EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2595

Neuvoston asetus (EY) N:o 2595/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin tupakalle lehtinä vuoden 1998 sadon osalta

OJ L 351, 23.12.1997, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; Implisiittinen kumoaja 398R1636

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2595/oj

31997R2595

Neuvoston asetus (EY) N:o 2595/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin tupakalle lehtinä vuoden 1998 sadon osalta

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0011 - 0011


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2595/97,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1997,

raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin tupakalle lehtinä vuoden 1998 sadon osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 (4) 26 artiklassa edellytetään, että komissio esittää ehdotuksia raakatupakka-alan yhteisessä markkinajärjestelyssä käytettävistä palkkio- ja kiintiöjärjestelmistä, ja

vuoden 1993 sadosta alkaen voimassa ollutta markkinajärjestelyä olisi jatkettava vuoden 1998 satoon, jotta tupakka-alan yhteistä markkinajärjestelyä koskevaa uudistusta voidaan toteuttaa perusteellisesti vuoden 1999 sadosta alkaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2075/92 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Vuoden 1993 sadosta vuoden 1998 satoon otetaan käyttöön palkkiojärjestelmä, jossa palkkion suuruus on sama kaikille eri ryhmiin kuuluville tupakkalajikkeille."

2) Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Takuukynnysten noudattamisen varmistamiseksi otetaan käyttöön tuotantokiintiöjärjestelmä satovuosiksi 1995-1998."

2 artikla

Vuoden 1998 sadon osalta sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2075/92 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja takuukynnyksiä asetuksessa (EY) N:o 415/96 (5) vuoden 1996 ja 1997 sadoille vahvistettujen lajikeryhmien ja jäsenvaltioiden osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997.

Neuvoston puolesta

F. BODEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 350, 19.11.1997, s. 25

(2) Lausunto, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Lausunto, annettu 10 päivänä joulukuuta 1997 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2444/96 (EYVL L 333, 21.12.1996, s. 40).

(5) EYVL L 59, 8.3.1996, s. 3

Top