EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2603

Komission asetus (EY) N:o 2603/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, AKT-maista sekä merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 351, 23.12.1997, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2003; Kumoaja 32003R0638 . Latest consolidated version: 22/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2603/oj

31997R2603

Komission asetus (EY) N:o 2603/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, AKT-maista sekä merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0022 - 0027


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2603/97,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1997,

AKT-maista sekä merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan talousyhteisöön 25 päivänä heinäkuuta 1991 tehdyn neuvoston päätöksen 91/482/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 97/803/EY (2), ja erityisesti sen 108 a artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä 5 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 715/90 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 619/96 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon maatalousalalla Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavista mukautuksista ja siirtymäjärjestelyistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3290/94 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1161/97 (6), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

neuvosto hyväksyi tehdyllä päätöksellä 97/803/ETY merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontijärjestelmän; uudessa 108 a artiklassa säädetään, että edellä mainitussa päätöksessä 91/482/ETY olevan liitteen II 6 artiklassa tarkoitettu AKT-maiden ja merentakaisten maiden ja alueiden alkuperän kasautuminen sallitaan esikuorittuna riisinä ilmoitetun 160 000 riisitonnin vuosittaisen kokonaismäärän rajoissa, johon kuuluu neljännessä Lomén sopimuksessa määrätty AKT-maista peräisin olevan riisin tariffikiintiö; merentakaisista maista ja alueilta tuotava riisi voi täyttää edellä mainitun määrän siltä osin kuin AKT-maat eivät käytä tosiasiallisesti mahdollisuuksiaan suoraan tuontiin osana edellä mainittua tariffikiintiötä; merentakaisten maiden ja alueiden sallitaan aloittaa vientitodistusten myöntäminen kunkin vuoden tammikuussa esikuorittuna riisinä ilmoitetun 35 000 riisitonnin osalta,

yhteisön riisimarkkinoiden tasapainoisen hallinnon varmistamiseksi vientitodistusten myöntäminen tapahtuu vuoden aikana useissa jaksoissa,

tällaisen kasautumisjärjestelmän hallinnon vuoksi olisi vahvistettava yhdessä tekstissä AKT-maista ja merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontiin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt; näin ollen olisi kumottava Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 20 päivänä huhtikuuta 1990 annettu komission asetus (ETY) N:o 999/90 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1407/97 (8), ja sisällytettävä siinä säädetyt asianmukaiset säännökset tähän asetukseen; erityisesti olisi otettava huomioon tuontiin sovellettavien tullien alennuksia koskevat säännökset sekä viejämaan perimää vientimaksua koskevat säännökset,

on suotavaa soveltaa tätä asetusta 1 päivästä tammikuuta 1998; näin ollen on kumottava merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin olevan riisin tuontia koskevista erityistoimenpiteistä 27 päivänä marraskuuta 1997 annettu komission asetus (EY) N:o 2352/97 (9), ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt päätöksen 91/482/ETY 108 a artiklan mukaisesti.

I OSASTO

AKT-maista peräisin olevan riisin tuonti

2 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 715/90 13 artiklan 1 kohdassa vahvistetun esikuorittuna riisinä ilmoitetun, CN-koodeihin 1006 10 21-1006 10 98, 1006 20 ja 1006 30 kuuluvan riisin 125 000 tonnin määrän osalta alennetuin tullein tapahtuvaa vientiä koskevat todistukset annetaan vuosittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Määrät, joiden osalta ei haeta todistusta ensimmäisessä tai toisessa ryhmässä, siirretään seuraavaan ryhmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.

Niiden määrien osalta, joille ei haeta vientitodistusta syyskuun ryhmässä, voidaan hakea tuontitodistuksia osana lokakuun ylimääräistä ryhmää 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 715/90 13 artiklan 1 kohdassa vahvistetun CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien 20 000 tonnin määrän osalta alennetuin tullein tapahtuvaa vientiä koskevat todistukset annetaan vuosittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Määrät, joiden osalta ei haeta todistusta ensimmäisessä tai toisessa ryhmässä, siirretään seuraavaan ryhmään.

Niiden määrien osalta, joille ei haeta vientitodistusta syyskuun ryhmässä, voidaan hakea tuontitodistuksia osana lokakuun ylimääräistä ryhmää 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Tullit lasketaan viikoittain, mutta komissio vahvistaa ne kerran kahdessa viikossa seuraavilla perusteilla:

- CN-koodeihin 1006 10 21-1006 10 98 kuuluvan paddy- eli raakariisin tuontiin sovellettava tulli vastaa yhteisessä tullitariffissa vahvistettua tullia, josta vähennetään 50 prosenttia sekä 4,34 ecua,

- CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontiin sovellettava tulli vastaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (10) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua tullia, josta vähennetään 50 prosenttia sekä 4,34 ecua,

- CN-koodiin 1006 30 kuuluvan hiotun riisin tuontiin sovellettava tulli vastaa asetuksen (EY) N:o 3072/95 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua tullia, josta vähennetään 50 prosenttia sekä 6,52 ecua,

- CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tuontiin sovellettava tulli vastaa yhteisessä tullitariffissa vahvistettua tulli, josta vähennetään 50 prosenttia sekä 3,62 ecua.

5 artikla

1. Edellä 4 artiklaa sovelletaan riisin tuontiin ainoastaan silloin kun viejämaa on perinyt vientimaksun, joka vastaa kolmansista maista tuotavaan riisiin sovellettavien tullien ja 4 artiklassa tarkoitettujen määrien välistä erotusta.

2. Todistus maksun perimisestä esitetään siten, että viejämaan tulliviranomaiset tekevät EUR.1-tavaratodistuksen otsikkoon "Huomautuksia" yhden seuraavista merkinnöistä:

Määrä kansallisena valuuttana:

- Tasa especial percibida a la exportacion del arroz

- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

- Åéäéêüò öüñïò ðïõ åéóðñÜôôåôáé êáôÜ ôçí åîáãùãÞ ôïõ ñõæéïý

- Special charge collected on export of rice

- Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

- Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

- Direito especial cobrado na exportação do arroz

- Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

- Särskild avgift för risexport

(allekirjoitus ja viraston leima).

3. Jos viejämaan perimä maksu on pienempi kuin 4 artiklasta johtuva alennus, alennus rajoitetaan perittyyn määrään.

4. Jos peritty vientimaksu ilmoitetaan muuna kuin tuojajäsenvaltion valuuttana, tosiasiallisesti perityn maksun määrittämiseksi käytettävä vaihtokurssi on kyseisen jäsenvaltion edustavimmilla valuuttamarkkinoilla tullin esivahvistamispäivänä rekisteröity kurssi.

5. Tuontitulli on todistusta koskevan hakemuksen jättämispäivänä sovellettava tuontitulli. Määrä tarkistetaan suhteessa todistuksen hakukuukautena voimassa olevan interventiohinnan ja vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa voimassa olevan interventiohinnan väliseen erotukseen, ja siihen lisätään tarvittaessa

- 80 prosenttia esikuoritun indicariisin osalta

- 163 prosenttia hiotun indicariisin osalta

- 88 prosenttia esikuoritun japonicariisin osalta

- 167 prosenttia hiotun japonicariisin osalta.

Indica- ja japonicariisinä pidetään komission asetuksen (EY) N:o 1503/96 (11) 3 artiklassa tarkoitettuja indica- ja japonicariisiä.

II OSASTO

Merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonti

6 artikla

1. Esikuorittuna riisinä ilmoitetun, CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin 35 000 tonnin määrän osalta tullitta tapahtuvaa vientiä koskevat todistukset annetaan päätöksen 91/482/ETY 108 a artiklan mukaisesti vuosittain seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Määrät, joiden osalta ei haeta todistusta ensimmäisessä tai toisessa ryhmässä, siirretään seuraavaan ryhmään.

Niiden määrien osalta, joille ei haeta vientitodistusta syyskuun ryhmässä, voidaan hakea tuontitodistuksia osana lokakuun ylimääräistä ryhmää 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

III OSASTO

I ja II osaston soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt

7 artikla

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista siirretyistä määristä voidaan tehdä tuontitodistushakemuksia AKT-maista peräisin olevan CN-koodeihin 1006 10 21-1006 10 98, 1006 20 ja 1006 30 kuuluvan riisin ja merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin osalta.

8 artikla

1. Todistushakemukset on jätettävä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kutakin ryhmää vastaavan kuukauden ensimmäisten viiden päivän kuluessa.

2. Tuontitodistushakemusten ja tuontitodistusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan "kyllä".

3. Tuontitodistushakemusten kohdassa 20 hakijan on ilmoitettava ryhmä, jonka osalta hakemus jätetään. Siihen on merkittävä yksi seuraavista merkinnöistä:

- Merentakaiset maat ja alueet (asetuksen (EY) N:o 2603/97 6 artikla)

- AKT-maat (asetuksen (EY) N:o 2603/97 2 artiklan 1 kohta)

- AKT-maat - rikkoutuneet riisinjyvät (asetuksen (EY) N:o 2603/97 3 artikla)

- AKT-maat sekä merentakaiset maat ja alueet (asetuksen (EY) N:o 2603/97 7 artikla).

4. Tuontitodistusten kohdassa 24 on oltava yksi seuraavista merkinnöistä:

a) MMA-/maiden osalta:

- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]

- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

- Áôåëþò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2603/97]

- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]

- Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97).

b) AKT-maiden osalta:

- Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 2603/97]

- Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

- Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

- ÌåéùìÝíïò äáóìüò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2603/97]

- Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

- Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 2603/97]

- Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

- Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

- Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

- Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

- Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97).

5. Tuontitodistushakemus hyväksytään ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- hakemuksen tekee luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on harjoittanut kaupallista toimintaa riisialalla vähintään yhden vuoden ajan hakemusta edeltävien kolmen vuoden aikana tai on jättänyt tuontitodistushakemuksia riisialalla ja on ollut kirjattuna jonkun jäsenvaltion julkiseen rekisteriin;

- hakija voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen siinä jäsenvaltiossa, jonka julkiseen rekisteriin hänet on kirjattu. Jos sama hakija tekee useita hakemuksia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, kaikki hakemukset hylätään;

- hakijat voivat jättää yhden hakemuksen kullekin ryhmälle ja alkuperälle säädettyjen enimmäismäärien rajoissa. Kullekin asianomaiselle ryhmälle ja alkuperälle haettu määrä voi olla enintään 5 000 tonnia esikuorittuna riisinä ilmoitettuna.

6. Poiketen, siitä, mitä komission asetuksen (EY) N:o 1162/95 (12) 1 artiklassa säädetään, tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 28 ecua tonnilta.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava kahden työpäivän kuluessa tuontitodistushakemusten viimeisestä jättöpäivästä teleksillä tai faksilla ja tämän asetuksen liitteen mukaisesti komissiolle tiedoksi kahdeksannumeroisen CN-koodin, ryhmän ja alkuperämaan mukaan jaotellut määrät, joista on jätetty tuontitodistushakemus, sekä haetun todistuksen numero, hakijan nimi ja osoite.

Tämä tiedonanto on tehtävä myös, jos jäsenvaltiossa ei ole tehty yhtään hakemusta.

Edellä mainitut tiedot on toimitettava erillään niistä tiedoista, jotka koskevat muita riisin tuontitodistushakemuksia, ja saman menettelyn mukaisesti.

2. Kymmenen päivän kuluessa todistushakemusten viimeisestä jättämispäivästä komissio:

- päättää, mikä prosenttiosuus hakemusten kattamista määristä saadaan tuoda. Jos haetut määrät ylittävät kyseistä ryhmää ja alkuperämaata koskevat käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa kaikkiin hakemuksiin sovellettavan vähennyskertoimen;

- vahvistaa seuraavassa ryhmässä ja tarvittaessa lokakuun ylimääräisessä ryhmässä käytettävissä olevat määrät.

3. Jos sovelletaan 2 kohdassa tarkoitettua yhtenäistä vähennyskerrointa, todistushakemus voidaan peruuttaa sen asetuksen julkaisemispäivää seuraavina kahtena työpäivänä, jolla kyseinen kerroin vahvistetaan. Tällöin vakuus vapautetaan välittömästi.

10 artikla

1. Tuontitodistukset 9 artiklan 2 kohdan soveltamisen tuloksena saaduille määrille annetaan kolmen työpäivän kuluessa komission päätöksen julkaisemisesta.

Jos määrä, jolle tuontitodistus annetaan, on pienempi kuin haettu määrä, asetuksen (EY) N:o 1162/95 10 artiklassa tarkoitetun vakuuden määrää vähennetään vastaavasti.

2. Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (13) 9 artiklassa säädetään, tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voida siirtää.

11 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 5 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan säännöksiä ei sovelleta.

2. Tämän asetuksen 4 artiklassa säädettyä AKT-maista peräisin olevan riisin tuontiin sovellettavaa tullin alennusta ja 6 artiklassa säädettyä mertentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin olevan riisin tullittomuutta ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sallitun poikkeaman osalta tuotuihin määriin.

3. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 33 artiklan 5 kohtaa sovelletaan.

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1162/95 6 artiklassa säädetään, esikuoritun, kokonaan tai osittain hiotun riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitodistukset ovat voimassa niiden tosiasiallisesta antamispäivästä kolmannen kuukauden loppuun asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Ne voivat kuitenkin olla voimassa ainoastaan antamisvuoden 31 päivään joulukuuta.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot teleksillä tai faksilla tämän asetuksen liitteen I mukaisesti seuraavat tiedot:

- viimeistään kahden työpäivän kuluessa tuontitodistusten antamisesta kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan jaotellut määrät, joille todistukset on annettu, sekä päivämäärä, annetun todistuksen numero ja todistuksen haltijan nimi ja osoite,

- jokaisen vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeisen kuukauden viimeisenä työpäivänä kahdeksannumeroisen CN-koodin ja alkuperämaan mukaan jaotellut määrät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen, sekä vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivämäärä, käytetyn todistuksen numero sekä todistuksen haltijan nimi ja osoite.

Nämä tiedot on toimitettava myös, jos yhtään todistusta ei ole annettu tai tuontia ei ole tapahtunut ollenkaan.

13 artikla

Kumotaan komission asetus (ETY) N:o 999/90.

14 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2352/97.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 263, 19.9.1991, s. 1

(2) EYVL L 329, 29.11.1997, s. 50

(3) EYVL L 84, 30.3.1990, s. 85

(4) EYVL L 89, 10.4.1996, s. 1

(5) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105

(6) EYVL L 169, 27.6.1997, s. 1

(7) EYVL L 101, 21.4.1990, s. 20

(8) EYVL L 194, 23.7.1997, s. 13

(9) EYVL L 326, 28.11.1997, s. 21

(10) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18

(11) EYVL L 189, 30.7.1996, s. 71

(12) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 2

(13) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1

LIITE

>KAAVION ALKU>

RIISI - ASETUS (EY) N:o 2603/97

Tuontitodistushakemus (1)

Tuontitodistuksen antaminen (1)

Vapaaseen liikkeeseen luovutus (1)

Vastaanottaja: PO VI-C-2

Faksi: (32 2) 296 6021

Lähettäjä: Päivämäärä

Todistuksen numero Erä (2)

- MMA (6 artikla)

- AKT (2 artiklan 1 kohta)

- AKT murtoriisi (3 artikla)

- AKT + MMA (7 artikla)

CN-koodi Määrä (tonnia) Alkuperämaa Todistuksen hakijan/haltijan nimi ja osoite

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Merkitse mihin neljästä vaihtoehdosta hakemus, tuontilupa tai lupa vapaaseen levitykseen liittyy.

>KAAVION LOOPU>

Top