EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2593

Neuvoston asetus (EY) N:o 2593/97, annettu 19 päivänä joulukuuta 1997, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta Japanista peräisin olevien suurten alumiinielektrolyyttikondensaattorien tuonnissa yhteisöön annetun asetuksen (ETY) N:o 3482/92 muuttamisesta

OJ L 351, 23.12.1997, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2593/oj

31997R2593

Neuvoston asetus (EY) N:o 2593/97, annettu 19 päivänä joulukuuta 1997, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta Japanista peräisin olevien suurten alumiinielektrolyyttikondensaattorien tuonnissa yhteisöön annetun asetuksen (ETY) N:o 3482/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0006 - 0009


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2593/97,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta Japanista peräisin olevien suurten alumiinielektrolyyttikondensaattorien tuonnissa yhteisöön annetun asetuksen (ETY) N:o 3482/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo, että

A. MENETTELY

1. Voimassa olevat toimenpiteet

(1) Joulukuussa 1992 neuvosto otti asetuksella (ETY) N:o 3482/92 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin eräiden Japanista peräisin olevien suurten alumiinielektrolyyttikondensaattorien, jäljempänä `kondensaattorit`, tuonnissa yhteisöön. Rubycon Corporation-nimisen yrityksen, jäljempänä `Rubycon`, lopulliseksi polkumyyntitulliksi vahvistettiin 30,1 prosenttia vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnasta. Näiden toimenpiteiden käyttöönottamiseen johtanutta tutkimusta kutsutaan jäljempänä `alkuperäiseksi tutkimukseksi`.

2. Uudelleentarkastelua koskeva pyyntö

(2) Rubycon jätti syyskuussa 1996 asetuksen (ETY) N:o 384/96, jäljempänä `perusasetus`, 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön. Rubycon väitti, että polkumyyntitullia ei enää tarvittu poistamaan alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettua polkumyyntiä.

3. Uudelleentarkastelu

(3) Komissio katsoi, että Rubyconin hankkimat todisteet olivat ilmeisesti riittäviä oikeuttamaan välivaiheen tarkastelun. Näin ollen komissio ilmoitti 17 päivänä joulukuuta 1996 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (3) aloittavansa perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun, ja pani vireille tutkimuksen.

Koska muut asianomaiset osapuolet eivät esittäneet riittäviä todisteita tarkastelun vireille panemiseksi, tutkimuksen kohteena oli ainoastaan Rubycon. Tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan polkumyyntiä koskevia seikkoja.

(4) Komissio ilmoitti virallisesti Rubyconille, viejämaan edustajille, kahdelle etuyhteyttä vailla olevalle tuojalle ja alkuperäisessä tutkimuksessa valituksen tekijänä olleelle, jäljempänä `FARAD`, uudelleentarkastelun vireillepanosta. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti sekä tulla kuulluiksi. Kaikkia kuulemista pyytäneitä osapuolia myös kuultiin.

(5) Tutkimus koski 1 päivän lokakuuta 1995 ja 30 päivän syyskuuta 1996 välistä ajanjaksoa, jäljempänä `tutkimusajanjakso`. Tutkimuksen maantieteellinen laajuus kattoi yhteisön sellaisena kuin se oli uudelleentarkastelua vireille pantaessa.

(6) Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan, ja sai vastaukset Rubyconilta, siihen etuyhteydessä olevalta tuojalta yhteisössä, jäljempänä `Rubycon UK`, sekä kahdelta etuyhteyttä vailla olevalta tuojalta yhteisössä.

(7) Komissio hankki ja tarkasti kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot ja suoritti tutkimuksia seuraavien yritysten toimitiloissa:

a) tuottaja/viejä Japanissa

- Rubycon Corporation, Tokyo ja Ina;

b) tuottaja/viejään etuyhteydessä oleva maahantuoja

- Rubycon UK, South Ruislip, Yhdistynyt kuningaskunta;

c) tuottaja/viejään etuyhteyttä vailla oleva maahantuoja

- Codico Gesellschaft mbH & Co KG, Wien, Itävalta, jäljempänä `Codico`.

Codicon toimitiloissa suoritetun tarkastuksen aikana ilmeni, että yritys oli antanut itsestään harhaanjohtavia tietoja. Se oli erityisesti jättänyt ilmoittamatta huomattavan määrän tuontitoimiaan. Tämä ja muutamat muut puutteellisuudet heikensivät huomattavasti yrityksen antamien tietojen luotettavuutta. Komissio päätti tämän vuoksi tehdä päätelmänsä tämän yrityksen osalta perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja se ilmoitti asiasta yritykselle.

Toisen maahantuojan toimitiloissa suoritettavaa tutkimusta ei pidetty tarpeellisena, koska Rubyconin tuottamia kondensaattoreita koskevat kyseisen yrityksen tuontitoimet olivat kokonaisuudessaan suhteellisen vähämerkityksisiä.

(8) Kerättyjen ja tutkittujen tietojen määrän ja monimutkaisuuden vuoksi tutkimus kesti kauemmin kuin perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdassa säädetyt tavanomaiset 12 kuukautta.

(9) Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin kirjallisesti olennaisista tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella asetusta (ETY) N:o 3482/92 aiottiin muuttaa. Osapuolten huomautukset tutkittiin, ja tarvittaessa päätelmiä muutettiin niiden huomioon ottamiseksi.

B. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(10) Johdanto-osan 1 kappaleessa mainitun lopullisen polkumyyntitullin kohteena olevat tuotteet ovat suuria alumiinielektrolyyttikondensaattoreita, joiden sähkövaraus (kapasitanssi kerrottuna nimellisjännitteellä) on 18 000-310 000 ìc (mikro-coulombia), kun jännite on vähintään 160 V, ja joiden halkaisija on vähintään 19 mm ja pituus vähintään 20 mm. Tuotteiden CN-koodi on ex 8532 22 00.

Tässä ainoastaan yhteen tunnetuista japanilaisista tuottaja/viejistä kohdistuneessa uudelleentarkastelussa rajoituttiin pelkästään polkumyyntiä koskeviin seikkoihin, eikä sitä varten pidetty aiheellisena, että samankaltaisen tuotteen määritelmää laajennettaisiin siten, kuin sitä oli tarkasteltavana olevan tuotteen teknisen kehityksen vuoksi laajennettu tutkittaessa Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien kondensaattorien tuontia (4).

C. POLKUMYYNTI

1. Alustava huomautus

(11) Alkuperäisessä tutkimuksessa polkumyyntimarginaali laskettiin parhaiten kaupaksi käyvien mallien perusteella, jotka kattoivat yli 70 prosenttia viejän vientitoimista yhteisöön. Tämän vuoksi myös tämän tutkimuksen laskelmat perustuivat parhaiten kaupaksi käyviin ja määrällisesti yli 70 prosenttia viennistä edustaviin malleihin.

Vastauksissaan laskelmia koskeviin komission ilmoituksiin Rubycon ja FARAD esittivät, että vientitoimet olisi ollut syytä valita toisin. Erityisesti Rubycon väitti, että määrän sijasta perustaksi olisi pitänyt ottaa 70 prosenttia viennin liikevaihdosta. FARAD puolestaan ehdotti täysin toisenlaisten toimien käyttämistä sen välttämiseksi, että viejä nostaisi ainoastaan tiettyjen parhaiten kaupaksi käyvien malliensa vientihintoja.

Neuvosto huomautti kuitenkin, että komissiolle ei ollut annettu eikä se ollut muutoin saanut haltuunsa tietoja, joista olisi ilmennyt perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu "olosuhteiden muutos" ja joiden perusteella vientihintojen määrittämisessä käytettäviä menetelmiä olisi ollut aiheellista muuttaa. Näin ollen katsottiin, että aikaisemman tutkimuksen tapaan oli aiheellista käyttää perustana malleja, jotka edustivat 70 prosenttia Rubyconin viennin määrästä.

2. Normaaliarvo

(12) Normaaliarvon määrittämistä varten eroteltiin kaksi erilaista parhaiten kaupaksi käyvää tuotetyyppiä.

Niiden mallien, joiden myynti oli tutkimusajanjakson aikana määrällisesti riittävää Japanin kotimarkkinoiden tavanomaisessa kaupankäynnissä, normaaliarvot perustuivat perusasetuksen 2 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti (kannattaviin) kotimaan myyntihintoihin.

(13) Muiden mallien, joita ei myyty lainkaan tai joiden myynti tavanomaisessa kaupankäynnissä tutkimusajanjakson aikana oli riittämätöntä, normaaliarvot muodostettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Normaaliarvot saatiin siis laskemalla yhteen tuotantokustannukset, kotimaan myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä kohtuullinen määrä voittoa, joka laskettiin sen painotetun keskimääräisen voittomarginaalin perusteella, jonka Rubycon sai kotimaan kannattavasta kondensaattorimyynnistään. Rubyconin ilmoittamia tuotantokustannuksia korjattiin, koska tutkimuksessa ilmeni, että yritys ei ollut ilmoittanut erään kondensaattorien tuotannossa käytetyn ja yrityksen ulkopuolella valmistetun osan todellista ostohintaa.

3. Vientihinnat

(14) Vientihinnan määrittämisessä erotettiin toisistaan etuyhteydessä olevia ja etuyhteyttä vaille olevia yhteisön yrityksiä koskevat myynnit.

Etuyhteyttä vailla oleville yrityksille suunnattujen myyntien vientihinnat määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti yhteisöön suuntautuvaan vientiin myydyistä tuotteista tosiasiallisesti maksettujen hintojen perusteella.

(15) Etuyhteydessä olevan maahantuoja Rubycon UK:n tapauksessa vientihintojen muodostamisen perustana oli ensimmäiseltä riippumattomalta ostajalta perittävä jälleenmyyntihinta, jota oikaistiin kaikkien tuonnin ja jälleenmyynnin välisten tosiasiallisten kustannusten huomioonottamiseksi. Lisäksi otettiin huomioon 5 prosentin voittomarginaali, jota pidettiin kohtuullisena osuutena ja joka on perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdan mukaisesti sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa käytetty marginaali. Voittomarginaalin osalta havaittiin, että tähän tutkimukseen osallistuneilta kahdelta maahantuojalta saatuja tietoja ei voitu käyttää, koska toinen tuojista ei ollut halukas yhteistyöhön ja toinen ei jälleenmyy kyseistä tuotetta.

(16) Vapaasti tehtaalla -vientihintoja muodostettaessa vähennettiin maksettujen polkumyyntitullien määrä perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti kustannuksena, koska tutkimuksen aikana ei ollut esitetty perusasetuksen 11 artiklan 10 kohdan mukaisia ratkaisevia todisteita, joiden mukaan polkumyyntitullit olisi asianmukaisesti siirretty Rubycon UK:n asiakkailta yhteisössä perittäviin myyntihintoihin.

(17) Tutkimuksessa havaittiin, että osa Rubyconin tuotteita myytiin yhteisössä asiakkaille, jotka valmistivat tuotteitaan sisäisen jalostusmenettelyn nojalla. Sisäiseen jalostusmenettelyyn liittyvät vientitoimet otettiin huomioon Rubyconin vientihintaa laskettaessa. Rubycon kiisti tämän menettelytavan.

Tältä osin katsottiin, että viejä ei välttämättä tiedä kaikkien vientitoimien osalta, laskeeko asiakas sisäisen jalostusmenettelyn kohteena olleet mallit myöhemmässä vaiheessa vapaaseen liikkeeseen vai tuodaanko Rubyconin kondensaattoreita sisältäviä valmiita tuoreita myöhemmin takaisin yhteisöön.

Edelleen, kondensaattorien myynti sisäistä jalostusmenettelyä käyttäville yrityksille saattaa olla osatekijä yhteisön tuottajille aiheutuneeseen vahinkoon, sillä tällainen järjestely heikentää yhteisön tuottajien myyntimahdollisuuksia. Tämä ei ole ristiriidassa komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) yhteisön tullikoodeksin mukaista sisäistä jalostuslupaa koskevan 552 artiklan kanssa. Erityisesti todettiin, että sisäistä jalostusmenettelyä koskevan luvan myöntämisen "taloudellisten edellytysten" voidaan huomattavassa osassa tapauksista katsoa täyttyvän ilman, että (yksityiskohtaisesti) tarkastetaan, tuotetaanko yhteisössä tosiasiallisesti verrattavissa olevia tuotteita. Tältä osin todettiin lisäksi, että Rubycon ei komission vaatimuksesta huolimatta ollut tuonut esille riittäviä tietoja syistä, joiden vuoksi se tai sen asiakkaat olivat saaneet lupansa. Tämän vuoksi on mahdollista, että yhteisön tuottajilta oli tässä tapauksessa evätty myyntimahdollisuuksia, joita heillä muutoin olisi ollut.

Lopuksi todettiin, että sisäiseen jalostukseen liittyvien vientitapahtumien huomioonottaminen vastasi perusasetuksen 1 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan tuotetta pidetään polkumyynnillä tuotettuna, "jos sen vientihinta yhteisöön" (verrattuna sen laskemiseen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä on normaalihintaa alempi.

Neuvosto katsoi näin ollen, että sisäiseen jalostusmenettelyyn liittyvien vientitapahtumien huomioon ottaminen oli perusteltua tätä tutkimusta varten.

4. Vertailu

(18) Normaaliarvoja verrattiin vientihintoihin vapaasti tehtaalla -tasolla. Myyntiehdoissa olevien erojen osalta tehtiin toimitus- ja maksuehdoissa perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisia oikaisuja.

(19) Oikaisuja ei sen sijaan voitu myöntää myyntihenkilöstön palkkojen ja mainoskulujen osalta, sillä niiden ei osoitettu vaikuttavan normaaliarvon ja vientihinnan vertailtavuuteen.

5. Polkumyyntimarginaali

(20) Painotettujen keskimääräisten normaaliarvojen ja painotettujen keskimääräisten vientihintojen vertailu osoitti polkumyynnin olemassaolon. Prosentuaalisena osuutena vapaasti yhteisön rajalla -hinnasta ilmaistu painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali oli:

- Rubycon: 4,2 %.

D. TULLIN UUSI TASO

(21) Uudelleentarkastelussa vahvistettu polkumyyntimarginaali on alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettua ja tullin perustana ollutta polkumyyntimarginaalia alhaisempi. Koska ei saatu tai todettu selviä viitteitä siitä, että polkumyyntimarginaali olisi kasvanut suuremmaksi uudelleentarkastelun lopettamisen jälkeen, neuvosto toteaa, että asetusta (ETY) N:o 3482/92 olisi muutettava yrityksen Rubycon Corporation, Ina Nagano, osalta. Tullin uusi määrä on 4,2 prosenttia.

(22) Tämä uudelleentarkastelu ei perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaikuta asetuksen (ETY) N:o 3482/92 voimassaolon päättymisajankohtaan.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3482/92 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

Korvataan yrityksen Rubycon Corporation, Ina Nagano, tullin määrää koskevan sarakkeen luku "30,1 %" luvulla "4,2 %".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.

Neuvoston puolesta

F. BODEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2331/96 (EYVL L 317, 6.12.1996, s. 1).

(2) EYVL L 353, 3.12.1992, s. 1

(3) EYVL L 381, 17.12.1996, s. 7

(4) Asetus (EY) N:o 1384/94, EYVL L 152, 18.6.1994, s. 1, jolla vahvistetaan asetus (EY) N:o 371/94 (EYVL L 48, 19.2.1994, s. 10).

(5) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1427/97 (EYVL L 196, 24.7.1997, s. 31).

Top