EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2190

Komission asetus (EY) N:o 2190/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta

OJ L 292, 15.11.1996, p. 12–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2001; Kumoaja 32001R1961 . Latest consolidated version: 10/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2190/oj

31996R2190

Komission asetus (EY) N:o 2190/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta

Virallinen lehti nro L 292 , 15/11/1996 s. 0012 - 0022


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2190/96,

annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1363/95 (2), ja erityisesti sen 26 artiklan 11 kohdan,

ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytäntöönpanemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuksista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3290/94 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1193/ 96 (4), ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo, että

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä kesäkuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 1488/95 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2702/95 (6), olisi muutettava useassa suhteessa hedelmä- ja vihannesalan vientitukijärjestelmän parantamiseksi ja varmistettava sen avoimuus; selkeyden ja järkiperäisyyden vuoksi olisi laadittava uudelleen asetus (EY) N:o 1488/95,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 6 kohdan mukaisesti vientituen myöntämisen edellytyksenä on aina vientitodistuksen esittäminen,

komission asetuksella (ETY) N:o 3719/88 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2137/95 (8), annetaan yksityiskohtaiset säännöt maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamisesta,

komission asetuksella (ETY) N:o 3846/87 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2123/96 (10), vahvistetaan maataloustuotteiden nimikkeistö vientitukien osalta,

komission asetuksella (ETY) N:o 3665/87 (11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1384/95 (12), annetaan yleiset yksityiskohtaiset säännöt maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamisesta; näitä yksityiskohtaisia sääntöjä olisi täydennettävä erityisesti hedelmä- ja vihannesalan yksityiskohtaisilla erityissäännöillä,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti vientituet on vahvistettava ottaen huomioon perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajoitukset,

komission on vahvistettava vientitukien määrät ja tukeen oikeutetut enimmäismäärät; nämä vahvistukset on tehtävä todistushakemusten jättöaikaa kohden ja niitä voidaan tarkistaa taloudellisten olosuhteiden mukaan,

vietävien määrien hyvin täsmällisen hallinnoinnin varmistamiseksi vientitodistusten antamisen edellytyksenä olisi oltava harkinta-aika,

jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimivaltaiset toimielimet näiden todistusten antamista varten,

järjestelmän toimivuuden vuoksi olisi säädettävä tukien erilaisista myöntämismenettelyistä,

vientituen ennakkovahvistuksen sisältävien todistusten antamisen edellytyksenä olisi lisäksi oltava vakuuden antaminen,

järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja keinottelijoiden poissulkemiseksi olisi poistettava todistusten siirrettävyys,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 4 kohdassa säädetään muun muassa, että tukea vahvistettaessa otetaan huomioon suunnitellun viennin taloudelliset näkökohdat; tätä varten olisi säädettävä uudesta järjestelystä tuen ennakkovahvistuksen sisältävien todistusten antamiseksi; ennen näiden todistusten antamista komissio perehtyy asiaan pyytämällä viejiä ilmoittamaan sille viennin edellyttämän vähimmäismäärän; näiden tietojen mukaan komissio voi asiasta perillä olevana päättää taloudellisesti asianmukaisista tuen määristä,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 7 kohdan mukaan tuen määrä on tuen ennakkovahvistuksen sisältävän todistushakemuksen jättöpäivänä voimassa oleva määrä, sen vuoksi olisi säädettävä menettelystä, jossa todistushakemusten jättäminen tapahtuu tätä varten etukäteen vahvistetun ajanjakson aikana ohjeellisen tuen määrän perusteella, ja komissio vahvistaa kyseisen ajanjakson jälkeen jäsenvaltioiden sille toimittamien tietojen perusteella todistushakemuksen tosiasiallisen päivän ja kyseisenä päivänä voimassa olevan tuen määrän,

olisi säädettävä mahdollisuudesta komissiolle hylätä tarvittaessa kaikki tuen ennakkovahvistuksen sisältäviä erityisiä todistuksia koskevat hakemukset,

olisi määriteltävä todistusten antamispäivän käsite viittauksella asetukseen (ETY) N:o 3719/88,

viennin luonteenomaisen joustavuuden säilyttämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla, jolla tuotteet ovat pilaantuvia, olisi säädettävä, että tietyt toimet voivat olla oikeutettuja muuhun kuin ennakolta vahvistettuun vientitukeen, jos todistushakemus laaditaan jälkeenpäin,

yhteisön toimijoiden syrjimisen välttämiseksi sellaisten todistusten antamisessa, joihin ei liity vientituen ennakkovahvistusta, olisi otettava huomioon ennemminkin vienti-ilmoituksen hyväksymispäivä kuin todistushakemuksen jättöpäivä,

muiden kuin vientituen ennakkovahvistuksen sisältävien todistusten ohjeellisten määrien huomattavan ylittymisen välttämiseksi olisi säädettävä, että komissio tiettynä päivänä voi hylätä määrättyä vientipäivää myöhäisemmät todistushakemukset,

määräpaikat tai määräpaikkaryhmät olisi tehtävä pakollisiksi,

jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle säännöllisesti tiettyjä tietoja todistushakemuksista,

on tarpeen varmistaa, että viedyt, vientitukiin oikeutetut tuotteet ovat tapauksen mukaan yhteisten laatuvaatimusten ja tarvittaessa kolmansiin maihin vietäviä hedelmiä ja vihanneksia koskevien kansallisten laatumääräysten mukaisia,

laivojen ja lentokoneiden muonitukseen tarkoitettujen yhteisön ulkopuolelle vietyjen, tukeen oikeutettujen toimitusten osalta jokaisen erän järjestelmällinen laatuvaatimuksia koskeva tarkastaminen vaatii kuitenkin suhteettoman suuren hallinnollisen työn suhteessa niihin pieniin hedelmä- ja vihannesmääriin, joista kyseisissä erityisissä toimituksissa tavanomaisesti on kyse; tietyin edellytyksin tällainen tarkastaminen ei ole suotavaa, ja sen vuoksi siitä olisi poikettava,

tuoreiden hedelmien ja vihannesten laatutarkastuksista 29 päivänä heinäkuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2251/92 (13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3148/94 (14), 4 artiklan 3 kohdan säännösten noudattamiseksi mainittu poikkeus hyväksytään ainoastaan enintään 500 kilogramman painoisten määrien osalta tuotetta kohden,

vientitukeen oikeuttava viety määrä ei sallittujen poikkeamien rajoissa saa ylittää määrää, jolle todistus on haettu, ja

hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tukien myöntämisjärjestely

1. Asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklassa tarkoitetut vientituet myönnetään vientitodistuksen perusteella, joka voidaan antaa kolmen menettelyn mukaisesti:

a) tavanomainen menettely, jossa vientitodistukseen sisältyy vientituen ennakkovahvistus, jäljempänä `A1-menettely`

b) erityinen menettely, jossa vientitodistukseen sisältyy vientituen ennakkovahvistus, jäljempänä `A2-menettely`

c) menettely, jossa todistukseen ei sisälly vientituen ennakkovahvistusta, jäljempänä `B-menettely`.

2. Komissio vahvistaa A1- ja A2-menettelyn osalta asetuksen (ETY) N:o 1035/72 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tuen määrät sekä määrät, joille todistuksia voidaan antaa, ja mainittujen todistusten voimassaoloajan. Kuitenkin A2-menettelyn osalta nämä määrät ovat ainoastaan ohjeellisia.

Nämä vahvistukset tehdään todistushakemusten jättöajanjaksoa kohti.

3. Komissio vahvistaa B-menettelyn osalta ohjeelliset määrät ja ohjeelliset vientituet asetuksen (ETY) N:o 1035/72 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Nämä vahvistukset tehdään vientiajanjaksoa kohti.

4. Poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi tarkistaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja määriä sekä 2 kohdassa tarkoitettuja todistusten voimassaoloaikoja yhteisön tuotannon ja vientinäkymien kehityksen perusteella.

2 artikla

A1-menettelyn erityiset säännökset

1. Toimijat hakevat jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta A1-todistukset hakemuksen jättöpäivänä voimassa olevan vientituen myöntämistä varten.

Todistushakemukseen on liitettävä sellainen vakuus, joka on suuruudeltaan puolet hakemuspäivänä kyseisen viennin osalta voimassa olevasta vientituesta.

2. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä I olevan mallin mukaisesti jokaisen viikon maanantaina ja torstaina viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) tiedonanto, jossa ilmoitetaan jokaisen hakupäivän ja tuoteluokan osalta määrät, joille todistuksia on edellisinä päivinä haettu, lukuun ottamatta 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti hylättyihin hakemuksiin liittyviä määriä, tai tarvittaessa, ettei ole hakemuksia.

3. Komissio tutkii jokaisen tuoteluokan ja järjestyksessä jokaisen hakemusten jättöpäivän osalta, ylittävätkö haetut kokonaismäärät 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määrän,

- josta on vähennetty määrät, joille on kuluvana myöntämisajanjaksona annettu A1-todistuksia, lukuun ottamatta niitä todistuksia, jotka on annettu Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn sopimuksen maataloudesta 10 artiklan 4 kohdassa määrättyä elintarvikeapua varten,

- johon on lisätty 5 kohdan mukaisesti peruutettuja hakemuksia vastaavat määrät,

- johon on lisätty määrät, joille todistukset on annettu, mutta joita ei ole käytetty,

- johon on lisätty määrät, joita ei ole käytetty asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn sallitun poikkeaman puitteissa.

Jos määrät ylittyvät, komissio vahvistaa haetuista määristä myönnettävän prosenttiosuuden tai hylkää hakemukset.

4. Vientitodistukset annetaan hakemuksen jättöpäivää seuraavana viidentenä työpäivänä, jollei 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ole toteutettu tämän määräajan kuluessa.

5. Jos 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vahvistetaan myönnettävä prosenttiosuus, hakemukset voidaan peruuttaa kymmenen työpäivän kuluessa mainitun prosenttiosuuden julkaisemisesta. Jos hakemus peruutetaan, myös vakuus vapautetaan. Vakuus vapautetaan myös hylättyjen hakemusten osalta.

3 artikla

A2-menettelyn erityiset säännökset

1. Toimijat jättävät A2-todistuksia koskevat hakemukset jäsenvaltioiden toimivaltaisille toimielimille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hakuajanjaksojen kuluessa vahvistettuna hakemusten tosiasiallisena päivämääränä voimassa olevan vientituen lopullisen määrän ja tuotteiden tietyn määrän myöntämistä varten.

Tässä asetuksessa `hakemuksen tosiasiallisella päivämäärällä` tarkoitetaan päivää, jona ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja hakemuksia pidetään jätettyinä.

Näihin hakemuksiin on liitettävä sellainen vakuus, joka on suuruudeltaan puolet hakuajanjakson aikana voimassa olevasta ohjeellisesta vientituesta.

2. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista, jossa ilmaistaan kokonaislukuna se hakijan pyytämä tuen vähimmäismäärä ecuina nettopainotonnilta, jonka hän tarvitsee voidakseen viedä:

- Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a . . . (tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

- Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto på den faktiske ansøgningsdato

- Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

- Áßôçóç ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ êáèïñéóìïý áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ýøïõò åðéóôñïöÞò áíþôåñïõ Þ ßóïõ ðñïò . . . (åëÜ÷éóôï ýøïò ðïõ æçôÜ ï õðïâÜëëùí áßôçóç ðéóôïðïéçôéêïý) ECU/ôüíï êáèáñïý âÜñïõò êáôÜ ôçí ðñáãìáôéêÞ çìåñïìçíßá ôçò áßôçóçò

- Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application

- Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . . (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) écus/tonne net à la date effective de la demande

- Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda

- Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutievoet)

- Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) ecus/tonelada líquida na data efectiva de pedido

- Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivämääränä

- Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidragssats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan.

Todistuksen hakijan hakema vähimmäismäärä saa olla enintään kaksi kertaa ohjeellisen määrän suuruinen.

3. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä II olevan mallin mukaisesti viimeistään todistusten hakuajanjaksoa seuraavana kolmantena työpäivänä kello 12.00 (Brysselin aikaa) tiedonanto, jossa ilmoitetaan jokaisen tuoteluokan osalta määrät, joille todistuksia on haettu, lukuun ottamatta 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti hylättyihin hakemuksiin liittyviä määriä, tai tarvittaessa, ettei ole hakemuksia.

Nämä määrät on ryhmiteltävä:

- määräpaikan tai määräpaikkaryhmän mukaan,

- nousevassa järjestyksessä hakijan pyytämän tuen vähimmäismäärän mukaan.

4. Jokaisen todistusten hakuajanjakson päätyttyä komissio vahvistaa:

- 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen tosiasiallisen päivämäärän;

- kyseisenä päivänä voimassa olevan lopullisen vientituen määrän;

- myönnettävät prosenttiosuudet niiden todistusten osalta, joita pidetään tosiasiallisena hakupäivänä haettuina,

tai hylkää tarvittaessa hakemukset.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut hakemukset, jotka koskevat komission vahvistamia vastaavia lopullisia tuen määriä suurempia määriä, katsotaan mitättömiksi.

6. Jäsenvaltiot antavat vientitodistukset kolmantena hakemuksen tosiasiallista jättöpäivää seuraavana työpäivänä.

7. Vakuus vapautetaan 5 kohdan mukaisesti mitättömien ja 4 kohdan nojalla hylättyjen todistushakemusten osalta.

4 artikla

A1- ja A2-menettelyn yhteiset säännökset

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa A1- ja A2-todistuksissa, joihin sisältyy tuen ennakkovahvistus, on asetuksen (ETY) N:o 3665/87 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti oltava määräpaikat tai määräpaikkaryhmät. Ne mainitaan todistushakemusten ja todistusten kohdassa 7.

2. Todistushakemusten ja todistusten kohdassa 22 on oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista:

- Restitución válida para . . . (cantidad para la que se haya expedido el certificado) como máximo

- Restitutionen omfatter højst . . . (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäßäåôáé ôï ðéóôïðïéçôéêü) êáô' áíþôáôï üñéï

- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued)

- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual tenha sido emitido o certificado), no máximo

- Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

3. Jokaisen hakemusten jättöajanjakson ja jokaisen todistustyypin osalta yhden toimijan jättämien yhtä tuotetta ja yhtä määräpaikkaa tai määräpaikkaryhmää koskevien todistushakemusten kohteena oleva kokonaismäärä ei saa olla suurempi kuin puolet kyseiselle tuotteelle ja kyseiselle määräpaikalle tai määräpaikkaryhmälle kyseisen hakemusten jättöajanjakson aikana säädetystä määrästä.

Jos tätä määrää korotetaan yhden hakemusten jättöajanjakson aikana, myöhempien hakemusten kohteena oleva määrä ei saa olla suurempi kuin puolet mainitusta korotuksesta.

Jäsenvaltioiden on hylättävä viran puolesta kaikki hakemukset, jotka eivät täytä ensimmäisen ja toisen alakohdan säännösten vaatimuksia.

4. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä III olevan mallin mukaisesti jokaisen viikon torstaina viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) tiedonanto, jossa ilmoitetaan jokaisen tuoteluokan osalta seuraavat tiedot:

- määrät, joiden osalta todistushakemukset on peruutettu;

- määrät, joille todistukset on annettu, mutta joita ei ole käytetty ja määrät, joita ei ole käytetty, asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn sallitun poikkeaman puitteissa;

- tarvittaessa, ettei tällaisia määriä ole;

- ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja määriä vastaavat sovelletut vientituen määrät.

Tässä tiedonannossa ilmoitetaan toisen kuluvaa viikkoa edeltävän viikon tiedot.

5. Todistusten voimassaoloaika lasketaan niiden asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 2 kohdan mukaisesta antopäivästä.

Kuitenkin sellaisten omenoiden vientitodistusten osalta, joiden määräpaikkana on Hongkong, Singapore, Malesia, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambod Oza, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko tai Costa Rica, voimassaoloaika alkaa:

- kuluvan vuoden 15 päivänä heinäkuuta niiden todistusten osalta, jotka on annettu toisaalta 15 päivänä heinäkuuta ja voimassaoloajan erotuksen ja toisaalta 14 päivän heinäkuuta välisenä aikana;

- todistuksen antopäivänä niiden todistusten osalta, jotka on annettu 15 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden helmikuun loppuun.

Voimassaoloaika päättyy helmikuun lopussa niiden todistusten osalta, jotka on annettu toisaalta 1 päivän maaliskuuta ja voimassaoloajan erotuksen ja toisaalta helmikuun viimeisen päivän välisenä aikana.

Nämä päivämäärät on mainittava todistuksen kohdassa 22 seuraavasti:

- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez)

- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør)

- Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gültigkeitsdauer)

- Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìåñïìçíßá ëÞîçò éó÷ýïò)

- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity)

- Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité)

- Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al [data di scadenza della validità]

- Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur)

- Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade)

- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voimassaolon päättymispäivä)

- Licens giltig från (datum för giltighetstidens början) till (datum då giltighetstiden slutar).

Toisessa alakohdassa tarkoitettuja todistuksia ei anneta 1 päivästä maaliskuuta päivään, joka vastaa 15 päivän heinäkuuta ja voimassaoloajan erotusta. Muihin määräpaikkoihin vietäviä omenoita koskevien vientitodistusten, joiden voimassaoloaika kattaa osittain ajanjakson 1 päivästä maaliskuuta 14 päivään heinäkuuta, määräpaikkoja ei saa muuttaa toisessa alakohdassa luetelluiksi määräpaikoiksi.

6. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sallitun poikkeaman mukaisesti viety määrä ei oikeuta vientitukeen.

5 artikla

B-menettelyn erityiset säännökset

1. Poiketen asetuksen (ETY) N:o 3665/87 2 a artiklan ensimmäisestä alakohdasta kyseisen vientikauden osalta voimassa olevan vientituen määrän myöntämiseksi toimijoiden on haettava 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja B-menettelyn todistuksia jäsenvaltioiden toimivaltaisilta toimielimiltä viimeistään viidentenä työpäivänä tuotteiden vienti-ilmoituksen hyväksymispäivästä.

Todistushakemuksia pidetään jätettyinä tuotteiden vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä. Jos kyseinen päivä kuitenkin on yleinen vapaapäivä, hakemuksia pidetään jätettyinä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä.

Kuitenkin sellaisten omenoiden vientitodistusten osalta, joiden määräpaikkana on Hongkong, Singapore, Malesia, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambod Oza, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko tai Costa Rica, hakemuksia saa jättää ainoastaan 15 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden helmikuun loppuun.

2. Todistushakemuksiin on liitettävä jäljennös tuotteiden vienti-ilmoituksesta. Tässä ilmoituksessa on oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista:

- Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución (sistema B)

- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)

- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

- ÅîáãùãÞ ãéá ôçí ïðïßá èá õðïâëçèåß áßôçóç åê ôùí õóôÝñùí ãéá ôçí Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò (óýóôçìá Â)

- Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)

- Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)

- esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)

- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd

- Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)

- Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistusta (B-menettely)

- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

3. Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 22 on oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96

- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2190/96

- Áßôçóç ãéá Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2190/96

- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 2190/96

- Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2190/96

- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96

- Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96

- Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 2190/96

- Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

- Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96.

4. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä IV olevan mallin mukaisesti jokaisen viikon torstaina viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) tiedonanto, jossa ilmoitetaan jokaisen 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen jättöpäivän ja jokaisen tuoteluokan osalta seuraavat tiedot:

- määrät, joille todistuksia on haettu, tai tarvittaessa, ettei hakemuksia ole;

- määrät, joiden osalta todistushakemukset on peruutettu;

- määrät, joita ei ole käytetty.

Tämä tiedonanto käsittää määrät, joita koskevia hakemuksia pidetään jätettyinä toisen kuluvaa viikkoa edeltävän viikon aikana.

5. Jos yhden tuotteen osalta haetut määrät ylittävät tai uhkaavat ylittää kyseiselle vientikaudelle säädetyn ohjeellisen määrän, komissio voi vahvistaa päivämäärän siten, että hylätään todistushakemukset, joiden osalta tuotteiden vienti-ilmoitus on hyväksytty kuluvan vientiajanjakson aikana kyseisen päivän jälkeen.

6. Jokaisen vientiajanjakson päätyttyä komissio tutkii käytettävissään olevien tietojen perusteella jokaisen tuotteen osalta, ylittävätkö muut kuin Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehdyn sopimuksen maataloudesta 10 artiklan 4 kohdassa määrätyn elintarvikeavun mukaisesti määrätyt säädetyt ohjeelliset määrät, ja vahvistaa lopulliset vientituet.

Jos määrät ylittyvät, komissio voi vähentää vientituen määrää näiden toimien osalta.

Lisäksi komissio voi perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvien vuosittaisten rajoitusten noudattamiseksi vahvistaa haetuista määristä myönnettävän prosenttiosuuden.

7. Vientitodistukset annetaan kuluvan ajanjakson osalta annettujen todistusten vientiajanjakson päättymistä seuraavana neljäntenätoista työpäivänä. Todistuksen kohdassa 22 on oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista, täydennettynä vientituen määrällä, jota on muutettu 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, sekä tuotteen määrällä, johon on mahdollisesti vahvistettu 6 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun myönnettävän prosenttiosuuden mukainen vähennys:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de . . . ecus/tonelada

- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på . . . kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på . . . ECU/ton

- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von . . . kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne

- Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ðïóüôçôá . . . ÷éëéïãñÜììùí ôùí ðñïúüíôùí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç èÝóç 16 ýøïõò . . . Ecu/ôüíï

- Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in box 16, at a rate of ECU . . ./tonne

- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de . . . écus/tonne

- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t

- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in vak 16 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton

- Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de . . . ecus/tonelada.

- Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni

- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av . . . ecu/ton.

Kuitenkin hakemukset hylätään, jos 6 kohdassa tarkoitetun vientituen tai myönnettävän prosenttiosuuden suuruus on nolla.

8. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 22 artiklaa ei sovelleta 1-7 kohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.

Asianomaisen on esitettävä nämä todistukset suoraan vientituen maksamisesta vastaavalle toimielimelle. Tämä toimielin kirjaa ja leimaa todistuksen.

6 artikla

Yleiset säännökset

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen elin tai toimivaltaiset elimet vientitodistusten antamista varten ja ilmoitettava niistä komissiolle.

2. Todistushakemusten ja todistusten kohdassa 16 on oltava asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 olevan vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön tuotekoodi.

Todistushakemuksessa ja todistuksessa voi kuitenkin olla samanaikaisesti useampia koodeja sillä edellytyksellä, että nämä koodit kuuluvat samaan tuoteluokkaan ja että niiden tuen määrät ovat samat.

Luokalla tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 3719/88 13 a artiklan toisen kohdan mukaisesti seuraavia tuoteluokkia:

- CN-koodiin 0702 00 kuuluvat tomaatit,

- CN-koodiin 0802 12 kuuluvat kuorettomat mantelit,

- CN-koodiin 0802 21 ja 0802 22 kuuluvat hasselpähkinät,

- CN-koodiin 0802 31 kuuluvat kuorelliset saksanpähkinät,

- CN-koodiin 0805 10 kuuluvat appelsiinit,

- CN-koodeihin 0805 20 11, 0805 20 21 ja 0805 20 31 kuuluvat klementiinit,

- CN-koodeihin 0805 20 13, 0805 20 23 ja 0805 20 33 kuuluvat monrealit (monreales) ja satsumat,

- CN-koodeihin 0805 20 15, 0805 20 25 ja 0805 20 35 kuuluvat mandariinit ja wilkingit,

- CN-koodeihin 0805 20 17, 0805 20 27 ja 0805 20 37 kuuluvat tangeriinit,

- CN-koodeihin 0805 20 19, 0805 20 29 ja 0805 20 39 kuuluvat muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit,

- CN-koodeihin 0805 30 20, 0805 30 30 ja 0805 30 40 kuuluvat sitruunat,

- CN-koodiin 0805 30 90 kuuluvat limetit,

- CN-koodiin 0806 10 kuuluvat syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet,

- CN-koodiin 0808 10 kuuluvat omenat,

- CN-koodiin 0809 30 kuuluvat persikat ja nektariinit.

3. Tiedonannoissa, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän asetuksen liitteissä olevilla lomakkeilla, määrien on oltava luokiteltuna sen mukaan, ovatko ne osa Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehdyn sopimuksen maataloudesta 10 artiklan 4 kohdassa määrättyä elintarvikeapua.

Jos tiedonannolle vahvistettu päivä on yleinen kansallinen vapaapäivä, kyseisen jäsenvaltion on lähetettävä mainittu tiedonanto yleistä kansallista vapaapäivää edeltävänä työpäivänä.

Tiedonanto on lähetettävä telekopiolla tai muun sähköisen tiedonsiirron välityksellä.

4. Todistukset eivät ole siirrettävissä.

5. Asetuksessa (ETY) N:o 3665/87 säädettyjen edellytysten lisäksi vientitukien maksamisen edellytyksenä on seuraavien asiakirjojen esittäminen:

- niiden tuotteiden osalta, joille on vahvistettu yhteinen laatuvaatimus, asetuksen (EY) N:o 2251/92 4 artiklan 4 kohdassa säädetty tarkastustodistus,

- niiden tuotteiden osalta, joille ei ole vahvistettu yhteistä laatuvaatimusta, ja jos sovelletaan kolmansiin maihin vietävien hedelmien ja vihannesten laatua koskevia kansallisia vaatimuksia, jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten antama asiakirja, jossa todistetaan, että tuotteet vastasivat tarkastushetkellä kyseisiä vaatimuksia.

Kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 3665/87 34 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten toimitusten koskiessa enintään 500 kilogramman määriä tuoteluokkaa kohden,

- asetuksen (ETY) N:o 2251/92 4 artiklan 4 kohdassa säädetyn tarkastustodistuksen

tai

- ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti annetun asiakirjan

esittämistä ei kuitenkaan vaadita vientituen maksamiseksi sellaisten toimien osalta, joihin ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3665/87 38 artiklassa tai neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 565/80 (15) tarkoitettua menettelyä.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1488/95. Kuitenkin asetuksen (EY) N:o 1488/95 4 artiklan säännöksiä sovelletaan edelleen mainitun asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen ennen 18 päivää marraskuuta 1996 haettujen tuen ennakkovahvistuksen sisältävien todistusten myöntämisessä ja kyseisen asetuksen 5 ja 6 artiklan säännöksiä sovelletaan edelleen mainitun asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen todistusten, jotka on haettu sellaisten tuotteiden viennille, joiden vienti-ilmoitus on hyväksytty ennen 25 päivää marraskuuta 1996, myöntämisessä.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen ja ne luetaan liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tukien myöntämisjärjestely noudattaa A1- ja A2-menettelyä, ja sitä sovelletaan 18 päivästä marraskuuta 1996 A1- ja A2-todistusten hakemuksiin ja 25 päivästä marraskuuta 1996 sellaista vientiä varten haettaviin B-todistuksiin, joiden osalta vienti-ilmoitus on hyväksytty 24 päivän marraskuuta 1996 jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1

(2) EYVL N:o L 132, 16.6.1995, s. 8

(3) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

(4) EYVL N:o L 161, 29.6.1996, s. 1

(5) EYVL N:o L 145, 29.6.1995, s. 68

(6) EYVL N:o L 280, 23.11.1995, s. 30

(7) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

(8) EYVL N:o L 214, 8.9.1995, s. 21

(9) EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1

(10) EYVL N:o L 284, 6.11.1996, s. 2

(11) EYVL N:o L 351, 14.12.1987, s. 1

(12) EYVL N:o L 134, 20.6.1995, s. 14

(13) EYVL N:o L 219, 4.8.1992, s. 9

(14) EYVL N:o L 332, 22.12.1994, s. 28

(15) EYVL N:o L 62, 7.3.1980, s. 5

LIITE I

>KAAVION ALKU>

Lomake asetuksen (EY) N:o 2190/96 2 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

>KAAVION ALKU>

Lomake asetuksen (EY) N:o 2190/96 3 artiklan 3 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten

>KAAVION LOOPU>

LIITE III

>KAAVION ALKU>

Lomake asetuksen (EY) N:o 2190/96 4 artiklan 4 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten

>KAAVION LOOPU>

LIITE IV

>KAAVION ALKU>

Lomake asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan 4 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten

>KAAVION LOOPU>

LIITE V

>TAULUKON PAIKKA>

Top