EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0261

96/261/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 1996, tuontikiintiöiden määräämisestä täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille 11, 12, 113, 114 ja 115, muille täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, haloneille, hiilitetrakloridille, 1,1,1-trikloorietaanille ja osittain halogenoiduille bromifluorihiilivedyille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi sekä tuotanto- ja tuontikiintiöiden määräämisestä metyylibromidille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi

EYVL L 89, 10.4.1996, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/261/oj

31996D0261

96/261/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 1996, tuontikiintiöiden määräämisestä täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille 11, 12, 113, 114 ja 115, muille täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, haloneille, hiilitetrakloridille, 1,1,1-trikloorietaanille ja osittain halogenoiduille bromifluorihiilivedyille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi sekä tuotanto- ja tuontikiintiöiden määräämisestä metyylibromidille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi

Virallinen lehti nro L 089 , 10/04/1996 s. 0030 - 0035


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä helmikuuta 1996,

tuontikiintiöiden määräämisestä täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille 11, 12, 113, 114 ja 115, muille täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, haloneille, hiilitetrakloridille, 1,1,1-trikloorietaanille ja osittain halogenoiduille bromifluorihiilivedyille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi sekä tuotanto- ja tuontikiintiöiden määräämisestä metyylibromidille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi (96/261/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 15 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3093/94 (1) 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) N:o 3093/94 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että lukuunottamatta osapuolten hyväksymää tekniikkaa hyväksikäyttämällä hävitettäviä aineita tai muiden kemikaalien valmistuksessa raaka-aineina käytettäviä aineita, tai karanteenikäsittelyä tai ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten käytettäviä aineita (ainoastaan metyylibromidi), kolmansista maista tuotujen täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridien, 1,1,1-trikloorietaanin, metyylibromidin ja osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen laskeminen vapaasti liikkeelle yhteisössä on määrällisten rajoitusten alaista, ja että nämä rajoitukset määritellään 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 8 kohdan soveltamista,

näiden määrällisten rajoitusten korottaminen ei saa johtaa siihen, että valvottavien aineiden kulutus yhteisössä ylittää otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan mukaisesti asetetut määrälliset rajoitukset,

komission on asetuksen (EY) N:o 3093/94 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrättävä kiintiöt niille yrityksille, jotka hakevat tuontikiintiötä, 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

komissio on julkaissut samaan asetukseen liittyvän ilmoituksen otsonikerrosta heikentävien valvottavien aineiden tuojille Europan unionissa (2) ja on sen johdosta saanut tuontikiintiöitä koskevia hakemuksia,

täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, hiilitetrakloridien, 1,1,1-trikloorietaanin, metyylibromidin ja osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöitä koskevat hakemukset ylittävät 7 artiklan 2 kohdan mukaiset käytettävissä olevat tuontikiintiöt,

komissio ei voi täysin täyttää hakemuksia, ja se johtuu määräämään hakijoille tuontikiintiöt ottaen ensisijaisesti huomioon aiotusta tuonnista aiheutuvat erilaiset ympäristövaikutukset, kutakin ainetta tuovan yksittäisen hakijan taustan sekä haetut määrät,

jotkut tuontikiintiötä vuodeksi 1995 hakeneista yrityksistä eivät aikaisemmin ole tuoneet näitä aineita, kun taas eräät muut ovat viitevuonna ja/tai sitä seuraavina vuosina tuoneet niitä suuria määriä,

joiltakin yrityksiltä tulleissa hakemuksissa näiden aiempina vuosina tuomat määrät ylittyvät huomattavasti,

jotkut yhteisön otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) valmistajilta tulleista hakemuksista koskevat erityisiä varmuuskiintiöitä mahdollisen tuotantokatkoksen, teknisen vian ja sen varalta, että kyseisiä aineita ei ole saatavilla yhteisöstä,

yksittäisten kiintiöiden määräämisen hakijoille olisi perustuttava jatkuvuus-, tasapuolisuus- ja suhteellisuusperiaatteeseen,

metyylibromidin tuontikiintiöt annetaan ensisijaisesti tuojille, joina komissio pitää niitä, jotka käyvät kauppaa suoraan yhteisön ulkopuolella toimivien valmistajien kanssa, laskutuksen tapahtuessa suoraan,

metyylibromidin osalta menettelyä, jossa tuontikiintiöt annetaan ensisijaisesti tuojille, tarkastellaan uudelleen vuoden 1996 aikana sen selvittämiseksi, pitävätkö yksittäiset jäsenvaltiot järjestelmää edelleen käytännössä tasapuolisena,

metyylibromidin osalta määrätään 283,07 ODP-painotetun tonnin suuruinen varaus jaettavaksi niille tuojille, joita ei aiemmin ole luokiteltu ensisijaisiksi, ja jakaminen on suoritettava 16 artiklan menettelyä noudattaen,

käyttämättömien aineiden ja hajakäyttöön mahdollisesti tarkoitettujen aineiden tuonti saattaa olla ympäristölle haitallisempaa kuin uudelleen käsiteltyjen tai talteen otettujen aineiden, joita käytetään raaka-aineena muiden aineiden valmistuksessa,

tuontiluvat on annettava edellä tarkoitetun asetuksen 6 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun on todettu tuojan noudattavan 7, 8 ja 12 artiklaa,

näiden määrällisten rajoitusten korottaminen käytettyjen ja kierrätettyjen aineiden sekä muiden aineiden raaka-aineena käytettävien aineiden tuonnissa ei aiheuta lisää ympäristöhaittoja,

valtioista, jotka eivät ole osapuolia, edellä mainittujen tuotujen aineiden laskeminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä on edellä tarkoitetun asetuksen 12 artiklan mukaisesti kielletty,

edellä tarkoitetun asetuksen 16 artiklassa säädetään menettelystä, jota on noudatettava tehtäessä päätöksiä saman asetuksen täytäntöönpanosta, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat edellä tarkoitetun asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa I ryhmässä ilmoitettu kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 määrä, jonka vuonna 1996 saa tuoda Euroopan yhteisöön yhteisön ulkopuolella olevista hankintalähteistä, on 326 ODP-painotettua tonnia hyväksyttyä tekniikkaa käyttäen hävitettäväksi tarkoitettua talteen otettua ainetta.

2. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa II ryhmässä ilmoitettu muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen määrä, jonka vuonna 1996 saa tuoda Euroopan yhteisöön yhteisön ulkopuolella olevista hankintalähteistä, on 30 ODP-painotettua tonnia hyväksyttyä tekniikkaa käyttäen hävitettäväksi tarkoitettua talteen otettua ainetta.

3. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa III ryhmässä ilmoitettu halonien määrä, jonka vuonna 1996 saa tuoda Euroopan yhteisöön yhteisön ulkopuolella olevista hankintalähteistä, on 200 ODP-painotettua tonnia uudelleen käsiteltäväksi tarkoitettua talteen otettua ainetta. Tästä aineesta on oltava sopimus, jossa maahantuoja sitoutuu ottamaan aineen takaisin, kun halonia tai haloneja sisältävät laitteet poistetaan käytöstä.

4. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa IV ryhmässä ilmoitettu hiilitetrakloridin määrä, jonka vuonna 1996 saa tuoda Euroopan yhteisöön yhteisön ulkopuolella olevista hankintalähteistä, on 2 514,3 ODP-painotettua tonnia käyttämätöntä raaka-aineeksi tarkoitettua ainetta.

5. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa V ryhmässä ilmoitettu 1,1,1-trikloorietaanin määrä, jonka vuonna 1996 saa tuoda Euroopan yhteisöön yhteisön ulkopuolella olevista hankintalähteistä, on 0,546 ODP-painotettua tonnia käyttämätöntä raaka-aineeksi tarkoitettua ainetta.

6. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa VI ryhmässä ilmoitettu metyylibromidin määrä, jonka vuonna 1996 saa laskea vapaaseen liikkeeseen Euroopan yhteisössä, on 11 530,4 ODP-painotettua tonnia käyttämätöntä maaperän kaasutukseen tarkoitettua ainetta.

7. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa VII ryhmässä ilmoitettu osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen määrä, jonka vuonna 1996 saa tuoda Euroopan yhteisöön yhteisön ulkopuolella olevista hankintalähteistä, on 10 ODP-painotettua tonnia hyväksyttyä tekniikkaa käyttäen hävitettäväksi tarkoitettua talteen otettua ainetta.

2 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa IV ryhmässä ilmoitettu käyttämättömän hiilitetrakloridin määrä, jonka otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistajat saavat vuonna 1996 tuoda Euroopan yhteisöön erityisenä varmuuskiintiönä mahdollisen tuotantokatkoksen, teknisen vian ja sen varalta, että kyseistä ainetta ei ole saatavilla yhteisöstä, on 4 400 ODP-painotettua tonnia.

2. Se käyttämättömän hiilitetrakloridin määrä, jonka otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistajat tuovat yhteisön ulkopuolella olevista kolmansista lähteistä 1 artiklassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin, luetaan hiilitetrakloridin tuotannoksi.

3. Asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti valvottu ja sen liitteessä II olevassa V ryhmässä ilmoitettu käyttämättömän 1,1,1-trikloorietaanin määrä, jonka otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistajat saavat vuonna 1996 tuoda Euroopan yhteisöön erityisenä varmuuskiintiönä mahdollisen tuotantokatkoksen, teknisen vian ja sen varalta, että kyseistä ainetta ei ole saatavilla yhteisöstä, on 600 ODP-painotettua tonnia.

4. Se käyttämättömän 1,1,1-trikloorietaanin määrä, jonka ODS:n valmistajat tuovat yhteisön ulkopuolella olevista kolmansista lähteistä 1 artiklassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin, luetaan 1,1,1-trikloorietaanin tuotannoksi.

3 artikla

1. Täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridien, 1,1,1-trikloorietaanin, metyylibromidin ja osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi liitteessä 1 luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

2. Täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridien, 1,1,1-trikloorietaanin, metyylibromidin ja osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen kiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi liitteen 3 (3) mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu liitteessä 2 luetelluille yrityksille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 1996.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 333, 22.12.1994

(2) EYVL N:o C 226, 31.8.1995

(3) Liitettä 3 ei julkaista, koska se sisältää luottamuksellisia kaupallisia tietoja.

LIITE 1

RYHMÄ I

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt hävitettäväksi tarkoitettujen talteen otettujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 tuontikiintiöt

Yhtiö

Rechem UK

Solvay D

Westab D

RYHMÄ II

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt hävitettäväksi tarkoitettujen talteen otettujen täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt

Yhtiö

Rechem UK

RYHMÄ III

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt uudelleen käsiteltäviksi tarkoitettujen talteen otettujen halonien tuontikiintiöt

Yhtiö

Pyrene UK

Wormald UK

RYHMÄ IV

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun käyttämättömän hiilitetrakloridin tuontikiintiöt

Yhtiö

CING G

Harlow UK

Merck D

Tuojille varmuuskiintiönä asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun käyttämättömän hiilitetrakloridin tuontikiintiöt

Yhtiö

ICI UK

Rhône Poulenc UK

RYHMÄ V

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun käyttämättömän 1,1,1-trikloorietaanin tuontikiintiöt

Yhtiö

MSD D

MSL UK

Olin Hunt B

Tuojille varmuuskiintiönä asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun käyttämättömän 1,1,1-trikloorietaanin tuontikiintiöt

Yhtiö

Elf Atochem F

RYHMÄ VI

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt maaperän kaasutukseen tai muuhun kiintiöityyn käyttöön tarkoitetun metyylibromidin tuontikiintiöt

Yhtiö

Albermarle B

Alfa Agricultural Supplies GR

Aldrich UK

Bromine & Chemicals UK

Eurobrom NL

Great Lakes Chemical UK

Mebrom B

Neoquimica P

Sapec Agro P

Sigma-Aldrich F

Sigma Aldrich D

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt muuhun käyttöön kuin karanteeniin ja esikuljetukseen tarkoitetun metyylibromidin markkinoilleasettamiskiintiöt

Yhtiö

Elf Atochem F

RYHMÄ VII

Tuojille asetuksen (EY) N:o 3093/94 mukaisesti määrätyt hävitettäväksi tarkoitettujen talteen otettujen osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt

Yhtiö

Rechem UK

ANEXO 2 / BILAG 2 / ANHANG 2 / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 2 / ANNEX 2 / ANNEXE 2 / ALLEGATO 2 / BIJLAGE 2 / ANEXO 2 / LIITE 2 / BILAGA 2

Albermarle SA

Monsieur Willemen

Avenue Louise 523

B-1050 Bruxelles

Alfa Agricultural Supplies SA

Mr Paissios

13 Tim Filimonos Street

GR-115 21 Athens

Bromine & Chemicals Ltd

Mr Mannell

6 Arlington Street

St James

GB-London SW1A 1RE

Chemical Industries of

Northern Greece SA

Mr Amorgianos

PO Box 10 183

GR-541.10 Thessaloniki

Elf Atochem

Monsieur Verhille

La Défense 10

Cédex 42

F-92091 Paris-La Défense

Eurobrom BV

De heer Levy

Postbus 158

NL-2280 AD Rijswijk

Great Lakes Chemical Ltd

Mr McAllister

PO Box 44 Oil Sites Road

Ellesmere Port

GB-South Wirral L65 4GD

Harlow Chemical Company Ltd

Mr Jackson

Templefields

GB-Harlow Essex CM20 2BH

ICI Klea

Mr Campbell

PO Box 13

The Heath

Runcorn

GB-Cheshire WA7 4QF

Mebrom NV

De heer Thiers

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

Merck KGaA

Dr. Hesse

USF/GEN-D44

D-642741 Darmstadt

MSD Metron Semiconductors GmbH

Herrn Jung

Saturnstraße 48

D-85609 Aschheim/München

MSL Metron Semiconductors Ltd

Mrs Truel

12 Dunlop Square

Deans South West Industrial Estate

GB-Livington EH54 8SB

Neoquímica LDA

Sr. Ministro

Largo da Estação

Vala do Carregado

Apartado 97

P-2580 Carregado

Olin Hunt

De heer Van Gucht

p/a ADPO

Steenlandlaan Kaai 1111

B-9130 Beveren-Kallo

The Pyrene Company

Mr Lyon

Pyrene House

297 Kingston Road

Leatherhead

GB-Surrey KT22 7LS

Rechem International Ltd

Mr Hilliard

Astor House

Station Road

Bourne End

GB-Bucks SL8 5YP

Rhône-Poulenc Chemicals

Mr Mulliss

PO Box 46

St Andrew's Road

Avonmouth

GB-Bristol BS11 9YF

Sapec Agro s.a.

Sr. Esmeraldo

Apartado 11

P-2901 Setúbal Codex

Sigma-Aldrich Company Ltd

Mr Hewitt

The Old Brickyard

New Road

Gillingham

GB-Dorset SOP8 4JL

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Geschäftsbereich Fluka

Dr. Zimmermann

Messerschmittstraße 17

D-89231 Neu-Ulm

Sigma-Aldrich Chimie

Madame Flies

L'Isle d'Abeau de Chesnes

B.P. 701

F-38297 Saint Quentin Fallavier

Solvay Fluor und Derivate GmbH

Herrn Grosskopf

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Westab Service GmbH

Herrn Wulff

Stresemannstraße 80

D-47051 Duisburg

Wormald Ansul Ltd

Mr Milling

Wormald Park

GB-Manchester M40 2WL

Top