EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1450

Komission asetus (EY) N:o 1450/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1151/1999 muuttamisesta

OJ L 167, 2.7.1999, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1999; Implisiittinen kumoaja 31999R1755

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1450/oj

31999R1450

Komission asetus (EY) N:o 1450/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1151/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 167 , 02/07/1999 s. 0011 - 0014


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1450/1999,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999,

tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1151/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

(1) komission asetuksessa (EY) N:o 1151/1999(3), säädetään tiettyjen interventioelinten hallussa olevien varastojen myynnistä; kyseisessä asetuksessa vahvistetut määrät olisi muutettava jo myytyjen varastojen huomioon ottamiseksi, ja

(2) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1151/1999 seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklassa:

a) toinen luetelmakohta seraavasti: "- noin 3500 tonnia luullista, Saksan interventioelimen hallussa olevaa naudanlihaa,"

b) kuudes luetelmakohta seuraavasti: "- noin 2500 tonnia luullista, Italian interventioelimen hallussa olevaa naudanlihaa,"

c) kymmenes luetelmakohta seuraavasti: "- noin 10000 tonnia luutonta, Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussa olevaa naudanlihaa.".

2. Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EYVL L 139, 2.6.1999, s. 5.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TAULUKON PAIKKA>"

Top