EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0053

Komission direktiivi 1999/53/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteen III muuttamisesta

OJ L 142, 5.6.1999, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/53/oj

31999L0053

Komission direktiivi 1999/53/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteen III muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 142 , 05/06/1999 s. 0029 - 0029


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/53/EY,

annettu 26 päivänä toukokuuta 1999,

kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteen III muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/2/EY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan toisen kohdan kolmannen luetelmakohdan,

sekä katsoo, että

(1) komission direktiivillä 92/76/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/100/EY(4), tunnustettiin Kreikka ja Ranska (Korsika) väliaikaisesti suojelluiksi alueiksi lajien Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridien hedelmille haitallisten Euroopan ulkopuolisten tuntemattomien organismien osalta ja Italia tunnustettiin väliaikaisesti suojelluksi alueeksi lajien Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridien, lajia Citrus paradisi Macf. lukuun ottamatta, hedelmille haitallisten Euroopan ulkopuolisten tuntemattomien organismien osalta; väliaikaista tunnustamista jatkettiin komission direktiivillä 95/40/EY(5) ainoastaan 1 päivään huhtikuuta 1996; tämän vuoksi mainittuihin suojeltuihin alueisiin liittyvät direktiivin 77/93/ETY säännökset ovat vanhentuneet ja ne olisi kumottava oikeudellisen selkeyden vuoksi,

(2) tämä muutos on asianomaisten jäsenvaltioiden pyyntöjen mukainen,

(3) tämän vuoksi direktiivin 77/93/ETY liite III olisi muutettava vastaavasti, ja

(4) tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 77/93/ETY liitteessä III olevan B osan 2 ja 3 kohta.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 1999. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa olennaiset kansalliset säännökset komissiolle viipymättä. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EYVL L 15, 21.1.1998, s. 34.

(3) EYVL L 305, 21.10.1992, s. 12.

(4) EYVL L 351, 29.12.1998, s. 35.

(5) EYVL L 182, 2.8.1995, s. 14.

Top