EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/4/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 93/38/ETY muuttamisesta

OJ L 101, 1.4.1998, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; Implisiittinen kumoaja 32004L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/4/oj

31998L0004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/4/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 93/38/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 101 , 01/04/1998 s. 0001 - 0016


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/4/EY,

annettu 16 päivänä helmikuuta 1998,

vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 93/38/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan sekä 66 ja 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3) ottaen huomioon sovittelukomitean 26 päivänä marraskuuta 1997 hyväksymän yhteisen ehdotuksen,

sekä katsovat, että

1) neuvosto hyväksyi Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä päätöksellä 94/800/EY (4) yhteisön puolesta muun muassa julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä `sopimus`, jonka tarkoituksena on luoda kansainvälinen julkisia hankintoja koskeva keskenään tasapainossa olevien oikeuksien ja velvollisuuksien monenvälinen kehys maailmankaupan vapauttamiseksi ja laajentamiseksi; tällä sopimuksella ei ole välitöntä oikeusvaikutusta,

2) direktiivillä 93/38/ETY (5) sovitettiin yhteen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevien sopimusten kansalliset tekomenettelyt tällaisia sopimuksia koskevien yhtäläisten kilpailuehtojen käyttöönottamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa,

3) sopimuksessa tarkoitettujen hankintayksiköiden, jotka ovat direktiivin 93/38/ETY, sellaisena kuin se on tällä direktiivillä muutettuna, mukaisia ja jotka soveltavat samoja määräyksiä sopimuksen allekirjoittajina olevista kolmansista maista oleviin rakennusurakoitsijoihin, tavarantoimittajiin ja palvelun suorittajiin, katsotaan olevan siten sopimuksen mukaisia,

4) sopimuksen hyväksymisen vuoksi yhteisölle siirtyvien kansainvälisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta kolmansien allekirjoittajamaiden tarjousten tekijöihin ja tuotteisiin sovellettavat järjestelyt on määritelty kyseisessä sopimuksessa, jonka soveltamisalaan eivät kuulu direktiivin 93/38/ETY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden tekemät sopimukset, sellaisten hankintayksiköiden tekemät sopimukset, jotka harjoittavat mainitun direktiivin liitteissä III, IV, V, VI ja X tarkoitettua toimintaa, saman direktiivin liitteessä XVI B luetellut palveluhankintoja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä XVI A olevassa 8. pääluokassa mainitut tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä XVI A olevassa 5. pääluokassa mainitut teleliikenteen palveluja koskevat sopimukset, joiden yhteisen tavaraluokituksen (CPC) mukaiset viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, sekä saman direktiivin liitteessä XVI A olevassa 6. pääluokassa mainitut rahoituspalveluja koskevat sopimukset, jotka liittyvät arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeellelaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon, samoin kuin keskuspankkipalvelut,

5) tietyt sopimuksen määräykset antavat tarjoajille edullisemmat ehdot kuin direktiivissä 93/38/ETY säädetyt,

6) hankintayksiköiden tehdessä hankintasopimuksia julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa tarkoitetulla tavalla jäsenvaltioiden yrityksillä ja tuotteilla on oltava vähintään yhtä edulliset perustamissopimuksen mukaiset mahdollisuudet päästä osalliseksi julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskeviin hankintasopimuksiin kuin mitä sopimuksen allekirjoittaneiden kolmansien maiden yrityksille ja tuotteille sopimuksen sisältämien määräysten mukaisesti on myönnetty yhteisön julkisia hankintoja koskeviin hankintasopimuksiin,

7) sen vuoksi on tarpeen mukauttaa ja täydentää direktiiviä 93/38/ETY,

8) tarve varmistaa markkinoiden todellinen avautuminen ja hankintasääntöjen soveltamisen oikeudenmukainen tasapaino näillä aloilla edellyttää edelleen, että direktiivin kohteena olevat yksiköt yksilöidään muulla perusteella kuin viittaamalla niiden oikeudelliseen asemaan,

9) direktiiviin 93/38/ETY tehtävillä muutoksilla ei tulisi rajoittaa julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla toimivien hankintayksiköiden samanarvoista kohtelua,

10) on varmistettava perustamissopimuksen 222 artiklan mukaisesti, ettei jäsenvaltioissa voimassa oleviin omistusoikeusjärjestelmiin puututa,

11) direktiivin 93/38/ETY soveltamista on yksinkertaistettava ja tasapaino, joka on saavutettu yhteisön nykyisessä julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä näillä aloilla, on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä,

12) tästä syystä on välttämätöntä laajentaa direktiivin 93/38/ETY tiettyjen mukautusten soveltamisalaa kaikkiin hankintayksiköihin ja kaikille aloille, joita mainittu direktiivi koskee,

13) hankintayksiköt saavat pyytää tai ottaa yritykseltä neuvoja, joita voitaisiin käyttää eritelmien laatimiseen tietyssä hankinnassa, sillä edellytyksellä, että näillä neuvoilla ei ole kilpailua rajoittavaa vaikutusta,

14) komissio tarjoaa pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön koulutus- ja tiedotusaineistoa, joka mahdollistaa niiden täysipainoisen osallistumisen muuttuneisiin hankintamarkkinoihin, ja

15) tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien alojen hankintojen avaaminen voi vaikuttaa kielteisesti Helleenien tasavallan ja Portugalin tasavallan talouteen, joilta edellytetään suuria ponnistuksia; näille jäsenvaltioille on annettava riittävä lisäaika tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Rajoittamatta sopimuksen hyväksymisen vuoksi yhteisölle siirtyviä kansainvälisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka kolmansien allekirjoittajamaiden tarjousten tekijöihin ja tuotteisiin sovellettavien järjestelyjen osalta määritellään kyseisessä sopimuksessa, jonka soveltamisalaan eivät kuulu direktiivin 93/38/ETY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden tekemät sopimukset, sellaisten hankintayksiköiden tekemät sopimukset, jotka harjoittavat mainitun direktiivin liitteissä III, IV, V, VI ja X tarkoitettua toimintaa, saman direktiivin liitteessä XVI B luetellut palveluhankintoja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä XVI A olevassa 8. pääluokassa mainitut tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä XVI A olevassa 5. pääluokassa mainitut teleliikenteen palveluja koskevat sopimukset, joiden yhteisen tavaraluokituksen (CPC) mukaiset viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, sekä saman direktiivin liitteessä XVI A olevassa 6. pääluokassa mainitut rahoituspalveluja koskevat sopimukset, jotka liittyvät arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeellelaskuun, ostoon, myyntiin sekä siirtoon, samoin kuin keskuspankkipalvelut, muutetaan direktiivi 93/38/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan:

a) sellaisten hankintayksiköiden tekemiin sopimuksiin, jotka harjoittavat liitteessä X tarkoitettua toimintaa (1), kun ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään:

i) 600 000 ecua tavaranhankintoja ja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta,

ii) 5 000 000 ecua rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta.

b) sellaisten hankintayksiköiden tekemiin sopimuksiin, jotka harjoittavat liitteissä I, II, VII, VIII ja IX tarkoitettua toimintaa (2), kun ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään:

i) 400 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina liitteessä XVI A tarkoitettujen tavaranhankintoja ja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta, lukuun ottamatta 8. pääluokassa mainittuja tutkimus- ja kehittämispalveluja sekä 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526,

ii) 400 000 ecua muiden kuin i alakohdassa mainittuja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta,

iii) 5 000 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta.

c) sellaisten hankintayksiköiden tekemiin sopimuksiin, jotka harjoittavat liitteissä III, IV, V, ja VI (3), tarkoitettua toimintaa, kun ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään:

i) 400 000 ecua tavaranhankintoja ja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta,

ii) 5 000 000 ecua rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta.

(1) >TAULUKON PAIKKA>

(2) >TAULUKON PAIKKA>

(3) >TAULUKON PAIKKA>

"

b) Lisätään kohdat seuraavasti:

"14. Edellä 1 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen vasta-arvo kansallisina valuuttoina tarkistetaan periaatteessa joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta 1996. Tämän vasta-arvon laskeminen perustuu kyseisten valuuttojen 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen ecuina ilmoitettavaan päivänkurssiin. Kyseiset vasta-arvot julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä marraskuun alussa.

15. Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehdyssä julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa (*), jäljempänä `sopimus`, vahvistettujen, ecuina ilmaistujen kynnysarvojen vasta-arvo tarkistetaan periaatteessa joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta 1996. Kyseisten vasta-arvojen laskeminen perustuu ecun erityisinä nosto-oikeuksina ilmaistuun 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen päivänkurssiin. Kyseiset vasta-arvot julkaistaan 14 kohdan mukaisesti.

16. Edellä 14 ja 15 kohdassa säädettyä laskentamenetelmää tarkastellaan direktiivin 93/36/ETY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisessa alakohdassa olevien säännösten mukaisesti.

(*) Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1)".

2) Korvataan 21 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) hankintayksiköiden on pyydettävä myöhemmin, mutta ennen kuin tarjoajien tai neuvottelukumppanien valinta aloitetaan, kaikkia ehdokkaita vahvistamaan kiinnostuksensa saatuaan kyseistä sopimusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot. Tietojen on sisällettävä ainakin:

i) luonne ja määrä, mukaan lukien lisähankintamahdollisuudet ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajankohdasta, jolloin kyseisiä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää; useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta niiden luonne ja määrä ja mahdollisuuksien mukaan arvio myöhemmin hankinnan kohteeksi tulevia rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja koskevien tarjouspyyntöjen ajankohdasta,

ii) onko kyseessä rajoitettu vai neuvottelumenettely,

iii) tarvittaessa ajankohta, jolloin tavarantoimitus tai palvelujen tai urakoiden toteuttaminen alkaa tai päättyy,

iv) osoite ja päivämäärä, jolloin viimeistään tarjouspyyntöjä koskevat hakemukset on jätettävä, sekä kieli tai kielet, joilla hakemukset on laadittava,

v) sen yksikön osoite, joka tekee sopimuksen sekä toimittaa tarjousasiakirjojen ja muiden asiakirjojen saamiseksi tarvittavat tiedot,

vi) tavarantoimittajilta, urakoitsijoilta tai palvelujen suorittajilta vaadittavat taloudelliset ja tekniset edellytykset, rahoitusvakuudet ja tiedot,

vii) hankintasopimusmenettelyyn liittyvästä asiakirja-aineistosta perittävien maksujen määrä ja yksityiskohtaiset maksuehdot, sekä

viii) tarjouskilpailun kohteena olevan sopimuksen laji: osto, leasingtoiminta, vuokraus vai osamaksukauppa vai useampi näistä."

3) Korvataan 22 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) niiden rakennusurakkasopimusten pääpiirteet, jotka hankintayksiköt aikovat tehdä ja joiden ennakoitu arvo on vähintään:

- edellä 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteessä X mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä,

- edellä 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteissä I, II, VII, VIII ja IX mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä, tai

- edellä 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteissä III, IV, V ja VI mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä."

4) Korvataan 23 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Tätä artiklaa sovelletaan suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään osana sellaista palveluhankintaa koskevan sopimuksen tekemiseen johtavaa menettelyä, jonka ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään:

- edellä 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteessä X mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä,

- edellä 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan i tai ii alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteissä I, II, VII, VIII ja IX mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä, tai

- edellä 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteissä III, IV, V ja VI mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä.

2. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin suunnittelukilpailuihin, joissa osallistujille annettavien palkintojen ja osallistujille maksettavien palkkioiden kokonaisarvo on vähintään:

- edellä 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteessä X mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä,

- edellä 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan i tai ii alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteissä I, II, VII, VIII ja IX mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä, tai

- edellä 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa määrätty kynnysarvo niiden sopimusten osalta, jotka liitteissä III, IV, V ja VI mainittua toimintaa harjoittavien hankintayksiköiden on tehtävä."

5) Korvataan 24 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Liitteessä XV olevan I osaston tai liitteen XVIII mukaisesti annetut tiedot julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tällöin komissio ottaa huomioon tietojen kaupallisen arkaluonteisuuden, josta hankintayksiköt huomauttavat liitteessä XV olevissa 6, 9 ja 11 kohdassa tarkoitettuja tietoja antaessaan."

6) Korvataan 26 artikla seuraavasti:

"26 artikla

1. Avoimissa menettelyissä hankintayksiköiden on asetettava tarjousten vastaanottamiselle vähintään 52 päivän pituinen määräaika sopimusta koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Tämä määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan korvata määräajalla, joka on riittävän pitkä, jotta asiasta kiinnostuneet voivat tehdä asianmukaisia tarjouksia, ja joka on pääsääntöisesti vähintään 36 päivää eikä missään tapauksessa lyhyempi kuin 22 päivää sopimusta koskevan ilmoituksen lähetyspäivästä, jos hankintayksiköt ovat lähettäneet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 22 artiklan 1 kohdan mukaisen kausittaisen ennakkoilmoituksen, sikäli kuin kyseisessä ilmoituksessa on liitteessä XIV olevassa II ja III luvussa edellytetyt tiedot, siltä osin kuin nämä tiedot ovat käytettävissä 22 artiklan 1 kohdassa mainitun ilmoituksen julkaisemisajankohtana.

Kyseinen kausittainen ennakkoilmoitus on lisäksi lähetettävä Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen sitä päivää, jolloin 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen ilmoitus lähetetään Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen.

2. Rajoitetuissa menettelyissä ja neuvottelumenettelyissä, joita on edeltänyt tarjouskilpailukutsu, on sovellettava seuraavia säännöksiä:

a) 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti julkaistun ilmoituksen tai 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen hankintayksiköiden vahvistuskehotuksen johdosta lähetettävien osallistumishakemusten vastaanottamiselle asetetun määräajan on pääsääntöisesti oltava vähintään 37 päivää ilmoituksen tai kehotuksen lähetyspäivästä, eikä se saa missään tapauksessa olla lyhyempi kuin 25 artiklan 3 kohdassa julkaisemiselle säädetty määräaika pidennettynä 10 päivällä;

b) määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan asettaa hankintayksikön ja valittujen ehdokkaiden keskinäisin sopimuksin, jos kaikille ehdokkaille annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten valmistelua ja jättämistä varten;

c) jos määräajasta tarjousten vastaanottamiselle ei päästä sopimukseen, hankintayksikön on asetettava määräaika, jonka on pääsääntöisesti oltava vähintään 24 päivää eikä missään tapauksessa lyhyempi kuin 10 päivää tarjouspyynnön esittämispäivästä; määräaikaa asetettaessa on otettava huomioon erityisesti 28 artiklan 3 kohdassa mainitut seikat."

7) Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

"5. Osallistumishakemukset ja tarjouspyynnöt on tehtävä mahdollisimman nopeita viestintävälineitä käyttäen. Jos osallistumishakemukset tehdään sähkeitse, teleksillä, telekopiona, puhelimitse tai muulla sähköisellä viestimellä, jäsenvaltiot voivat edellyttää, että ne vahvistetaan ennen 26 artiklan 2 kohdan mukaisen määräajan päättymistä lähetetyllä kirjeellä."

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"6. Tarjoukset on jätettävä kirjallisina joko suoraan tai postitse. Jäsenvaltiot voivat sallia, että tarjoukset jätetään myös muulla tavalla, jolla voidaan taata, että:

- kussakin tarjouksessa on sen arvioimiseksi tarvittavat tiedot,

- tarjousten luottamuksellisuus voidaan säilyttää kunnes ne arvioidaan,

- tarjoukset vahvistetaan ensi tilassa kirjallisesti tai lähettämällä oikeaksi todistettu jäljennös, jos se on oikeudellisen näytön vuoksi tarpeen,

- tarjoukset avataan sen jälkeen, kun määräaika niiden jättämiselle on päättynyt."

8) Korvataan 30 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Hankintayksiköt voivat halutessaan luoda tavarantoimittajien tai urakoitsijoiden ja palvelujen suorittajien kelpuuttamisjärjestelmän sekä soveltaa sitä.

Hankintayksiköiden, jotka luovat kelpuuttamisjärjestelmän tai soveltavat sitä, on huolehdittava, että tavarantoimittajat, urakoitsijat ja palvelujen suorittajat voivat milloin tahansa hakea kelpuutusta."

9) Korvataan 35 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tämän direktiivin 34 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, jos jäsenvaltio sopimusta tehdessään soveltaa muita tätä direktiiviä annettaessa voimassa oleviin, perustamissopimuksen mukaisiin säännöksiin perustuvia perusteita, joiden tarkoituksena on asettaa tietyt tarjoajat etusijalle."

10) Kumotaan 38 artikla.

11) Korvataan 41 artikla seuraavasti:

"41 artikla

1. Hankintayksiköiden on säilytettävä kustakin sopimuksesta asianmukaiset tiedot, joiden avulla ne voivat myöhemmin perustella päätöksensä, jotka koskevat:

a) urakoitsijoiden, tavarantoimittajien tai palvelujen suorittajien kelpuuttamista ja valintaa sekä sopimusten tekemistä,

b) poikkeusta eurooppalaisten eritelmien soveltamisesta 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

c) sellaisten menettelyjen noudattamista, joihin ei liity 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti ennalta esitettyä tarjouskilpailukutsua,

d) II, III ja IV osaston säännösten soveltamatta jättämistä I osastossa säädettyjen poikkeusten perusteella.

2. Tietoja on säilytettävä vähintään neljä vuotta sopimuksen tekemispäivästä, jotta hankintayksikkö voi tänä aikana antaa tarvittavat tiedot komissiolle tämän pyynnöstä.

3. Hankintayksiköiden, jotka harjoittavat jotain liitteissä I, II, VII, VIII ja IX tarkoitettua toimintaa, on ilmoitettava viipymättä ja pyydettäessä kirjallisesti asianomaisille tavarantoimittajille, urakoitsijoille tai palvelujen suorittajille hankintasopimuksen tekemistä koskevista päätöksistä.

4. Hankintayksiköiden, jotka harjoittavat jotain liitteissä I, II, VII, VIII ja IX tarkoitettua toimintaa, on ilmoitettava kirjallisen pyynnön vastaanottamisen jälkeen viipymättä hylätyille ehdokkaille ja tarjoajille seikat, joiden perusteella asianomaisen ehdokkuus tai tarjous on hylätty, sekä hyväksyttävän tarjouksen tehneille valitun tarjouksen ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi.

Hankintayksiköt voivat kuitenkin päättää, että tiettyjä sopimuksen tekemistä koskevia, tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainittuja tietoja ei anneta, jos niiden julkistaminen olisi lain soveltamisen esteenä tai olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista tai vaarantaisi julkisten tai yksityisten yritysten oikeutetut kaupalliset edut, mukaan luettuna sopimuksen saaneen yrityksen edut, tai voisi haitata tavarantoimittajien, urakoitsijoiden tai palvelujen suorittajien välistä rehellistä kilpailua."

12) Lisätään 42 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että liitteissä I, II, VII, VIII ja IX tarkoitetun toiminnan osalta komissiolle annetaan tehtyjä sopimuksia koskeva tilastollinen kertomus edeltävän vuoden osalta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1997 ja ennen kunkin vuoden lokakuun 31 päivää 40 artiklan 4-8 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Kyseisessä tilastollisessa kertomuksessa on oltava sopimuksen moitteettoman soveltamisen tarkastamiseksi tarvittavat tiedot.

Velvollisuus tämän kohdan nojalla luovuttaa tietoja ei koske sopimuksia, joiden kohteena ovat liitteessä XVI A olevan 8. pääluokan palvelut, 5. pääluokan teleliikenteen palvelut, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, tai liitteessä XVI B luetellut palvelut."

13) Lisätään artikla seuraavasti:

"42 a artikla

Hankintayksiköiden tehdessä julkisia hankintoja koskevia sopimuksia jäsenvaltioiden on sovellettava suhteissaan ehtoja, jotka ovat yhtä edullisia kuin ehdot, jotka ne myöntävät kolmansille maille sopimusta soveltaessaan. Jäsenvaltioiden on tätä varten neuvoteltava keskenään sopimuksen soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa."

14) Korvataan liitteet XII, XIII, XIV ja XV vastaavilla tämän direktiivin liitteillä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 16 päivänä helmikuuta 1999. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Helleenien tasavalta sekä Portugalin tasavalta voivat kuitenkin säätää, että 1 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä sovelletaan viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2000.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset sekä tämän direktiivin ja annettujen kansallisten säännösten välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 1998.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

J. CUNNINGHAM

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 138, 3.6.1995, s. 49 ja EYVL C 28, 29.1.1997, s. 4.

(2) EYVL C 256, 2.10.1995, s. 4 ja EYVL C 212, 22.7.1996, s. 13.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. lokakuuta 1996 (EYVL C 347, 18.11.1996, s. 25), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 20. joulukuuta 1996 (EYVL C 111, 9.4.1997, s. 65) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 14. toukokuuta 1997 (EYVL C 167, 2.6.1997, s. 53), Euroopan parlamentin päätös, tehty 16. joulukuuta 1997 ja neuvoston päätös, tehty 15. joulukuuta 1997.

(4) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.

(5) EYVL L 199, 9.8.1993, s. 84, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

LIITE

"LIITE XII

A. AVOIMET MENETTELYT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero.

2. Sopimuslaji (tavaranhankinta, rakennusurakka tai palveluhankinta; mainittava tarvittaessa, onko kyseessä puitesopimus).

Liitteessä XVI A tai XVI B tarkoitettu palvelun pääluokka ja sen kuvaus (CPC-luokitus).

Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasing-toimintaa, vuokrausta vai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.

3. Toimitus-, toteutus- tai suorituspaikka.

4. Tavaranhankinnoissa ja rakennusurakoissa:

a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajankohdasta, jolloin näitä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta tai suoritteiden luonne ja laajuus sekä rakennusurakan yleispiirteet.

b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavaranhankintaa ja/vai koko tavaranhankinnasta. Jos sopimuksen kohteena oleva rakennusurakka tai sitä koskeva sopimus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä vai useammasta osasta vai niistä kaikista.

c) Rakennusurakoita koskevissa sopimuksissa: tiedot rakennusurakan tai sopimuksen kohteesta, jos sopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu.

5. Palveluhankinnoissa:

a) Suoritettavien palvelujen luonne ja määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajankohdasta, jolloin näitä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä palveluhankintoja koskevien myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta.

b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattikunnalle.

c) Viittaus lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin.

d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelujen suorittamisesta vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.

e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä tarjouksia osasta kyseisiä palveluja.

6. Lupa yhden tai useamman vaihtoehdon esittämiseen.

7. Poikkeus eurooppalaisten eritelmien käytöstä 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

8. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluhankintaa koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja, sikäli kuin mahdollista, aloitusaika.

9. a) Osoite, josta sopimusasiakirjoja ja täydennysasiakirjoja voi pyytää.

b) Näistä asiakirjoista mahdollisesti perittävän maksun suuruus ja maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

10. a) Päivämäärä, jona tarjousten vastaanottaminen päättyy.

b) Osoite, johon tarjoukset on toimitettava.

c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla tarjoukset on laadittava.

11. a) Henkilöt, jotka mahdollisesti saavat olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa.

b) Avaustilaisuuden päivä, kellonaika ja paikka.

12. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut.

13. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä säännellään.

14. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien, urakoitsijoiden tai palvelujen suorittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto.

15. Sopimuspuoleksi valitulta tavarantoimittajalta, urakoitsijalta tai palvelujen suorittajalta vaadittavat taloudelliset ja tekniset vähimmäisedellytykset.

16. Aika, jonka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa.

17. Sopimuksen tekemisen perusteet. Muut perusteet kuin alin hinta on mainittava, jos ne eivät ilmene sopimusasiakirjoista.

18. Muut tiedot.

19. Viittaus mahdolliseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuun kausittaiseen ennakkoilmoitukseen, johon sopimus liittyy.

20. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

21. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen (mainitun toimiston annettava).

B. RAJOITETUT MENETTELYT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero.

2. Sopimuslaji (tavaranhankinta, rakennusurakka tai palveluhankinta; mainittava tarvittaessa, onko kyseessä puitesopimus).

Liitteessä XVI A tai XVI B tarkoitetun palvelun pääluokka ja sen kuvaus (CPC-luokitus).

Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta vai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.

3. Toimitus-, toteutus- tai suorituspaikka.

4. Tavaranhankinnoissa ja rakennusurakoissa:

a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajankohdasta, jolloin näitä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta tai suoritteiden luonne ja laajuus sekä rakennusurakan yleispiirteet.

b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavaranhankintaa ja/vai koko tavaranhankinnasta.

Jos sopimuksen kohteena oleva rakennusurakka tai sitä koskeva sopimus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä vai useammasta osasta vai niistä kaikista.

c) Rakennusurakoita koskevissa sopimuksissa: tiedot rakennusurakan tai sopimuksen kohteesta, jos sopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu.

5. Palveluhankinnoissa:

a) Suoritettavien palvelujen luonne ja määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajankohdasta, jolloin näitä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä palveluhankintoja koskevien myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta.

b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattikunnalle.

c) Viittaus lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin.

d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.

e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä tarjouksia osasta kyseisiä palveluja.

6. Lupa yhden tai useamman vaihtoehdon esittämiseen.

7. Poikkeus eurooppalaisten eritelmien käytöstä 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

8. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluhankintaa koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja, sikäli kuin mahdollista, aloitusaika.

9. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien, urakoitsijoiden tai palvelujen suorittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto.

10. a) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy.

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.

c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla osallistumishakemukset on laadittava.

11. Tarjouspyyntöjen viimeinen lähetyspäivä.

12. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut.

13. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä säännellään.

14. Tavarantoimittajan, urakoitsijan tai palvelujen suorittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja tekniset vähimmäisedellytykset.

15. Sopimuksen tekemisen perusteet, jos ne eivät käy ilmi tarjouspyynnöstä.

16. Muut tiedot.

17. Viittaus mahdolliseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuun kausittaiseen ennakkoilmoitukseen, johon sopimus liittyy.

18. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

19. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen (mainitun toimiston annettava).

C. NEUVOTTELUMENETTELYT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero.

2. Sopimuslaji (tavaranhankinta, rakennusurakka tai palveluhankinta; mainittava tarvittaessa, onko kyseessä puitesopimus).

Liitteessä XVI A tai XVI B tarkoitetun palvelun pääluokka ja sen kuvaus (CPC-luokitus).

Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta vai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.

3. Toimitus-, toteutus- tai suorituspaikka.

4. Tavaranhankinnoissa ja rakennusurakoissa:

a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajankohdasta, jolloin näitä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta tai suoritteiden luonne ja laajuus sekä rakennusurakan yleispiirteet.

b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavaranhankintaa ja/vai koko tavaranhankinnasta.

Jos sopimuksen kohteena oleva rakennusurakka tai sitä koskeva sopimus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä vai useammasta osasta vai niistä kaikista.

c) Rakennusurakoita koskevissa sopimuksissa: tiedot rakennusurakan tai sopimuksen kohteesta, jos sopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu.

5. Palveluhankinnoissa:

a) Suoritettavien palvelujen luonne ja määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajankohdasta, jolloin näitä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä palveluhankintoja koskevien myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta.

b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattikunnalle.

c) Viittaus lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin.

d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.

e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä tarjouksia osasta kyseisiä palveluja.

6. Lupa vaihtoehtojen esittämiseen.

7. Poikkeus eurooppalaisten eritelmien käytöstä 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

8. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluhankintaa koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja, sikäli kuin mahdollista, aloitusaika.

9. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien, urakoitsijoiden tai palvelujen suorittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto.

10. a) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy.

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.

c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla osallistumishakemukset on laadittava.

11. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet tai muut takuut.

12. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä säännellään.

13. Tavarantoimittajan, urakoitsijan tai palvelujen suorittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja tekniset vähimmäisedellytykset.

14. Sopimuksen tekemisen perusteet, jos ne eivät käy ilmi tarjouspyynnöstä tai sopimusasiakirjoista.

15. Hankintayksikön jo mahdollisesti valitsemien tavarantoimittajien, urakoitsijoiden tai palvelujen suorittajien nimet ja osoitteet.

16. Päivä(t), jolloin samasta sopimuksesta on mahdollisesti aikaisemmin julkaistu ilmoitus Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

17. Muut tiedot.

18. Viittaus mahdolliseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuun kausittaiseen ennakkoilmoitukseen, johon sopimus liittyy.

19. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

20. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen (mainitun toimiston annettava).

LIITE XIII

ILMOITUS KELPUUTTAMISJÄRJESTELMÄN OLEMASSAOLOSTA

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero.

2. Kelpuuttamisjärjestelmän tarkoitus (järjestelmän avulla hankittavien tuotteiden, palvelujen tai rakennusurakoiden tai niiden pääluokkien kuvaus).

3. Pätevyysehdot, jotka tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja palvelujen suorittajien on täytettävä järjestelmän mukaisesti, ja menetelmät näiden pätevyysehtojen tarkastamiseksi. Jos kyseisten ehtojen ja niiden tarkastamismenetelmien kuvaus on laaja ja perustuu asiakirjoihin, jotka ovat kiinnostuneiden tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja palvelujen suorittajien saatavilla, yhteenveto tärkeimmistä ehdoista ja menetelmistä sekä viittaus kyseisiin asiakirjoihin on riittävä.

4. Kelpuuttamisjärjestelmän voimassaoloaika ja sen uudistamista koskevat muodollisuudet.

5. Maininta siitä, että ilmoitusta käytetään kilpailukutsuna.

6. Osoite, josta voi saada kelpuuttamisjärjestelmää koskevia lisätietoja ja asiakirjoja (jos osoite on muu kuin 1 kohdassa mainittu).

7. Mahdolliset muut tiedot.

LIITE XIV

KAUSITTAINEN ENNAKKOILMOITUS

I. KAIKISSA TAPAUKSISSA TÄYTETTÄVÄT KOHDAT

1. Hankintayksikön tai lisätietoja antavan yksikön nimi, osoite, sähkeosoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero.

2. a) Tavaranhankintoja koskevien sopimusten osalta: toimitettavien suoritteiden tai tuotteiden luonne ja määrä tai arvo.

b) Rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta: suoritteiden luonne ja laajuus, rakennusurakan tai siihen liittyvien osaurakoiden yleispiirteet.

c) Palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta: hankintojen suunniteltu yhteisarvo kussakin liitteessä XVI A mainitussa palvelujen pääluokassa.

3. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

4. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen (mainitun toimiston annettava).

5. Mahdolliset muut tiedot.

II. TIEDOT, JOTKA ON EHDOTTOMASTI TOIMITETTAVA SILLOIN, KUN ILMOITUSTA KÄYTETÄÄN KILPAILUKUTSUNA TAI KUN SEN PERUSTEELLA VOIDAAN LYHENTÄÄ HAKEMUSTEN TAI TARJOUSTEN VASTAANOTTAMISELLE ASETETTUJA MÄÄRÄAIKOJA

6. Maininta siitä, että asiasta kiinnostuneiden tavarantoimittajien on ilmoitettava hankintayksikölle kiinnostuksestaan sopimusta tai sopimuksia kohtaan.

7. Määräaika tarjouspyyntöjä koskevien hakemusten vastaanottamiselle.

III. TIEDOT, JOTKA ON ILMOITETTAVA SILLOIN, KUN ILMOITUSTA KÄYTETÄÄN KILPAILUKUTSUNA TAI KUN SEN PERUSTEELLA VOIDAAN LYHENTÄÄ HAKEMUSTEN TAI TARJOUSTEN VASTAANOTTAMISELLE ASETETTUJA MÄÄRÄAIKOJA, SIKÄLI KUIN KYSEISET TIEDOT OVAT KÄYTETTÄVISSÄ

8. Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä tai rakennusurakan yleispiirteet tai liitteessä XVI A tarkoitetun palvelun pääluokka ja kuvaus (CPC-luokitus) sekä maininta siitä, onko tarkoitus tehdä puitesopimus tai useampia puitesopimuksia. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista sekä arvio ajankohdasta, jolloin näitä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös arvio myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta.

9. Maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta vai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.

10. Toimitus- tai toteutusaika taikka sopimuksen voimassaoloaika ja, sikäli kuin mahdollista, aloitusaika.

11. Osoite, johon asiasta kiinnostuneiden yritysten on kirjallisesti ilmoitettava kiinnostuksestaan.

Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle.

Kieli tai kielet, jolla tai joilla hakemukset tai tarjoukset on laadittava.

12. Tavarantoimittajan taloudelliset ja tekniset edellytykset sekä tältä vaadittavat rahoitukselliset ja tekniset takuut.

13. a) Arvioitu päivä, jona sopimuksen tai sopimusten tekomenettelyt aloitetaan (jos tiedossa).

b) Sopimuksen tekomenettely (rajoitettu vai neuvottelumenettely).

c) Konsultaatioon liittyvästä asiakirja-aineistosta perittävän maksun suuruus ja sen suorittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

LIITE XV

TEHTYJÄ SOPIMUKSIA KOSKEVA ILMOITUS

I. TIEDOT, JOTKA ON TARKOITETTU JULKAISTAVIKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISESSA LEHDESSÄ (1)

1. Hankintayksikön nimi ja osoite.

2. Sopimuslaji (tavaranhankinta, rakennusurakka tai palveluhankinta; mainittava, onko kyseessä puitesopimus).

3. Vähintään yhteenvedonomainen kuvaus toimitettujen tuotteiden, urakoiden tai palvelujen luonteesta ja määrästä.

4. a) Tapa, jolla kilpailusta on ilmoitettu (ilmoitus kelpuuttamisjärjestelmästä, kausittainen ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö).

b) Viittaus ilmoituksen julkaisemiseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

c) Jos sopimukset on tehty ilman kilpailua, maininta sovelletusta 20 artiklan 2 kohdan tai 16 artiklan säännöksestä.

5. Noudatettu sopimuksen tekomenettely (avoin, rajoitettu vai neuvottelumenettely).

6. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä.

7. Päivä, jona sopimus on tehty.

8. Hinta, joka on maksettu 20 artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaisista poikkeuksellisen edullisista hankinnoista.

9. Yhden tai useamman tavarantoimittajan, urakoitsijan tai palvelujen suorittajan nimi ja osoite.

10. Maininta siitä, onko sopimus mahdollisesti jaettu tai voidaanko se jakaa alihankintoihin.

11. Maksettu hinta tai korkein ja matalin tarjoushinta, joka on otettu huomioon hankintasopimusta tehtäessä.

12. Vapaaehtoisesti annettavat tiedot:

- alihankintana kolmansille annettu tai mahdollisesti annettava sopimuksen osuus ja sen arvo

- sopimuksen tekemisen perusteet.

II. TIEDOT, JOITA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVIKSI

13. Tehtyjen sopimusten lukumäärä (jos sopimus on jaettu usean tavarantoimittajan kesken).

14. Kunkin tehdyn sopimuksen arvo.

15. Tuotteen tai palvelun alkuperämaa (yhteisöalkuperä tai muu kuin yhteisöalkuperä, jälkimmäisessä tapauksessa maittain eriteltynä).

16. Onko sovellettu 18 artiklan 6 kohdassa säädettyjä poikkeuksia eurooppalaisten eritelmien soveltamisesta? Jos on, mitä?

17. Mitä sopimuksen tekemisen perusteita on käytetty (taloudellisesti edullisinta tarjousta, alinta hintaa, 35 artiklassa sallittuja perusteita)?

18. Onko sopimus tehty 34 artiklan 3 kohdan nojalla vaihtoehtoisen tarjouksen esittäneen tarjoajan kanssa?

19. Onko tarjouksia hylätty poikkeuksellisen edullisina 34 artiklan 5 kohdan mukaisesti?

20. Päivä, jona hankintayksiköt ovat lähettäneet ilmoituksen.

21. Jos sopimusten kohteena ovat liitteessä XVI B esitetyt palvelut, hankintayksikön suostumus ilmoituksen julkaisemiseen (24 artiklan 3 kohta).

(1) Luettelon 6, 9 ja 11 kohdassa olevia tietoja pidetään sellaisina, joita ei ole tarkoitus julkaista, jos niiden julkaiseminen hankintayksikön mielestä vahingoittaisi arkaluonteista kaupallista etua."

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat, että 41 artiklan 4 kohdan mukainen velvollisuus ilmoittaa valitun tarjouksen ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi ei saa vahingoittaa julkisten tai yksityisten yritysten oikeutettuja kaupallisia etuja siten, että ilmaistaan arkaluonteisia kaupallisia tai teknisiä tietoja.

Ne muistuttavat samoin siitä, että neuvoston direktiivin 93/38/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti tavarantoimittajat, urakoitsijat tai palveluiden suorittajat, mukaan luettuna ne, joiden kanssa sopimus on tehty, voivat vaatia hankintayksikköä kansallisen lainsäädännön mukaisesti ottamaan huomioon niiden antamien tietojen luottamuksellisuuden.

Komission lausuma

Komissio ilmoittaa, että samalla kun se edelleen varmistaa, että julkisten ja yksityisten yritysten yhtäläisen kohtelun periaatetta noudatetaan, se rajoittaa 42 artiklan 2 kohdan mukaiset tilastotietoja koskevat pyyntönsä julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta johtuvien kansainvälisten velvoitteiden edellyttämään ehdottomaan vähimmäismäärään vähentääkseen sopimusosapuolina oleville yrityksille aiheutuvaa vaivaa.

Meneillään olevan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen tarkistamisen aikana komissio pyrkii myös siihen, että tilastotietoja koskevia kansainvälisiä vaatimuksia yksinkertaistetaan. Jos tämä toteutuu, komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet yksinkertaistamisen huomioonottamiseksi yhteisön sisäisissä tilastotietovaatimuksissa.

Top