EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1446

Neuvoston asetus (EY) N:o 1446/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevan yhteisön tilastointijärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 858/94 muuttamisesta

OJ L 167, 2.7.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1446/oj

31999R1446

Neuvoston asetus (EY) N:o 1446/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevan yhteisön tilastointijärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 858/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 167 , 02/07/1999 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1446/1999,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999,

tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevan yhteisön tilastointijärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 858/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) kansainvälisessä yleissopimuksessa Atlantin tonnikalojen (Thunnus thynnus) suojelusta, jäljempänä "ICCAT-yleissopimus", jossa yhteisö on osapuolena, päätettyjen tonnikalakannan sääntelytoimenpiteiden osana sopimuspuolet ovat ottaneet käyttöön tonnikalan pyyntiä ja tuontia koskevan tilastollisen kirjaamisjärjestelmän; tätä varten tarvittavista toimenpiteistä säädetään 12 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa asetuksessa (EY) N:o 858/94(3),

(2) edellä mainitun järjestelmän hallinnoinnin helpottamiseksi yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa ICCAT antoi marraskuussa 1996 kymmenennessä ylimääräisessä kokouksessaan San Sebastianissa suosituksen, jonka mukaan jäsenvaltio voisi vahvistaa tonnikalasaaliisiin liittyvät, toisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen laatimat tilastointiasiakirjat,

(3) tonnikalakannan hoitoa koskevien määräysten täydentämiseksi ICCAT antoi Madridissa 14-21 päivänä marraskuuta 1997 pidetyssä viidennessätoista sääntömääräisessä kokouksessaan suosituksen, jolla pyritään laajentamaan tilastollinen kirjaamismenettely myös tonnikalan jälleenvientiin; tämän vuoksi on syytä vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan erilaisiin kaupallisiin toimiin, joihin sisältyy yksi tai useampi jälleenvienti yhteisön tullialueelle tai yhteisön tullialueelta, sekä laatia tätä tarkoitusta varten jälleenvientitodistuksen malli, ja

(4) näiden toimenpiteiden käyttöönotto yhteisössä edellyttää asetuksen (EY) N:o 858/94 muuttamista; tässä tilanteessa olisi ajantasaistettava kyseisen asetuksen liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitetty kolmansien maiden luettelo,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 858/94 seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan luetelmakohta seuraavasti: "- CN-koodiin ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 tai ex16041418 kuuluvan tonnikalan (Thunnus thynnus) jälleenvienti kolmanteen maahan."

2) Lisätään 2 artiklan jälkeen artikla seuraavasti: " 2 a artikla

1. Kaikkien jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen pyydystämien ja kolmanteen maahan vietyjen tonnikalojen lähetysten mukana on oltava liitteessä I esitetty tilastointiasiakirja.

2. Lippujäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jossa tonnikalasaalis puretaan, toimivaltaiset viranomaiset voivat vahvistaa 1 kohdan mukaisesti laaditun tilastointiasiakirjan, edellyttäen että vastaavat tonnikalamäärät viedään yhteisöstä sen jäsenvaltion alueelta, jossa saalis on purettu.

3. Tilastointiasiakirjat 2 kohdan mukaisesti vahvistavien jäsenvaltioiden on tiedotettava asiasta lippujäsenvaltioille lähettämällä jäljennös vahvistamistaan asiakirjoista kahden kuukauden kuluessa vahvistuspäivästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta alkaen tiedot 2 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisistaan. Komissio välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille."

3) Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti: "4. Kaikkien yhteisön markkinoille tuotujen tonnikalalähetysten mukana on oltava liitteessä III esitetty jälleenvientitodistus kolmannesta maasta.

Jälleenvientitodistus on täytettävä, allekirjoitettava ja vahvistettava 2 kohdassa tilastointiasiakirjan osalta säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti; todistus luovutetaan sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonne tuote on tuotu."

4) Lisätään 3 artiklan jälkeen artikla seuraavasti: " 3 a artikla

1. Kaikkien yhteisöön suuntautuvan tuonnin jälkeen kolmanteen maahan jälleenvietyjen tonnikalalähetysten mukana on oltava liitteessä III esitetty jälleenvientitodistus.

2. Asianomaiset toimijat täyttävät ja allekirjoittavat jälleenvientitodistukset aiheellisilta osin, ja vastaavat siinä mainitsemistaan ilmoituksista. Jälleenvientitodistuksen mukana on oltava oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä 3 artiklassa tarkoitetusta tilastointiasiakirjasta.

3. Jälleenvientiasiakirjan vahvistavat sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, josta jälleenvienti tapahtuu.

4. Jo aiemmin jälleenvietyä tonnikalaa jälleenvietäessä on laadittava ja vahvistettava uusi jälleenvientitodistus; tällaisessa tapauksessa uuteen jälleenvientitodistukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset niistä alkuperäisistä tilastointiasiakirjoista ja jälleenvientitodistuksista, jotka olivat tuotteen mukana."

5) Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti: "- puolivuosittaiset tonnikalan eri kaupallisten esitysmuotojen määrät, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen jäsenvaltion alueella sen jälkeen, kun ne on jälleenviety kolmannesta maasta, jaoteltuina alkuperämaan mukaan."

6) Korvataan liitteessä II oleva 2 kohta tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

7) Lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva liite III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

J. TRITTIN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 264, 21.8.1998, s. 10.

(2) EYVL C 98, 9.4.1999, s. 32.

(3) EYVL L 99, 19.4.1994, s. 1.

LIITE I

"2. ICCAT:n tunnustamat kolmannet maat, joiden tilastointiasiakirjan voi vahvistaa sitä tarkoitusta varten tunnustettu laitos, esimerkiksi kauppakamari:

Etelä-Afrikka, Angola, Brasilia, Kanada, Kap Verde, Kiina, Norsunluurannikko, Kroatia, Amerikan yhdysvallat, Gabon, Ghana, Päiväntasaajan Guinea, Japani, Libya, Marokko, Guinea-Conakry, Venäjä, São Tomé ja Príncipe, Tunisia, Uruguay, Venezuela."

LIITE II

"LIITE III

>PIC FILE= "L_1999167FI.000403.EPS">"

Top