EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2604

Komission asetus (EY) N:o 2604/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön ennakkotarkkailun käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen EHTY:n ja EY:n perustamissopimusten alaan kuuluvien rauta- ja terästuotteiden tuonnin osalta

OJ L 351, 23.12.1997, p. 28–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2604/oj

31997R2604

Komission asetus (EY) N:o 2604/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön ennakkotarkkailun käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen EHTY:n ja EY:n perustamissopimusten alaan kuuluvien rauta- ja terästuotteiden tuonnin osalta

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0028 - 0038


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2604/97,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1997,

yhteisön ennakkotarkkailun käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen EHTY:n ja EY:n perustamissopimusten alaan kuuluvien rauta- ja terästuotteiden tuonnin osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 518/94 kumoamisesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3285/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2315/96 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä ja asetusten (ETY) N:o 1765/82, (ETY) N:o 1766/82 ja (ETY) N:o 3420/83 kumoamisesta 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 847/97 (4), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon edellä mainituilla asetuksilla perustetuissa komiteoissa käydyt neuvottelut,

sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) N:o 2412/96 (5) tiettyjen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen alaan kuuluvien rauta- ja terästuotteiden tuonti yhteisöön asetettiin yhteisön ennakkotarkkailuun,

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen alaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan asetusten (EY) N:o 3285/94 ja (EY) N:o 519/94 säännösten mukaisesti yhteisiä tuontia koskevia sääntöjä, minkä vuoksi EHTY:n alaan kuuluvia tuotteita koskevat yhteisön tarkkailutoimet on tarpeen järjestää mainittujen asetusten säännösten mukaisesti,

yhteisön teräsmarkkinat ovat viime vuosina olleet epävakaat, mikä johtuu osittain tuonnin aiheuttamista paineista ja varsinkin tuonnista alueilta, joiden tuotantokapasiteetti on liian suuri ja kotimainen kysyntä heikko; teräsmarkkinat olivat vielä epävakaat vuoden 1996 alussa, mutta vakautuivat kyseisen vuoden aikana ja alkoivat elpyä vuoden 1997 ensimmäisinä kuukausina; tämän myönteisen kehityssuunnan odotetaan jatkuvan vuonna 1998, mutta tämä riippuu markkinoiden ja valuuttakurssien kehityksestä; käytettävissä olevat taloudelliset ilmaisimet osoittavat kuitenkin seuraavia kehityssuuntia:

a) Tuotanto: Vuonna 1996 raakateräksen tuotanto yhteisössä laski 148 miljoonaan tonniin, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1995. Vuoden 1997 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteisön tuotanto kasvoi 7,6 prosenttia vuoden 1996 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden 1997 tuotannon ennakoidaan olevan suurempi kuin vuoden 1995 tuotanto, joka oli 156 miljoonaa tonnia;

b) Tuonti: EHTY:n alaan kuuluvien tuotteiden tuonti yhteisöön kaikista kolmansista maista oli vuonna 1996 yhteensä 13,4 miljoonaa tonnia, mistä määrästä 65 prosenttia (8,7 miljoonaa tonnia) oli litteitä ja pitkiä tuotteita. Vuonna 1996 kaikkien EHTY:n alaan kuuluvien tuotteiden tuonti väheni 25 prosenttia. Tätä tuontimäärien laskua edelsi vuosina 1994-1995 jyrkkä 30-35 prosentin nousu. Lisäksi tuonnin keskimääräinen 25 prosentin lasku vuonna 1996 heijastaa 52 prosentin laskua välituotteiden tuonnissa ja 33 prosentin laskua pitkien tuotteiden tuonnissa, kun taas litteiden tuotteiden tuonti väheni 12 prosenttia. Tämä kehitys ei koske samalla tavoin kaikkia jäsenvaltioita. Tiettyjen litteiden tai pitkien tuotteiden tuonti on joissakin jäsenvaltioissa lisääntynyt enemmän kuin 100 prosenttia vuoden 1995 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 1997 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana EHTY:n alaan kuuluvien tuotteiden tuonti oli 7,3 miljoonaa tonnia, mikä vastaa keskimäärin 1 prosentin laskua vuoden 1996 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna; tämä heijastaa 6 prosentin laskua välituotteiden tuonnissa ja 3 prosentin laskua litteiden tuotteiden tuonnissa sekä 22 prosentin nousua pitkien tuotteiden tuonnissa. Tuonnin odotetaan lisääntyvän vuoden 1997 loppukuukausien aikana. Luotettavia ennusteita vuodelle 1998 on kuitenkin vaikea laatia, koska kaikkien jäsenvaltioiden osalta ei ole käytettävissä ajan tasalla olevia kauppatilastoja ja koska kaupan rakenteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia;

c) Vienti: EHTY:n alaan kuuluvien tuotteiden vienti lisääntyi 24,5 miljoonaan tonniin vuonna 1996. Viennin keskimääräinen 24 prosentin kasvu vuodesta 1995 vuoteen 1996 heijastaa 70 prosentin kasvua välituotteiden viennissä, 19 prosentin kasvua litteiden tuotteiden viennissä ja 13 prosentin kasvua pitkien tuotteiden viennissä. Vuoden 1997 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana EHTY:n alaan kuuluvien tuotteiden vienti oli yhteensä 10,4 miljoonaa tonnia, mikä vastaa keskimäärin 12 prosentin laskua vuoden 1996 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna; tämä heijastaa 55 prosentin laskua välituotteiden viennissä ja 4 prosentin laskua litteiden tuotteiden viennissä, mutta 4 prosentin nousua pitkien tuotteiden viennissä. Tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena vuoden 1997 toisella vuosipuoliskolla;

d) Vastaavaa kehitystä esiintyy myös tiettyjen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen alaan kuuluvien terästuotteiden kohdalla:

- Vuonna 1996 kapeiden nauhakelojen tuotanto laski 10 prosenttia vuodesta 1995. Vienti laski keskimäärin 3,0 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996. Vuoden 1997 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vienti laski keskimäärin 8 prosenttia vuoden 1996 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Näiden yleisten kehityssuuntien taustalla ovat kuitenkin tuonnin aiheuttamat paineet eräillä yhteisön alueilla.

- Vuonna 1996 teräsputkien tuotanto laski 3,6 prosenttia vuodesta 1995. Vuoden 1997 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yhteisön tuotanto lisääntyi keskimäärin 8,4 prosenttia vuoden 1996 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teräsputkien tuonti laski keskimäärin 4,7 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996. Vuoden 1997 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana teräsputkien tuonti lisääntyi keskimäärin 8 prosenttia vuoden 1996 vastaavaa ajanjaksoon verrattuna;

tämän vuoksi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien EHTY:n ja EY:n perustamissopimusten alaan kuuluviin tuotteisiin liittyvä kehitys uhkaa aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuottajille,

yhteisön ulkomaankaupan tilastoja ei ole saatavilla komission asetuksella N:o 840/96 (6) määritetyiltä ajanjaksoilta; tätä ongelmaa on käsiteltävä kiireellisenä, jotta se voitaisiin ratkaista viimeistään vuoden 1998 aikana,

yhteisön etu vaatii tiettyjen terästuotteiden tuonnin asettamista yhteisön ennakkotarkkailuun sellaisten tilastotietojen saamiseksi, joiden avulla tuonnin kehityssuuntauksia voidaan analysoida nopeasti,

sisämarkkinoiden päätökseen saattaminen edellyttää, että yhteisön tuojien täytettäviksi tulevat muodollisuudet ovat samat tavaran tullauspaikasta riippumatta,

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen olisi oltava riippuvainen yhdenmukaiset arviointiperusteet täyttävän tarkkailuasiakirjan esittämisestä,

jäsenvaltioiden viranomaisten olisi tietyn ajanjakson kuluessa hyväksyttävä kyseinen asiakirja tuojan hakemuksesta ilman, että tuoja saisi tuontioikeutta sen perusteella; asiakirjan olisi tästä syystä oltava voimassa ainoastaan niin kauan kuin tuontia koskevat säännöt pysyvät muuttumattomina,

yhteisön tarkkailua varten myönnettyjen tarkkailuasiakirjojen on oltava voimassa kaikkialla yhteisössä riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne on myönnetty,

jäsenvaltioiden ja komission olisi vaihdettava tietoja yhteisön tarkkailun tuloksista niin kattavasti kuin mahdollista,

vaikka tarkkailuasiakirjojen myöntämiseen sovelletaan yhdenmukaisia edellytyksiä yhteisön tasolla, se kuuluu kansallisten viranomaisten vastuualueeseen, ja

olisi muistettava, että tarkkailuasiakirjan myöntäminen tiettyjen rauta- ja terästuotteiden osalta edellyttää tiettyjen kolmansien maiden kanssa tehtyjen kaksoisvalvontaa koskevien sopimusten yhteydessä vahvistettujen järjestelyjen mukaisen vientiasiakirjan esittämistä; tätä asetusta ei sovelleta kyseisistä maista peräisin oleviin tuotteisiin, joihin sovelletaan kaksoisvalvontajärjestelmää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltioita ja Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevia valtioita lukuun ottamatta muista kuin jäsenvaltioista peräisin olevien liitteessä I lueteltujen EHTY:n ja EY:n perustamissopimusten alaan kuuluvien rauta- ja terästuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää 1 päivästä tammikuuta 1998 yhteisön ennakkotarkkailua asetuksen (EY) N:o 3285/94 11 ja 12 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 519/94 9 ja 10 artiklan mukaisesti. Tuotteisiin, joihin sovelletaan kaksoisvalvontaa koskevaa muun kuin jäsenvaltion ja yhteisön sopimusta, sovelletaan kuitenkin kyseisen sopimuksen ehtoja eikä tämän asetuksen säännöksiä.

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luokittelu perustuu yhteisön tariffi- ja tilastonimikkeistöön, jäljempänä `yhdistetty nimikkeistö` tai lyhenne `CN`. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten myöntämän tarkkailuasiakirjan esittämistä.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 kohdassa tarkoitettu tarkkailuasiakirja maksutta pyydetyille määrille viiden työpäivän kuluessa siitä, kun yhteisöön sijoittautunut yhteisön tuoja on esittänyt sitä koskevan hakemuksen. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen katsotaan vastaanottaneen hakemuksen viimeistään kolmen työpäivän kuluttua sen jättämisestä, jollei toisin todisteta.

3. Liitteessä II lueteltujen viranomaisten myöntämä tarkkailuasiakirja on voimassa kaikkialla yhteisössä.

4. Tarkkailuasiakirja laaditaan liitteessä III olevaa mallia vastaavalle lomakkeelle. Tuojan hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) hakijan nimi ja täydellinen osoite (mukaan lukien puhelin- ja telekopionumero sekä mahdollinen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten käyttämä tunnistenumero) sekä arvonlisäverotunniste, jos hakija on arvonlisävelvollinen,

b) tarvittaessa tavaranhaltijan tai hakijan edustajan nimi ja täydellinen osoite (mukaan lukien puhelin- ja telekopionumero),

c) viejän täydellinen nimi ja osoite,

d) tarkka tavarankuvaus, mukaan lukien

- tavaroiden kauppanimitys,

- yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi/koodit,

- alkuperämaa,

- lähetysmaa,

e) yhdistetyn nimikkeistön nimikkeittäin ilmoitettu nettopaino kilogrammoina sekä määrä käytettynä yksikkönä, milloin se on muu kuin nettopaino,

f) yhdistetyn nimikkeistön nimikkeittäin ilmoitettu tavaroiden cif-arvo yhteisön rajalla ecuina,

g) ovatko kyseiset tuotteet kakkoslaatua tai laatuvaatimuksia vastaamattomia (7),

h) tulliselvityksen aiottu aika ja paikka,

i) onko hakemuksen kohteena olevan kauppasopimuksen osalta tehty aiempia hakemuksia,

j) seuraava hakijan päiväämä ja allekirjoittama vakuutus, jossa on hakijan nimen selvennys suuraakkosin:

"Minä allekirjoittanut todistan, että tässä hakemuksessa olevat tiedot ovat oikeita ja vilpittömässä mielessä annettuja ja että olen sijoittautunut yhteisön alueelle".

Tuojan on myös toimitettava jäljennös myynti- tai ostosopimuksesta sekä pro forma -laskusta. Tuojan on pyynnöstä esitettävä tuottajaterästehtaan antama tuotantotodistus esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa tavaroita ei osteta suoraan tuottajamaasta.

5. Tarkkailuasiakirjoja voidaan käyttää vain niin kauan kuin järjestelyt tuonnin vapauttamiseksi pysyvät voimassa kyseisten liiketoimien osalta. Rajoittamatta voimassa oleviin tuontia koskeviin säännöksiin ja määräyksiin mahdollisesti tehtävien muutosten tai sopimuksen yhteydessä tai kiintiön hallinnoinnin yhteydessä tehtyjen päätösten soveltamista

- tarkkailuasiakirjan voimassaoloaika vahvistetaan neljäksi kuukaudeksi, ja

- käyttämättömät tai osittain käytetyt tarkkailuasiakirjat voidaan uusia samaksi ajaksi.

6. Tuojan on palautettava tarkkailuasiakirjat niiden voimassaoloajan päätyttyä ne myöntäneelle viranomaiselle.

7. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vahvistaminsa edellytyksin sallia, että ilmoitukset tai pyynnöt lähetetään tai tulostetaan sähköisesti. Toimivaltaisille viranomaisille on kuitenkin toimitettava kaikki asiakirjat ja todistusaineisto.

8. Tarkkailuasiakirja voidaan antaa sähköisesti, jos asianomaisilla tullitoimipaikoilla on mahdollisuus käsitellä kyseistä asiakirjaa tietokoneverkossa.

3 artikla

1. Se, että liiketoimessa käytettävä yksikköhinta eroaa tarkkailuasiakirjassa ilmoitetusta yksikköhinnasta vähemmän kuin viisi prosenttia jompaan kumpaan suuntaan tai että tuotavien kokonaisarvo tai -määrä on vähemmän kuin viisi prosenttia suurempi kuin tarkkailuasiakirjassa ilmoitettu arvo tai määrä, ei estä kyseisten tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen.

2. Tarkkailuasiakirjahakemukset ja itse tarkkailuasiakirjat ovat luottamuksellisia. Ne on tarkoitettu pelkästään toimivaltaisten viranomaisten ja hakijan käyttöön.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) mahdollisimman säännöllisesti ja ajanmukaisesti ja viimeistään jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä yksityiskohtaiset tiedot niistä määristä ja arvoista (ecuina laskettuina), joilla tarkkailuasiakirjoja on myönnetty,

b) kuuden viikon kuluessa kunkin kuukauden päättymisestä yksityiskohtaiset tiedot kyseisen kuukauden tuonnista asetuksen (EY) N:o 840/96 26 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot on eriteltävä tuotteen, CN-koodin ja maan mukaan.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista havaitsemistaan määräystenvastaisuuksista tai petoksista ja tarvittaessa niistä syistä, joiden perusteella ne ovat kieltäytyneet myöntämästä tarkkailuasiakirjaa.

5 artikla

Tämän asetuksen mukaisesti annettavat ilmoitukset on toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle sähköisesti tätä tarkoitusta varten perustetun monipalveluverkon välityksellä, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää tilapäisesti muuta toimitustapaa.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta

Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 53

(2) EYVL L 314, 4.12.1996, s. 1

(3) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 89

(4) EYVL L 122, 14.5.1997, s. 1

(5) EYVL L 329, 19.12.1996, s. 11

(6) EYVL L 114, 8.5.1996, s. 7

(7) Arviointiperusteet: EYVL C 180, 11.7.1991, s. 4.

LIITE I

LUETTELO TUOTTEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN ENNAKKOTARKKAILUA (1998)

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 91

7211 23 99

7211 29 20

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 11

7211 90 90

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 80

7226 11 10

7226 11 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

Koko CN-nimike 7304

Koko CN-nimike 7306

7307 93 11

7307 93 19

7307 99 30

7307 99 90

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 5171

D-65762 Eschborn 1

Fax: 49 (61 96) 40 42 12

ÅËËÁÄÁ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34 1) 5 63 18 23/349 38 31

FRANCE

SERIBE

3-5, rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero

D.G. Import-export, Divisione V

Viale Boston

I-00144 Roma

Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Außenwirtschaftsadministration

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358 9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46 8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax: (44 1642) 533 557

LIITE III

>VIITTAUS FILMIIN>

Top