EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1452

Komission asetus (EY) N:o 1452/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1964/82 muuttamisesta

OJ L 167, 2.7.1999, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 456 - 457
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 174 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 174 - 175

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1452/oj

31999R1452

Komission asetus (EY) N:o 1452/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1964/82 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 167 , 02/07/1999 s. 0017 - 0018


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1452/1999,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999,

tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1964/82 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/68(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo, että

(1) komission asetuksessa (EY) N:o 1964/82(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2469/97(4), vahvistetaan tiettyjen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten etu- ja takaneljänneksistä saatujen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevat edellytykset,

(2) erityisvientituen myöntäminen edellyttää, että liha, joka on saatu poistamalla luut neljänneksistä, menee kokonaisuudessaan vientiin, ylivoimaista estettä lukuun ottamatta ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen 6 artiklan 2 kohdan edellytysten soveltamista,

(3) on suotavaa laajentaa olosuhteita, joissa saadun lihan kokonaismäärän vientiä koskeva edellytys ei kaikilta osiltaan täyty tukioikeuden kuitenkin säilyessä; on kuitenkin syytä rajoittaa tätä mahdollisuutta ja asettaa sille rajoittavia edellytyksiä järjestelyn väärinkäytön estämiseksi, ja

(4) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1964/82 6 artikla seuraavasti: " 6 artikla

1. Erityisvientituen myöntäminen edellyttää, ylivoimaista estettä lukuun ottamatta, kaikkien sellaisten 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen alaisten luuttomiksi leikattujen lihojen vientiä, joista on annettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus tai tarkoitetut todistukset.

Toimija voi kuitenkin pitää yhteisössä kaupan fileet, myös ketjulihaksen kanssa, luut, isot jänteet, rustot, rasvapalat ja muut luuttomaksi leikkaamisesta syntyvät leikkuujätteet. Halutessaan pitää fileitä kaupan yhteisössä toimijan on mainittava asiasta 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessaan. Lisäksi 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen tai tarkoitettujen todistusten sarakkeeseen 4 on lisättävä merkintä 'ilman fileetä'.

2. Jos viety määrä on pienempi kuin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen sarakkeessa 6 ilmoitettu paino, mutta kyseinen erotus ei kuitenkaan ylitä 10:tä prosenttia mainitusta painosta, erityisvientitukea vähennetään. Kyseinen vähennysprosentti on viisi kertaa todetun painoeron prosenttiosuus.

3. Jos painoero on suurempi kuin 10 prosenttia, erityisvientituki vastaa koodiin 0201 30 00 91/50 kuuluvien tuotteiden vientitukea, jota sovelletaan sen vientitodistuksen sarakkeessa 21 ilmoitettuna päivänä, jonka perusteella asetuksen (ETY) N:o 3665/87 3 artiklan 1 kohdan tai 26 artiklan 1 kohdan mukaiset muodollisuudet toteutettiin.

4. Asetuksen (ETY) N:o 3665/87 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä seuraamusta ei sovelleta 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan toimiin, joiden osalta maksun suorittamisesta tai vakuuden vapauttamisesta ei ole tämän asetuksen tullessa voimaan vielä tehty lopullista päätöstä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EYVL L 212, 21.7.1982, s. 48.

(4) EYVL L 341, 12.12.1997, s. 8.

Top