EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1478

Komission asetus (EY) N:o 1478/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, kuivattujen rehujen tuen lopullisen määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 1998/1999

EYVL L 171, 7.7.1999, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1478/oj

31999R1478

Komission asetus (EY) N:o 1478/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, kuivattujen rehujen tuen lopullisen määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 1998/1999

Virallinen lehti nro L 171 , 07/07/1999 s. 0008 - 0008


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1478/1999,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999,

kuivattujen rehujen tuen lopullisen määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 1998/1999

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä 21 päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1347/95(2), ja erityisesti sen 18 artiklan,

sekä katsoo, että

1) edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 603/95 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistetaan jalostusyrityksille maksettavan tuen määrät dehydratoitujen ja aurinkokuivattujen, markkinointivuoden 1998/1999 aikana tuotettujen rehujen osalta saman asetuksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa olevien taattujen enimmäismäärien rajoissa,

2) jäsenvaltioiden komissiolle kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä huhtikuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 785/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 676/1999(4), 15 artiklan a alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti toimittamat tiedonannot osoittavat, että dehydratoitujen rehujen taatut enimmäismäärät ovat ylittyneet ja että aurinkokuivattujen rehujen taatut enimmäismäärät eivät ole ylittyneet,

3) tämän vuoksi on suotavaa osoittaa, että edellä mainitussa asetuksessa (EY) N:o 603/95 säädettyä tuen määrää on dehydratoitujen rehujen osalta vähennettävä kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti; aurinkokuivattujen rehujen osalta tuki voidaan maksaa tuensaajille kokonaisuudessaan, ja

4) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kuivattujen rehujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Markkinointivuoden 1998/1999 osalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 603/95 säädetty kuivattujen rehujen tuki, jonka määrät on dehydratoitujen rehujen osalta ilmoitettu kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ja aurinkokuivattujen rehujen osalta 3 artiklan 3 kohdassa, maksetaan seuraavasti:

a) dehydratoitujen rehujen tukea vähennetään siten, että se on 65,88 euroa tonnilta kaikissa jäsenvaltioissa;

b) aurinkokuivattujen rehujen tuki maksetaan kokonaisuudessaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 63, 21.3.1995, s. 1.

(2) EYVL L 131, 15.6.1995, s. 1.

(3) EYVL L 79, 7.4.1995, s. 5.

(4) EYVL L 83, 27.3.1999, s. 40.

Top