EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0676

Komission asetus (EY) N:o 676/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 785/95 muuttamisesta viidennen kerran

OJ L 83, 27.3.1999, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 147 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 147 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/676/oj

31999R0676

Komission asetus (EY) N:o 676/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 785/95 muuttamisesta viidennen kerran

Virallinen lehti nro L 083 , 27/03/1999 s. 0040 - 0041


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 676/1999,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999,

yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 785/95 muuttamisesta viidennen kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä 21 päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1347/95 (2), ja erityisesti sen 18 artiklan,

sekä katsoo, että

edellä tarkoitetun asetuksen (EY) N:o 603/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 785/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1794/97 (4), 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään, että tuorerehun dehydratointiin käytettävien kuivaajien sisääntuloilman lämpötilan on oltava vähintään 93 °C,

lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että tuorerehun kuivaaminen korkeassa lämpötilassa säilyttää korkealaatuisen tuotteen ravintoarvon ja erityisesti sen beetakaroteenipitoisuuden,

kuivarehujen markkinatilanne myyntihintojen laskiessa ja tuotannon kasvaessa on sellainen, että on tarpeen turvata vastaavissa kilpailuolosuhteissa saatavan ravintoarvoltaan korkealaatuisen lopputuotteen tarjonta ja perustella jalostuskustannuksiin myönnetyn tuen määrä; tämä tavoite voidaan saavuttaa laajentamalla korkeassa lämpötilassa tapahtuvan kuivaamisen käyttöä,

useimmissa yrityksissä rehut jalostetaan korkeassa lämpötilassa; sen vuoksi on suotavaa säätää, että laitteistot, joissa sisääntuloilman lämpötila on vielä 93 °C, muutetaan kohtuullisen ajan kuluessa tätä käytäntöä vastaaviksi,

tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavien teknisten muutosten vuoksi on välttämätöntä, että toimivaltainen viranomainen vahvistaa yrityksen hyväksynnän,

joissakin jäsenvaltioissa on nykyään käytössä vähäinen määrä hihnakuivureita, joiden sisääntuloilman lämpötila on vähintään 110 °C; kysymys on pienistä laitteistoista, joiden kuivauskapasiteetti on vähäinen ja joiden toimintalämpötilaa ei voi nostaa ilman niiden teknisten ominaisuuksien perinpohjaista muuttamista; niille voidaan sen vuoksi myöntää poikkeus 350 °C:n vähimmäiskuivauslämpötilaa koskevasta ehdosta, kuitenkin edellyttäen, etteivät uudet tämänkaltaiset laitteistot voi saada hyväksyntää markkinointivuoden 1999/2000 alun jälkeen,

edellä tarkoitetun asetuksen (EY) N:o 785/95 15 artiklan b kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ne pinta-alat ja määrät, joita sopimukset ja toimitusselvitykset koskevat; kokemus on osoittautunut näiden tiedonantojen olevan tietolähteenä ristiriitaisia ja epätyydyttäviä; tiedoksiantovelvollisuus olisi siksi poistettava, ja

kuivarehujen hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 785/95 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- sisääntuloilman lämpötilan on oltava vähintään 350°C; hihnakuivureiden, joiden sisääntuloilman lämpötila on vähintään 110 °C ja jotka ovat saaneet hyväksynnän ennen markkinointivuoden 1999/2000 alkua, ei tarvitse kuitenkaan täyttää tätä ehtoa,"

2) Poistetaan 15 artiklan b kohta.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdan nojalla tarpeelliset laitteistojen tekniset muutokset on toteutettava sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvollisuutta ilmoittaa niistä toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 785/95 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan viimeisessä alakohdassa säädetyn määräajan kuluessa vahvistuksen saamiseksi hyväksynnälle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä toukokuuta 1999 luettelo hihnakuivureista, jotka ovat saaneet hyväksynnän ennen markkinointivuoden 1999/2000 alkua ja joihin voidaan sen vuoksi soveltaa edellä 1 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sen voimaantulosta alkaen lukuun ottamatta 1 artiklan 1 kohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 63, 21.3.1995, s. 1

(2) EYVL L 131, 15.6.1995, s. 1

(3) EYVL L 79, 7.4.1995, s. 5

(4) EYVL L 255, 18.9.1997, s. 12

Top