EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0660

Neuvoston asetus (EY) N:o 660/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja tupakanlehtien jäsenvaltiokohtaisten palkkioiden ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin satovuosien 1999, 2000 ja 2001 osalta

OJ L 83, 27.3.1999, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 79 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 142 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 142 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; Kumoaja 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/660/oj

31999R0660

Neuvoston asetus (EY) N:o 660/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja tupakanlehtien jäsenvaltiokohtaisten palkkioiden ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin satovuosien 1999, 2000 ja 2001 osalta

Virallinen lehti nro L 083 , 27/03/1999 s. 0010 - 0014


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 660/1999,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999,

asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja tupakanlehtien jäsenvaltiokohtaisten palkkioiden ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin satovuosien 1999, 2000 ja 2001 osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan ja 9 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (4),

sekä katsoo, että

Belgiassa, Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa viljeltäville flue-cured, light air-cured ja dark air-cured -lajikkeille myönnetään lisäpalkkio; neuvosto on päättänyt asetuksella (EY) N:o 1636/98 korottaa tämän lisäpalkkion 50 prosentista 65 prosenttiin voimassa olevan palkkion ja vuoden 1992 satoon sovelletun palkkion välisestä erosta; korotus on laskettava näille tupakkalajikkeille vuoden 1998 sadosta myönnetyn palkkion ja vuoden 1992 satoon sovelletun palkkion välisen eron perusteella; asetuksen (ETY) N:o 2075/92 3 artiklan 2 kohta ei vastaa tätä tavoitetta; tämän vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2075/92 3 artiklan 2 kohta olisi muutettava,

palkkioiden taso olisi vahvistettava yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet huomioon ottaen ja erityisesti siten, että maataloudesta toimeentulonsa saavalle väestölle taataan kohtuullinen elintaso; palkkioiden määrissä on otettava huomioon eri tupakkalajikkeiden myyntimahdollisuudet sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa; alan vakauden takaamiseksi palkkioiden taso olisi vahvistettava kolmen peräkkäisen satovuoden osalta ja palkkiot olisi sidottava satovuosille 1999, 2000 ja 2001 vahvistettuihin takuukynnyksiin,

asetuksen (ETY) N:o 2075/92 8 artiklan toisessa kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa säädetään takuukynnysten jakamisesta kunkin lajikeryhmän osalta tuottajajäsenvaltioille kolmelle satovuodelle vuodesta 1999 alkaen,

mainittujen kynnysten taso olisi vahvistettava satovuosille 1999, 2000 ja 2001 ottaen erityisesti huomioon markkinatilanne sekä kyseisten tuotantoalueiden sosiaalis-taloudelliset olot ja viljelyolosuhteet; vahvistamisen on tapahduttava riittävän ajoissa, jotta tuottajat voisivat suunnitella mainittujen satovuosien tuotantonsa,

Belgiassa, Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa viljeltävien flue-cured, light air-cured ja dark air-cured -lajikkeiden lisäpalkkioiden korottamisen vuoksi näiden jäsenvaltioiden takuukynnyksiä olisi alennettava, jotta korotus ei vaikuttaisi talousarvioon,

tuotantomahdollisuudet huomioon ottaen ja jäsenvaltioiden kesken jaettavia kiintiöitä noudattaen on korotettava asteittain sellaisten lajikkeiden kiintiöitä, joiden markkinointi on varmaa ja markkinahinnat korkeat, ja alennettava sellaisten lajikkeitten kiintiöitä, joiden markkinointi on vaikeata ja markkinahinnat alhaiset, ja

näitä toimenpiteitä on sovellettava mahdollisimman pian,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2075/92 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Belgiassa, Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa viljeltäville flue-cured, light air-cured ja dark air-cured -lajikkeille myönnetään kuitenkin lisäpalkkio. Sen suuruus on 65 prosenttia kyseisten lajikkeiden vuoden 1998 satoon sovellettavan palkkion ja vuoden 1992 satoon sovelletun palkkion välisestä erosta."

2 artikla

Palkkion ja asetuksen (ETY) N:o 2075/92 3 artiklassa tarkoitetun lisäpalkkion määrä satovuosille 1999, 2000 ja 2001 vahvistetaan kunkin raakatupakkaryhmän osalta tämän asetuksen liitteessä I.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2075/92 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiokohtaiset takuukynnykset vahvistetaan lajikeryhmittäin tämän asetuksen liitteessä II.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 1999.

Neuvoston puolesta

G. VERHEUGEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1636/98 (EYVL L 210, 20.7.1998, s. 23).

(2) EYVL C 361, 24.11.1998, s. 16

(3) Lausunto annettu 11. maaliskuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) Lausunto annettu 5. helmikuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top