001.TIF">

LAUSUMAT

1. Neuvoston julistus, joka on hyväksytty Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten yksimielisellä päätöksellä

"Neuvosto katsoo, että sopimuksen mukaiset sekakomitean päätökset tehdään Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten ja Islannin ja Norjan hallitusten edustajien yksimielisellä päätöksellä, jollei työjärjestyksessä tai Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan toisen kohdan mukaisesti tehtävässä sopimuksessa toisin määrätä."

2. Neuvoston ja komission lausuma direktiivistä 95/46/EY

"Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (EYVL L 281, 23.11.1995) ei ole sisällytetty Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kanssa niiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen liitteeseen B, koska komissio teki 2. joulukuuta 1998 ehdotuksen ETA:n sekakomitean päätökseksi kyseisen direktiivin sisällyttämisestä ETA-sopimuksen liitteeseen XI(1).

Euroopan unioni katsoo, että kyseinen direktiivi on erottamaton osa Schengin sopimusta, koska se on korvannut vuoden 1990 Schegenin yleissopimuksen määräyksiä kyseisen yleissopimuksen 134 artiklan mukaisesti.

Jos direktiiviä ei sisällytettäisi ETA-sopimuksen liitteeseen XI, unioni olettaa, että Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta toteuttavat tarpeelliset toimet sen varmistamiseksi, että ne soveltavat sen säännöksiä.

Tämä lausuma julkaistaan yhdessä edellä mainitun Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen kanssa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä."

3. Neuvotteluohjeiden hyväksymisen yhteydessä neuvoston pöytäkirjaan merkitty lausuma

"Neuvosto päättää, että kaikki Islannin ja Norjan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat asiat on otettava hyvissä ajoin sekakomitean esityslistalle. Ennen sekakomitean kokousta puheenjohtajavaltio kutsuu koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos joku valtuuskunta tai komissio sitä pyytää, neuvoston asianmukaisen yksikön joko sen varmistamiseksi, ettei tämän erityisen asian vieminen sekakomiteaan ole tarpeen tai että jostain toisesta asiasta olisi syytä keskustella tai päättää ennakolta unionin piirissä (Esimerkiksi viisumikysymykset tai muut kysymykset, joihin Schengen-pöytäkirjan 6 artiklassa tarkoitettua osallistumismenettelyä ei sovelleta stricto sensu).

Luettelon I kohdan osalta(2): Unionissa neuvotteluvaiheessa olevat ehdotukset tai Amsterdamin sopimuksen voimaantulohetkellä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen perustuvien säädösten mukautukset tai muutokset voidaan antaa sekakomitean käsiteltäväksi vasta asianmukaisen määräajan kuluttua.

Se, että tiettyihin aloihin päätetään olla soveltamatta Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohdan perusteella tehtävässä sopimuksessa vahvistettavia menettelyjä, ei tietenkään estä tiedottamasta säännöllisesti islantilaisille ja norjalaisille kumppaneille sekakomiteassa käytävissä keskusteluissa unionin piirissä tapahtuvasta kehityksestä näiden kysymysten osalta."

4. Sopimuksen parafoimisen yhteydessä annettu neuvotteluvaltuuskuntien julistus

"Neuvotteluvaltuuskunnat panevat merkille hallitustenvälisessä konferenssissa Amsterdamin sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä annetun julistuksen 47.

Ne pitävät toivottavana, että sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin valmistelutoimiin, jotta sopimus voi tulla voimaan samana päivänä kuin Amsterdamin sopimus."

5. Neuvoston puheenjohtajavaltion, komission ja Norjan neuvotteluvaltuuskuntien julistus

"Neuvoston puheenjohtajavaltion, komission ja Norjan neuvotteluvaltuuskunnat ovat yhtä mieltä siitä, että kysymys siitä, missä tapauksissa tilapäinen soveltaminen olisi mahdollista Norjan lainsäädännön mukaan, ei vaikuta sopimuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamiseen."

(1) Neuvoston asiak. 13992/98 EEE 96 ECO 466, päivätty 9. joulukuuta 1998.

(2) Katso ehdotus neuvoston päätökseksi tietyistä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kanssa niiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja tulevaan kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, 1 artikla (asiak. 6611/3/99 SCHENGEN 17 rev. 3, päivätty 22. huhtikuuta 1999).

Top