EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1935

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1935/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Belgiassa annetun asetuksen (EY) N:o 581/97 muuttamisesta viidennen kerran

OJ L 272, 4.10.1997, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1935/oj

31997R1935

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1935/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Belgiassa annetun asetuksen (EY) N:o 581/97 muuttamisesta viidennen kerran

Virallinen lehti nro L 272 , 04/10/1997 s. 0016 - 0017


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1935/97,

annettu 3 päivänä lokakuuta 1997,

poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Belgiassa annetun asetuksen (EY) N:o 581/97 muuttamisesta viidennen kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo, että

tietyillä Alankomaiden vastaisilla rajavyöhykkeillä puhjenneen klassisen sikaruton vuoksi komission asetuksessa (EY) N:o 581/97 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1497/97 (4), on säädetty poikkeuksellisista sianlihamarkkinoiden tukitoimenpiteistä Belgiassa,

koska kahdella Alankomaiden vastaisella rajavyöhykkeellä on esiintynyt uusia klassisen sikaruton tapauksia, Belgian eläinlääkintäviranomaiset ovat perustaneet uusia valvontavyöhykkeitä, jotka olisi lisättävä 18 päivästä syyskuuta asetuksessa (EY) N:o 581/97 säädettyihin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin; suotuisan eläinlääkinnällisen ja terveydellisen tilanteen ansiosta tietyt suoja- ja valvontavyöhykkeet on voitu poistaa; kaikki nämä muutokset on syytä ottaa huomioon korvaamalla asetuksen (EY) N:o 581/97 liite II uudella liitteellä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 581/97 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 18 päivästä syyskuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1

(2) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105

(3) EYVL L 87, 2.4.1997, s. 11

(4) EYVL L 202, 30.7.1997, s. 38

LIITE

"LIITE II

Suoja- ja valvontavyöhykkeet sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 28 päivänä elokuuta 1997 annetun ja Moniteur Belgessä 30 päivänä elokuuta 1997 sivulla 22316 julkaistun ministeriön päätöksen ja 8 päivänä syyskuuta 1997 annetun ja Moniteur Belgessä 9 päivänä syyskuuta 1997 sivulla 23217 julkaistun ministeriön päätöksen 1 artiklassa."

Top