EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0611(01)

Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen sopimus nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja suojasta tislattujen alkoholijuomien alalla

OJ L 152, 11.6.1997, p. 16–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 182 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 182 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 169 - 179

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/361/oj

Related Council decision

21997A0611(01)

Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen sopimus nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja suojasta tislattujen alkoholijuomien alalla

Virallinen lehti nro L 152 , 11/06/1997 s. 0016 - 0026


Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen SOPIMUS nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja suojasta tislattujen alkoholijuomien alalla

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä `yhteisö`

ja

MEKSIKON YHDYSVALLAT,

jäljempänä `sopimuspuolet`, jotka

HALUAVAT parantaa tislattujen alkoholijuomien kaupan pitämisen edellytyksiä markkinoillaan tasapuolisuuden, yhteisen edun ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat helpottamaan ja edistämään syrjimättä ja vastavuoroisesti tislattujen alkoholijuomien kauppavirtoja välillään.

2 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisen järjestelmän nimikkeeseen 2208 kuuluviin tuotteisiin.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) `jostakin peräisin olevalla tislatulla alkoholijuomalla`, jota edeltää toisen sopimuspuolen nimi, tislattua alkoholijuomaa, joka mainitaan liitteessä ja on valmistettu kokonaan mainitun sopimuspuolen alueella;

b) `kuvauksella` etiketeissä, tislatun alkoholijuoman mukana kuljetuksen aikana seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa käytettyjä nimityksiä;

c) `etiketeillä` tislattua alkoholijuomaa luonnehtivien ja samassa astiassa, myös sulkimessa, siinä riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällyksessä olevien nimitysten ja muiden merkintöjen, tunnusten, kuvien ja merkkien kokonaisuutta;

d) `esittelyllä` säiliöissä ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä nimityksiä;

e) `pakkauksella` suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai useamman säiliön kuljetuksen aikana.

3 artikla

Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:

a) Euroopan yhteisöstä peräisin olevien alkoholijuomien osalta liitteessä I olevat nimitykset,

b) Meksikon yhdysvalloista peräisin olevien alkoholijuomien osalta liitteessä II olevat nimitykset.

4 artikla

1. Meksikon yhdysvalloissa yhteisön suojattuja nimityksiä:

- voidaan käyttää ainoastaan edellytyksin, joista on säädetty yhteisön lainsäädännössä ja sääntelyssä, ja

- ne varataan yksinomaan niille yhteisöstä peräisin oleville alkoholijuomille, joihin niitä sovelletaan.

2. Yhteisössä Meksikon suojattuja nimityksiä:

- voidaan käyttää ainoastaan edellytyksin, joista on säädetty Meksikon yhdysvaltojen lainsäädännössä ja sääntelyssä, ja

- ne varataan yksinomaan niille Meksikon yhdysvalloista peräisin oleville alkoholijuomille, joihin niitä sovelletaan.

3. Sopimuspuolet toteuttavat tämän sopimuksen mukaisesti tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 3 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. Kumpikin sopimuspuoli varmistaa asianomaisille osapuolille lailliset keinot, joilla estetään nimityksen käyttö sellaisen tislatun alkoholijuoman kuvaamisessa, joka ei ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatusta paikasta tai paikasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.

4. Sopimuspuoli ei voi kieltää tässä artiklassa tarkoitettua suojaa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 24 artiklan 4-7 kohdassa eritellyissä olosuhteissa.

5 artikla

Edellä 4 artiklassa tarkoitettua suojaa sovelletaan myös tapauksiin, joissa on maininta tislatun alkoholijuoman todellisesta alkuperästä, tai tapauksiin, joissa nimitys on käännetty tai joissa se esiintyy sellaisten ilmaisujen kanssa kuin "laji", "tyyppi", "tyyli", "tapa", "jäljitelmä", "menetelmä" tai muun mahdollisesti harhaanjohtavia graafisia symboleja sisältävän vastaavan ilmaisun kanssa.

6 artikla

Jos tislatun alkoholijuoman nimitys on homonyyminen toisen kanssa, kukin näistä nimityksistä suojataan. Sopimuspuolet vahvistavat käytännön toimet, joilla kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan erottaa, ottaen huomioon sen, että asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja sen, ettei kuluttajia saada johtaa harhaan.

7 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa saa haitata kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan.

8 artikla

Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen nimitystä, jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka käyttö lopetetaan siellä.

9 artikla

Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sopimuspuolten alueilta peräisin olevaa tislattua alkoholijuomaa vietäessä niiden alueiden ulkopuolella ja sitä kaupan pidettäessä alueen ulkopuolella toisen sopimuspuolen tämän sopimuksen nojalla suojattuja nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toiselta sopimuspuolelta peräisin olevaa tislattua alkoholijuomaa.

10 artikla

Siltä osin kuin asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö sen sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden sijaintipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

11 artikla

Jos tislatun alkoholijuoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa on tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet soveltavat tilanteen vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä tai toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen kilpailun poistamiseksi tai suojatun nimen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavalla.

12 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisen perustamissopimuksen mukaisin edellytyksin, ja toisaalta Meksikon yhdysvaltojen alueella.

13 artikla

Tätä sopimusta ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin, jotka:

a) kuljetetaan jommankumman sopimuspuolen alueen kautta, tai

b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja joita lähetetään näiden välillä pieniä määriä.

Pieniksi määriksi katsotaan:

a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvat tislatut alkoholijuomat, silloin kun niiden määrä ei ole yli 10 litraa matkailijaa kohti;

b) yksityishenkilöiden yksityishenkilöille lähettämät tislatut alkoholijuomat, silloin kun niiden määrä ei ole yli 10 litraa;

c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat tislatut alkoholijuomat;

d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitetut tislatut alkoholijuomat yhden hehtolitran rajoissa;

e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille suodun tuontioikeuden mukaisesti tuodut tislatut alkoholijuomat;

f) kansainvälisten kuljetusvälineiden varastoihin kuuluvat tislatut alkoholijuomat.

14 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli nimeää tämän sopimuksen soveltamisen valvonnasta vastaavat elimet.

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä mainittujen elinten nimet ja osoitteet. Mainitut elimet tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

15 artikla

1. Jos jollakin 14 artiklassa tarkoitetulla elimellä on syytä epäillä:

a) että jokin 2 artiklassa määritelty ja Meksikon yhdysvaltojen ja yhteisön välisen kauppatoiminnan kohteena oleva tislattu alkoholijuoma ei ole tämän sopimuksen määräysten tai yhteisön tai Meksikon yhdysvaltojen alkoholijuomalainsäädännön mukainen

ja

b) että tästä laiminlyönnistä on erityisesti hyötyä toiselle sopimuspuolelle ja että se on luonteeltaan sellainen, että se antaa aihetta hallinnollisiin toimenpiteisiin tai oikeudellisiin toimiin,

tämä toimielin ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle elimelle tai toimivaltaisille elimille.

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen mukana on oltava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä maininta mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista; näistä tiedoista on selvittävä erityisesti kyseisen tislatun alkoholijuoman osalta

a) tuottaja ja henkilö, joka pitää tislattua alkoholijuomaa hallussaan;

b) kyseisen tislatun alkoholijuoman koostumus;

c) kyseisen tislatun alkoholijuoman kuvaus ja esittely;

d) kyseisen tislatun alkoholijuoman tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien sääntöjen rikkomisen luonne.

16 artikla

1. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli arvioi toisen laiminlyövän tämän sopimuksen velvoitteita.

2. Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle kaikki kyseisen tapauksen huolelliseen tutkimukseen tarvittavat tiedot.

3. Jos määräaikojen tai viiveiden vuoksi ihmisten terveys on mahdollisesti vaarassa tai petoksen vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi, voidaan ilman ennakkoneuvotteluja määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

4. Jolleivät sopimuspuolet pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3 kohdassa määrätyissä neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet määrännyt sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä tämän sopimuksen soveltamisen mahdollistamiseksi.

17 artikla

Perustetaan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen edustajista koostuva sekakomitea. Se kokoontuu vuorotellen yhteisössä ja Meksikon yhdysvalloissa toisen sopimuspuolen pyynnöstä ja sopimuksen täytäntöönpanon sitä edellyttäessä.

Sekakomitea valvoo tämän sopimuksen moitteetonta soveltamista ja tarkastelee kaikkia sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Sekakomitea voi erityisesti laatia suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

18 artikla

1. Sopimuspuolet voivat muuttaa yhteisellä sopimuksella tämän sopimuksen määräyksiä yhteistyön vahvistamiseksi tislattujen alkoholijuomien alalla.

2. Jos toisen sopimuspuolen lainsäädäntöä on muutettu muiden kuin tämän sopimuksen liitteissä olevien nimitysten suojelemiseksi, nämä nimitykset lisätään liitteisiin neuvottelujen päätyttyä kohtuullisen ajan kuluessa.

19 artikla

1. Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan tislattuja alkoholijuomia, joita on tämän sopimuksen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja esitetty laillisesti mutta jotka on kielletty tämän sopimuksen mukaan, vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat pitää niitä kaupan varastojen loppumiseen asti. Tähän sopimukseen kuuluvia tislattuja alkoholijuomia ei voida enää valmistaa alkuperäalueen ulkopuolella tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

2. Elleivät sopimuspuolet muuta sovi, tämän sopimuksen mukaisten, mutta sopimuksen muutoksen vuoksi sopimuksen vastaisella tavalla tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen tislattujen alkoholijuomien kaupan pitäminen voi jatkua varastojen loppumiseen asti.

20 artikla

Liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

21 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

22 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisella ilmoituksella vuoden irtisanomisajalla.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åöôÜ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>VIITTAUS FILMIIN>

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Top