EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1268

Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana

OJ L 161, 26.6.1999, p. 87–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Kumoaja 32006R1085 . Latest consolidated version: 28/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1268/oj

31999R1268

Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana

Virallinen lehti nro L 161 , 26/06/1999 s. 0087 - 0093


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1268/1999,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

sekä katsoo, että

(1) Luxemburgissa 12 ja 13 päivänä joulukuuta 1997 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä edellytetään vahvistettua liittymistä edeltävää strategiaa Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille Keski- ja Itä-Euroopan maille sekä erityistä liittymistä edeltävää strategiaa Kyprokselle,

(2) Eurooppa-neuvoston päätelmissä edellytetään, että tässä asetuksessa säädettyä tukea myönnetään toistaiseksi kymmenelle jäsenyyttä hakeneelle Keski- ja Itä-Euroopan maalle,

(3) yhteisö on päättänyt myöntää liittymistä edeltävän tuen muodossa olevaa erityistä tukea jäsenyyttä hakeneille maille kyseisten maiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten uudistusten tukemiseksi sekä valmistellakseen ja helpottaakseen niiden talouksien yhdentymistä yhteisön talouteen,

(4) maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä edeltäville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana myönnettävän yhteisön tuen muodossa annettava apu ja liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1267/1999(5) mukainen yhteisön tuki olisi sovitettava yhteen avusta Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille Keski- ja Itä-Euroopan maille osana liittymistä edeltävää strategiaa 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1266/1999 ja asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 622/98(6) mukaisesti ja siihen sovelletaan liittymiskumppanuudesta annetun asetuksen täydentävyyttä ja erityisesti liittymiskumppanuutta(7) koskevia säännöksiä,

(5) Luxemburgissa 12 ja 13 päivänä joulukuuta 1997 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 17 kohdan mukaisesti taloudellinen tuki laajentumisprosessiin osallistuville valtioille perustuu tukea jaettaessa tasa-arvoisen kohtelun periaatteelle liittymisajankohdasta riippumatta siten, että tukea eniten tarvitseviin valtioihin kiinnitetään erityistä huomiota,

(6) liittymistä edeltävästä yhteisön tuesta päätettäessä olisi erityisesti pyrittävä ratkaisemaan ensisijaiset ongelmat, jotka liittyvät hakijamaiden talouksien sopeuttamiseen kestävällä tavalla, ja helpotettava yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa näissä maissa kiinnittäen erityistä huomiota yhteiseen maatalouspolitiikkaan,

(7) maataloudelle myönnettävän liittymistä edeltävän tuen olisi noudatettava uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan toimintalinjoja; tällaista tukea olisi myönnettävä kunkin maan osalta erikseen määriteltäville toimintalinjoille, jotka liittyvät maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen rakenteiden, jakelun, elintarvikkeiden laadunvalvonnan, eläinlääkintä- ja kasvinterveystarkastusten parantamiseen sekä tuottajaryhmittymien perustamiseen; olisi myös voitava rahoittaa yhdennettyjä maaseudun kehittämishankkeita paikallisten aloitteiden ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden tukemiseksi, maatilojen tehokkuuden parantamiseen ja perusrakenteiden mukauttamiseen, sekä toimenpiteitä, joilla nopeutetaan rakenneuudistusta,

(8) maataloudelle annettava yhteisön tuki toteutetaan rakennepolitiikassa sovellettavien toimenpideohjelmien suuntaviivojen ja periaatteiden mukaisesti laadittuina monivuotisina ohjelmina, joilla on tarkoitus helpottaa voimassa olevien periaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa hakijamaissa,

(9) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(8) säännösten mukaisesti yhtä toimenpidettä on tietyn ajan kuluessa mahdollista rahoittaa yhdestä ainoasta yhteisön rahoitusvälineestä; Euroopan investointipankin tukitoimenpiteisiin sovelletaan kuitenkin sen omia tuen myöntämistä koskevia sääntöjä,

(10) yhteisön varojen ei ole tarkoitus korvata hakijamaiden omaa rahoitusta, vaan yhteisön tuki muodostaa osan hankkeiden toteuttamiseksi tarvittavasta rahoituksesta,

(11) maatalouden alalla liittymistä edeltävä tuki olisi myönnettävä osarahoituksena yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1258/1999(9)vahvistettuja rahoitusta koskevia erityissääntöjä noudattaen,

(12) kohdennettaessa tämän välineen osalta budjettivallan käyttäjän vahvistamia määrärahoja hakijamaille olisi täysimääräisesti otettava huomioon bruttokansantuotteeseen, maatalouden työlliseen työvoimaan ja käytössä olevaan maatalousmaahan sekä tarvittaessa alueellisiin erityispiirteisiin perustuva kansallinen vauraus,

(13) hakijamaiden olisi toimitettava suunnitelmansa mahdollisimman pian, jotta liittymistä valmistelevien toimenpiteiden täytäntöönpano 1 päivästä tammikuuta 2000 ei myöhästyisi,

(14) näiden ohjelmien laatimisen, täytäntöönpanon ja seurannan olisi oltava rakennerahastojen sääntöjen mukaista ja siten helpotettava yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä,

(15) ennen yhteisön varojen sitomista olisi suoritettava yksityiskohtainen ennakkoarviointi ohjelman ja todellisten tarpeiden keskinäisen vastaavuuden varmistamiseksi ja yhteisön tukitoimenpiteiden joustavan toteuttamisen turvaamiseksi siten, että niissä voidaan ottaa huomioon olennaiset tiedot ja toimenpiteiden ensimmäiset tulokset, ja seurannan ja jälkiarvioinnin tehostamiseksi arvioitujen vaikutusten tehon takaamiseksi,

(16) olisi säädettävä, että kunkin ohjelman seurannassa komissiota avustaa seurantakomitea,

(17) tarvittavat päätökset olisi tehtävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 50 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja rahoitusta koskevien yksityiskohtien osalta asetuksen (EY) N:o 1258/1999 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

(18) Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle olisi annettava kertomukset liittymistä edeltävän maataloustuen täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä,

(19) siirtymäkauden aikana (1 päivän tammikuuta 1999 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välinen aika) viittauksia euroon olisi yleensä pidettävä viittauksina euroon valuuttayksikkönä euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98(10) 2 artiklan toisen virkkeen mukaisesti, ja

(20) näiden toimenpiteiden täytäntöönpanolla edistetään yhteisön tavoitteiden toteutumista; perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän asetuksen antamiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1 artikla

Tavoitteet

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön tukikehys maatalouden ja maaseudun kestävälle kehittämiselle liittymistä edeltävänä aikana seuraaville Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille maille: Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.

2. Yhteisön tuen on oltava liittymiskumppanuuden osana vahvistettujen edellytysten mukaista ja sen on liityttävä erityisesti:

a) yhteistä maatalouspolitiikkaa ja siihen liittyviä politiikkoja koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanon edistämiseen;

b) ensisijaisten erityisongelmien ratkaisemiseen hakijamaiden maatalouden ja maaseudun kehittämiseksi kestävällä tavalla.

2 artikla

Toimenpiteet

Hakijamaiden määrittelemien toimintalinjojen ja 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuen tulee koskea yhtä tai useampaa seuraavaa toimenpidettä, joiden on oltava asiaa koskevan yhteisön säännöstön mukaisia:

- maatilojen investoinnit,

- maatalous- ja kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan parantaminen,

- laadunvalvonnan ja eläinlääkintä- ja kasvinterveystarkastusten rakenteiden sekä elintarvikkeiden laadun ja kuluttajansuojan parantaminen,

- ympäristönsuojeluun ja maaseudun säilyttämiseen tarkoitetut maatalouden tuotantomenetelmät,

- sivuelinkeinoja tai vaihtoehtoisia tulonlähteitä tarjoavan taloudellisen toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen,

- lomitus- ja tilanhoitopalvelujen perustaminen,

- tuottajaryhmittymien perustaminen,

- kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä maaseudun kulttuuriperinnön suojeleminen ja säilyttäminen,

- maanparannus ja maanjako,

- maarekisterien perustaminen ja ylläpito,

- ammatillisen koulutuksen parantaminen,

- maaseudun infrastruktuurien kehittäminen ja parantaminen,

- maatalouden vesivarojen hoito,

- metsätalous, mukaan lukien maatalousalueiden metsitys, investoinnit yksityisten metsänomistajien metsätiloihin ja metsätaloustuotteiden kauppa,

- tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia toimenpiteitä koskeva tekninen apu, mukaan lukien ohjelman valmistelun ja seurannan tueksi tarkoitetut tutkimukset sekä tiedotus- ja julkisuuskampanjat.

II OSASTO

TUKI

3 artikla

Täydentävyys ja tekninen apu

1. Yhteisön toiminnan on oltava vastaavia kansallisia toimia täydentävää tai edistävää. Komission, hakijamaan, toimivaltaisten viranomaisten ja elinten sekä talous- ja yhteiskuntaelämän yhteistyökumppanien on järjestettävä toiminta läheisessä keskinäisessä yhteistyössä asianmukaisella tasolla. Tämä yhteistyö kattaa toimenpiteiden valmistelun ja täytäntöönpanon, rahoitus mukaan lukien, sekä niiden ennakkoarvioinnin, seurannan ja arvioinnin.

2. Komissio tekee teknisen avun puitteissa aloitteita ja toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen, että yhteisön toimenpiteillä tuetaan 1 artiklassa tarkoitettujen ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista ja tuodaan lisäarvoa kansallisille aloitteille.

4 artikla

Ohjelmatyö

1. Tämän asetuksen mukaisista maataloutta ja maatalouden kehittämistä koskevista toimenpiteistä on tehtävä parhaiten soveltuvan maantieteellisen tason suunnitelma. Suunnitelman laativat hakijamaan nimeämät toimivaltaiset viranomaiset, ja kyseisten maiden on toimitettava se komissiolle kuultuaan soveltuvan tason toimivaltaisia viranomaisia ja järjestöjä.

2. Suunnitelma laaditaan vuonna 2000 alkavaksi seitsemän vuoden ajanjaksoksi, jollei 1 artiklan 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, ja siihen on sisällyttävä:

- nykytilanteen kuvaus määrällisesti ilmaistuna esittäen kehityserot, -viipeet ja -mahdollisuudet, yhteisön tuella aikaisemmin toteutettujen toimien merkittävimmät tulokset, käytetyt rahoitusvarat ja käytettävissä olevat arviointitulokset,

- kuvaus ehdotetusta strategiasta, sen määrälliset tavoitteet ja valitut toimintalinjat sekä maantieteellinen kohdealue,

- ennakkoarvio, josta käyvät ilmi ennakoidut taloudelliset, ympäristöä koskevat ja sosiaaliset vaikutukset, mukaan lukien työllisyysvaikutukset,

- alustava kokonaisrahoitustaulukko, jossa esitetään kullekin suunnitelmassa vahvistetulle maaseudun kehittämisen toimintalinjalle varatut kansalliset ja yhteisön varat sekä tarvittaessa vastaavat yksityiset varat, mukaan lukien tarvittavat Euroopan investointipankista ja muista kansainvälisistä rahoitusvälineistä rahoitetut toimenpiteet,

- ohjelman kaikkia rahoituslähteitä koskeva alustava rahoitusprofiili kunkin ohjelmakauteen sisältyvän vuoden osalta,

- tarvittaessa tiedot tutkimusten, koulutuksen tai teknisen avun toimien tarpeesta kyseisten toimenpiteiden valmistelussa, toteuttamisessa tai hyväksymisessä,

- tiedot ohjelman toteuttamisesta vastaavista toimivaltaisista viranomaisista ja elimistä, maksajana toimiva laitos mukaan lukien,

- "lopullisen edunsaajan" määritelmä; näitä voivat olla toimien toteuttamisesta vastaavat organisaatiot taikka julkiset tai yksityiset yritykset. Jos julkista tukea myöntävät muut hakijamaan määräämät viranomaiset, lopullisia edunsaajia ovat julkisen tuen myöntämisestä päättävät laitokset,

- kuvaussuunnitelmien täytäntöönpanemiseksi aiotuista toimenpiteistä, erityisesti tukijärjestelmät, mukaan lukien kilpailusääntöjen arvioimiseksi tarvittavat seikat,

- määräykset, joilla varmistetaan ohjelman moitteeton täytäntöönpano, mukaan lukien seuranta ja arviointi sekä määrällisten indikaattoreiden määritelmät ja tarkastuksia ja seuraamuksia koskevat järjestelyt,

- toimivaltaisten viranomaisten ja elinten sekä asianosaisten talous- ja yhteiskuntaelämän sekä ympäristöalan yhteistyökumppanien osallistumisesta käytyjen neuvottelujen tulokset ja tätä osallistumista koskevat määräykset.

3. Hakijamaiden olisi suunnitelmassaan varmistettava ympäristönsuojelua koskevia säännöksiä noudattaen, että etusijalle asetetaan markkinoiden tehokkuutta, laatua ja terveyttä koskevia vaatimuksia parantavat toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla edistetään uusien työpaikkojen luomista maaseutualueilla.

4. Jollei hakijamaan kanssa toisin sovita, suunnitelma on jätettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

5. Komissio hyväksyy kunkin hakijamaan suunnitelman perusteella asetuksen (EY) N:o 1260/1999 50 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelman suunnitelman jättämistä seuraavien kuuden kuukauden kuluessa sillä edellytyksellä, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Komission tehtävä on erityisesti arvioida ehdotettu suunnitelma ja selvittää, onko se tämän asetuksen mukainen.

6. Ohjelmaa on mahdollista tarkistaa tai muuttaa, jos seuraavat tekijät sitä edellyttävät:

- sosioekonominen kehitys, uudet olennaiset tiedot ja kyseisten toimien täytäntöönpanosta, seurannasta ja arvioinnista saadut tulokset sekä tarve mukauttaa saatavilla olevan tuen määrä,

- liittymiskumppanuuden mukaisesti toteutetut toimet ja yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva kansallinen ohjelma,

- varojen uudelleenkohdentaminen 15 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Ennakkoarviointi, seuranta ja arviointi

1. Ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden tehokkuuden arvioimiseksi niille myönnettävä tuki edellyttää ennakko- ja väliarviointia, jatkuvaa seurantaa ja jälkikäteen suoritettavaa arviointia, joilla tutkitaan toimenpiteiden onnistuminen ja niiden vaikutukset suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin.

2. Komissio ja hakijamaa huolehtivat ohjelman täytäntöönpanon seurannasta. Tässä seurannassa on noudatettava yhteisesti hyväksyttyjä menettelyjä.

Seurannassa on käytettävä ennalta sovittuja ja vahvistettuja erityisiä fyysisiä, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä indikaattoreita.

Hakijamaiden on toimitettava viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä komissiolle edistymistä koskeva vuosikertomus, jossa on oltava vähintään asetuksen (EY) N:o 1260/1999 37 artiklassa tarkoitetut tiedot.

3. Kullekin maaseudun kehittämisohjelmalle perustetaan seurantakomitea asetuksen (EY) N:o 1260/1999 35 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Yhteensopivuus

Yhteisön tukemien toimenpiteiden on oltava liittymiskumppanuuden osana hyväksyttyjen sitoumusten mukaisia ja yhdenmukaisia yhteisön säännöstön hyväksymistä koskevan kansallisen ohjelman periaatteiden kanssa.

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen toimenpiteiden on oltava Eurooppa-sopimusten määräysten mukaisia, mukaan lukien mainittujen sopimusten täytäntöönpanosta valtiontukien osalta annetut määräykset.

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien toimenpiteiden on oltava yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden, erityisesti yhteisiin markkinajärjestelyihin liittyvien, ja yhteisön rakennetoimenpiteiden tavoitteiden mukaisia. Toimenpiteistä ei saa aiheutua kaupan häiriöitä.

III OSASTO

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Varat

1. Tämän asetuksen mukaista yhteisön tukea myönnetään 2000-2006 välisenä aikana. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

2. Yhteisön rahoitusosuus maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen myönnetään ennakkomaksuina, osarahoituksena ja rahoituksena asetuksen (EY) N:o 1260/1999 30 artiklan periaatteiden mukaisesti.

Rahoitustuki voidaan suorittaa ennakkomaksuina ohjelman täytäntöönpanoa varten ja korvauksina aiheutuneista kustannuksista.

3. Kunkin hakijamaan liittymistä edeltävän, tämän välineen mukaisen rahoitustuen jakautuminen vahvistetaan seuraavien puolueettomien perusteiden mukaisesti:

- maatalousväestö,

- maatalousmaa,

- bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti ostovoimana mitattuna,

- alueellinen erityistilanne.

4. Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona on mahdollista osoittaa enintään kaksi prosenttia vuosittain myönnettävistä varoista komission aloitteesta toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka koskevat alustavia tutkimuksia, vierailuvaihtoa, arviointia ja valvontaa.

8 artikla

Yhteisön rahoitusosuus

1. Yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärästä.

Edellä 2 artiklan viimeisessä luetelmakohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta yhteisön rahoitusosuus voi olla jopa 100 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

2. Tuloja tuottavien investointien osalta julkinen tuki saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, ja yhteisön rahoitusosuus tästä saa olla enintään 75 prosenttia. Yhteisön rahoitusosuuden on aina oltava valtiontuelle vahvistettujen tuen enimmäistasojen ja kumulaatiota koskevien ylärajojen mukainen.

3. Rahoitustuen ja suoritusten määrät ilmoitetaan euroina.

9 artikla

Varainhoidon valvonta

1. Rahoitustuen on oltava asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 vahvistettujen periaatteiden mukainen.

Komissio huolehtii tämän asetuksen mukaisten maksujen suorittamisesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti komission ja hakijamaan välillä laadittavan rahoituspöytäkirjan perusteella.

2. Komissio vahvistaa 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ohjelman hallintoa koskevat menettelyt, sen toteutuksen seurantaa ja valvontaa koskevat säännökset, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja valvomiseksi tarvittavat järjestelyt ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperimismenettelyt. Edellä 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ohjelman hyväksyminen edellyttää näiden toimenpiteiden toteuttamista.

3. Komissio ja tilitarkastustuomioistuin voivat omien virkamiestensä tai asianmukaisesti valtuutettujen edustajien välityksellä tehdä paikalla teknisiä ja varainhoitoa koskevia tarkastuksia, mukaan lukien pistokokeet ja lopulliset tilintarkastukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edunsaajamaiden toteuttamia tarkastuksia.

10 artikla

Tuen alentaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen

1. Jos toimenpiteen toteuttamisen perusteella mikään osuus siihen myönnetystä rahoituksesta ei näytä olevan perusteltavissa, komissio tutkii tapauksen sopivalla tavalla ja pyytää erityisesti hakijamaita tai viranomaisia, jotka hakijamaa on nimennyt toimenpiteen täytäntöönpanoa varten, esittämään huomautuksensa tietyn ajan kuluessa.

2. Tämän tutkinnan jälkeen komissio voi alentaa tukea tai keskeyttää sen myöntämisen kyseisen toimenpiteen osalta, jos tutkinnassa osoitetaan väärinkäytösten tai merkittävän muutoksen olemassaolo, joka vaikuttaa toimenpiteen täytäntöönpanon edellytyksiin ja jolle ei ole haettu komission hyväksyntää.

3. Liikaa maksetut summat on palautettava komissiolle. Summiin, joita ei ole palautettu, lisätään viivästyskorko varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

11 artikla

Komissio jakaa 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi käytettävissä olevat varat hakijamaiden kesken. Komissio ilmoittaa seitsemän vuoden jaksoa koskevasta alustavasta varojen jaosta tehdystä päätöksestään kullekin hakijamaalle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta.

IV OSASTO

TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖKSET

12 artikla

1. Komissio antaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1260/1999 50 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Komissio antaa varainhoitoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1258/1999 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Nämä säännöt liittyvät erityisesti talousarviota koskevan kurinalaisuuden noudattamiseksi annettuihin asianomaisiin säännöksiin.

V OSASTO

MUUT SÄÄNNÖKSET

13 artikla

Kertomukset

Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tämän asetuksen mukaisesti myönnetystä yhteisön tuesta.

Näissä kertomuksissa komissio selvittää erityisesti 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden toteuttamisessa saavutettua edistystä.

VI OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Tiedotus ja julkisuus

1. Edellä 4 artiklan 5 kohdassa vahvistetuille ohjelmille on hakijamaissa annettava asianmukaista julkisuutta.

2. Julkisuuden tulee koskea erityisesti:

- tuensaantimahdollisuuksista tiedottamista mahdollisille tuensaajille ja ammattialan järjestöille,

- tiedottamista yleisölle yhteisön osuudesta tukeen.

Tätä varten tehdyt suunnitelmat ja toteutetut toimenpiteet on toimitettava tiedoksi komissiolle.

15 artikla

Liittyessään Euroopan unioniin maa menettää oikeutensa tämän asetuksen mukaiseen tukeen. Varat, jotka vapautuvat hakijamaan liityttyä Euroopan unioniin kohdennetaan uudelleen muille 1 artiklan 1 kohdassa luetelluille hakijamaille. Uudelleen kohdentaminen perustuu hakijamaiden tarpeeseen ja tuen vastaanottokykyyn sekä 7 artiklan 3 kohdassa säädettyihin perusteisiin.

Neuvosto tekee komission ehdotuksesta määräenemmistöllä päätöksen, jossa esitetään uudelleenkohdentamisen yleislinjat.

Komissio päättää edellä mainitun neuvoston päätöksen pohjalta vapautuvien varojen uudelleen kohdentamisesta muiden edunsaajien hyväksi 12 artiklan 1 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

G. VERHEUGEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 175, 9.6.1998, s. 7 ja EYVL C 27, 2.2.1999, s. 18.

(2) Lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 101, 12.4.1999.

(4) EYVL C 93, 6.4.1999.

(5) Katso tämän virallisen lehden s. 73.

(6) Katso tämän virallisen lehden s. 68.

(7) EYVL L 85, 20.3.1998, s. 1.

(8) Katso tämän virallisen lehden s. 1.

(9) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(10) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

Top