EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1263

Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä

OJ L 161, 26.6.1999, p. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Kumoaja 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1263/oj

31999R1263

Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä

Virallinen lehti nro L 161 , 26/06/1999 s. 0054 - 0056


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1263/1999,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999,

kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

(1) yhteinen kalastuspolitiikka tukee perustamissopimuksen 33 artiklan yleisten tavoitteiden toteuttamista; erityisesti yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3760/92(4), osaltaan edistetään tasapainon saavuttamista toisaalta kalavarojen säilyttämisen ja hoidon ja toisaalta pyyntiponnistuksen ja kalavarojen vakaan ja järkiperäisen hyödyntämisen välillä,

(2) kalatalouden ja vesiviljelyalan rakenteellisten toimenpiteiden olisi osaltaan edistettävä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä perustamissopimuksen 100 artiklan tavoitteiden saavuttamista,

(3) tällaisten rakenteellisten toimenpiteiden yhdentäminen rakennerahastojen toimintaohjelmaan vuonna 1993 on parantanut yhteisön toimien yhteisvaikutusta ja antanut mahdollisuuden osallistua johdonmukaisemmin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen, ja

(4) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1260/1999(5) säädetään rakennepolitiikkojen toimintajärjestelmien täydellisestä tarkistamisesta 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen; tällaiset rakenteelliset toimenpiteet muodostavat osan sanotun asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuja keinoja ja tehtäviä; tämän vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta 20 päivänä heinäkuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2080/93(6) olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella, jossa säädetään erityisesti tarvittavista yksityiskohtaisista siirtymäkauden säännöistä rakenteellisten toimenpiteiden keskeytymisen välttämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tämän asetuksen mukaisesti yhteisön rahoitusosuudella toteutetuilla rakenteellisilla toimenpiteillä kalatalous- ja vesiviljelyalalla sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostuksen ja kaupan alalla, jäljempänä "ala", edistetään perustamissopimuksen 33 ja 100 artiklassa lueteltujen yleisten tavoitteiden sekä asetuksissa (ETY) N:o 3760/92 ja (EY) N:o 1260/1999 määritettyjen tavoitteiden toteuttamista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on tarkoitus:

a) edistää kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välistä pysyvää tasapainoa;

b) vahvistaa alan tuotantorakenteiden kilpailukykyä ja taloudellisesti kannattavien yritysten kehitystä;

c) parantaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden saatavuutta ja lisäarvoa;

d) edistää kalataloudesta ja vesiviljelystä riippuvaisten alueiden elvyttämistä.

3. Yhteisön rahoitusosuutta voidaan myöntää sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla 2 artiklan mukaisesti edistetään yhtä tai useampaa 2 kohdassa mainittua tarkoitusta.

4. Neuvosto vahvistaa 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rakenteellisten toimenpiteiden kohdealat.

2 artikla

1. Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline on jäljempänä "KOR".

2. KOR:n rahoitusosuudella toteutetut, rakennerahastojen tavoitteeseen 1 kuuluvat toimenpiteet ovat osa kyseisen tavoitteen ohjelmatyötä.

Muiden kuin tavoitteeseen 1 kuuluvien KOR:n rahoitusosuudella toteutettujen toimenpiteiden on sisällyttävä kunkin asianomaisen jäsenvaltion yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan.

3. Edellä 2 kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki seuraaviin alueisiin liittyvät alan rakenteelliset toimenpiteet:

- kalastuslaivaston uudistaminen ja kalastusalusten nykyaikaistaminen,

- pyyntiponnistuksen säätely,

- yhteisyritykset,

- pienimuotoinen rannikkokalastus,

- sosioekonomiset toimenpiteet,

- meren rannikkoalueiden kalavarojen suojeleminen,

- vesiviljely,

- kalastussatamien laitteisto,

- kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kauppa,

- myynnin edistäminen ja uusien myyntikanavien löytäminen,

- alan ammattikunnan toimet,

- toiminnan tilapäinen lopettaminen ja muut rahoituskorvaukset,

- innovatiiviset toimet ja tekninen apu.

Neuvosto voi mukauttaa tätä toimenpiteiden luetteloa 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava kansallisella tasolla siitä, että KOR:n rahoitusosuudella toteutetuissa kalastuslaivaston rakenneuudistustoimenpiteissä noudatetaan yhteisen kalastuspolitiikan velvoitteita ja erityisesti kalatalouden monivuotisten ohjausohjelmien velvoitteita.

5. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 ja 23 artiklan mukaisesti KOR osallistuu myös seuraavien edistämiseen:

a) innovatiiviset toimet, joihin kuuluvat erityisesti ylikansalliset toimet sekä alan toimijoiden ja kalataloudesta ja vesiviljelystä riippuvaisten alueiden verkottuminen;

b) teknistä apua koskevat toimenpiteet.

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettua pilottihankkeiden soveltamisalaa laajennetaan päätöksellä rakennerahastojen osallisuudesta Euroopan aluekehitysrahastosta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1261/1999(7), Euroopan sosiaalirahastosta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1262/1999(8) ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maatalouden kehittämiseen ja tiettyjen asetusten kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999(9) mukaisesti rahoitettaviin toimenpiteisiin kyseisissä innovatiivisissa toimissa säädettyjen kaikkien toimenpiteiden täytäntöönpanemisesta.

3 artikla

Kullekin yksittäiselle toimelle 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen nojalla myönnetty rahoitusosuus ei saa ylittää 4 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritettävää enimmäismäärää.

4 artikla

Neuvosto antaa perustamissopimuksen 37 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen komission ehdotuksesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999 2 artiklassa tarkoitettujen rakenteellisten toimenpiteiden yhteisön rahoitusosuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

5 artikla

1. Ennen 1 päivää tammikuuta 1994 jätettyihin tukihakemuksiin sovelletaan edelleen neuvoston asetuksia (ETY) N:o 4028/86(10) ja (ETY) N:o 4042/89(11).

2. Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä viimeistään kuuden vuoden ja yhdeksän kuukauden kuluttua tuen myöntämispäivästä 1 päivän tammikuuta 1989 ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä aikana asetuksen (ETY) N:o 4028/86 nojalla komission hankkeille myöntämän tuen osana sidotut määrät, joista ei viimeistään kuuden vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua tuen myöntämispäivästä ole esitetty komissiolle pyyntöä lopullisesta maksusta, ja aiheettomasti maksetut määrät on maksettava takaisin lukuun ottamatta hankkeita, jotka on keskeytetty oikeudellisin perustein.

6 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2080/93 1 päivästä tammikuuta 2000.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 52 artiklassa säädettyjä siirtymäsäännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tähän asetukseen.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

G. VERHEUGEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 176, 9.6.1998, s. 44.

(2) Lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 74.

(4) EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1181/98 (EYVL L 164, 9.6.1998, s. 1).

(5) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(6) EYVL L 193, 31.7.1993, s. 1.

(7) Katso tämän virallisen lehden s. 43.

(8) Katso tämän virallisen lehden s. 48.

(9) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(10) EYVL L 376, 31.12.1986, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2080/93.

(11) EYVL L 388, 30.12.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2080/93.

Top