EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0079

Neuvoston direktiivi 97/79/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, direktiivien 71/118/ETY, 72/462/ETY, 85/73/ETY, 91/67/ETY, 91/492/ETY, 91/493/ETY, 92/45/ETY ja 92/118/ETY muuttamisesta kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämisen osalta

OJ L 24, 30.1.1998, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 178 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 178 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 26 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implisiittinen kumoaja 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/79/oj

31997L0079

Neuvoston direktiivi 97/79/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, direktiivien 71/118/ETY, 72/462/ETY, 85/73/ETY, 91/67/ETY, 91/492/ETY, 91/493/ETY, 92/45/ETY ja 92/118/ETY muuttamisesta kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämisen osalta

Virallinen lehti nro L 024 , 30/01/1998 s. 0031 - 0032


NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/79/EY,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1997,

direktiivien 71/118/ETY, 72/462/ETY, 85/73/ETY, 91/67/ETY, 91/492/ETY, 91/493/ETY, 92/45/ETY ja 92/118/ETY muuttamisesta kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämisen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista annettu neuvoston direktiivi 90/675/ETY (4) kumottiin ja korvattiin selvyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vuoksi direktiivillä 97/78/EY (5),

direktiivin 90/675/ETY korvaaminen direktiivillä 97/78/EY vaikuttaa seuraavien neuvoston direktiivien tekstisisältöön:

- terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annettu direktiivi 71/118/ETY (6),

- terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annettu direktiivi 72/462/ETY (7),

- direktiiveissä 89/662/ETY, 90/425/ETY, 90/675/ETY ja 91/496/ETY tarkoitettujen eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta (muutettu ja kodifioitu) 29 päivänä tammikuuta 1985 annettu direktiivi 85/73/ETY (8),

- eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu direktiivi 91/67/ETY (9),

- terveyttä koskevista vaatimuksista elävien kaksikuoristen simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 15 päivänä heinäkuuta 1991 annettu direktiivi 91/492/ETY (10),

- terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu direktiivi 91/493/ETY (11),

- kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan lihan markkinoille saattamisessa 16 päivänä kesäkuuta 1992 annettu direktiivi 92/45/ETY (12),

- eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17 päivänä joulukuuta 1992 annettu direktiivi 92/118/ETY (13), ja

tämän vuoksi edellä mainitut direktiivit olisi mukautettava direktiivin 97/78/EY sisältöön,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Muutetaan direktiivi 71/118/ETY seuraavasti:

a) poistetaan 14 a artiklan 2 kohdan a alakohdan toinen virke,

b) poistetaan 17 artiklan toinen alakohta.

2. Muutetaan direktiivi 72/462/ETY seuraavasti:

a) korvataan 31 a artiklassa ilmaisu "direktiivin 90/675/ETY 17 artikla" ilmaisulla "direktiivin 97/78/EY 18 artikla",

b) poistetaan 31 artikla.

3. Korvataan direktiivin 85/73/ETY 3 artiklan 1 kohdan ilmaisu "direktiivin 90/675/ETY 20 artikla" ilmaisulla "direktiivin 97/78/EY 23 artikla".

4. Muutetaan direktiivi 91/67/ETY seuraavasti:

a) korvataan 23 artikla seuraavasti:

"23 artikla

Direktiiveissä 91/496/ETY ja 97/78/EY säädettyjä periaatteita ja sääntöjä on sovellettava erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestelyn ja jatkotoimenpiteiden sekä täytäntöönpantavien suojatoimenpiteiden osalta.",

b) poistetaan 24 artikla.

5. Poistetaan direktiivin 91/492/ETY 10 artiklan toinen alakohta.

6. Muutetaan direktiivi 91/493/ETY seuraavasti:

a) korvataan 10 artiklan toisen alakohdan ilmaisu "direktiivin 90/675/ETY 18 artiklan 3 kohta" ilmaisulla "direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 2 kohta",

b) poistetaan 12 artiklan 2 kohta.

7. Muutetaan direktiivi 92/45/ETY seuraavasti:

a) poistetaan 17 artiklan 2 kohta,

b) poistetaan 19 artiklan toinen alakohta.

8. Muutetaan direktiivi 92/118/ETY seuraavasti:

a) korvataan 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ilmaisu "direktiivin 90/675/ETY 8 artiklan 2 kohta" ilmaisulla "direktiivin 97/78/EY 4 artiklan 4 kohdan b alakohta",

b) poistetaan 12 artiklan 2 kohta.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään heinäkuuta 1999 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 1999.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997.

Neuvoston puolesta

F. BODEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 258, 23.8.1997, s. 7.

(2) EYVL C 85, 17.3.1997, s. 76.

(3) EYVL C 66, 3.3.1997, s. 43.

(4) EYVL L 373, 31.12.1990, s. 1. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1).

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 9.

(6) EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 96/23/EY (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).

(7) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 96/91/EY (EYVL L 13, 16.1.1997, s. 27).

(8) EYVL L 32, 5.2.1985, s. 14. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1).

(9) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 95/22/EY (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 1).

(10) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 97/61/EY (EYVL L 295, 29.10.1997, s. 35).

(11) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 96/23/EY (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).

(12) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 96/23/EY (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).

(13) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 96/90/EY (EYVL L 13, 16.1.1997, s. 24).

Top