EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2594

Neuvoston asetus (EY) N:o 2594/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 muuttamisesta

OJ L 351, 23.12.1997, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2594/oj

31997R2594

Neuvoston asetus (EY) N:o 2594/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0010 - 0010


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2594/97,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1997,

tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen (2)

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2731/75 (3) liitteessä säädetään, että 2,2 millimetrin seulan läpäisseitä ohranjyviä pidetään kuivettuneina jyvinä, ja koska ne eivät ole moitteettoman laatuista perusviljaa, niitä ei siten hyväksytä interventioon,

Suomessa ja Ruotsissa viljellyt ohralajikkeet tuottavat ilmastollisista syistä pienempiä jyviä kuin muualla yhteisössä viljellyt ohrat; kyseinen ohra on kuitenkin hyvälaatuista; tilanteen huomioon ottamiseksi komissio on säätänyt Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 149 artiklan perusteella väliaikaisen poikkeuksen Suomessa ja Ruotsissa interventioon ostettavien ohranjyvien vähimmäiskokovaatimuksesta; kyseisen artiklan nojalla tätä poikkeusta voidaan soveltaa vain 31 päivään joulukuuta 1997,

interventioon ostamisesta koituvan tuen jatkumiseksi näiden kahden jäsenvaltion viljelijöiden osalta olisi säädettävä mahdollisuudesta poiketa kuivettuneita jyviä koskevasta määritelmästä, ja

sen vuoksi olisi muutettava asetus (ETY) N:o 2731/75,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään asetuksen (ETY) N:o 2731/75 6 artiklan a alakohta seuraavalla virkkeellä:

"Ohraa koskevaan interventioelinten haltuunottoon voidaan Suomessa ja Ruotsissa kuitenkin säätää poikkeus kuivettuneita ohranjyviä koskevasta määritelmästä asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997.

Neuvoston puolesta

F. BODEN

Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 16 päivänä joulukuuta 1997 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL C 337, 7.11.1997, s. 51.

(3) EYVL L 281, 29.10.1975, s. 22, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2054/93 (EYVL L 187, 29.7.1993, s. 6).

Top