EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1264

Neuvoston asetus (EY) N:o 1264/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 muuttamisesta

OJ L 161, 26.6.1999, p. 57–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1264/oj

26.6.1999   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/57


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1264/1999,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999,

koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (4),

sekä katsoo, että

(1)

neuvosto tarkastelee asetuksen (EY) N:o 1164/94 (5) 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti mainittua asetusta uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 1999,

(2)

vuonna 1994 määriteltyjen koheesiorahaston perusperiaatteiden soveltamista koheesiorahaston toimintaan olisi jatkettava vuoteen 2006 asti, vaikka kokemus on osoittanut tarpeelliseksi parantaa niitä,

(3)

vaikka yhtenäisvaluutta euro vaikuttaa yhteisön makrotaloudelliseen tilanteeseen, on tukea saavien maiden tukikelpoisuuden perustuttava edelleen bruttokansantuloon,

(4)

jokaisen euroon osallistuvan jäsenvaltion on esitettävä neuvostolle vakausohjelma, jossa määritetään erityisesti keskipitkän aikavälin budjettitavoitteet lähes tasapainoisen tai ylijäämäisen julkistalouden budjettitilanteen saavuttamiseksi,

(5)

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vahvistaneet Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä koskevat yhteisön suuntaviivat päätöksessä N:o 1692/96/EY (6),

(6)

siirtymäkauden aikana (1 päivän tammikuuta 1999 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana) kaikkia tämän asetuksen viittauksia euroon pidetään yleensä viittauksina euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (7) 2 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettuun euroon valuuttayksikkönä,

(7)

jotta edistyttäisiin jatkuvasti todellisen lähentymisen suhteen ja ottaen huomioon uusi makrotaloudellinen tilanne, jossa koheesiorahasto nyt toimii, euroon osallistuvien jäsenvaltioiden kokonaistukea mukautetaan edellisellä kaudella saavutetun kansallisen vaurauden kasvun huomioon ottamiseksi,

(8)

asetuksessa (EY) N:o 1466/97 (8) vahvistetaan julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvontaa sekä tehostetaan talouspolitiikan valvontaa ja yhteensovittamista,

(9)

julkishallinnon rahoitustarpeeseen, bruttokansantuotteeseen ja bruttokansantuloon liittyvät alustavat ja lopulliset tiedot on laadittava Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2223/96 (9) mukaisesti,

(10)

Amsterdamissa 17 päivänä kesäkuuta 1997 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamassa vakaus- ja kasvusopimusta koskevassa päätöslauselmassa (10) määritellään jäsenvaltioiden, komission ja neuvoston tehtävät,

(11)

samalla kun tuen korkeaa tasoa koskeva periaate säilytetään, on pyrittävä löytämään muita rahoituslähteitä, erityisesti komission olisi tuettava yksityisten rahoituslähteiden laajempaa käyttöä edistävää, rahaston varojen vaikutuksen maksimoimiseen tähtäävää edunsaajina olevien jäsenvaltioiden pyrkimyksiä; tuen tasoja olisi muunnettava, jotta tehostettaisiin rahastosta peräisin olevien varojen kerrannaisvaikutusta ja otettaisiin paremmin huomioon hankkeiden vaikuttavuus; perustamissopimuksen 174 artiklassa määrättyä periaatetta, jonka mukaan saastuttajan on maksettava, on noudatettava rahastosta rahoitettavissa toimissa,

(12)

jäsenvaltion vastuu varainhoiden valvonnasta on määriteltävä selkeästi,

(13)

olisi varmistettava rahoituksen jatkuvuus käynnissä oleville toimille ja niiden mukauttaminen uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin, ja

(14)

tämän vuoksi asetus (EY) N:o 1164/94 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1164/94 seuraavasti:

1)

a)

lisätään johdanto-osan 6 kappaleen jälkeen uusi kappale seuraavasti:

”taloudellisten lähentymisperusteiden suhteen jatketaan nykyisten makrotaloudellisten ehtojen soveltamista; siten rahastoista ei anneta rahoitusta uusille hankkeille tai hankkeen osille jäsenvaltiossa siinä tapauksessa, että neuvosto määräenemmistöllä komission suosituksesta on todennut, että kyseinen jäsenvaltio ei ole noudattanut vakaus- ja kasvusopimusta.”

;

b)

lisätään johdanto-osan 7 kappaleen jälkeen uusi kappale seuraavasti:

”neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1467/97 (11) vahvistettiin säännökset liiallista alijäämää koskevan menettelyn nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä tarkoituksena välttää julkistalouden liiallisia alijäämiä ja edistää mahdollisen alijäämän korjaamista nopeasti,”

(11)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6."

;

c)

lisätään johdanto-osan aiemman 20 kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

”tämän asetuksen nojalla kullekin jäsenvaltiolle koheesiorahastosta myönnettävät vuosittaiset kokonaisvarat olisi yhdessä rakennerahastoista myönnettävän avun kanssa rajoitettava yleisesti määräytymään kansallisten hyödyntämisvalmiuksien perusteella”

;

d)

johdanto-osan aiemmasta 21 kappaleesta tulee uudelleen numeroituna 22 kappale seuraavasti:

”perustamissopimuksen 104 artiklassa tarkoitettujen taloudellisen lähentymisen edellytysten täyttymisen ja julkistalouden alijäämän järkevän hoidon tarpeen yhteydessä olisi säädettävä rahoitustuen myöntämistä koskevista ehdoista; perustamissopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamista on arvioitava tässä yhteydessä myös suhteessa vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1 997 annetussa Eurooppa-neuvoston päätöslauselmassa (12) vahvistettuihin suuntaviivoihin; liiallisen alijäämän käsite on tulkittava kyseisen päätöslauselman pohjalta; kunkin osallistuvan jäsenvaltion osalta on arvioitava makrotaloudelliset ehdot ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion vastuu euron vakauden osalta.”

(12)  EYVL C 236, 2.8.1997, s. 1."

2)

Lisätään 2 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Voidakseen saada rahaston tukea 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen edunsaajina olevien jäsenvaltioiden on täytynyt käynnistää ohjelma, josta säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 (13) 3 ja 7 artiklassa.

Neljä jäsenvaltiota, jotka täyttävät 1 kohdassa tarkoitetun bruttokansantuloa koskevan ehdon, ovat Espanja, Kreikka, Portugali ja Irlanti.

Välitarkistus, josta säädetään 3 kohdassa, tehdään ennen vuoden 2003 loppua, ja se perustuu bruttokansantuloon asukasta kohti laskettuna vuosia 2000-2002 koskevien yhteisön tietojen perusteella.”

(13)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 2."

;

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

poistetaan ensimmäisestä luetelmakohdasta ilmaisu ”viidennen”;

ii)

korvataan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

yhteistä etua koskevat liikenteen infrastruktuurin hankkeet, joita jäsenvaltiot tukevat ja jotka yksilöidään 23 päivänä heinäkuuta 1996 Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittämisestä tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1692/96/EY hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti (14).”

(14)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1."

b)

muutetaan 2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”teknisen avun toimenpiteisiin, mukaan lukien tiedotus- ja julkistamiskampanjat, ja erityisesti:”

;

ii)

Lisätään b alakohtaan ilmaisun ”seurantaa” jälkeen ilmaisu ”valvontaa”.

4)

Lisätään 4 artiklaan kolmas, neljäs ja viides kohta seuraavasti:

”Tammikuun 1 päivästä 2000 alkaen sitoumuksiin käytettävissä olevien varojen kokonaismäärän kaudelle 2000-2006 olisi oltava vuoden 1999 hintoina ilmaistuna 18 miljardia euroa.

Kyseisellä kaudella vuosittaisten maksusitoumusmäärärahojen olisi oltava:

—   2000: 2,615 miljardia euroa,

—   2001: 2,615 miljardia euroa,

—   2002: 2,615 miljardia euroa,

—   2003: 2,615 miljardia euroa,

—   2004: 2,515 miljardia euroa,

—   2005: 2,515 miljardia euroa,

—   2006: 2,510 miljardia euroa.

Jos jäsenvaltio menettää tukikelpoisuutensa koheesiorahastolle myönnettäviä varoja vähennetään vastaavasti.”

5)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Ohjeellinen jakaminen

Rahaston kokonaisvarojen ohjeellisen jakamisen on perustuttava täsmällisiin ja objektiivisiin perusteisiin, joita ovat etenkin väestö, BKTL asukasta kohti ottaen huomioon kansallisen vaurauden kasvu edellisellä kaudella, sekä pinta-ala; siinä on otettava huomioon myös muut sosioekonomiset tekijät kuten liikenneinfrastruktuurin puutteet.

Kokonaisvarojen ohjeellinen jakaminen näiden perusteiden pohjalta esitetään liitteessä I.

Koheesiorahastosta tämän asetuksen nojalla myönnettävät vuosittaiset kokonaisvarat saavat yhdessä rakennerahastoista myönnettävän avun kanssa olla enintään 4 prosenttia kansallisesta BKTL:stä.”

6)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Ehdollinen apu

1.   Rahastosta ei rahoiteta uusia hankkeita tai, jos kyseessä on merkittävä hanke, mitään hankkeen uusia vaiheita jäsenvaltiossa, jos neuvosto määräenemmistöllä komission suosituksesta katsoo, että tätä asetusta soveltava jäsenvaltio ei ole pannut täytäntöön 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua ohjelmaa siten, että julkistalouden liiallinen alijäämä vältetään.

Rahoituksen keskeytys päättyy, kun neuvosto samojen edellytysten perusteella katsoo, että kyseinen jäsenvaltio on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet pannakseen täytäntöön kyseisen ohjelman siten, että julkistalouden liiallinen alijäämä vältetään.

2.   Jos kyseessä on useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon suoraan vaikuttava hanke, neuvosto voi määräenemmistöllä ja komission suosituksesta poikkeuksellisesti päättää lykätä rahoituksen keskeyttämistä.”

7)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Tuen määrää voidaan kuitenkin pienentää 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen, jotta voidaan ottaa yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa huomioon kustakin hankkeesta odotettavissa oleva tulo sekä se, onko saastuttaja maksaa -periaatetta sovellettu.”

;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Tätä varten komissio tukee edunsaajina olevien jäsenvaltioiden pyrkimyksiä maksimoida rahaston varojen vaikuttavuutta edistämällä yksityisten rahoituslähteiden laajempaa käyttöä.”

;

b)

poistetaan 2 kohdasta ilmaisu ”laskemisen perustana olevan menojen”.

8)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”ecua” ilmaisulla ”euroa”;

b)

poistetaan 4 kohdan kahdeksannelta riviltä ilmaisu ”siinä määrin kuin mahdollista” ennen sanaa ”maininta”;

c)

lisätään 5 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa ilmaisun ”täytäntöönpanossa” jälkeen ilmaisu ”mukaan lukien saastuttaja maksaa -periaate”.

9)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”ecua” ilmaisulla ”euroa”.

10)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiot vastaavat ensi sijassa hankkeiden varainhoidon valvonnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komissiolle kuuluvaa vastuuta toteuttaa yhteisön talousarviota. Tätä varten jäsenvaltioiden toteuttamiin toimenpiteisiin on sisällyttävä:

a)

sen tarkastaminen, että hallinto- ja valvontajärjestelmät on otettu käyttöön ja pannaan täytäntöön tavalla, jolla varmistetaan yhteisön varojen tehokas ja moitteeton käyttö;

b)

että komissiolle toimitetaan näiden järjestelmien kuvaus;

c)

sen varmistaminen, että hankkeiden hallinnassa noudatetaan sovellettavia yhteisön sääntöjä ja että hankkeille myönnetyt varat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti;

d)

sen vahvistaminen, että komissiolle esitetyt menoilmoitukset ovat asianmukaisia, ja sen varmistaminen, että ne on laadittu todennettavissa oleviin tositteisiin perustuvan kirjanpitojärjestelmän mukaan;

e)

väärinkäytösten ehkäiseminen ja tutkiminen ja niistä ilmoittaminen sääntöjen mukaisesti komissiolle sekä komissiolle tiedottaminen hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen etenemisestä. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaihdettujen tietojen luottamuksellisuus säilyy;

f)

lausuman antaminen komissiolle kunkin hankkeen, hankkeen vaiheen tai hankeryhmän päättyessä, jonka on laatinut nimetystä viranomaisesta toiminnallisesti riippumaton henkilö tai yksikkö. Lausumassa on esitettävä yhteenveto edellisinä vuosina suoritettujen tarkastusten tuloksista ja annettava arvio loppuerän maksua koskevan pyynnön pätevyydestä sekä lopullisen menoilmoituksen kattamien kustannusten laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Jäsenvaltiot voivat liittää tähän lausumaan oman lausuntonsa, jos ne pitävät sitä tarpeellisena;

g)

yhteistyö komission kanssa sen varmistamiseksi, että yhteisön varoja käytetään moitteettoman varainhoiden periaatteiden mukaisesti;

h)

todetun väärinkäytöksen vuoksi menetettyjen varojen takaisinperintä ja tarvittaessa viivästyskoron periminen.

2.   Yhteisön talousarvion toteuttamisesta vastatessaan komissio varmistaa, että jäsenvaltioissa on yhteisön varojen tehokkaan ja asianmukaisen käytön varmistavat hallinto- ja valvontajärjestelmät, jotka toimivat moitteettomasti.

Tätä varten komission virkamiehet tai muut sen palveluksessa olevat voivat vähintään yhden työpäivän varoitusajalla liitteessä II olevan G artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteistyön puitteissa jäsenvaltion kanssa sovittujen järjestelyjen mukaisesti tehdä paikalla rahastoista rahoitettuja hankkeita sekä hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevia tarkastuksia esimerkiksi pistokokein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti suorittamia tarkastuksia. Komissio ilmoittaa tarkastuksista asianomaiselle jäsenvaltiolle kaiken tarpeellisen avun saamiseksi. Jäsenvaltion virkamiehet tai muut sen palveluksessa olevat voivat osallistua tarkastuksiin.

Komissio voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota suorittamaan tarkastuksen paikalla todentaakseen yhden tai useamman toimen asianmukaisuuden. Komission virkamiehet tai muut sen palveluksessa olevat voivat osallistua tarkastuksiin.”

;

b)

poistetaan 4 kohta, jolloin 5 kohdasta tulee 4 kohta.

11)

Korvataan 16 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”ennen vuoden 1999 päättymistä” ilmaisulla ”viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006”.

12)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

Koheesiorahaston kokonaisvarojen ohjeellinen jakaminen tukea saavien jäsenvaltioiden kesken

—   Espanja: 61 %-63,5 % kokonaisvaroista

—   Kreikka: 16 %-18 % kokonaisvaroista

—   Irlanti: 2 %-6 % kokonaisvaroista

—   Portugali: 16 %-18 % kokonaisvaroista”

.

2 artikla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa edellyttäen, että niitä tarvittaessa täydennetään kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta asetuksen (EY) N:o 1164/94, sellaisena kuin se on muutettuna, vaatimuksia vastaaviksi.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

G. V ERHEUGEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL C 159, 26.5.1998, s. 7.

(2)  Puoltava lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL C 407, 28.12.1998, s. 74.

(4)  EYVL C 51, 22.2.1999, s. 10.

(5)  EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1.

(6)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1.

(7)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(8)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(9)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 448/98 (EYVL L 58, 27.2.1998, s. 1).

(10)  EYVL C 236, 2.8.1997, s. 1.Top