EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1939

Komission asetus (EY) N:o 1939/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Tsekin tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Bulgarian tasavallalle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan lisätariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998 ja asetusten (EY) N:o 2512/96 ja (EY) N:o 1441/97 muuttamisesta

OJ L 272, 4.10.1997, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1939/oj

31997R1939

Komission asetus (EY) N:o 1939/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Tsekin tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Bulgarian tasavallalle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan lisätariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998 ja asetusten (EY) N:o 2512/96 ja (EY) N:o 1441/97 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 272 , 04/10/1997 s. 0023 - 0027


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1939/97,

annettu 3 päivänä lokakuuta 1997,

Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, T Osekin tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Bulgarian tasavallalle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan lisätariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998 ja asetusten (EY) N:o 2512/96 ja (EY) N:o 1441/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1595/97 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädetään naudanlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta alennetuin tullein ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998,

Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, T Osekin tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Bulgarian tasavallalle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan lisätariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1997 23 päivänä joulukuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2512/96 (3) vahvistettujen sääntöjen soveltamiseksi komission asetuksessa (EY) N:o 149/97 (4), (EY) N:o 721/97 (5) ja (EY) N:o 1441/97 (6) määritellään, missä määrin tammi-, huhti- ja heinäkuussa 1997 jätetyt tuontitodistushakemukset voidaan hyväksyä; tiettyjä määriä naudanlihaa on myönnetty tuotavaksi vuonna 1997; asetuksen (EY) N:o 3066/95 säännösten mukaan nämä määrät lasketaan kokonaisuudessaan mukaan mainitun asetuksen liitteissä vuodeksi 1997 säädettyihin määriin; sen vuoksi olisi mukautettava asetuksen (EY) N:o 3066/95 liitteissä olevat kiintiöt ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998 ja vahvistettava näihin määriin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt,

Eurooppa-sopimuksiin liitetty pöytäkirja n:o 4 on muutettu; uudessa pöytäkirjassa määrätään, että yhteisöön tuodun tuotteen alkuperän voi todistaa tietyillä edellytyksillä viejän ilmoituksella tai esittämällä EUR.1-todistuksen; tämän vuoksi tässä asetuksessa olisi annettava uudet säännökset tuotujen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta ja mukautettava asetuksen (EY) N:o 2512/96 asiaa koskevat säännökset,

näiden edellytysten tarkistamiseksi hakemukset olisi tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten luetteloon,

ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998 vahvistettujen määrien tuonnin säännöllisyyden varmistamiseksi olisi aiheellista jakaa kyseiset määrät vuoden eri jaksoille,

olisi säädettävä mainitun järjestelmän hallinnoimisesta tuontitodistusten avulla; tätä varten olisi annettava erityisesti hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä säädettävä tiedoista, jotka on merkittävä todistushakemuksiin ja todistuksiin, poiketen tarvittaessa maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1404/97 (8), tietyistä säännöksistä sekä naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 1445/95 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1572/97 (10); lisäksi olisi säädettävä, että todistukset annetaan harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhteistä vähennysprosenttia noudattaen,

järjestelmän tehokkaan hallinnon varmistamiseksi tuontitodistuksia koskevan vakuuden määräksi olisi tässä järjestelmässä vahvistettava 12 ecua 100 kilogrammalta; naudanliha-alan järjestelmään sisältyvän keinotteluvaaran vuoksi toimijoilta olisi edellytettävä tarkkojen edellytysten noudattamista mainittuun järjestelmään pääsemiseksi,

kokemusten perusteella tuojat eivät aina ilmoita tuontitodistuksia antaneille toimivaltaisille viranomaisille kyseisissä kiintiöissä tuodun naudanlihan määrää ja alkuperää; kyseiset tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa tilannetta markkinoilla; näin ollen olisi otettava käyttöön kyseistä tiedonantoa koskeva vakuus,

tämä asetus korvaa asetukset (EY) N:o 2512/96 ja (EY) N:o 1441/97 osittain; sen vuoksi olisi muutettava nämä kaksi asetusta, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksessa (EY) N:o 3066/95 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti voidaan tuoda 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998 seuraavat määrät CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvaa tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa:

- 12 827,6 tonnia Puolasta peräisin olevaa lihaa, joka voidaan muuntaa enintään 5 994,2 tonniksi CN-koodiin 1602 50 31 tai 1602 50 39 kuuluvia, Puolasta peräisin olevia jalostettuja tuotteita; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4824;

- 8 732,0 tonnia Unkarista peräisin olevaa lihaa; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4707;

- 3 495,0 tonnia T Osekin tasavallasta peräisin olevaa lihaa; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4603;

- 2 020,0 tonnia Slovakiasta peräisin olevaa lihaa; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4603;

- 310,0 tonnia Bulgariasta peräisin olevaa lihaa; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4651;

- 2 043,6 tonnia Romaniasta peräisin olevaa lihaa; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4753.

2. Arvotullia ja yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja tuontitullin erityisiä määriä alennetaan 80 prosentilla 1 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden osalta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät porrastetaan kiintiökaudelle seuraavasti:

- 34 prosenttia jaksolle 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta 1997;

- 33 prosenttia jaksolle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 1998;

- 33 prosenttia jaksolle 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 1998.

4. Jos kiintiökauden aikana edellisessä kohdassa täsmennetyn ensimmäisen tai toisen jakson osalta esitettyjen tuontitodistushakemusten kohteena olevat määrät ovat käytettävissä olevia määriä pienempiä, jäljellä olevat määrät lisätään seuraavalla jaksolla käytettävissä olevaan määrään.

2 artikla

1. Tuontikiintiöistä osalliseksi pääsemiseksi:

a) tuontitodistuksen hakijan on oltava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hakemuksen jättöhetkellä pystyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla todistamaan harjoittaneensa viimeisten kahdentoista kuukauden aikana vähintään yhden kerran kaupallista toimintaa naudanliha-alalla kolmansien maiden kanssa; hakijan on oltava merkitty kansalliseen arvonlisäverovelvollisten luetteloon;

b) todistushakemus voidaan tehdä ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on merkitty luetteloon;

c) todistushakemuksen on jokaisen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuoteryhmän osalta koskettava vähintään 15 tonnin määrää tuotepainona ilmaistuna ylittämättä käytettävissä olevaa määrää;

tuoteryhmällä tarkoitetaan yhdestä ainoasta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta maasta peräisin olevia tuotteita; tuoteryhmään voi kuulua ainoastaan joko CN-koodeihin 0201 ja 0202 tai CN-koodeihin 1602 50 31 ja 1602 50 39 kuuluvia tuotteita;

d) todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on oltava maininta alkuperämaasta; todistus velvoittaa tuontiin mainitusta maasta;

e) todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava vähintään yksi seuraavista maininnoista:

- Reglamento (CE) n° 1939/97

- Forordning (EF) nr. 1939/97

- Verordnung (EG) Nr. 1939/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1939/97

- Regulation (EC) No 1939/97

- Règlement (CE) n° 1939/97

- Regolamento (CE) n. 1939/97

- Verordening (EG) nr. 1939/97

- Regulamento (CE) nº 1939/97

- Asetus (EY) N:o 1939/97

- Förordning (EG) nr 1939/97.

2. Asetuksen (EY) N:o 1445/95 5 artiklasta poiketen todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohdassa on mainittava yksi tai useampi niistä CN-koodeista, jotka viittaavat yhteen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuoteryhmistä.

3 artikla

1. Todistushakemukset on jätettävä:

- 6-15 päivänä lokakuuta 1997

- 2-10 päivänä tammikuuta 1998

- 1-10 päivänä huhtikuuta 1998.

2. Hakijan esittäessä useamman kuin yhden 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuoteryhmää koskevan hakemuksen mitään samaan ryhmään kuuluvaa tuotetta koskevaa hakemusta ei voida hyväksyä.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään viidentenä hakemusten jättökauden päättymistä seuraavana työpäivänä tehdyt hakemukset, jotka koskevat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja määriä. Tiedonantoon on sisällytettävä luettelo hakijoista haetun määrän, CN-koodin ja tuotteiden alkuperämaan mukaisesti eriteltyinä.

Kaikki tiedonannot, mukaan lukien " tyhjät ilmoitukset ", on lähetettävä teleksillä tai telekopiona, ja jos hakemuksia on tehty, on käytettävä tämän asetuksen liitteenä olevaa lomaketta.

4. Komissio päättää, missä määrin todistushakemukset voidaan hyväksyä.

Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa haettuja määriä koskevan yhdenmukaisen vähennysprosentin.

5. Todistukset on annettava niin pian kuin mahdollista, ellei komission hakemusten hyväksymispäätöksestä muuta johdu.

4 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista.

2. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 kohdasta poiketen vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä sovellettava täysi yhteinen tullitariffi kannetaan kaikista tuontitodistuksen määrät ylittävistä määristä.

3. Tämän asetuksen mukaisesti annetut tuontitodistukset ovat voimassa 90 päivää niiden antopäivästä. Yksikään todistus ei kuitenkaan ole voimassa 30 päivän kesäkuuta 1998 jälkeen.

4. Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisössä.

5 artikla

Tuotteet pääsevät osallisiksi 1 artiklassa tarkoitetuista tulleista, jos esitetään joko EUR.1-tavaratodistus, jonka viejämaa on antanut Eurooppa-sopimuksiin liitetyn pöytäkirjan n:o 4 mukaisesti, tai ilmoitus, jonka viejä on laatinut mainittujen pöytäkirjojen määräysten mukaisesti.

6 artikla

Tuojan on ilmoitettava tuontitodistuksen antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle tuotujen tuotteiden määrä ja alkuperä viimeistään kolmen viikon kuluttua tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden tuonnista. Kyseisen viranomaisen on toimitettava nämä tiedot komissiolle jokaisen kuukauden alussa.

7 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1445/95 4 artiklasta poiketen tuojan on tuontitodistushakemuksen jättämisen yhteydessä annettava tuontitodistusta koskeva vakuus, joka on 12 ecua 100 kilogrammalta tuotepainoa, ja tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua tiedonantoa koskeva vakuus, joka on 1 ecu 100 kilogrammalta tuotepainoa.

2. Tiedonantoa koskeva vakuus vapautetaan, jos tiedonanto toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle 6 artiklassa tarkoitetussa määräajassa kyseiseen tiedonantoon kuuluvien määrien osalta. Muussa tapauksessa vakuus pidätetään.

Päätös kyseisen vakuuden vapauttamisesta tehdään samanaikaisesti todistusvakuuden vapauttamista koskevan päätöksen kanssa.

8 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2512/96 seuraavasti:

1. Poistetaan 1 artiklan 3 kohdan neljäs luetelmakohta ja 3 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta.

2. Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

Tuotteet pääsevät osallisiksi 1 artiklassa tarkoitetuista tulleista, jos esitetään joko EUR.1-tavaratodistus, jonka viejämaa on antanut Eurooppa-sopimuksiin liitetyn pöytäkirjan n:o 4 mukaisesti, tai ilmoitus, jonka viejä on laatinut mainittujen pöytäkirjojen määräysten mukaisesti."

9 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1441/97 1 artiklan 2 kohta.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 328, 30.12.1995, s. 31

(2) EYVL L 216, 8.8.1997, s. 1

(3) EYVL L 345, 31.12.1996, s. 26

(4) EYVL L 25, 28.1.1997, s. 22

(5) EYVL L 106, 24.4.1997, s. 20

(6) EYVL L 196, 24.7.1997, s. 69

(7) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1

(8) EYVL L 194, 23.7.1997, s. 5

(9) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35

(10) EYVL L 211, 5.8.1997, s. 5

LIITE

>KAAVION ALKU>

Telekopionumero: (32 2) 296 6027

Asetuksen (EY) N:o 1939/97 soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO PO VI/D/2 - NAUDANLIHA-ALA

TUONTITODISTUSHAKEMUS

Päivämäärä: Jakso:

Jäsenvaltio: Alkuperämaa Järjestys- numero Hakija (nimi ja osoite) Määrä (tonneina) CN-koodi

Yhteensä Jäsenvaltio: Telekopionumero:

Puhelinnumero:

>KAAVION LOOPU>

Top