EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0314

98/314/EY: Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä toukokuuta 1998, Ruotsin liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta

OJ L 139, 11.5.1998, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/314/oj

31998D0314

98/314/EY: Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä toukokuuta 1998, Ruotsin liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 139 , 11/05/1998 s. 0019 - 0019


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä toukokuuta 1998,

Ruotsin liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta (98/314/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 c artiklan 12 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

sekä katsoo, että

talous- ja rahaliiton toinen vaihe alkoi 1 päivänä tammikuuta 1994; perustamissopimuksen 109 e artiklan 4 kohdassa määrätään, että toisen vaiheen aikana jäsenvaltiot pyrkivät välttämään liiallisia julkistalouden alijäämiä,

liiallista alijäämää koskevalla menettelyllä päätetään, onko olemassa liiallinen alijäämä, ja kun liiallinen alijäämä on oikaistu, kumotaan kyseinen päätös; liiallisia alijäämiä koskeva menettely määräytyy toisen vaiheen aikana perustamissopimuksen 104 c artiklan mukaan, lukuun ottamatta 1, 9 ja 11 kohtaa; perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallista alijäämää koskevan menettelyn soveltamisesta; neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt ja määritelmät kyseisen pöytäkirjan soveltamiseksi,

neuvosto päätti 10 päivänä heinäkuuta 1995 perustamissopimuksen 104 c artiklan 6 kohdan mukaisesti komission suosituksesta, että Ruotsissa on liiallinen alijäämä; 104 c artiklan 7 kohdan mukaisesti neuvosto antoi Ruotsille suosituksia liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi (2),

neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta kumotaan perustamissopimuksen 104 c artiklan 12 kohdan määräysten mukaisesti, kun liiallinen alijäämä jäsenvaltiossa, jota asia koskee, on neuvoston käsityksen mukaan oikaistu,

kun neuvosto kumoaa päätöksen, se toimii komission suosituksesta; Ruotsin annettua ennen maaliskuun 1 päivää 1998 asetuksen (EY) N:o 3605/93 mukaisesti kertomuksensa ovat seuraavassa esitetyt komission toimittamiin tietoihin perustuvat päätelmät aiheellisia:

Julkisyhteisöjen alijäämä on pienentynyt hyvin jyrkästi vuodesta 1993 alkaen ja oli 0,8 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 1997, mikä on selvästi alle perustamissopimuksessa määritellyn viitearvon. Vuodelle 1998 ennustetaan 0,5 prosentin ylijäämä bruttokansantuotteesta. Huhtikuussa 1998 tarkistetun Ruotsin lähentymisohjelman mukaan julkisen talouden ylijäämän arvioidaan olevan vuonna 2001 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Julkisyhteisöjen velkasuhde oli enimmillään vuonna 1994, jolloin se oli 79,0 prosenttia, mistä se on vuosittain pienentynyt ja oli 76,6 prosenttia vuonna 1997; Ruotsin lähentymisohjelmassa velkasuhteen odotetaan pienentyvän edelleen vuonna 1998, ja huhtikuussa 1998 tarkistetun Ruotsin lähentymisohjelman mukaan sen arvioidaan jatkuvan sitä seuraavina vuosina ja laskevan 62,9 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 2001.

Alijäämä oli vuonna 1997 selvästi perustamissopimuksessa määritellyn viitearvon alapuolella, ja vuonna 1998 budjetin odotetaan kääntyvän ylijäämäksi, joka kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä; velkasuhde on pienentynyt kolmen viime vuoden aikana ja pienentymisen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaistilanteen arviointi osoittaa, että Ruotsin liiallisen alijäämän tilanne on oikaistu.

2 artikla

Kumotaan Ruotsin liiallisen alijäämän olemassaolosta 10 päivänä heinäkuuta 1995 tehty neuvoston päätös.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä toukokuuta 1998.

Neuvoston puolesta

G. BROWN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7

(2) Neuvoston suositukset, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1995, 16 päivänä syyskuuta 1996 ja 15 päivänä syyskuuta 1997.

Top