EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2406

Neuvoston asetus (EY) N:o 2406/96 annettu 26 päivänä marraskuuta 1996, tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta

OJ L 334, 23.12.1996, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 6 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/oj

31996R2406

Neuvoston asetus (EY) N:o 2406/96 annettu 26 päivänä marraskuuta 1996, tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 334 , 23/12/1996 s. 0001 - 0015


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2406/96 annettu 26 päivänä marraskuuta 1996,

tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastus- ja vesiviljelytuotealan markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3759/92 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset vahvistettiin toisaalta tiettyjen kalalajien osalta 19 päivänä tammikuuta 1976 annetulla asetuksella (ETY) N:o 103/76 (2), ja toisaalta tiettyjen äyriäislajien osalta 19 päivänä tammikuuta 1976 annetulla asetuksella (ETY) N:o 104/76 (3); näihin asetuksiin on tehtävä uusia, olennaisia muutoksia markkinoiden ja kaupan käytäntöjen kehityksen huomioon ottamiseksi; tämän seurauksena on tarpeen muotoilla nämä säännökset kokonaisuudessaan uudestaan yhdeksi säännökseksi selkeyden ja moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi; tämän vuoksi asetukset (ETY) N:o 103/76 ja (ETY) N:o 104/76 olisi korvattava,

kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten tavoitteena on erityisesti tuotteiden laadun parantaminen ja tällä tavoin niiden kaupan pitämisen helpottaminen sekä tuottajien että kuluttajien eduksi; jalostamattomien, tuoreena tai jäähdytettynä kaupan pidettävien tuotteiden osalta laatu riippuu pitkälti tuoreusasteesta, joka voidaan todeta puolueettomien perusteiden mukaisesti aistinvaraisella tutkimuksella; kalastustuote-erien tuoreuden yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää, että eriin kuuluu ainoastaan samaan lajiin kuuluvia tuotteita, jotka ovat peräisin samasta kalastuspaikasta ja samalta alukselta,

on säädettävä suppeasta mutta riittävästä tuoreusluokkien määrästä tuoteluokittain mukautettujen luokitusasteikkojen perusteella; laatutuotteiden ylläpidon tarpeellisuus viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2000 lähtien huomioon ottaen ei ole kuitenkaan suotavaa hyväksyä kaikkia tuoreusluokkia yhteisen markkinajärjestelyn yhteydessä säädettyyn interventiojärjestelmään,

kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten tavoitteena on myös määritellä kyseisten tuotteiden osalta koko yhteisön markkinoilla yhdenmukaistetut kaupalliset ominaisuudet kilpailun vääristymien ehkäisemiseksi ja toisaalta yhteisen markkinajärjestelyn hintajärjestelmän soveltamisen mahdollistamiseksi yhtenäisin perustein; tämän vuoksi olisi määrättävä kalastustuotteiden luokittelusta mainittujen tuotteiden painon, tai tietyissä tapauksissa koon, mukaisesti määritellyn luokitusasteikon perusteella,

kaupan pitämistä koskevia yhteisiä vaatimuksia sovelletaan kaikkien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden ensimmäisen yhteisön alueella tapahtuvan myynnin yhteydessä sekä yhteisöstä että kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osalta; kyseisten vaatimusten soveltaminen ei kuitenkaan estä terveyteen tai kalavarojen säilyttämistoimenpiteisiin liittyvien sääntöjen soveltamista; on pidettävä erityisesti mielessä voimassa olevien biologisten vähimmäiskokojen ensisijaisuus kaikissa olosuhteissa verrattuna kaupan pitämistä koskevissa yhteisissä vaatimuksissa kalastustuotteille vahvistettuihin vähimmäiskokoihin,

kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten soveltaminen kolmansista maista peräisin oleviin tuotteisiin aiheuttaa vaatimuksen lisätietojen merkitsemisestä pakkauksiin; nämä merkinnät eivät ole kuitenkaan tarpeellisia, jos on kyse kolmannen maan lipun alla purjehtivan aluksen samoin edellytyksin kuin yhteisön tuotannon osalta yhteisöön tuomista tuotteista,

suurimmassa osassa jäsenvaltioita voimassa olevat käytännöt huomioon ottaen vaikuttaa suotavalta, että alan ammattilaiset suorittavat luokittelun tuoreus- ja kokoluokkiin; erityisesti tuoreuden arvioimiseksi aistinvaraisin perustein olisi säädettävä asianomaisten ammatillisten järjestöjen nimeämien asiantuntijoiden osallistumisesta, ja

vastavuoroisen tiedotuksen luomiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi toimitettava muille jäsenvaltiolle ja komissiolle luettelo asianomaisista asiantuntijoista ja ammatillisista järjestöistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

A. Yleiset säännökset

1 artikla

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3759/92, jäljempänä `perusasetus`, 2 artiklassa säädetyt kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset tiettyjen kalastustuotteiden osalta.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) `kaupan` pitämisellä ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden ensimmäistä myyntiin asettamista ja/tai ensimmäistä myyntiä yhteisön alueella,

b) `erällä` tiettyä määrää samaan lajiin kuuluvia, samalla tavalla käsiteltyjä kaloja, jotka saattavat olla lähtöisin samasta kalastuspaikasta ja samalta alukselta,

c) `kalastuspaikalla` kalastuksen yhteydessä käytettävää yleistä nimitystä paikasta, jossa pyynti on suoritettu,

d) `jalostusasteella` muotoa, jossa kala markkinoidaan kuten esimerkiksi kokonaisena, perattuna, päättömänä jne,

e) `näkyvällä loisella` loista tai loisryhmää, jonka koko, väri tai rakenne selvästi poikkeaa kalan kudoksesta ja jotka voidaan nähdä ilman suurentavia optisia välineitä hyvissä valaistusolosuhteissa.

3. a) Tässä asetuksessa olevia tuotteiden tuoreusluokkia koskevia säännöksiä sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (4) vaatimuksia.

b) Kunnes komission päätös direktiivin 91/493/ETY mukaisesti on tehty, perusteet ihmisravinnoksi soveltumattomalle kalalle säädetään tämän asetuksen liitteen I luokassa kelpaamaton.

2 artikla

1. Jäljempänä 3 artiklassa tarkoitettuja, yhteisöstä tai kolmansista maista peräisin olevia kalastustuotteita voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos ne vastaavat tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

2. Tämän asetukseen säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta pieniin määriin kaloja, jotka rannikkokalastaja luovuttaa suoraan vähittäiskauppiaalle tai kuluttajalle.

3. Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan perusasetuksen 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

1. Yhteiset kaupan pitämistä koskevat vaatimukset vahvistetaan seuraaville tuotteille:

a) CN-koodiin 0302 kuuluvat suolaisen veden kalat:

- Punakampela (Pleuronectes platessa)

- Albakori eli valkotonnikala (Thunnus alalunga)

- Tonnikala (Thunnus thynnus)

- Isosilmätonnikala (Thunnus tai Parathunnus obesus)

- Clupea harengus -lajin silli/silakka

- Gadus morhua -lajin turska

- Sardina pilchardus -lajin sardiini

- Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

- Seiti (Pollachius virens)

- Lyyraturska (Pollachius pollachius)

- Scomber scombrus -lajin makrilli

- Scomber japonicus -lajin makrilli

- Piikkimakrilli (Trachurus-lajit)

- Piikkihai (Squalus acanthias)

- Punahai (Scyliorhinus-lajit)

- Punasimppu (puna-ahven) (Sebastes-lajit)

- Valkoturska (Merlangius merlangus)

- Mustakitaturska (Micromesistius poutassou tai Gaduspoutassou)

- Molva (Molva-lajit)

- Sardelli (Engraulis-lajit)

- Merluccius merluccius -lajin kummeliturska

- Lasikampela (Lepidorhombus-lajit)

- Merilahna (Brama-lajit)

- Merikrotti (Lophius-lajit)

- Hietakampela (Limanda limanda)

- Pikkupääkampela (Microstomus kitt)

- Partaturska (Trisopterus luscus) ja pikkuturska (Trisopterus minutus)

- Boga (Boops boops)

- Pikarelli (Maena smaris)

- Meriankerias (Conger conger)

- Kurnusimppu (Trigla-lajit)

- Keltti (Mugil-lajit)

- Rausku (Raja-lajit)

- Kampela (Platichtys flesus)

- Kielikampela (meriantura) (Solea-lajit)

- Huotrakala (Lepidopus Caudatus ja Aphanopus carbo);

b) CN-koodiin 0306 kuuluvat äyriäiset joko elävänä, tuoreena, jäähdytettynä, keitettynä tai höyrytettynä:

- Hietakatkarapu (Crangon crangon) ja pohjankatkarapu (Pandalus borealis)

- Isotaskurapu (Cancer pagurus), ja

- Keisarihummeri (Nephrops norvegicus);

c) CN-koodiin 0307 kuuluvat pääjalkaiset:

- Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma).

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kaupan pitämistä koskeviin vaatimuksiin kuuluvat:

a) tuoreusluokat ja

b) kokoluokat.

B. Tuoreusluokat

4 artikla

1. Jokaisen erän tuoreusluokka määritellään tuotteen tuoreusasteen ja eräiden muiden ominaisuuksien perusteella.

Tuoreusaste määritellään liitteessä I tuotetyypeittäin kuvattujen erityisten arviointiasteikkojen avulla.

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut tuotteet luokitellaan 1 kohdassa tarkoitettujen arviointiasteikkojen perusteella seuraavia tuoreusluokkia vastaaviin eriin:

a) `erinomainen`, A tai B kalojen, rustokalojen, pääjalkaisten ja keisarihummereiden osalta

b) `erinomainen` tai A katkarapujen osalta.Elävät keisarihummerit luokitellaan kuitenkin luokkaan E.

3. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja rapuja ei luokitella erityisten tuoreusvaatimusten mukaan.

Kuitenkin ainoastaan kokonaisia rapuja, mätimunia kantavia naaraita ja pehmeäkilpisiä rapuja lukuun ottamatta voidaan pitää kaupan.

5 artikla

1. Jokaisen erän on oltava tuoreudeltaan yhtenäinen. Määrältään pienen erän ei kuitenkaan tarvitse olla tuoreudeltaan yhtenäinen; tällaisessa tapauksessa erä luokitellaan kuuluvaksi alimpaan erässä esiintyvään tuoreusluokkaan.

2. Tuoreusluokka on merkittävä eriin kiinnitettyihin etiketteihin selvästi luettavilla ja lähtemättömillä, vähintään viiden senttimetrin korkuisilla kirjaimilla.

6 artikla

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen kalojen, rustokalojen, pääjalkaisten ja keisarihummerien osalta luokittelu luokkaan B aiheuttaa tämän erän sulkemisen perusasetuksen 12, 12a, 14 ja 15 artiklassa säädetyn vetäytymistä koskevan taloudellisen tuen ulkopuolelle.

2. Tuoreusluokkaan `Erinomainen` kuuluvissa lakoissa, rustokaloissa, pääjalkaisissa ja keisarihummereissa ei saa olla painaumia, naarmuja, tahroja eikä voimakasta värin muuttumista.

3. Tuoreusluokkaan A kuuluvissa kaloissa, rustokaloissa, pääjalkaisissa ja keisarihummereissa ei saa olla tahroja eikä voimakasta värin, muuttumista. Hyvin pienessä määrässä kaloja sallitaan lieviä painaumia ja pintanaarmuja.

4. Pienessä määrässä tuoreusluokkaan B kuuluvia kaloja, rustokaloja, pääjalkaisia ja keisarihummereita sallitaan syvempiä painaumia ja pintanaarmuja. Kaloissa ei saa olla tahroja eikä voimakasta värin muuttumista.

5. Luokiteltaessa tuotteita eri tuoreusluokkiin on myös otettava huomioon, että tuotteessa saattaa olla näkyviä loisia, joilla on kielteinen vaikutus tuotteen laatuun sen luonne ja jalostusaste huomioon ottaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyttä koskevaa lainsäädäntöä.

6. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tarvittaessa perusasetuksen 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

C. Kokoluokat

7 artikla

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kokoluokituksen perustana on kalojen paino tai niiden lukumäärä kilogrammaa kohti. Hietakatkaravun ja isotaskuravun osalta kokoluokituksen perustana on kuitenkin selkäkilven koko.

2. Tässä asetuksessa liitteessä II esitetyn asteikon mukaan vahvistettuja vähimmäiskokoja sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, mitä pituutena ilmaistuista vähimmäispituuksista säädetään seuraavissa asetuksissa:

- tietyistä Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueiden kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 12 päivänä kesäkuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1866/86 (5),

- tietyistä kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 7 päivänä lokakuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3094/86 (6),

- tietyistä Välimeren kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (ETY) N:o 1626/94 (7).

Toimivaltaisten viranomaisten tarkastuksia varten sellaisten lajien osalta, joita kaupan pitämistä koskevat vaatimukset koskevat, on noudatettava biologisia vähimmäiskokoja sellaisina kuin niistä määrätään ja jotka ovat liitteessä II.

8 artikla

1. Erät luokitellaan kokoluokkiin liitteessä II olevan asteikon mukaan.

2. Jokaisen erän on oltavat tuotteiden koon puolesta yhtenäinen. Pienen erän ei kuitenkaan tarvitse olla yhtenäinen; tällaisessa tapauksessa erä luokitellaan kuuluvaksi pienimpään erässä esiintyvään kokoluokkaan.

3. Kokoluokka ja jalostusaste on merkittävä eriin kiinnitettyihin etiketteihin selvästi luettavilla ja lähtemättömillä, vähintään viiden senttimetrin korkuisilla kirjaimilla.

Jokaiseen erään on merkittävä kilogrammoina ilmoitettu nettopaino siten, että se on selvästi nähtävissä ja luettavissa. Nettopainoa ei tarvitse merkitä yhteisten vaatimusten mukaisissa laatikoissa myyntiin luovutettuihin eriin, jos ennen myyntiin luovutusta suoritettu punnitus osoittaa laatikoiden sisällön vastaavan hyvin niiden oletettua sisältöä kilogrammoissa ilmaistuna.

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti punnitusmenetelmän ja jokaiselle erälle sallitun nettopainon, joka voi alittaa tai ylittää ilmoitetun tai oletetun painon, vaihtelun määrittämisen osalta, vahvistetaan perusasetuksen 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Pelagiset lajit voidaan luokitella eri tuoreus- ja kokoluokkiin näytteenottojärjestelmän perusteella. Tällä järjestelmällä on varmistettava, että erä on kalojen tuoreuden ja koon osalta mahdollisimman yhtenäinen.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti otettavien näytteiden lukumäärän määrittämisen, jokaisen näytteen sisältämien kalojen painon tai lukumäärän, luokituksessa käytettävien arviointimenetelmien sekä kaupan pidettävien erien painon tarkastamisen osalta, vahvistetaan perusasetuksen 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

Liitteessä II vahvistettuihin vähimmäiskokoihin voidaan myöntää poikkeuksia katkarapujen ja rapujen paikallisen tai alueellisen saatavuuden varmistamiseksi tietyillä yhteisön rannikkovyöhykkeillä.

Kyseiset vyöhykkeet määritetään ja vastaavat myyntikoot vahvistetaan perusasetuksen 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

D. Kolmansista maista tulevat tuotteet

11 artikla

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja, kolmansista maista tulevia kaloja voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos niiden pakkauksissa on selvästi nähtävissä ja luettavissa:

- alkuperämaa latinalaisin ja vähintään 20 millimetrin korkuisin painokirjaimin merkittynä,

- lajin latinalainen nimi ja sen kauppanimi,

- jalostusaste,

- tuoreus- ja kokoluokka,

- pakkauksien sisältämien kalojen nettopaino kilogrammoina,

- luokittelupäivämäärä ja lähetyspäivämäärä,

- lähettäjän nimi ja osoite,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohtaa.

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuihin suoraan pyyntipaikalta tuleviin, kolmannen maan lipun alla purjehtivien alusten yhteisön satamaan tuomiin ja kaupan pidettäviksi tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin, samoja säännöksiä kuin yhteisön saaliisiin sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 1093/94 (8) soveltamista.

E. Loppusäännökset

12 artikla

1. Kalastusteollisuus luokittelee kalastustuotteet tuoreusluokkiin erinomainen, A ja B sekä kokoluokkiin asianomaisten ammatillisten järjestöjen tätä tarkoitusta varten osoittamien asiantuntijoiden avustuksella. Jäsenvaltioiden on järjestettävä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän artiklan määräyksiä noudatetaan.

2. Jollei luokittelua suoriteta 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat itse suorittaa luokittelun.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi 12 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijoiden ja ammatillisten järjestöjen nimi- ja osoiteluettelo. Kaikki tätä luetteloa koskevat muutokset on annettava tiedoksi muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

14 artikla

Komissio antaa neuvostolle ennen 31 päivää joulukuuta 2001 tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan soveltamisen tuloksia koskevan kertomuksen tarvittaessa asianmukaisine ehdotuksineen.

15 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 103/76 ja (ETY) N:o 104/76. Viittauksia mainittuihin asetuksiin on pidettävä viittauksina tähän asetukseen.

16 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, sovelletaan 6 artiklan 1 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltiossa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston puolestaPuheenjohtajaE. KENNY

(1) EYVL N:o L 388, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3318/94 (EYVL N:o L 350, 31.12.1994, s. 15).

(2) EYVL N:o L 20, 28.1.1976, s. 29. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1935/93 (EYVL N:o L 176, 20.7.1993, s. 1).

(3) EYVL N:o L 20, 28.1.1976, s. 35. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1300/95 (EYVL N:o L 126, 9.6.1995, s. 3).

(4) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15. direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/23/EY (EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 10).

(5) EYVL N:o L 162, 18.6.1986, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1821/96 (EYVL N:o L 241, 21.9.1996, s. 8).

(6) EYVL N:o L 288, 11.10.1986, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1995 annetulla asetuksella (EY) N:o 3071/95 (EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 14).

(7) EYVL N:o L 171, 6.7.1994, s. 1. asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1075/96 (EYVL N:o L 142, 15.6.1996, s. 1).

(8) EYVL N:o L 121, 12.5.1994, s. 3.

LIITE I

TUOREUDEN ARVIOINTIASTEIKOT

Tässä liitteessä vahvistettuja asteikkoja sovelletaan seuraaviin tuotteisiin tai tuoteryhmiin niitä koskevien erityisten perusteiden mukaisesti.

A. Valkokalat

Kolja, turska, seiti, lyyraturska, punasimppu (puna-ahven), valkoturska, molva, kummeliturska, merilahna, merikrotti, partaturska ja pikkuturska, boga, pikarelli, meriankerias, kurnusimppu, keltti, punakampela, lasikampela, kielikampela, pikkupääkampela, hietakampela, kampela, huotrakala.

B. Sinikalat

Valkotonnikala, tonnikala, isosilmätonnikala, mustakitaturska, silli/silakka, sardiini, makrilli, piikkimakrilli, sardelli.

C. Rustokalat

Piikkihai, punahai, rausku.

D. Pääjalkaiset

Seepia

E. Äyriäiset

1. Katkaravut

2. Keisarihummeri

A. VALKOKALAT

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

C. RUSTOKALAT

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

E. ÄYRIÄISET

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Tätä saraketta sovelletaan vain siihen asti, kun komissio päättää neuvoston direktiivin 91/493/ETY mukaisesti perusteista, jotka koskevat ihmisravinnoksi soveltumatonta kalaa.

(2) Tai pilaantuneemmassa tilassa.

(3) Tuore kala ennen rigor mortiksen alkua ei ole kiinteä eikä kimmoisa, mutta luokitellaan yhä kuuluvaksi erinomainen-luokkaan

(4) Tätä saraketta sovelletaan vain siihen asti, kun komissio päättää neuvoston direktiivin 91/493/ETY mukaisesti perusteista, jotka koskevat ihmisravinnoksi soveltumatonta kalaa

(5) Tai pilaantuneemmassa tilassa.

LIITE II

KOKOLUOKAT

>TAULUKON PAIKKA>

Top