EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

Komission asetus (EY) N:o 88/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088

Komission asetus (EY) N:o 88/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista

Virallinen lehti nro L 017 , 21/01/1997 s. 0017 - 0027


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 88/97,

annettu 20 päivänä tammikuuta 1997,

luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2331/96 (2),

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin ja laajennetun tullin kantamisesta asetuksen (EY) N:o 703/96 mukaisesti kirjatulta tällaiselta tuonnilta 14 päivänä tammikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo, että

(1) Asetuksella (EY) N:o 71/97, jäljempänä `viiteasetus`, neuvosto laajensi Kiinan kansantasavallasta peräisinolevien polkupyörien tuontiin sovellettavan asetuksella (ETY) N:o 2474/93 (4) säädetyn polkumyyntitullin koskemaan tiettyjen polkupyörän osien tuontia kyseisestä maasta

(2) Viiteasetuksessa esitetään tiettyjä periaatteita ja ohjeita tiettyjen polkupyörän osien tuonnin vapauttamisesta laajennetusta tullista

(3) Tällä asetuksella olisi annettava selkeät ohjeet asianomaisille osapuolille siitä, miten vapautusjärjestelmä toimii. Siinä olisi erityisesti annettava selkeät säännökset siitä, miten tietty oleellisten polkupyörän osien tuonti voidaan vapauttaa laajennetusta tullista ja miten lupa tällaisiin vapautuksiin on saatavissa

(4) Tältä osin vapautusjärjestelmässä olisi oltava kolme mahdollisuutta, joilla oleellisten polkupyörän osien tuonti voidaan ehdollisesti tai lopullisesti vapauttaa laajennetun tullin maksamisesta

Ensiksi olellisten polkupyörän osien suora tuonti olisi vapautettava laajennetusta tullista, jos komission vapauttama osapuoli ilmoittaa osat tai ne ilmoitetaan tämän puolesta luovutetuiksi vapaaseen liikkeeseen.

Toiseksi olellisten polkupyörän osien tuonti olisi vapautettava laajennetusta tullista myös, jos osat on hyväksytty lopullista käyttötarkoitusta koskevan tarkastuksen mukaisesti ja jos ne lopulta luovutetaan vapautetulle kokoonpanijalle, tai jos ne ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen tai toimitetaan osapuolelle rajoitetussa määrin. Tältä osin on tarkoituksenmukaista soveltaa soveltuvin osin voimassa olevaa lopullisen käyttötarkoituksen valvonnan järjestelmää, josta on säädetty neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2913/92 (5) ja komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 12/97 (7). Jos osapuoli ilmoittaa vapaaseen liikkeeseen tai sille toimitetaan kuukaudessa vähemmän kuin 300 kappaletta minkä tahansa tyyppistä oleellista polkupyörän osaa, tällaisella oleellisten polkupyörän osien tuonnilla on vähäinen taloudellinen merkitys ja se ei todennäköisesti heikennä asetuksella (ETY) N:o 2474/93 säädetyn tullin vaikutusta. Tämän vuoksi sen ei ole katsottava olevan kiertämistä.

Kolmanneksi oleellisten polkupyörän osien tuonti olisi vapautettava ehdollisesti laajennetusta tullista suspendoimalla laajennetun tullin maksaminen, jos osat ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen sellaisen osapuolen toimesta tai puolesta, jota komissio parhaillaan tutkii;

(5) Komission tehtävänä on tutkia, kuuluuko osapuolen kokoonpanotoiminta asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä `perusasetus` 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan; komissio vapauttaa osapuolen, jos se on perusteltua. Ainoastaan kokoonpanotoimintaa suorittavat osapuolet voivat pyytää komissiolta vapautusta.

Jokainen komission päätös vapauttaa kokoonpanotoimintaa suorittava osapuoli on perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valtuutus.

Tältä osin on asianmukaista, jos oleellisten polkupyörän osien tuonti on vapautettu laajennetusta tullista vapautuksen saaneen kokoonpanijan tai vähimmäistasoa koskevan lausekkeen vuoksi, vapautuksen ehdoissa olisi taattava, että komissio voi varmistua, että osia todella käytetään vapautuksen saaneen osapuolen kokoonpanotoiminnassa ja että vähimmäistason kynnystä ei käytetä väärin.

(6) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että kyseiset osat joko toimitetaan vapaaseen liikkeeseen vapautetun kokoonpanijan toimesta tai että ne lopullista käyttötarkoitusta koskevan järjestelmän yhteydessä lopulta toimitetaan poikkeuksen saaneelle kokoonpanijalle tai että ne kuuluvat vähimmäistasoa koskevan lausekkeen soveltamisalaan.

(7) Kokoonpanijoiden komissiolle esittämien vapauttamista koskevien pyyntöjen hyväksyttävyydestä, tutkimusten tekemisestä, päätöksenteosta, uudelleentarkasteluista ja vapautusten peruuttamisesta olisi annettava täsmälliset säännökset.

Moitteettoman hallinnon vuoksi pyynnöissä olisi esitettävä riittäviksi katsottavat todisteet siitä, ettei kiertämistä ole tapahtunut, ja niiden on oltava asianmukaisesti perustellut, jotta komissio voi pitää niitä hyväksyttävinä. Sen takaamiseksi, että asianmukaisesti perusteltujen pyyntöjen hyväksyttävyydestä saataisiin nopea päätös, olisi vahvistettava aika, jonka kuluessa tällaiset päätökset olisi yleensä tehtävä.

Olisi vahvistettava aika, jonka kuluessa komissio olisi tavallisesti päätettävä pyyntöjen hyväksyttävyydestä.

Uudelleentarkastelujen osalta komissio voi erityisesti pistokokein tutkia vapautuksen saaneiden kokoonpanijoiden tilanteen uudelleen varmistaakseen, että vapautuksen ehdot täyttyvät edelleen.

(8) Muut osapuolet, joita komissio ei voi vapauttaa sen vuoksi, että ne eivät suorita kokoonpanotoimintaa, voivat kuitenkin myös hyötyä vapautusjärjestelmästä, jos ne esittävät tavaran tullille lopullista käyttötarkoitusta koskevan tarkastuksen yhteydessä ja toimittavat oleellisia polkupyörän osia vapautetuille osapuolille tai muille lopullista käyttötarkoitusta koskevan luvan haltijoille taikka vähimäistasoa koskevan lausekkeen mukaisesti.

Näiden osapuolten asiakkaiden on kuitenkin saatava komissiolta vapautus, jos he ovat kokoonpanijoita, mutta eivät vielä ole saaneet vapautusta ja jos he käyttävät osia vähimmäistason ylittävissä määrin.

(9) Käsiteltävänä olevien asianmukaisesti perusteltujen pyyntöjen jättäneiden osapuolten osalta tutkimukset olisi pantava vireille välittömästi.

On tarpeen varmistaa, että kyseisten käsiteltävänä olevien pyyntöjen jättäneiden osapuolten takautuva vapautuminen on mahdollista. Tämän vuoksi laajennetun tullin maksaminen olisi suspendoitava paitsi vapaaseen liikkeeseen ilmoitetun tuonnin osalta viiteasetuksen tultua voimaan myös viiteasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti määräytyvän tullin suhteen.

(10) Kokoonpanotoimintaa tekevät osapuolet, joiden osalta on jo katsottu, että ne eivät kierrä asetuksella (ETY) N:o 2474/93 säädettyä polkumyyntitullia, olisi vapautettava tällä asetuksella.

On tarpeen varmistaa, että nämä osapuolet vapautetaan takautuvasti;

(11) Tämän asetuksen liitteenä on luettelo osapuolista, joiden osalta on pantu vireille tutkimus, ja luettelo osapuolista, jotka on vapautettu laajennetusta tullista. Muutoksia luetteloihin sekä koonnettuja, ajan tasalle saatettuja luetteloita julkaistaan ajoittain tarvittaessa Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

(12) Polkumyyntitutkimuksissa noudatettavia yleisiä sääntöjä olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyihin menettelyihin, erityisesti tutkimusten toteuttamisesta, tarkastuskäynneistä, yhteistyön puutteesta, luottamuksellisuudesta sekä asianomaisten menettelyllisistä oikeuksista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

- `polkupyörän osilla` CN-koodeihin 8714 91 10-8714 99 90 kuuluvia polkupyörän osia ja lisälaitteita

- `laajennetulla tullilla` asetuksella (ETY) N:o 2474/93 polkumyyntitullia, jonka soveltamisalaa on laajennettu asetuksella (EY) N:o 71/97, jäljempänä `viiteasetus`, 2 artiklalla

- `oleellisilla polkupyörän osilla` viiteasetuksen 1 artiklassa määriteltyjä polkupyörän osia

- `kokoonpanotoiminnalla` toimintaa, jossa olellisia polkupyörän osia käytetään polkupyörien kokoamisessa tai täydentämisessä

- `pyynnöllä` mitä tahansa kokoonpanotoimintaa suorittavat osapuolen tointa, jonka tarkoituksena on saada komissiolta lupa vapautuksesta 3 artiklan mukaisesti

- `tutkimuksen kohteena olevalla osapuolella` kokoonpanotoimintaa suorittavaa osapuolta, jonka osalta on pantu vireille tutkimus tämän asetuksen 4 artiklan 5 kohdan tai 11 artiklan 1 kohdan nojalla

- `vapautetulla osapuolella` osapuolta, jonka kokoonpanotoiminnan ei ole katsottu kuuluvan asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan ja joka on vapautettu tämän asetuksen 7 tai 12 artiklan nojalla.

2 artikla

Tuonnin vapauttaminen laajennetusta tullista

1. Vapautetaan olellisten polkupyörän osien tuonti laajennetusta tullista, jos

- osat ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen vapautetun osapuolen toimesta tai hänen nimissään tai

- osat ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen 14 artiklassa mainittujen lopullisen käyttötarkoituksen valvontaa koskevien säännösten mukaisesti.

2. Vapautetaan olellisten polkupyörän osien tuonti väliaikaisesti laajennetun tullin maksamisesta, jos osat ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen tarkastuksen kohteena olevan osapuolen toimesta tai hänen nimissään.

3 artikla

Vapauttamista koskeva pyyntö

1. Pyynnöt on esitettävä kirjallisesti jollakin yhteisön virallisista kielistä ja sen on oltava hakijaa edustamaan valtuutetun henkilön allekirjoittama. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Taloudellisten ulkosuhteiden pääosasto

Yksikkö I/C-3

CORT 100 4/59

Rue de la Loi 200/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Telekopio: +32 2 295 6505.

2. Pyynnön saatuaan komissio ilmoittaa siitä välittömästi hakijalle ja jäsenvaltioille.

4 artikla

Pyyntöjen hyväksyttävyys

1. Pyyntö on hyväksyttävissä, jos

a) siinä on todisteita siitä, että hakija käyttää oleellisia polkupyörän osia polkupyörien valmistamiseen tai kokoamiseen 14 artiklan c alakohdassa säädettyä määrää enemmän taikka on tehnyt peruuttamattoman sopimuksen, jossa hän sitoutunut näin tekemään;

b) siinä riittäviksi katsottavia todisteita siitä, että hakijan kokoonpanotoiminta ei kuulu asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan; ja

c) pyyntöä edeltävän 12 kuukauden aikana hakijalle ei ole kieltäydytty antamasta lupaa vapautuksesta 7 artiklan 3 tai 4 kohdan nojalla tai häneltä ei ole peruutettu vapautusta 10 artiklan nojalla.

2. Komissio voi asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa pyynnön hyväksyttävyyden määrittelemiseksi mahdollisesti tarvittavat lisätiedot on jätettävä. Jos tällaisia todisteita ei esitetä asetetun määräajan kuluessa, pyyntöä ei katsota hyväksyttäväksi.

3. Komissio vahvistaa yleensä 1 ja 2 kohdan mukaisesti asianmukaisesti perustellun pyynnön hyväksyttävyyden 45 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Hakijalle on ensin varattava tilaisuus esittää huomautuksensa komission päätelmistä pyynnön hyväksyttävyydestä.

4. Jos pyyntöä ei katsota hyväksyttäväksi, komissio, kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa, hylkää sen päätöksellään.

5. Jos pyyntö katsotaan hyväksyttäväksi, pannaan välittömästi vireille tutkimus ja siitä ilmoitetaan hakijalle ja jäsenvaltioille.

5 artikla

Tullien maksamisen suspendoiminen

1. Siitä päivästä, jona on vastaanotettu 3 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttävä pyyntö, odotettaessa päätöstä pyynnön hyväksyttävyydestä 6 ja 7 artiklan mukaisesti viiteasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti laajennetusta tullista syntyneen tullivelan maksaminen suspendoidaan sellaisten oleellisten polkupyörän osien tuonnin osalta, jotka tutkimuksen kohteena oleva osapuoli ilmoittaa vapaaseen liikkeeseen.

2. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa laajennetun tullin maksamisen suspendoimisen edellytykseksi vakuuden antamisen laajennetun tullin maksamisesta siinä tapauksessa, että pyyntöä ei hyväksytä 4 artiklan 4 kohdan nojalla taikka se hylätään 7 artiklan 3 tai 4 kohdan nojalla.

6 artikla

Pyynnön käsittely

1. Tehdessään tutkimusta komissio voi pitäessään sitä tarpeellisena vaatia hakijalta lisätietoja ja/tai suorittaa tarkastuksia paikan päällä. Tutkimus kattaa yleensä vähintään kuuden kuukauden jakson pyynnön vastaanottamista edeltävältä ajalta.

2. Tutkimuksen kohteena olevan osapuolen on aina varmistettava, että oleelliset polkupyörän osat, jotka se ilmoittaa vapaaseen liikkeeseen joko käytetään sen kokoonpanotoiminnassa tai tuhotaan tai viedään edelleen maasta. Sen on pidettävä kirjaa sille toimitetuista oleellisista polkupyörän osista sekä siitä, mihin kyseisiä osia käytetään. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Kirjanpito ja tarvittavat lisätodisteet on toimitettava komissiolle pyydettäessä.

3. Tutkimus pyynnön hyväksyttävyydestä on tavallisesti saatettava päätökseen kahdentoista kuukauden kuluessa 4 artiklan 5 kohdan mukaisesta ilmoituksesta.

4. Ennen päätöksen tekemistä 7 artiklan mukaisesti, hakijalle on ilmoitettava komission päätelmät pyynnön hyväksyttävyydestä ja varattava tilaisuus esittää niistä huomautuksensa.

7 artikla

Päätös

1. Jos lopullisesti vahvistetut tosiseikat osoittavat, että hakijan kokoonpanotoiminta ei kuulu asetuksen (EY) N:o 384/94 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, komissio kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa antaa hakijalle luvan vapautukseen laajennetusta tullista.

2. Päätöksellä on takautuva vaikutus pyynnön vastaanottopäivästä. Hakijan tullivelkaa, joka on syntynyt viiteasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, pidetään mitättömänä kyseisestä päivästä alkaen.

3. Jos vapauttamisen edellytyksiä ei täytetä, pyyntö hylätään neuvoa-antavan komitean kuulemisen jälkeen ja laajennetun tullin maksamisen suspendoiminen lakkaa 5 artiklan mukaisesti.

4. Tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden rikkomista tai päätökseen liittyvien väärien ilmoitusten antamista voidaan pitää pyynnön hylkäämisperusteena.

8 artikla

Vapautetun osapuolen velvollisuudet

1. Vapautetun osapuolen on aina varmistettava, että

a) sen kokoonpanotoiminta ei kuulu asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan;

b) jos sille toimitetaan olellisia polkupyörän osia, jotka on vapautettu laajennetusta tullista 2 artiklan nojalla, kyseiset osat joko käytetään sen kokoonpanotoiminnassa, tuhotaan, viedään edelleen maasta tai myydään edelleen toiselle vapautetulle osapuolelle.

2. Vapautetun osapuolen on pidettävä kirjaa sille toimitetuista olellisista polkupyörän osista ja kyseisten osien käytöstä. Kirjanpitoa ja tarvittavia lisätodisteita on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Kirjanpito on pyydettäessä annettava komission käyttöön.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

1. Komissio voi omasta aloitteestaan tarkastella vapautetun osapuolen tilannetta uudelleen tarkistaakseen, että sen kokoonpanotoiminta ei kuulu asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

2. Uudelleentarkastelussa tutkittava ajanjakso voi olla kuutta kuukautta lyhyempi.

10 artikla

Vapautuksen peruuttaminen

Vapautus peruutetaan sen jälkeen kun vapautetulle osapuolelle on varattu tilaisuus esittää huomautuksensa ja on kuultu neuvoa-antavaa komiteaa, jos:

- uudelleentarkastelussa on osoittautunut, että vapautetun osapuolen kokoonpanotoiminta kuuluu asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan,

- 8 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteita on rikottu, tai

- yhteistyöstä on kieltäydytty sen jälkeen, kun päätös vapautuksesta on hyväksytty.

11 artikla

Käsiteltävänä olevat pyynnöt

1. Liitteessä I lueteltujen osapuolten pyynnöt ovat hyväksyttävissä ja 6 artiklan mukaisesti tutkimukset pannaan vireille.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pyyntöjen 5 artiklan 1 kohdan mukaisena vastaanottopäivänä pidetään tämän asetuksen voimaantulon päivää.

3. Odotettaessa päätöstä liitteessä I lueteltujen osapuolten esittämien pyyntöjen hyväksyttävyydestä viiteasetuksen 2 artiklan mukaisesti laajennetusta tullista syntyneen tullivelan maksaminen suspendoidaan mainitun asetuksen voimaantulosta lukien.

4. Edellä 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjä päätöksiä, jotka koskevat liitteessä I lueteltuja osapuolia, sovelletaan takautuvasti 20 päivästä huhtikuuta 1996 lukien. Hakijan laajennetusta tullista syntyneitä tullivelkoja pidetään mitättöminä kyseisestä päivästä alkaen.

12 artikla

Tällä asetuksella vapautetut osapuolet

Vapautetaan liitteessä II luetellut osapuolet laajennetusta tullista 20 päivästä huhtikuuta 1996 lukien.

13 artikla

Menettelysäännökset

Tämän asetuksen mukaisiin tutkimuksiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 384/96 säännöksiä, jotka koskevat

- tutkimuksen toteuttamista (6 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohta),

- tarkastuskäyntejä (16 artikla),

- yhteistyön puuttumista (18 artikla) ja

- luottamuksellisuutta (19 artikla).

14 artikla

Lopullisen käyttötarkoituksen valvontaan liittyvä vapautus

Jos muu kuin vapautettu osapuoli ilmoittaa tuotuja olellisia polkupyörän osia vapaaseen liikkeeseen, ne vapautetaan laajennetusta tullista viiteasetuksen voimaantulosta lukien, jos ilmoitus tehdään liitteessä III esitetyn Taric-rakenteen mukaisesti ja asetuksen (ETY) N:o 2913/92 82 artiklassa sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291-304 artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin, ja jos:

a) oleelliset polkupyörän osat toimitetaan 7 ja 12 artiklan nojalla vapautetulle osapuolelle; tai

b) olelliset polkupyörän osat toimitetaan toiselle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291 artiklassa tarkoitetun luvan haltijalle; tai

c) osapuoli ilmoittaa vapaasti liikkeeseen tai sille toimitetaan kuukaudessa vähemmän kuin 300 kappaletta tietyn tyyppistä olellista polkupyörän osaa. Osapuolen ilmoittamien tai sille toimitettujen osien lukumäärä lasketaan ottaen huomioon kaikkien kyseisten osapuolten kanssa yhteenliittyneiden tai tasoitusjärjestelyistä sopineiden osapuolten ilmoittamien tai niille toimitettujen osien lukumäärä.

15 artikla

Vähimmäistasoa olevia toimituksia vastaanottavia osapuolia koskeva erityissäännös

1. Komissio tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat omasta aloitteestaan päättää tutkia osapuolia, jotka 14 artiklan c alakohdan mukaisesti ilmoittavat oleellisia polkupyörän osia vapaaseen liikkeeseen tai joille toimitetaan niitä.

2. Jos kyseisen osapuolen todetaan ilmoittaneen oleellisia polkupyörän osia vapaaseen liikkeeseen tai sille todetaan toimitetun niitä yli 14 artiklan c alakohdassa säädetyn vähimmäistason tai se ei toimi yhteistyössä tutkimuksessa, sen ei enää katsota kuuluvan asetuksen (EY) N:o 384/94 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Sen jälkeen, kun kyseiselle osapuolelle on varattu tilaisuus esittää huomautuksensa asiasta, havainnot ilmoitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettu osapuoli on käyttänyt väärin 14 artiklan c alakohtaa kiertääkseen laajennettua tullia, osapuolen tämän asetuksen voimaantulon jälkeen vapaaseen liikkeeseen ilmoittamien tai sille toimitettujen olellisten polkupyörän osien osalta aiemmin syntynyt laajennettu tulli voidaan periä takaisin.

16 artikla

Tietojen vaihto

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toimitetaan tiedot osapuolista, joiden osalta on pantu vireille tutkimus 4 artiklan nojalla tai joiden osalta on tehty päätös 7 tai 10 artiklan nojalla.

2. Ilmoituksella julkaistaan ajoittain tarvittaessa ajan tasalle saatettu luettelo tutkimuksen kohteena olevista osapuolista sekä vapautetuista osapuolista; luettelo toimitetaan viipymättä myös kaikille asianomaisille osapuolille pyynnöstä.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kutakin vuosineljännestä seuraavana kuukautena yhteenveto vapautettuja osapuolia koskevista tiedoista liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti.

17 artikla

Säännökset tulleista

Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta

Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 56, 6.3.1996, s. 1

(2) EYVL N:o L 317, 6.12.1996, s. 1

(3) EYVL N:o L 16, 18.1.1997, s. 55

(4) EYVL N:o L 228, 9.9.1993, s. 1

(5) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

(6) EYVL N:o L 253, 11.10.1993, s. 1

(7) EYVL N:o L 9, 13.1.1997, s. 1

LIITE I

TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT OSAPUOLET

(Taric-lisäkoodi: 8962)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

VAPAUTETUT OSAPUOLET

(Taric-lisäkoodi: 8963)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

TARIC-RAKENNE

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

>KAAVION ALKU>

Annettavien tietojen esitystapa

KIINASTA PERÄISIN OLEVIEN POLKUPYÖRÄN OSIEN LOPULLISEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN VALVONTA ASETUKSEN (EY) N:o 88/97 (1) TÄYTÄNTÖÖNPANO

>KAAVION LOOPU>

Top