EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2591

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 2591/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1997

OJ L 351, 23.12.1997, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2591/oj

31997R2591

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 2591/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1997

Virallinen lehti nro L 351 , 23/12/1997 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON ASETUS (EHTY, EY, EURATOM) N:o 2591/97,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1997,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1997

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapautuksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja viimeksi muutettu asetuksella (EHTY, EY, Euratom) N:o 2192/97 (2), ja erityisesti mainittujen henkilöstösääntöjen 63, 64, 65, 65 a, ja 82 artiklan ja liitteen XI sekä mainittujen palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan ensimmäisen kohdan ja 64 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

komission laatiman kertomuksen johdosta toteutetun virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja koskevan tutkimuksen perusteella on osoittautunut aiheelliseksi mukauttaa yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä vuoden 1997 tarkistukseen,

henkilöstösääntöjen liitteen XI mukaisesti vuosittainen mukauttaminen varainhoitovuodelle 1998 johtaa siihen, että ennen 31 päivää joulukuuta 1998 on vahvistettava uudet korjauskertoimet, joita sovelletaan taannehtivasti 1 päivästä heinäkuuta 1998,

uudet korjauskertoimet voivat aiheuttaa palkkojen ja eläkkeiden (positiivisia tai negatiivisia) mukautuksia, jotka koskevat tämän asetuksen perusteella jo maksettua varainhoitovuoden 1998 osaa,

olisi säädettävä korjauskertoimien edellyttämästä taannehtivasta korotuksesta tai liikaa maksettujen summien palauttamisesta voimaantulopäivämäärän ja neuvoston varainhoitovuodelle 1998 tekemän vuosittaisen mukauttamispäätöksen voimaantulopäivämäärän välisenä ajanjaksona, ja

olisi määrättävä, että mahdollisen palautuksen vaikutukset voidaan jakaa enintään kahdentoista kuukauden ajalle neuvoston varainhoitovuodelle 1998 tekemän vuosittaisen mukauttamispäätöksen voimaantulopäivämäärän jälkeen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 1997:

a) henkilöstösääntöjen 66 artiklassa oleva kuukausittaista peruspalkkaa koskeva taulukko seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

b) - henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 1 artiklan 1 kohdassa määrä "6 425 Belgian frangia" määrällä "6 566 Belgian frangia",

- henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 2 artiklan 1 kohdassa määrä "8 274 Belgian frangia" määrällä "8 456 Belgian frangia",

- henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 69 artiklan toisessa virkkeessä ja 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määrä "14 782 Belgian frangia" määrällä "15 107 Belgian frangia",

- henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan ensimmäisessä alakohdassa määrä "7 394 Belgian frangia" määrällä "7 557 Belgian frangia".

2 artikla

Korvataan muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 63 artiklassa oleva kuukausittaista peruspalkkaa koskeva taulukko 1 päivästä heinäkuuta 1997 seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 a artiklassa tarkoitettu kiinteämääräinen korvaus 1 päivästä heinäkuuta 1997 on:

- 3 941 Belgian frangia kuukaudessa palkkaluokkiin C 4 tai C 5 kuuluville virkamiehille,

- 6 042 Belgian frangia kuukaudessa palkkaluokkiin C 1, C 2 tai C 3 kuuluville virkamiehille.

4 artikla

Eläkkeet, jotka on saatu 1 päivään heinäkuuta 1997 mennessä, lasketaan kyseisestä päivästä henkilöstösääntöjen 66 artiklassa määrätyn kuukausittaista peruspalkkaa koskevan taulukon perusteella sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen 1 artiklan a alakohdalla.

5 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 1997 henkilöstösääntöjen 63 artiklan toisessa kohdassa oleva päivämäärä "1 päivänä heinäkuuta 1996" päivämäärällä "1 päivänä heinäkuuta 1997".

6 artikla

1. Jäljempänä luetelluissa maissa tai paikkakunnilla työskentelevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkkaan sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 1997 seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Eläkkeisiin sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan henkilöstösääntöjen 82 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2175/88 (3) 3-10 artiklaa voidaan edelleen soveltaa.

3. Henkilöstösääntöjen liitteen XI mukaisesti näitä korjauskertoimia voidaan muuttaa ennen 31 päivää joulukuuta 1998 neuvoston asetuksella uusista korjauskertoimista, jotka tulevat voimaan 1 päivästä heinäkuuta 1998. Tämän seurauksena toimielimet suorittavat taannehtivasti soveltamispäivämäärän ja vuodelle 1998 tehdyn vuosittaisen mukauttamispäätöksen voimaantulopäivämäärän välisenä ajanjaksona positiivisen tai negatiivisen mukautuksen vastaaviin virkamiesten palkkoihin sekä entisten virkamiesten muiden edunsaajien eläkkeisiin.

Jos tähän taannehtivaan mukauttamiseen liittyy liikaa perityn määrän takaisinmaksaminen, se voidaan jakaa enintään kahdentoista kuukauden ajalle vuodelle 1998 tehdyn vuosittaisen mukauttamispäätöksen voimaantulopäivän jälkeen.

7 artikla

Korvataan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 10 artiklan 1 kohdassa esitetty taulukko 1 päivästä heinäkuuta 1997 seuraavalla taulukolla:

>TAULUKON PAIKKA>

8 artikla

Asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (4) 1 artiklassa säädetyt vuorotyökorvaukset ovat 1 päivästä heinäkuuta 1997, 11 423, 17 241, 18 852 ja 25 701 Belgian frangia.

9 artikla

Korjataan neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 (5) 4 artiklassa esitettyjä määriä 1 päivästä heinäkuuta 1997 kertoimella 4,087745.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997.

Neuvoston puolesta

F. BODEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1

(2) EYVL L 301, 5.11.1997, s. 5

(3) EYVL L 191, 22.7.1988, s. 1

(4) EYVL L 38, 13.2.1976, s. 1, asetus sellaisena kuin se on täydennettynä asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1307/87 (EYVL L 124, 13.5.1987, s. 6) ja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EHTY, EY, Euratom) N:o 1329/97 (EYVL L 183, 11.7.1997, s. 1).

(5) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EHTY, EY, Euratom) N:o 2190/97 (EYVL L 301, 5.11.1997, s. 1).

Top