EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A1223(02)

Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välistä yhteistyötä merikalastuksen alalla koskeva SOPIMUS

OJ L 334, 23.12.1996, p. 20–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 346 - 380

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

21996A1223(02)

Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välistä yhteistyötä merikalastuksen alalla koskeva SOPIMUS -

Virallinen lehti nro L 334 , 23/12/1996 s. 0020 - 0054


Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välistä yhteistyötä merikalastuksen alalla koskeva SOPIMUS

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä `yhteisö`,

ja

MAURITANIAN ISLAMILAINEN TASAVALTA,

jäljempänä `Mauritania`,

jäljempänä `sopimuspuolet`,

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Mauritanian väliset läheiset ja ensisijaiset suhteet sekä sopimuspuolten halukkuuden perustaa tehokas kumppanuus osana Euro-Välimeri-hanketta ottaen huomioon Lomén sopimuksesta johtuneen yhteistyön hengen,

OVAT TIETOISIA merikalastusalan ja siihen liittyvien elinkeinoelämän alojen merkityksestä Mauritanian taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä tietyille yhteisön alueille, ottaen huomioon kummankin sopimuspuolen pyrkimyksen kalastuslaivastonsa uudenaikaistamiseen ja rakenteelliseen uudistamiseen,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhteisö ja Mauritania ovat allekirjoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, ja että tämän yleissopimuksen mukaisesti Mauritania on perustanut yksinomaisen talousalueen, joka ulottuu 200 meripeninkulman päähän sen rannikosta ja jonka sisällä se harjoittaa suvereniteettioikeuksiaan mainitun alueen varojen tutkimuksen, hyväksikäytön, säilyttämisen ja hoidon alalla,

OTTAVAT HUOMIOON vastuuntuntoisen kalastuksen järjestämistä koskevat säännöt sellaisina kuin Elintarvike- ja maatalousjärjestön neuvosto on ne määritellyt,

OVAT TIETOISIA kiinnostuksesta, jota ne osoittavat kalavarojen säilyttämiseen, niiden järkiperäiseen käyttöön ja meriympäristön suojeluun,

OVAT PÄÄTTÄNEET varmistaa yhteisen etunsa mukaisesti kalavarojen säilyttämisen, järkiperäisen hoidon ja niiden kestävän kehityksen rannikoidensa lähivesillä ja tehdä yhteistyötä kaikkea kalastustoimintaa koskevan sellaisen valvontajärjestelmän toteuttamiseksi, jonka avulla voidaan varmistaa kyseisten varojen hallintaan ja säilyttämiseen liittyvien toimenpiteiden tehokkuus,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että niiden kalastusalan taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden toteuttamista lujitetaan kyseisen tieteellisellä ja teknisellä yhteistyöllä sellaisissa olosuhteissa, joissa varmistetaan kalakantojen säilyttäminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö,

OTTAVAT HUOMIOON, että merikalastustoiminta on monipuolinen taloudellinen toimintakokonaisuus, ja pyrkivät lujittamaan siteitään sopimuspuolten välisellä läheisellä ja tiiviillä yhteistyöllä, joka käsittää kaikki edellä mainitun kokonaisuuden osa-alat, edesauttaakseen vastavuoroisesti toiminnan kehitystä,

OTTAVAT HUOMIOON Mauritanian kalastusalan kehittämispolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat,

HALUAVAT kehittää yhteistyönsä eri puolia vastavuoroisen edun perusteella merikalastuksen ja siihen liittyvien elinkeinojen alalla, ja

HALUAVAT vahvistaa yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt merikalastuksen ja siihen liittyvien elinkeinojen aloilla,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde ja määritelmät

1. Tässä sopimuksessa laaditaan periaatteet, säännöt ja yksityiskohtaiset määräykset yhteisön ja Mauritanian väliselle kalavarojen säilyttämistä ja välitöntä tai jalostuksen jälkeen tapahtuvaa hyväksikäyttöä koskevalle yhteistyölle ja määritellään edellytykset, joilla yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset saavat harjoittaa kalastusta Mauritanian suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

2. Tässä sopimuksessa, sen pöytäkirjassa sekä liitteissä tarkoitetaan:

a) `Mauritanian kalastusalueella` Mauritanian islamilaisen tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesiä;

b) `yhteisön aluksilla` jäsenvaltion lipun alla purjehtivia, yhteisössä rekisteröityjä kalastusaluksia, jotka harjoittavat toimintaansa tämän sopimuksen soveltamisalan mukaisesti;

c) `ministeriöllä` Mauritanian kalastus- ja meritalousministeriötä;

d) `valvontaviranomaisella` Mauritanian kalastuksen valvonta- ja merenkulun tarkkailuvaltuuskuntaa;

e) `Mauritanian lainsäädännöllä` Mauritanian lakeja ja asetuksia;

f) `komissiolla` Euroopan yhteisöjen komissiota;

g) `edustustolla` Euroopan yhteisöjen komission Mauritanian edustustoa.

2 artikla

Yhteistyön pääsuuntaviivat

1. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä joko kahdenvälisesti, toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä tai tarvittaessa alueellisella tai paikallisella tasolla kalakantojen järkiperäisen säilyttämisen ja hyväksikäytön edistämiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

2. Sopimuspuolet lujittavat erikoistuneiden laitostensa välistä tieteellistä ja teknistä yhteistyötä kalastuksen alalla.

3. Sopimuspuolet kehittävät taloudellista, kaupallista ja teollista yhteistyötään kalastuksen alalla. Tätä varten ne edistävät kalastuksen ja vesiviljelyn menetelmiä ja välineitä, kalastustuotteiden teollisen säilyttämisen ja jalostamisen menetelmiä sekä meriympäristön suojelun tapoja ja keinoja koskevien tietojen vaihtoa ja levittämistä.

4. Merikalastuksen alan kestävän kehityksen varmistamiseksi yhteisö antaa Mauritanialle tämän sopimuksen 7 artiklan määräysten mukaista taloudellista tukea terveydellisen valvonnan sekä kalavarojen tutkimuksen tehostamiseksi ja Mauritanian kalastusalan suunnittelupolitiikan toteuttamiseksi.

3 artikla

Kehittämistoimet

Sopimuspuolet sitoutuvat toimiin, joiden tarkoituksena on Mauritanian kalastusalan kestävä kehitys ja molempien sopimuspuolten toimijoiden etujen yhteisvastuullinen lujittaminen erityisesti:

- uudenaikaistamalla kalastuslaivastoa ja kalastukseen liittyviä teollisuudenaloja,

- kehittämällä pienimuotoista kalastusta,

- kehittämällä satamalaitosten perusrakenteita ja parantamalla kalastusalusten rantautumisedellytyksiä Mauritanian satamissa,

- kehittämällä vesiviljelyhankkeita,

- suojelemalla meriympäristöä,

- suorittamalla erityistutkimuksia,

- kehittämällä uusia kalavarojen järkiperäistä hyväksikäyttöä suosivien kalastusmenetelmien tutkimusta,

- parantamalla ja kehittämällä kalastustuotteiden kaupan pitämisen eri vaiheita,

- lujittamalla meripelastus- ja avustustoimia,

- toteuttamalla kalavarojen hyväksikäytön seuranta,

- vahvistamalla merenkulun valvontaa,

- lujittamalla hallinnollisia keinoja tämän sopimuksen hallinnoimiseksi,

- rohkaisemalla yhteisyritysten, yritysten tilapäisten yhteenliittymien ja yhteishankkeiden perustamista ja kehittämistä kalastuksen, vesiviljelyn ja kalastukseen liittyvän teollisuuden alalla.

Näihin ohjelmiin ja toimiin voidaan myöntää yhteisön taloudellista tukea.

4 artikla

Merialan koulutus

Yhteisö kiinnittää erityistä huomiota merialan koulutustarpeisiin Mauritaniassa erityisesti kehittämällä ja lujittamalla Mauritanian merialan koulutuslaitosten inhimillisiä voimavaroja, perusrakenteita ja laitteita. Tätä tarkoitusta varten se antaa Mauritanialle taloudellista tukea tämän sopimuksen 7 artiklassa määräysten mukaisesti.

5 artikla

Kalastusmahdollisuudet

Tämän sopimuksen pöytäkirjassa vahvistetaan Mauritanian yhteisön aluksille myöntämät kalastusmahdollisuudet Mauritanian kalastusvyöhykkeellä sekä tämän sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu taloudellinen korvaus.

6 artikla

Kalastuksen harjoittamisen yleiset edellytykset

1. Yhteisön alusten harjoittaman kalastustoiminnan edellytyksenä on Mauritanian toimivaltaisten viranomaisten yhteisön toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä myöntämän kalastuslisenssin hallussapito. Kalastuslisenssin myöntäminen aiheuttaa varustajien vastattavina olevien lupamaksujen sekä tieteellisen tarkkailun kustannusten rahoitusosuuksien perimisen.

2. Yhteisö antaa Mauritanian käyttöön kaikki asiaa koskevat tiedot sellaisten yhteisön alusten toiminnasta, joilla on lupa kalastaa Mauritanian kalastusalueella, erityisesti tiedot puretuista määristä liitteissä esitettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

3. Yksityiskohtaiset määräykset kalastuslisenssien myöntämisestä sekä lupamaksujen ja tieteellisen tarkkailun kustannusten rahoitusosuuksien maksamisesta sekä muut yhteisön alusten Mauritanian kalastusalueella harjoittamalle kalastukselle on vahvistettu liitteissä.

4. Sopimuspuolet varmistavat näiden ehtojen ja yksityiskohtaisten määräysten moitteettoman soveltamisen toimivaltaisten viranomaistensa asianmukaisen hallinnollisen yhteistyön avulla.

7 artikla

Korvaus ja taloudellinen tuki

Yhteisö myöntää Mauritanialle korvauksena tämän sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetuista kalastusmahdollisuuksista

- rahallisen korvauksen, ja

- edellä 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitettua taloudellista tukea.

Edellä mainitut rahallinen korvaus ja taloudellinen tuki on vahvistettu tämän sopimuksen pöytäkirjassa.

8 artikla

Kalastuksen harjoittamisen edellytysten noudattaminen

1. Yhteisö sitoutuu toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä sekä Mauritanian lainsäädäntöä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti.

2. Mauritanian viranomaisten on ilmoitettava riittävän hyvissä ajoin edustustolle kalastuksen harjoittamista koskevista uusista säännöksistä. Yhteisön alusten on noudatettava näitä säännöksiä yhden kuukauden määräajan kuluttua.

3. Mauritanian toteuttamat kalastuksen sääntelyä koskevat toimenpiteet eivät saa olla yhteisön aluksia syrjiviä kolmansien maiden aluksiin verrattuna eivätkä luonteeltaan sellaisia, että ne estävät tämän sopimuksen mukaisesti yhteisölle myönnettyjen kalastusoikeuksien täysimääräisen harjoittamisen.

4. Kyseisiä lajeja koskevat kalastuksen osittaiseen keskeyttämiseen tai biologiseen elpymisaikaan liittyvät toimenpiteet yleistetään pääsääntöisesti koskemaan kaikkia näitä lajeja pyytäviä aluksia.

5. Siinä tapauksessa, että Mauritania päättää kalavarojen kehityksen tilan perusteella toteuttaa muita kuin edellä 4 kohdassa tarkoitettuja suojelutoimenpiteitä, jotka vaikuttavat yhteisön alusten toimintaan, osapuolten kesken järjestetään neuvotteluja tämän sopimuksen pöytäkirjan ja liitteiden hyväksymiseksi.

Näitä neuvotteluja järjestetään niiden tieteellisten perusteiden arvioimiseksi, joihin toimenpiteet nojautuvat, ja tarvittaessa yhteisön taloudellisen tuen mukauttamiseksi suhteessa pöytäkirjassa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien mahdolliseen mukauttamiseen.

9 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

Sopimuspuolet, jotka pyrkivät varmistamaan kalavarojen suunnittelua ja säilyttämistä koskevien toimenpiteiden tehokkuuden,

- kehittävät hallinnollisen yhteistyön sen varmistamiseksi, että niiden alukset noudattavat osaltaan tämän sopimuksen määräyksiä ja Mauritanian lainsäädäntöä,

- tekevät yhteistyötä laittoman kalastuksen estämiseksi ja torjumiseksi erityisesti tietojen vaihdon ja läheisen hallinnollisen yhteistyön avulla.

Yksityiskohtaiset käytännölliset säännöt tämän hallinnollisen yhteistyön toteuttamisesta on vahvistettu liitteissä.

Sopimuspuolet tarkastelevat tämän hallinnollisen yhteistyön yksityiskohtaisten käytännöllisten määräysten soveltamista tämän sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomissiossa.

10 artikla

Sekakomissio

Perustetaan sekakomissio valvomaan tämän sopimuksen moitteetonta soveltamista. Sekakomission tehtävänä on erityisesti

- tämän sopimuksen toimeenpanon, tulkinnan ja moitteettoman toiminnan valvominen sekä erimielisyyksien ratkominen,

- tarpeellisena yhteyselimenä toimiminen yhteisissä kalastukseen liittyvissä asioissa,

- liitteissä määrätyn sopimuspuolten välisen valvontaa koskevan yhteistyön tulosten arvioiminen,

- Mauritanian satamissa ankkuripaikalla tapahtuvan yhteisön alusten purkamisen sekä jälleenlaivauksen tarkkailu,

- laittoman kalastuksen torjumista ja Mauritanian lainsäädännön ja tämän sopimuksen määräysten noudattamista koskevan hallinnollisen yhteistyön yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisen tarkkailu.

Sekakomissio kokoontuu kerran vuodessa vuoroin Mauritaniassa ja yhteisössä sekä ylimääräisiin istuntoihin kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä.

11 artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuspuolet kuulevat toisiaan tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevissa erimielisyyksissä.

12 artikla

Liitteet ja pöytäkirja

Pöytäkirja ja sen tekniset selvitykset sekä liitteet lisäyksineen ovat tämän sopimuksen erottamaton osa.

13 artikla

Merioikeus

Mikään tämän sopimuksen määräys ei vaikuta millään tavoin kummankaan sopimuspuolen näkemyksiin merioikeutta koskevista kysymyksistä eikä myöskään rajoita niitä.

14 artikla

Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin ja toisaalta Mauritanian islamilaisen tasavallan alueeseen.

15 artikla

Kesto ja voimassaoloaika

1. Tämä sopimus on tehty viideksi vuodeksi 1 päivästä elokuuta 1996.

2. Ellei toinen sopimuspuoli irtisano sopimusta antamalla siitä ilmoituksen kuusi kuukautta ennen tämän viisivuotiskauden päättymistä, sitä jatketaan viisi vuotta kerrallaan, ellei irtisanomista ole jätetty vähintään kuusi kuukautta ennen jokaisen viisivuotiskauden päättymistä.

3. Siinä tapauksessa, että sopimus irtisanotaan, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut.

4. Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä sopimuspuolet käyvät neuvotteluja määrittääkseen yhteisellä sopimuksella liitteisiin ja pöytäkirjaan tehtävät muutokset tai lisäykset.

16 artikla

Loppumääräys

Tämä sopimus, joka on tehty kahtena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja arabiankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä tarkoitusta varten tarvittavat menettelyjen päätökseen saattamisesta.

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 1

KALASTUSLUOKKA: ÄYRIÄISIÄ, LANGUSTIA LUKUUN OTTAMATTA, PYYTÄVÄT ALUKSET

1. Kalastusalue:

1.1. leveyspiirin 19°21' N pohjoispuolella: 9 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc - Cap Timiris.

Kalastusasioista vastaavan ministerin päätöksellä määritellään vuosittain jakso, jona kalastus ei ole sallittua seuraavien pisteiden yhdistämien linjojen sisäpuolella:

>TAULUKON PAIKKA>

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 6 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallittu pyydys: pohjatrooli katkarapujen pyydystämistä varten.

Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.

Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3. Pienin sallittu silmäkoko: 50 mm.

4. Biologinen elpymisaika: Kaksi kuukautta: maalis- ja huhtikuu.

Sopimuspuolet voivat päättää yhteisellä sopimuksella mahdollisuudesta tarkistaa tätä biologista elpymisaikaa.

5. Sivusaaliit: 20 prosenttia kaloja ja 15 prosenttia pääjalkaisia.

6. Sallittu tonnisto/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset: -

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 2

KALASTUSLUOKKA: KUMMELITURSKAA PYYTÄVÄT TROOLARIT (1) JA PITKÄSIIMA-ALUKSET

1. Kalastusalue:

1.1. 19°21 N pohjoispuolella: seuraavat pisteet yhdistävä viiva:

>TAULUKON PAIKKA>

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 18 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallitut pyydykset: - pohjasiimat

- pohjatroolit kummeliturskia varten

Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.

Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3. Pienin sallittu silmäkoko: trooleilla 60 mm.

4. Biologinen elpymisaika: kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.

Sopimuspuolet voivat päättää yhteisellä sopimuksella mahdollisuudesta tarkistaa tätä biologista elpymisaikaa.

5. Sivusaaliit: 35 prosenttia kaloja, 0 prosenttia pääjalkaisia ja 0 prosenttia äyriäisiä.

6. Sallittu tonnisto/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset (1) Pakastustroolarit eivät kuulu tähän luokkaan.

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 3

KALASTUSLUOKKA: POHJAKALALAJEJA, LUKUUNOTTAMATTA KUMMELITURSKAA, PYYTÄVÄT ALUKSET, JOTKA KÄYTTÄVÄT MUITA PYYDYKSIÄ KUIN TROOLIA

1. Kalastusalue:

1.1. 19°21 N pohjoispuolella: 3 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc Cap Timiris;

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 3 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallitut pyydykset (1):- pitkäsiima

- ankkuroitu verkko

- käsisiimaKäyttökelpoisten verkkojen tekniset ominaisuudet, verkon osien pituudet, verkkojen vähimmäisetäisyydet toisistaan ja rannikosta määritellään kahden osapuolen valitsemien teknisten asiantuntijoiden välisellä yhteisellä sopimuksella ennen 31 päivää joulukuuta 1996.

Mikäli tekniset asiantuntijat eivät ole saaneet määritelmää valmiiksi 31 päivään joulukuuta 1996 mennessä, kutsutaan koolle sekakomission istunto, jotta kysymykseen voitaisiin löytää lopullinen ratkaisu 28 päivään helmikuuta 1997 mennessä.

3. Pienin sallittu silmäkoko: Ankkuroiduilla verkoilla 120 mm.

4. Biologinen elpymisaika: Kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.

Sopimuspuolet voivat päättää yhteisellä sopimuksella mahdollisuudesta tarkistaa tätä biologista elpymisaikaa.

5. Sivusaaliit: 0 prosenttia pääjalkaisia ja 0 prosenttia äyriäisiä.

6. Sallittu tonnisto/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset (1): Aluksissa käytettävät pyydykset on ilmoitettava neljännesvuosittain tehtävän lisenssihakemuksen yhteydessä.

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 4

KALASTUSLUOKKA: POHJAKALALAJEJA, LUKUUNOTTAMATTA KUMMELITURSKAA, PYYTÄVÄT TROOLARIT

1. Kalastusalue:

1.1. 19°21 N pohjoispuolella: seuraavat pisteet yhdistävä viiva:

>TAULUKON PAIKKA>

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 18 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallittu pyydys: trooli.

Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.

Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3. Pienin sallittu silmäkoko: 70 mm.

4. Biologinen elpymisaika: kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.

Sopimuspuolet voivat päättää yhteisellä sopimuksella mahdollisuudesta tarkistaa tätä biologista elpymisaikaa.

5. Sivusaaliit: 10 prosenttia, josta enintään 5 prosenttia katkarapuja ja 5 prosenttia pääjalkaisia.

6. Sallittu tonnisto/Lupamaskut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset:

7.1. 1 500 brt tästä luokasta on varattu kolmelle pakastustroolarille, jotka eivät enää voi jatkaa kalastustoimintaansa kummeliturskan luokassa, joka on varattu tuorekalatroolareille.

7.2. Kummeliturskan hallussapito laivassa on sallittua, mutta kyseinen laji ei kuitenkaan saa millään hetkellä muodostaa suurinta osaa laivassa pidetystä kalasaaliista.

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 5

KALASTUSLUOKKA: PÄÄJALKAISET

1. Kalastusalue: Sama kuin Mauritanian kansallisia aluksia koskevassa lainsäädännössä.

Kalastusasioista vastaavan ministerin päätöksellä määrätään vuosittain ajanjakso, jona kalastus ei ole sallittua seuraavien pisteiden yhdistämän viivan sisäpuolella:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Sallittu pyydys: Pohjatrooli.

Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.

Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3. Pienin sallittu silmäkoko: 70 mm.

4. Biologinen elpymisaika: Kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.

Sopimuspuolet voivat päättää yhteisellä sopimuksella mahdollisuudesta tarkistaa tätä biologista elpymisaikaa.

5. Sivusaaliit: -

6. Sallittu tonnisto/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset (1) Sallittu tonnisto (brt) voi vaihdella ensimmäisen ja toisen vuoden aikana 3 prosentin ja kolmen viimeisen vuoden aikana 2 prosentin välillä.

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 6

KALASTUSLUOKKA: LANGUSTIT

1. Kalastusalue:

1.1. 19°21 N pohjoispuolella: 20 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc - Cap Timiris;

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 15 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallittu pyydys: merta.

3. Pienin sallittu silmäkoko: -

4. Biologinen elpymisaika: Kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.

Sopimuspuolet voivat päättää yhteisellä sopimuksella mahdollisuudesta tarkistaa tätä biologista elpymisaikaa.

5. Sivusaaliit: 0 prosenttia.

6. Sallittu tonnisto/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset: -

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 7

KALASTUSLUOKKA: TONNIKALAN PAKASTUSALUKSET, JOTKA KÄYTTÄVÄT NUOTTAA

1. Kalastusalue:

1.1. 19°21 N pohjoispuolella: 30 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc - Cap Timiris;

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 30 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallittu pyydys: nuotta.

3. Pienin sallittu silmäkoko: Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission vaatimukset.

4. Biologinen elpymisaika: -

5. Sivusaaliit: 0 prosenttia.

6. Alusten määrä/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset: -

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 8

KALASTUSLUOKKA: TONNIKALA-ALUKSET, JOTKA KÄYTTÄVÄT VAPAPYYDYKSIÄ, JA ANKKUROIMATTOMAT PITKÄSIIMA-ALUKSET

1. Kalastusalue:

1.1. 19°21 N pohjoispuolella: 15 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc - Cap Timiris;

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 12 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallitut pyydykset: vapa ja pintasiimat.

3. Pienin sallittu silmäkoko: -

4. Biologinen elpymisaika: -

5. Sivusaaliit: 0 prosenttia.

6. Alusten lukumäärä/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset: Kalastus elävillä täyillä.

7.1. Kalastusvyöhyke, jolla elävillä täyillä kalastaminen on sallittua:

- 19°21 N pohjoispuolella: 3 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc - Cap Timiris;

- 19°21 N eteläpuolella: 3 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

7.2. Pienin sallittu silmäkoko elävillä täyillä kalastuksessa: 8 mm.

Kalastuksen tekninen selvitys N:o 9

KALASTUSLUOKKA: PELAGISTEN LAJIEN PAKASTUSTROOLARIT

1. Kalastusalue:

1.1. 19°21 N pohjoispuolella: seuraavien pisteiden yhdistämä linja:

>TAULUKON PAIKKA>

1.2. 19°21 N eteläpuolella: 12 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.

2. Sallittu pyydys: Pelaginen trooli.

Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.

Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3. Pienin sallittu silmäkoko: 40 mm.

4. Biologinen elpymisaika: -

5. Sivusaaliit: 3 prosenttia kaloja, 0 prosenttia pääjalkaisia ja 0 prosenttia äyriäisiä.

6. Sallittu tonnisto/Alusten lukumäärä/Lupamaksut:

>TAULUKON PAIKKA>

7. Huomautukset:

Alukset kuuluvat kolmeen luokkaan:

- Luokka 1: bruttotonnisto enintään 3 000 brt; enimmäismäärä: 12 500 tonnia/vuosi/alus

- Luokka 2: bruttotonnisto yli 3 000 brt ja enintään 5 000 brt; enimmäismäärä: 17 500 tonnia/vuosi/alus

- Luokka 3: bruttotonnisto yli 5 000 brt ja enintään 8 000 brt; enimmäismäärä: 22 500 tonnia/vuosi/alus.

LIITE I

YHTEISÖN ALUSTEN MAURITANIAN KALASTUSALUEELLA HARJOITTAMAN KALASTUKSEN EHDOT

I LUKU Lisenssihakemuksessa vaadittavat asiakirjat

1. Komissio toimittaa ministeriölle jokaisen aluksen ensimmäisen lisenssihakemuksen yhteydessä lisenssihakemuslomakkeen, joka on täytetty jokaisen lisenssiä hakevan aluksen osalta tämän liitteen lisäyksessä 1 olevan mallin mukaisesti. Aluksen nimeä, bruttorekisteritonneina ilmoitettua tonnistoa, ulkoista rekisterinumeroa, radion kutsutunnusta, moottorin tehoa, kokonaispituutta ja kotisatamaa koskevien tietojen on oltava samat kuin yhteisön kalastusalusrekisterissä.

2. Varustajan on ensimmäisen lisenssihakemuksen yhteydessä liitettävä hakemukseensa myös:

- jäsenvaltion oikeaksi todistama vetoisuustodistus, jossa ilmoitetaan bruttorekisteritonneina ilmaistu alustonnisto,

- uusi ja oikeaksi todistettu värivalokuva, jossa alus on senhetkisessä tilassaan sivulta nähtynä. Tämän valokuvan vähimmäismitat ovat 15 cm x 10 cm.

3. Aluksen varustajan on kaikkien tonnistoon liittyvien muutosten johdosta toimitettava jäsenvaltion oikeaksi todistama jäljennös uudesta vetoisuustodistuksesta sekä nämä muutokset osoittavat asiakirjat, erityisesti jäljennökset varustajan toimivaltaisille viranomaisilleen toimittamasta hakemuksesta, näiden viranomaisten suostumuksesta ja eritelmä tehdyistä muutoksista.

Myös uusi valokuva on toimitettava, jos rakennetta tai aluksen ulkoisia ominaisuuksia on muutettu.

4. Kalastuslisenssihakemukset esitetään ainoastaan niiden alusten kohdalta, joiden osalta on toimitettu 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset asiakirjat.

II LUKU Lisenssihakemuksiin, lisenssien antamiseen ja niiden voimassaoloon sovellettavat säännökset

1. Oikeus kalastukseen

1.1. Jokaisella aluksella, joka haluaa harjoittaa kalastusta sopimuksen mukaisesti, on oltava oikeus kalastaa Mauritanian kalastusalueella.

1.2. Jotta aluksella olisi oikeus kalastukseen aluksen varustajalla, kapteenilla ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Mauritaniassa. Niiden tilanteen Mauritanian hallintoviranomaisiin nähden on oltava tavanomainen niin, että niiden on täytynyt täyttää kaikki aikaisemmat Mauritaniassa tapahtuneeseen kalastukseensa liittyvät velvollisuutensa yhteisön kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

2. Lisenssihakemukset

2.1. Komissio toimittaa ministeriölle neljännesvuosittain vähintään 30 päivää ennen haettujen lisenssien voimassaolon alkamispäivää luettelon aluksista, jotka hakevat oikeutta harjoittaa kalastustoimintaa pöytäkirjan teknisissä selvityksissä kalastusluokittain vahvistettujen rajojen mukaisesti. Näiden luetteloiden mukana ovat maksutositteet. Lisenssihakemuksia, jotka eivät ole saapuneet edellä mainitussa määräajassa, ei käsitellä.

2.2. Näissä luetteloissa mainitaan selkeästi kalastusluokittain käytetty tonnisto bruttorekisteritonneina (brt), alusten määrä ja jokaisen aluksen osalta pääominaisuudet, mukaan lukien käytettävät pyydykset, kyseisen jakson lupamaksujen ja tieteellisten tarkkailijoiden kulujen määrä ja mauritanialaisten merimiesten määrä.

Joko `lisenssihakemus`-lomakkeen lähettämisen tai viimeisen aluksia koskevan lisenssihakemuksen jälkeen tapahtuneiden näitä aluksia koskevien tietojen muutokset ilmoitetaan ylimääräisessä luettelossa. Yhteisön kalastusalusrekisteristä saatuja tietoja koskevat muutokset voidaan tehdä vasta, kun tämä rekisteri on saatettu ajan tasalle.

2.3. Kaikki kalastuslisenssien antamiseen vaadittavat tiedot sisältävä tiedosto, jossa ovat mukana mahdolliset aluksia koskevien tietojen muutokset, liitetään myös lisenssihakemukseen 1 päivästä helmikuuta 1998 lähtien ministeriössä käytettäviin ohjelmistoihin soveltuvassa muodossa.

2.4. Lisenssihakemukset tutkitaan ainoastaan niiden kalastukseen oikeutettujen alusten osalta, jotka ovat täyttäneet kaikki edellä 2.1, 2.2 ja 2.3 kohdassa määrätyt hallinnolliset muodollisuudet.

2.5. Tarkastusten helpottamiseksi alueille tultaessa ja sieltä lähdettäessä ne alukset, joilla on kalastuslisenssi lähialueen maissa, voivat mainita lisenssihakemuksessa maan, lajin (lajit) ja lisenssiensä voimassaoloajan.

3. Lisenssien antaminen

3.1. Ministeriö antaa alusten lisenssit sen jälkeen, kun se on saanut niitä koskevat maksut sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä jäljempänä IV luvussa, vähintään 10 päivää ennen niiden voimassaolon alkamista. Lisenssit ovat saatavilla ministeriön osastoilla Nouadhiboussa tai Nouachottissa.

3.2. Lisenssit laaditaan pöytäkirjan teknisissä selvityksissä annettujen tietojen mukaisesti. Niissä mainitaan lisäksi voimassaoloaika, aluksen tekniset ominaisuudet, mauritanialaisten merimiesten määrä ja tositteet lupamaksujen maksamisesta.

3.3. Kalastuslisenssit voidaan antaa ainoastaan aluksille, jotka ovat täyttäneet kaikki lisenssien antamiseen tarvittavat hallinnolliset muodollisuudet.

3.4. Edustustolle ilmoitetaan niistä lisenssihakemuksista, joita Mauritania ei ole hyväksynyt. Ministeriö antaa tarvittaessa niitä koskevista mahdollisista maksuista hyvityslaskun sen jälkeen, kun maksamattomien sakkojen jäljellä oleva osa on suoritettu.

4. Lisenssien voimassaolo ja käyttö

4.1. Lisenssi on voimassa ainoastaan jakson, jolta lupamaksu on maksettu, sekä kyseisessä lisenssissä mainitun kalastusvyöhykkeen, pyydysten ja kalastusluokan osalta.

4.2. Kukin lisenssi annetaan määrätylle alukselle eikä sitä voi siirtää; kuitenkin jäsenvaltion, jonka lipun alla alus purjehtii, toimivaltaisten viranomaisten toteaman ylivoimaisen esteen sattuessa ja komission pyynnöstä aluksen lisenssi voidaan korvata niin pian kuin mahdollista toisen samaan kalastusluokkaan kuuluvan aluksen lisenssillä ilman, että tämän kalastusluokan osalta sallittu tonnisto ylittyy.

4.3. Korvattava lisenssi toimitetaan ministeriölle, joka antaa uuden lisenssin.

4.4. Maksettujen määrien tarkistus, joka saattaa osoittautua välttämättömäksi, jos lisenssistä luovutaan ennen sen ensimmäistä voimassaolopäivää tai jos se siirretään, suoritetaan ennen korvaavan lisenssin antamista.

4.5. Lisenssiä on säilytettävä koko ajan sillä aluksella, jota se koskee, ja se on esitettävä kaikkien tarkastusten yhteydessä niiden suorittamiseen toimivaltaisille viranomaisille.

III LUKU Lupamaksut

1. Lupamaksut lasketaan jokaisen aluksen osalta pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistettujen määrien mukaisesti.

2. Lupamaksut maksetaan neljännesvuosittain lukuun ottamatta tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta johtuvia lyhyempiä kausia, joiden osalta lupamaksut maksetaan suhteessa lisenssin toisasialliseen voimassaoloon.

3. Neljännesvuosi vastaa yhtä kolmen kuukauden kautta, joka alkaa joko ensimmäisenä päivänä elokuuta, ensimmäisenä päivänä marraskuuta, ensimmäisenä päivänä helmikuuta tai ensimmäisenä päivänä toukokuuta.

IV LUKU Maksuehdot

1. Maksut suoritetaan ecuina seuraavasti:

a) lupamaksujen osalta:

- tilisiirtona Mauritanian valtionkassalle jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille

b) tieteellisestä tarkkailusta aiheutuneiden kulujen osalta:

- tilisiirtona ministeriölle jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille

c) sakkojen osalta:

- tilisiirtona Mauritanian valtionkassalle jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja määriä pidetään todellisuudessa vastaanotettuina, jos valtionkassa tai ministeriö antavat vahvistuksensa siitä Mauritanian keskuspankin antamien tietojen perusteella.

V LUKU Saaliiseen liittyvien tietojen välittäminen

1. Yhteisön kalastusaluksen matkan kesto määritellään seuraavasti:

- joko se aika, joka kuluu Mauritanian kalastusvyöhykkeelle tulon ja sieltä lähdön välillä, tai

- se aika, joka kuluu Mauritanian kalastusvyöhykkeelle tulon ja jälleenlaivauksen välillä.

2. Kalastuspäiväkirja

2.1. Lukuun ottamatta tonnikala-aluksia ja ankkuroimattomia pitkäsiima-aluksia, alusten kapteenien on merkittävä päivittäin eritellysti kaikki toimenpiteet kalastuspäiväkirjaan, jonka malli on tämän liitteen lisäyksessä 2. Tämä asiakirja on täytettävä selkeästi ja siinä on oltava aluksen kapteenin allekirjoitus.

2.2. Kalastuspäiväkirjaa ei katsota pidetyn, jos tiedot ovat puutteellisia tai eivät ole vaatimusten mukaisia.

2.3. Jokaisen matkan lopussa aluksen kapteenin on toimitettava alkuperäinen kalastuspäiväkirja suoraan valvontaelimelle. Laivanvarustajan on annettava jäljennös päiväkirjasta edustustolle.

2.4. Jonkin edellä olevan 2.1, 2.2 ja 2.3 kohdan määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Mauritanian lainsäädännössä säädettyjä rangaistuksia, kalastuslisenssin voimassaolon ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaan keskeyttämisen siihen asti, kunnes laivanvarustaja täyttää nämä velvoitteet.

3. Liitteenä oleva kalastuspäiväkirja

3.1. Alusten kapteenien on täytettävä liitteenä oleva kalastuspäiväkirja, jonka malli on liitteenä tämän liitteen lisäyksessä 3. Se on täytettävä purkamisen tai uudelleenlaivauksen aikana selkeästi ja siinä on oltava aluksen kapteenin allekirjoitus.

3.2. Jokaisen purkamisen jälkeen laivanvarustaja lähettää liitteenä olevan kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappaleen postissa valvontaelimelle määräajassa, joka on enintään 30 päivää.

3.3. Jokaisen sallitun uudelleenlaivauksen jälkeen laivanvarustajan on luovutettava välittömästi liitteenä olevan kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappale valvontaelimelle.

3.4. Edellä olevien 3.1, 3.2 ja 3.3 kohdan määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa kalastuslisenssin voimassaolon ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan keskeyttämisen siihen asti, kunnes laivanvarustaja täyttää nämä velvoitteet.

4. Neljännesvuosittain tehtävät saalisilmoitukset

4.1. Komissio ilmoittaa ministeriölle ennen jokaisen neljännesvuoden kolmannen kuukauden loppua saalismäärät, jotka yhteisön aluksen ovat pyytäneet edeltävän neljännesvuoden aikana.

4.2. Toimitetut tiedot ovat kuukausittaisia ja ne jaotellaan kalastustyypin, kaikkien alusten ja kaikkien kalalajien mukaan.

4.3. Tämä järjestelmä on otettava käyttöön puolentoista vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

5. Tietojen luotettavuus

Edellä 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevien tietojen on kuvattava kalastuksen todellista tilannetta, jotta niitä voidaan käyttää eräänä perustana kalavarojen kehityksen seurannassa.

VI LUKU Sivusaaliit

1. Pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistetut sivusaaliiden prosenttiosuudet määritellään kalastuksen jokaisessa vaiheessa saaliiden kokonaispainon perusteella Mauritanian lainsäädännön mukaisesti.

2. Sallittujen sivusaaliiden prosenttiosuuksien ylityksestä seuraavat Mauritanian lainsäädännön mukaiset seuraamukset ja se voi johtaa kaikkien kalastustoimien lopulliseen kieltämiseen Mauritaniassa lainrikkojien, sekä päälliköiden että alusten osalta.

3. Langustien pitäminen muilla aluksilla kuin langustia pyytävillä merta-aluksilla on kiellettyä ja siitä seuraavat Mauritanian lainsäädännön mukaiset seuraamukset.

VII LUKU Mauritanialaisten merimiesten miehistöön ottaminen

1. Jokaisen yhteisön aluksen on palkattava matkan todellisen keston aikana mauritanialaisia merimiehiä, mukaan lukien päällystö, päällystöoppilaat ja tieteelliset, tarkkailijat vähintään:

1.1. sopimuksen soveltamisen kolmen ensimmäisen vuoden aikana:

- 2 merimiestä alle 200 bruttorekisteritonnin aluksille,- 3 merimiestä vähintään 200 bruttorekisteritonnin aluksille, mutta alle 250 bruttorekisteritonnin aluksille,

- 4 merimiestä vähintään 250 bruttorekisteritonnin aluksille, mutta alle 300 bruttorekisteritonnin aluksille,

- 5 merimiestä vähintään 300 bruttorekisteritonnin aluksille,

1.2. seuraavina vuosina:

- 3 merimiestä alle 200 bruttorekisteritonnin aluksille,

- 4 merimiestä vähintään 200 bruttorekisteritonnin aluksille, mutta alle 250 bruttorekisteritonnin aluksille,

- 5 merimiestä vähintään 250 bruttorekisteritonnin aluksille, mutta alle 300 bruttorekisteritonnin aluksille,

- 6 merimiestä vähintään 300 bruttorekisteritonnin aluksille.

1.3. Varustajat pyrkivät ottamaan miehistöönsä ylimääräisiä mauritanialaisia merimiehiä.

1.4. Varustajat valitsevat vapaasti miehistöönsä otettavat mauritanialaiset merimiehet, päällystön ja päällystöoppilaat.

2. Merimiesten työsopimukset allekirjoitetaan Mauritaniassa laivanvarustajien tai heidän edustajiensa ja merimiesten välillä. Ne sisältävät asianomaisiin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän, joka kattaa muun muassa henkivakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen.

3. Palkkaus ei saa olla huonompi kuin mitä sovelletaan mauritanialaisten alusten miehistöihin. Sovittu palkka maksetaan työsopimuksen ehtojen mukaisesti.

4. Yhteisön laivanvarustajien on varmistettava merimiehille, upseereille ja upseerioppilaille samat olosuhteet heidän tullessaan miehistöön kuin muille merimiehille, upseereille ja upseerioppilaille.

5. Merimiehen on esittäydyttävä kyseisen aluksen kapteenille hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivalla on oikeus lähteä mauritanialaisesta satamasta mukanaan valvontaviranomaisen antama todistus merimiehen poissaolosta.

Varustajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että aluksessa on sopimuksessa määrätty määrä merimiehiä viimeistään seuraavan matkan aikana.

6. Varustajien on annettava ministeriölle tiedoksi puolivuosittain, jokaisen vuoden tammikuun 1 päivänä ja heinäkuun 1 päivänä, aluskohtainen luettelo miehistöön otetuista mauritanialaisista merimiehistä.

Lisenssin antamista siirretään tarvittaessa siihen asti, kunnes tämä tieto on saatu.

7. Jonkin edellä olevan 1 kohdan määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraavat Mauritanian lainsäädännön mukaiset seuraamukset ja se voi aiheuttaa lisenssin voimassaolon keskeyttämisen tai lopullisen peruuttamisen, jos teko uusiutuu.

VIII LUKU Tekniset tarkastuskäynnit

1. Jokaisen yhteisön aluksen on kerran vuodessa sekä tonnistoon tehtävien muutosten tai kalastuksessa käytettävien eri pyydysten käyttöä merkitsevien kalastusluokkien muutosten yhteydessä käytävä Nouadhiboun satamassa voimassa olevien säännösten mukaisten tarkastuksien suorittamiseksi. Nämä tarkastukset on tehtävä 48 tunnin kuluessa aluksen satamaan saapumisesta.

Poiketen siitä, mitä edellisessä alakohdassa määrätään, tonnikala-alusten, ankkuroimattomien pitkäsiima-alusten ja pelagisten lajien kalastusalusten teknisiä tarkastuskäyntejä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu tämän liitteen XIII ja XIV luvussa.

2. Tarkastuksen jälkeen laivan kapteenille annetaan todistus. Tämä todistus on säilytettävä pysyvästi aluksessa.

3. Teknisen tarkastuskäynnin tarkoituksena on valvoa teknisten ominaisuuksien noudattamista ja aluksen pyydyksiä ja varmistaa, että mauritanialaista miehistöä koskevia säännöksiä noudatetaan.

4. Tarkastuskäynteihin liittyvät kulut ovat varustajien vastuulla ja ne määritellään Mauritanian lainsäädännön mukaisten tariffien mukaan. Ne eivät saa ylittää muille aluksille samoista palveluista tavallisesti maksettavia määriä.

5. Edellä 1 ja 2 kohdassa määrättyjen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä seuraa kalastuslisenssin ilman eri toimenpiteitä tapahtuva keskeyttäminen siihen asti, kunnes varustaja täyttää nämä velvollisuudet.

IX LUKU Alusten tunnistaminen

1. Kaikkien yhteisön alusten tunnisteiden on oltava alaan liittyvän yhteisön sääntelyn mukaisia. Tämä sääntely on annettava tiedoksi ministeriölle ennen sopimuksen voimaantuloa. Kaikista siihen tehtävistä muutoksista on ilmoitettava ministeriölle vähintään 30 päivää ennen sen voimaantuloa.

2. Aluksiin, joiden ulkoiset tunnisteet on peitetty, sovelletaan voimassaolevan sääntelyn mukaisia rangaistusseuraamuksia.

X LUKU Lisenssien peruutus tai poistaminen

Jos Mauritanian viranomaiset päättävät keskeyttää tai peruuttaa lopullisesti yhteisön aluksen lisenssin tämän sopimuksen ja Mauritanian lainsäädännön mukaisesti, tämän aluksen päällikön on keskeytettävä kalastus ja palattava Nouadhiboun satamaan. Hänen on luovutettava alkuperäinen lisenssi toimivaltaisille viranomaisille Nouadhiboun satamaan saapumisen yhteydessä. Ministeriö ilmoittaa komissiolle keskeyttämisen lopettamisesta heti, kun vaaditut hallinnolliset muodollisuudet on täytetty, ja lisenssi palautetaan.

XI LUKU Muut rikkomukset

1. Tässä sopimuksessa nimenomaisesti määrättyjä tapauksia lukuun ottamatta kaikista rikkomuksista määrätään seuraamukset Mauritanian lainsäädännön mukaisesti.

2. Kalastusta koskevien vakavien ja erittäin vakavien rikkomusten johdosta, sellaisina kuin ne on määritelty Mauritanian lainsäädännössä, ministeriöllä on oikeus kieltää väliaikaisesti tai lopullisesti kaikki kalastustoiminta Mauritaniassa kyseisiltä aluksilta, kapteeneilta ja tarvittaessa varustajilta.

XII LUKU Sakot

Yhteisön alukseen sovellettavan sakon määrä määritellään Mauritanian lainsäädännössä määrätyn vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa. Sakon määrä vahvistetaan liitteessä II olevan VIII luvun 3 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

XIII LUKU Laajasti vaeltavia kalalajeja kalastaviin aluksiin sovellettavat määräykset (tonnikala-alukset ja ankkuroimattomat pitkäsiima-alukset)

1. Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten lisenssit myönnetään 12 kuukauden jaksolle, poiketen siitä mitä liitteessä I olevassa I ja II luvussa määrätään.

Alkuperäinen lisenssi on säilytettävä pysyvästi aluksella ja esitettävä aina pyydettäessä Mauritanian toimivaltaisille viranomaisille.

Mauritanian viranomaiset kirjaavat kuitenkin kyseisen aluksen Mauritanian valvontaviranomaisille lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa, heti kun ne ovat saaneet komission lähettämän ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta. Ennen alkuperäisen lisenssin vastaanottamista voidaan kuitenkin antaa jo vahvistetun lisenssin telekopiojäljennös pidettäväksi aluksella.

2. Kullakin aluksella tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisia tarkastuksia ennen lisenssin saamista. Nämä tarkastukset voidaan tehdä sopivaksi katsotussa vieraassa satamassa, poiketen siitä, mitä tämän liitteen VIII luvussa määrätään. Varustaja vastaa kokonaisuudessaan tästä tarkastuksesta aiheutuvista kuluista.

3. Varustajan vastattavaksi tuleva maksu vahvistetaan 20 ecuksi Mauritanian kalastusvyöhykkeeltä kalastettua tonnia kohden.

4. Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille on Mauritanian valtionkassalle siirretty kiinteä summa, joka vastaa pöytäkirjan teknisissä selvityksissä ilmoitettua ennakkomaksua.

5. Alusten on pidettävä ICCATin mallin mukaista aluspäiväkirjaa, joka on liitetty tämän liitteen 4 lisäykseen, kultakin Mauritanian vesillä kuluneelta kalastusjaksolta. Se täytetään, vaikka saaliita ei olisi saatu.

Niiltä ajanjaksoilta, joina edellisessä alakohdassa tarkoitettu alus ei ole ollut Mauritanian vesillä, edellä tarkoitettuun aluspäiväkirjaan on tehtävä maininta "Mauritanian yksinomaisen talousalueen ulkopuolella".

Edellisessä kohdassa tarkoitetut aluspäiväkirjat toimitetaan Mauritanian viranomaisille 15 arkipäivän kuluessa sen jälkeen, kun ne ovat saapuneet johonkin satamaan.

Kyseisten asiakirjojen jäljennös toimitetaan 6 kohdan kolmannessa kohdassa tarkoitetuille tieteellisille laitoksille.

6. Mauritania laatii laskelman kuluneen kalenterivuoden maksujen tilitettävästä määrästä yhteisön aluksen tekemän saalisilmoituksen ja kaikkien muiden sen käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Laskelma annetaan tiedoksi kuluneen vuoden osalta ennen maaliskuun 31 päivää komissiolle, joka toimittaa sen edelleen ennen huhtikuun 15 päivää samanaikaisesti varustajille ja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Siinä tapauksessa, että varustajat ovat eri mieltä Mauritanian esittämästä laskelmasta, ne voivat kuulla asiasta saaliiden tarkastukseen päteviä tieteellisiä laitoksia, kuten Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) ja Institut Océanographique Espagnol (IEO), ja sopia sitten Mauritanian viranomaisten kanssa lopullisen maksun vahvistamisesta ennen kuluvan vuoden toukokuun 15 päivää. Jos varustajat eivät kyseiseen päivään mennessä ole esittäneet huomautuksia, Mauritanian vahvistama laskelma katsotaan lopulliseksi. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle niiden laivastoa koskevan lopullisen maksun.

Varustajat suorittavat jokaisen ennakkomaksuun tulevan mahdollisen lisämaksun Mauritanian kalastusviranomaisille saman vuoden toukokuun 31 päivään mennessä.

Jos lopullinen maksu on kuitenkin 4 kohdassa tarkoitettua ennakkomaksua pienempi, varustaja ei kuitenkaan saa takaisin jäljellä olevaa summaa.

7. Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa I luvussa määrätään, alusten on aina ilmoitettava kolmen tunnin kuluessa vyöhykkeelle tulonsa ja sieltä poistumisensa jälkeen suoraan Mauritanian viranomaisille mieluiten telekopiolla ja sen puuttuessa radiolla sijaintinsa ja aluksella olevat saaliit.

Valvontaviranomaiset antavat tiedoksi telekopionumeron ja radion taajuuden.

Mauritanian viranomaiset ja varustajat säilyttävät telekopiolla lähetetyn tiedonannon tai radiolla tehdyn tiedonannon rekisteröinnin nauhoituksen, kunnes kumpikin osapuoli on hyväksynyt 6 kohdassa tarkoitetun lopullisen maksuselvityksen.

8. Poiketen siitä, mitä tämän liitteen VII luvussa määrätään, nuottaa käyttävät tonnikala-alukset pyrkivät ottamaan mukaan laivaan vähintään yhden mauritanialaisen merimiehen alusta kohden ja vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten on otettava mukaan kolme mauritanialaista merimiestä alusta kohden, mukaan lukien päällystö, päällystöoppilaat ja tieteellinen tarkkailija, pyyntimatkan tosiasiallisen keston ajaksi.

9. Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa V luvun 1 kohdassa määrätään, nuottaa käyttävät tonnikala-alukset voivat Mauritanian viranomaisten pyynnöstä ja kyseisten varustajien kanssa tehdyllä yhteisellä sopimuksella ottaa laivaan yhden tieteellisen tarkkailijan alusta kohden sovituksi ajanjaksoksi.

XIV LUKU Pelagisten lajien pakastustroolareihin sovellettavat määräykset

1. Poiketen siitä, mitä tämän liitteen I ja II luvussa määrätään, lisenssihakemusten, joihin on liitetty maksutosite ja teknisten vaatimusten täyttymisen todistavat asiakirjat, on oltava ministeriössä vähintään 7 päivää ennen kalastustoiminnan alkamista.

Ministeriö antaa kalastuslisenssit Mauritanian valtionkassan antamaa maksun vastaanottamista koskevaa todistusta tai kuittia vastaan.

Kalastuslisenssin on oltava jokaisella aluksella. Jos käytännön syistä lisenssin alkuperäiskappaletta ei ole saatu toimitettua alukselle, riittää, että aluksella on sen jäljennös tai telekopiojäljennös.

Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa ministeriö voi myöntää väliaikaisia lupia hyvin lyhyeksi aikaa aluksille, joiden lisenssien maksusuoritus ei ole vielä tullut Mauritanian valtionkassan tilille, mutta joista ministeriölle on toimitettu tosite.

Lisenssit myönnetään vähintään kuukaudeksi. Lisenssin voimassaolon kesto on aina oltava jaollinen puolella kuukaudella.

Ylivoimaisen esteen sattuessa varustajat voivat ylivoimaisen esteen kohteena olevan aluksen lisenssin peruuttamistoimien jälkeen siirtää tämän lisenssin jäljellä olevan voimassaoloajan uuteen, korvaavan aluksen lisenssiin.

2. Poiketen siitä, mitä tämän liitteen VIII luvussa määrätään, alusten ennakkotarkastukset tehdään Euroopassa. Varustajat maksavat ministeriön näitä tarkastuksia varten nimeämän kahden tarkastajan matkat ja oleskelun kustannukset.

3. Lupamaksu, joka sisältää kaikki kansalliset ja paikalliset veroluonteiset maksut, sekä alustyyppikohtaiset enimmäispyyntimäärät on ilmoitettu pöytäkirjan teknisissä selvityksissä.

Varustaja maksaa jokaiselta alustyyppikohtaisesti määrätyn enimmäismäärän ylittävältä kalastetulta tonnilta 18 ecua Mauritanian valtionkassalle. Saaliita koskevat maksut vahvistetaan yhteisellä sopimuksella viimeistään kuukauden kuluessa kunkin vuoden päätyttyä.

Lupamaksut ja mahdolliset lisämaksut suoritetaan Mauritanian valtionkassalle jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille.

4. Jos Nouadhiboussa vahvistettu mauritanialaisten piikkimakrillien vapaasti aluksessa -maailmanmarkkinahinta laskee alle 300 USD tai nousee yli 500 USD nettotonnia kohden, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut lupamaksun mukauttamiseksi.

5. Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa I luvussa määrätään, kaikkien alusten on ilmoitettava valvontaviranomaiselle Mauritanian kalastusalueelle tulonsa tai sieltä poistumisensa päivämäärä ja kellonaika sekä sijaintinsa tiedonantohetkellä seuraavasti: 12 tuntia ennen tuloa ja 24 tuntia ennen poistumista.

6. Poiketen siitä, mitä tässä liitteessä olevassa VII luvussa määrätään, aluksilla on oltava mauritanialaisia merimiehiä vähintään seuraavasti:

- 4, joista yksi tieteellinen tarkkailija, jokaisella aluksella, jonka miehistön jäsenten tosiasiallinen määrä on enintään 30,

- 5, joista yksi tieteellinen tarkkailija, jokaisella aluksella, jonka miehistön jäsenten tosiasiallinen määrä on yli 30.

7. Aluksilla ei ole mitään velvollisuutta tulla mauritanialaiseen satamaan. Varustajien on kuitenkin toteutettava omalla kustannuksellaan tarpeelliset toimenpiteet mauritanialaisten merimiesten ja tieteellisten tarkkailijoiden kuljettamiseksi alukselle.

8. Aluksilla ei ole velvollisuutta purkaa kalastustuotteita aluksesta, ei jälleenlaivata syötäviksi kelpaavia tuotteita Mauritanian aluevesillä tai satamissa eikä maksaa kalastustuotteiden tullimaksuja viennin yhteydessä.

9. Jos tarkastuksen yhteydessä havaitaan rikkomus, aluksen päällikön on allekirjoitettava selvitys. Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevan VIII luvun 2 kohdassa määrätään, alus voi tällöin jatkaa kalastusta. Varustajat ottavat viipymättä yhteyttä ministeriöön päästäkseen rikkomusta koskevaan ratkaisuun. Jos kysymystä ei ratkaista 72 tunnin kuluessa, varustajan on asetettava pankkitakaus mahdollisten sakkojen kattamiseksi.

Lisäys 1

MAURITANIAN JA EUROOPAN YHTEISÖN VÄLINEN KALASTUSSOPIMUS KALASTUSLISENSSIHAKEMUS

>KAAVION ALKU>

I. HAKIJA

1. Aluksen varustajan nimi: .

2. Varustajan yhtiön tai edustajan nimi: .

3. Varustajan yhtiön tai edustajan osoite: .

.

4. Puhelin: .

Telekopio: .

Teleksi: .

5. Aluksen päällikön nimi: .

Kansallisuus: .

II. ALUS JA SEN TUNNISTEET

1. Aluksen nimi: .

2. Maa, jonka lipun alla alus purjehtii: .

3. Ulkoinen rekisterinumero: .

4. Kotisatama: .

5. Rakennusvuosi ja -paikka: .

6. Radion kutsutunnus: .

Radion kutsutaajuus: .

7. Rungon materiaali: Teräs q Puu q Polyesteri q Muu q III. ALUKSEN TEKNISET OMINAISUUDET JA VARUSTUS

1. Kokonaispituus: .

Leveys: .

2. Tonnisto (bruttorekisteritonneina): .

3. Päämoottorin teho hevosvoimina: .

Merkki: .

Tyyppi: .

4. Aluksen tyyppi: .

Kalastusluokka: .

5. Pyydykset: .

6. Miehistön lukumäärä: .

7. Saaliin säilytystapa aluksella: Tuoreena q Jäähdytettynä q Yhdistetty tapa q Jäädytettynä q 8. Jäädystyskapasiteetti 24:ää tuntia kohden (tonneina): .

9. Ruumien kapasiteetti: .

Määrä: .

Tehty (aika ja paikka) .,

.

Hakijan allekirjoitus

.

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

>VIITTAUS FILMIIN>

Lisäys 3

>VIITTAUS FILMIIN>

Lisäys 4

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE II

MAURITANIAN ISLAMILAISEN TASAVALLAN KALASTUSVYÖHYKKEELLÄ KALASTAVIEN YHTEISÖN ALUSTEN KALASTUSTOIMINNAN VALVONTAA KOSKEVA YHTEISTYÖ

I LUKU Mauritanian kalastusvyöhykkeelle saapuminen ja sieltä poistuminen

1. Tonnikala-aluksia, ankkuroimattomia pintasiima-aluksia ja pelagisia lajeja pyytäviä pakastustroolareita lukuun ottamatta, tämän sopimuksen puitteissa toimivien yhteisön alusten on tultava Mauritanian kalastusalueelle ja poistuttava sieltä jommankumman seuraavan kulkupaikan kautta valvontaviranomaisen läsnä ollessa:

- pohjoinen kulkupaikka, jota rajoittavat seuraavat koordinaatit: 20°40 N - 17°04 W

- eteläinen kulkupaikka, jota rajoittavat seuraavat koordinaatit: 16°20 N - 16°40 W.

2. Varustajat antavat valvontaviranomaiselle tiedon alustensa tulosta Mauritanian kalastusalueelle tai sieltä poistumisesta teleksillä, telekopiolla tai postitse tämän liitteen 1 lisäyksessä oleviin numeroihin (puhelin ja telekopio) ja osoitteeseen.

Yhteystietojen muutoksista annetaan tiedoksi edustustolle viimeistään 15 päivää ennen niiden voimaantuloa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedonannot annetaan seuraavasti:

a) kalastusalueelle tulo

Tästä on ilmoitettava vähintään 24 tuntia etukäteen ja seuraavat tiedot on toimitettava:

- aluksen sijainti tiedonantohetkellä,

- käytettävä kulkupaikka,

- kulkupaikalle tulon aiottu päivä, päivämäärä ja kellonaika,

- saman lähialueen toisen kalastusalueen kalastuslisenssin haltijoina olevien alusten osalta, tiedonantohetkellä aluksella pidetyt saaliit lajeittain. Tällaisessa tapauksessa valvontaviranomaisella on oltava mahdollisuus tutustua tähän toiseen kalastusalueeseen liittyvään kalastuspäiväkirjaan ja valvonta saa kestää kauemmin kuin tämän luvun 5 kohdassa määrätyn määräajan.

b) kalastusalueelta poistuminen

Tästä on ilmoitettava vähintään 48 tuntia etukäteen pohjoisen kulkupaikan osalta ja 72 tuntia etukäteen eteläisen kulkupaikan osalta, ja seuraavat tiedot on toimitettava:

- aluksen sijainti tiedonantohetkellä

- käytettävä kulkupaikka,

- kulkupaikalle tulon aiottu päivä, päivämäärä ja kellonaika,

- tiedonantohetkellä aluksella pidetyt saaliit lajeittain.

4. Ennen jokaista kalastusalueelle tuloa tai sieltä poistumista alukset virittäytyvät valvontaviranomaisten taajuudelle vähintään kuusi tuntia ennen tiedonannossa ilmoitettua kellonaikaa.

5. Valvontatoimenpiteiden ei pitäisi tavanomaisissa tilanteissa kestää tuntia kauemmin tulon yhteydessä ja kolmea tuntia kauemmin poistumisen yhteydessä.

6. Jos valvontaviranomainen on myöhässä tai ei ole paikalla, alukset voivat jatkaa matkaansa 5 kohdassa mainittujen määräaikojen kulumisen jälkeen.

Jos alukset ovat myöhässä tai eivät ole paikalla, valvontaviranomainen voi pitää tulo- tai poistumisilmoitusta 5 kohdassa mainittujen määräaikojen täyttymisen jälkeen mitättömänä.

7. Jos tuloja tai poistumisia on erittäin paljon, tarkastustoimenpiteitä nopeutetaan.

8. Edellä olevien 1-6 kohtien noudattamatta jättäminen johtaa seuraaviin rangaistuksiin:

a) ensimmäisellä kerralla:

- aluksen matkanteko estetään,

- aluksella oleva rahti puretaan ja takavarikoidaan valtionkassan laskuun,

- alus maksaa Mauritanian lainsäädännön mukaisen vähimmäissakon,

b) toisella kerralla:

- aluksen matkanteko estetään,

- aluksella oleva rahti puretaan ja takavarikoidaan valtionkassan laskuun,

- alus maksaa Mauritanian lainsäädännön mukaisen sakon,

- aluksen lisenssi mitätöidään sen voimassaolon loppuajaksi,

c) kolmannella kerralla:

- aluksen matkanteko estetään,

- aluksella oleva rahti puretaan ja takavarikoidaan valtionkassan laskuun,

- lisenssi peruutetaan lopullisesti,

- aluksen päällikön ja aluksen toiminta Mauritaniassa kielletään.

II LUKU Viaton kauttakulku

Kun yhteisön kalastusalukset käyttävät oikeuttaan viattomaan kauttakulkuun ja merenkulkuun Mauritanian kalastusalueella Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten ja alaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten säännösten mukaisesti, niiden on pidettävä kaikki pyydykset asianmukaisesti kiinnitettyinä siten, etteivät ne ole välittömästi käyttövalmiita.

III LUKU Jälleenlaivaus

1. Yhteisön alukset jälleenlaivaavat saaliinsa Mauritanian satamien satamaselällä.

2. Kaikkia saaliiden jälleenlaivausta aikovia yhteisön aluksia koskee 3 ja 4 kohdassa määrätty menettely:

3. Näiden alusten varustajat toimittavat valvontaviranomaiselle vähintään 24 tuntia etukäteen tässä liitteessä olevan I luvun 2 kohdassa määrättyjen tiedonantomenetelmien avulla seuraavat tiedot:

- jälleenlaivausta aikovien alusten nimet,

- rahtialuksen nimi,

- jälleenlaivattavien lajien määrä tonneissa,

- jälleenlaivauksen päivän, päivämäärän ja kellonajan.

4. Jälleenlaivaus rinnastetaan Mauritanian kalastusalueelta poistumiseen. Alusten on siten toimitettava valvontaviranomaiselle kalastuspäiväkirjojen alkuperäiskappaleet ja liitteenä oleva kalastuspäiväkirja sekä ilmoitettava aikomuksestaan joko jatkaa kalastusta tai poistua Mauritanian kalastusalueelta.

5. Muut kuin edellä olevissa 1-4 kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Mauritanian kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Mauritanian voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

IV LUKU Tarkastukset ja valvonta

1. Yhteisön alusten päälliköiden on sallittava Mauritanian tarkastus- ja valvontatoiminnasta vastaavien viranomaisten tulo alukselle suorittamaan tehtäviään ja helpotettava sitä.

Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa ylittää aikaa, joka on tarpeellinen tehtävien suorittamiseksi.

2. Yhteisö sitoutuu osapuolena ylläpitämään erityistä valvontaohjelmaa yhteisön satamissa. Suoritettua valvontaa koskevien kertomusten tiivistelmät toimitetaan säännöllisesti ministeriölle.

V LUKU Yhteisön aluksilla olevat mauritanialaiset tieteelliset tarkkailijat

Perustetaan yhteisön aluksille suoritettavaa tarkkailua koskeva järjestelmä.

1. Kaikkien yhteisön alusten, joilla on lisenssi Mauritanian kalastusalueelle, nuottaa käyttäviä tonnikala-aluksia lukuun ottamatta, on otettava alukseen mauritanialainen tieteellinen tarkkailija. Aluksessa voi kuitenkin olla kerrallaan ainoastaan yksi tieteellinen tarkkailija.

Ministeriö toimittaa neljännesvuosittain ennen lisenssien antamista komissiolle aakkosellisen luettelon aluksista, joihin on tarkoitus lähettää tieteellinen tarkkailija.

2. Tieteellinen tarkkailija viipyy aluksella yhden kalastusmatkan ajan. Ministeriön nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan oleskelua aluksella voidaan kuitenkin jakaa useamman kalastusmatkan ajalle sen mukaan, mikä on tietyn aluksen kalastusmatka keskimäärin. Ministeriö esittää tämän pyynnön alukselle tulevan tieteellisen tarkkailijan nimeämisen yhteydessä.

Jos kalastusmatka kuitenkin keskeytyy, tieteellinen tarkkailija voi olla toisen kalastusmatkan samalla aluksella.

3. Ministeriö antaa komissiolle tiedoksi nimetyt tieteelliset tarkkailijat, joilla on vaaditut asiakirjat, vähintään seitsemän työpäivää ennen näiden alukselle tulon aiottua päivämäärää.

4. Ministeriö maksaa kaikki tieteellisen tarkkailijan toimintaan liittyvät kulut, mukaan lukien palkat, palkkiot sekä päivärahat. Jos tieteellinen tarkkailija tulee alukselle tai poistuu siitä vierasmaalaisessa satamassa, varustaja maksaa matkakulut ja päivärahat siihen asti, kunnes tarkkailija tulee mauritanialaiselle alukselle tai mauritanialaiseen satamaan.

5. Sellaisten alusten päälliköiden, joille on määrä tulla tieteellinen tarkkailija, on toteutettava kaikki toimenpiteet tieteellisen tarkkailijan alukseen tulon ja sieltä poistumisen helpottamiseksi.

Tieteellisen tarkkailijan aluksella oleskelun edellytykset ovat samat kuin aluksen päällystön.

Tieteellinen tarkkailijalla voi käyttää kaikki tehtävän suorittamiseen tarvittavia keinoja. Aluksen päällikön on annettava hänen käytettäväkseen tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirja, liitteenä olevan kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä pääsy aluksen eri osiin tarkkailutehtävien helpottamiseksi.

6. Tieteellinen tarkkailija tulee alukselle tavallisesti Mauritanian satamissa ensimmäisen nimettyjen alusten luettelon tiedoksi antamisen jälkeen alkavan kalastusmatkan yhteydessä.

Varustajat ilmoittavat tämän liitteen I luvussa mainittujen viestintävälineiden avulla 30 päivän kuluessa tämän luettelon tiedoksi antamisesta tieteellisen tarkkailijan alukseen tulolle aiotun päivän ja sataman.

7. Tieteellisen tarkkailijan on ilmoittauduttava nimetyn aluksen päällikölle sitä päivää edeltävänä päivänä, jona hänen on määrä tulla alukselle. Jos hän ei saavu aiottuna alukselle tulon päivänä ja kellonaikana, aluksella on oikeus lähteä mauritanialaisesta satamasta edellyttäen, että sillä on valvontaviranomaisen todistus tieteellisen tarkkailijan poissaolosta.

8. Varustajat osallistuvat tieteellisestä tarkkailusta aiheutuviin kuluihin 3 ecun määrällä bruttorekisteritonnilta neljännesvuotta ja alusta kohden. Nämä kulut maksetaan lupamaksujen yhteydessä ja niiden lisäksi.

9. Jos varustaja ei noudata edellä määrättyjä tieteellistä tarkkailijaa koskevia velvoitteita, kalastuslisenssi peruutetaan ilman eri toimenpiteitä siihen asti, kunnes varustaja toteuttaa nämä velvollisuudet.

10. Tieteellisellä tarkkailijalla on oltava:

- ammattipätevyys,

- soveltuvaa kokemusta kalastusalalta, ja

- tämän sopimuksen määräysten ja voimassa olevan Mauritanian lainsäädännön perusteellinen tuntemus.

11. Tieteellinen tarkkailija huolehtii siitä, että Mauritanian kalastusalueella kalastavat alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä.

Hän antaa tästä aiheesta kertomuksen. Erityisesti hän:

- tarkkailee alusten kalastustoimintaa,

- tarkistaa kalastustoimintaa harjoittavien alusten aseman,

- ottaa biologisia näytteitä tieteellisiä ohjelmia varten,

- merkitsee muistiin käytetyt pyydykset ja verkkojen silmäkoot,

- tarkistaa kalastuspäiväkirjassa olevat tiedot.

12. Tarkkailutehtävät koskevat ainoastaan kalastustoimintaa ja siihen liittyvää tällä sopimuksella ohjattua toimintaa.

13. Tieteellinen tarkkailija:

- toteuttaa kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, jotta hänen saapumisensa aluksella tai läsnäolonsa sillä tai keskeytä eikä häiritse kalastustoimintaa,

- käyttää tämän sopimuksen mukaisten verkkojen silmäkoon mittaamiseen hyväksyttyjä mittausvälineitä ja -menetelmiä,

- käsittelee varoen aluksella olevia tavaroita ja välineitä sekä noudattaa kyseisen aluksen asiakirjojen luottamuksellisuutta.

14. Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tieteellinen tarkkailija laatii kertomuksen tämän liitteen lisäyksessä 2 olevan mallin mukaisesti. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnäollessa, ja voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisena pitämänsä huomiot sekä allekirjoittaa sen. Tieteellinen tarkkailija antaa aluksen päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

15. Tieteellisten tarkkailijoiden kertomuksen saaneiden toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava kyseisten kertomusten sisältö ja päätelmät niin pian kuin mahdollista.

Jos toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat rikkomuksia, he toteuttavat tarvittavat toimenpiteet mukaan lukien kansallisen lainsäädännön mukaisten hallinnollisten menettelyjen aloittaminen vastuussa olevia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan. Aloitettujen menettelyjen on oltava asianmukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisia ja luonteeltaan sellaisia, että ne estävät tehokkaasti vastuussa olevan henkilön taloudellisen hyötymisen rikkomuksesta ja johtavat rikkomukseen nähden suhteutettuihin seuraamuksiin siten, että ne ehkäisevät tehokkaasti muita samanluonteisia rikkomuksia.

Jos lähtösatama sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka lipun alla alus purjehtii, ensiksi mainittu ilmoittaa toteutetuista toimenpiteistä sille jäsenvaltiolle, jonka lipun alla alus purjehtii.

VI LUKU Maissa tehtävien tarkastusten vastavuoroinen tarkkailujärjestelmä

Sopimuspuolet päättävät ottaa käyttöön maissa tehtävien tarkastusten vastavuoroisen tarkkailujärjestelmän, jonka tarkoitus on parantaa valvonnan tehokkuutta.

1. Tavoitteet

Avustaminen kansallisten valvontaviranomaisten suorittamissa valvonnassa ja tarkastuksissa tämän sopimuksen määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

2. Tarkkailijoiden asema

Molempien sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset nimeävät tarkkailijan ja ilmoittavat hänen nimensä toiselle sopimuspuolelle.

Tarkkailijalla on oltava:

- ammattipätevyys,

- soveltuvaa kokemusta kalastusalalta, ja

- tämän sopimuksen määräysten perusteellinen tuntemus.

Kansalliset valvontaviranomaiset suorittavat tarkastuksia tarkkailijan osallistuessa niihin, eikä tarkkailija voi käyttää omasta aloitteestaan kansallisille viranomaisille myönnettyä valvontaoikeutta.

Kun tarkkailija on kansallisten viranomaisten mukana, hän pääsee tutustumaan näiden viranomaisten tarkastuskohteena oleviin aluksiin, tiloihin ja asiakirjoihin.

3. Tarkkailijoiden tehtävät

Tarkkailija on kansallisten valvontaviranomaisten mukana näiden tehdessä tarkastuskäyntejä satamiin, laiturissa oleviin aluksiin, julkisiin huutokauppoihin, tuoreen kalan myymälöihin, kylmävarastoihin ja muihin kalan purkamiseen ja varastointiin käytettäviin tiloihin ennen ensimmäistä alueella tapahtuvaa myyntiä ja markkinoille saattamista.

Tarkkailija laatii ja jättää joka neljäs kuukausi kertomuksen tarkastuksista, joihin hän on osallistunut. Tämä kertomus on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille. Nämä viranomaiset toimittavat jäljennöksen siitä toiselle sopimuspuolelle.

4. Täytäntöön paneminen

Toisen sopimuspuolen valvontaviranomaiset ilmoittavat toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti 10 päivää aikaisemmin tapaus tapaukselta ne tarkastuskäynnit, jotka se aikoo tehdä satamassaan.

Toinen sopimuspuoli ilmoittaa viisi päivää ennen käyntiä, aikooko se lähettää tarkkailijan.

Tarkkailijan käynnin pituus ei saa ylittää viittätoista päivää.

5. Luottamuksellisuus

Tarkkailija käsittelee varoen aluksella ja muissa paikoissa olevia tavaroita ja välineitä sekä noudattaa kaikkien saatavillaan olevien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

Tarkkailija ilmoittaa toimintansa tulokset ainoastaan toimivaltaisille viranomaisilleen.

6. Soveltamispaikka

Tätä ohjelmaa sovelletaan yhteisön purkaussatamissa ja Mauritanian satamissa.

7. Rahoitus

Sopimuspuolet suorittavat kaikki tarkkailijansa kulut, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut.

VII LUKU Satelliitin avulla toimiva jatkuva paikantamisjärjestelmä

Ennen satelliitin avulla toimivaa, Mauritanian kalastusalueella toimivien kaltaisten kalastusalusten jatkuvan paikantamisjärjestelmän toteuttamista, sopimuspuolet päättävät toteuttaa yhteisön kalastusalusten jatkuvaa paikantamista satelliitin avulla koskevan koehankkeen.

1. Tavoitteet

Mauritanian kalastusalueella toimivien yhteisön kalastusalusten jatkuva paikantaminen satelliitin avulla mahdollistaa pyyntiponnistuksia ja maantieteellisiä rajoituksia koskevien määräysten suoran valvonnan. Sen ansiosta myös merellä tapahtuvat täsmälliset tarkastukset ja kalastuspäiväkirjassa ilmoitettujen vyöhykkeiden jälkitarkastus on mahdollista.

2. Täytäntöön paneminen

Sopimuspuolet sopivat tämän ohjelman, jonka on tultava voimaan 1 päivästä elokuuta 1997 alkaen, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, täytäntöön panemisesta ja rahoituksesta vastaavan työryhmän perustamisesta.

VIII LUKU Menettely aluksen pysäyttämisen yhteydessä

1. Tiedon välittäminen

Ministeriö antaa edustustolle 48 tunnin kuluessa tiedon jokaisesta yhteisön kalastusaluksesta, joka on pysäytetty Mauritanian kalastusvyöhykkeellä ja toimittaa välittömästi lyhyen selonteon aluksen pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

2. Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys

Aluksen päällikön on allekirjoitettava Mauritanian kalastuksen valvonnasta vastaavan viranomaisen laatima selvitys.

Tämä allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi vedota sen rikkomuksen osalta, josta häntä epäillään.

Kapteenin on ohjattava aluksensa Nouadhiboun satamaan. Jos kyseessä on vähäinen rikkomus, valvontaviranomainen voivat sallia rikkomuksen tehneen aluksen jatkavan kalastustoimintaansa.

3. Aluksen pysäyttämistä koskeva sääntely

3.1. Tämän sopimusten ja Mauritanian lainsäädännön mukaisesti rikkomukset voidaan selvittää joko sovintomenettelyn tai oikeudellisen menettelyn avulla.

3.2. Sovintomenettelyssä sovellettavan sakon suuruus määrätään siten, että se on Mauritanian lainsäädännön mukaisen vähimmäis- ja enimmäismäärän väliltä,

3.3. Jos tapausta ei ole voitu selvittää sovintomenettelyllä ja se viedään toimivaltaiseen oikeusistuimeen, varustaja asettaa Mauritanian lainsäädännön mukaisen suurimman määrän suuruisen pankkitakauksen ecuissa ministeriön osoittamaan pankkiin.

3.4. Pankkitakausta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Heti, kun oikeuskäsittely päättyy ilman, että kyseistä aluksen päällikköä tuomitaan, ministeriö vapauttaa takauksen. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään pienempi kuin pankkitakaus, ministeriö vapauttaa jäännöksen.

3.5. Alus päästetään lähtemään ja se ja sen miehistö saavat poistua satamasta heti, kun:

- sovintomenettelystä aiheutuvat velvoitteet on täytetty,

- oikeuskäsittelyn päättymistä odotettaessa asetetaan 3.3 kohdassa tarkoitettu pankkitakaus ja ministeriö on sen hyväksynyt.

IX LUKU Merellä pois heitetyt määrät

Sopimuspuolet tarkastelevat alusten merellä pois heittämien määrien aiheuttamia ongelmia ja hakevat keinoja ja mahdollisuuksia niiden hyväksikäyttämiseen.

X LUKU Laittoman kalastuksen torjuminen

Mauritanian kalastusalueella tapahtuvan laittoman, kalavarojen hallintopolitiikkaa haittaavan kalastuksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sopimuspuolet ovat sopineet näitä toimia koskevasta säännöllisestä tietojen vaihdosta.

Voimassa olevaan lainsäädäntöönsä perustuvien toimenpiteiden soveltamisen lisäksi sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, yhdessä tai erikseen toteutettavista lisätoimenpiteistä. Tätä varten ne vahvistavat yhteistyötään erityisesti laittoman kalastustoiminnan torjunnassa.

Lisäys 1

MAURITANIAN JA EUROOPAN YHTEISÖN VÄLINEN KALASTUSSOPIMUS VALVONTAVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT

>KAAVION ALKU>

1. Osoite: Boîte Postale 260

Nouadhibou

Mauritania

2. Puhelin: (22 22) 45 626

3. Telekopio: (22 22) 45 701

4. Teleksi: .

5. Radiotaajuus: .

Mauritania ilmoittaa sopimukseen kuuluvat yhteystiedot ennen 15 päivää heinäkuuta 1996.

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

MAURITANIAN JA EUROOPAN YHTEISÖN VÄLINEN KALASTUSSOPIMUS TIETEELLISEN TARKKAILIJAN KERTOMUS

>KAAVION ALKU>

Tarkkailijan nimi: .

Alus: .

Kansallisuus: .

Rekisterinumero ja -satama: .

Tunnisteet: .,

tonnisto: . brt,

teho: . hv

Lisenssi: .

N:o: .

Tyyppi: .

Aluksen päällikön nimi: .

Kansallisuus: .

Tarkkailijan tulo alukseen: Päivämäärä: .,

satama: .

Tarkkailijan poistuminen alukselta: Päivämäärä: .,

satama: .

Sallittu kalastustekniikka: .

Käytetyt pyydykset: .

Silmäkoko ja/tai mitat: .

Käytetyt kalastusvyöhykkeet: .

Etäisyys rannasta: .

Aluksella olevien mauritanialaisten merimiesten lukumäärä: .

Kalastusalueelle tuloilmoitus ..... / .... / ..... ja kalastusalueelta poistumisilmoitus ..... / .... / .....

Tarkkailijan arvio

Kokonaistuotanto (kg): .,

kalastuspäiväkirjassa ilmoitettu: .

Sivusaaliit: Lajit: .,

arvioitu osuus: . %

Pois heitetyt määrät: Lajit: .,

määrä (kg): .

Aluksella pidetyt lajit

Määrä (kg)

Aluksella pidetyt lajit

Määrä (kg)

Tarkkailijan toteamukset

Huomion luonne

Päivämäärä

Sijainti

Tarkkailijan huomiot (yleistä): .

.

.

.

Tehty (aika ja paikka) .,

.

Tarkkailijan allekirjoitus

.

Aluksen päällikön huomiot: .

.

.

Jäljennös raportista saatu: .

Päällikön allekirjoitus:

.

Kertomus lähetetty: .

Virka-asema: .

>KAAVION LOOPU>

Top