EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2997

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2997/95, annettu 20 päivänä joulukuuta 1995, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin tuonnissa

OJ L 312, 23.12.1995, p. 37–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2997/oj

31995R2997

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2997/95, annettu 20 päivänä joulukuuta 1995, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin tuonnissa

Virallinen lehti nro L 312 , 23/12/1995 s. 0037 - 0049


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2997/95,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1995,

väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin tuonnissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3283/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1251/95 (2), ja erityisesti sen 23 artiklan,

ottaa huomioon polkumyynnillä tai vientituella muista kuin Euroopan talousyhteisön jäsenmaista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä heinäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2423/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 552/94 (4), ja erityisesti sen 11 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa asiasta,

sekä katsoo, että:

I. MENETTELY

(1) Komissio julkaisi 15 päivänä tammikuuta 1994 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (5) Kazakstanista, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta ilmoituksen ja aloitti asiaa koskevat tutkimukset.

(2) Menettelyn aloittaminen perustui Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliagesin seuraavan yhteisön tuottajan puolesta tekemään valitukseen: Péchiney Electrometallurgie, Ranska ("PEM").

Bolzanossa Italiassa sijainneen Societa Italiana per il magnesio e leghe di magnesion S.P.A. ("SAIM") lopetettua magnesiumin tuotantonsa vuoden 1992 alussa, PEM:n on väitetty olevan ainoa jäljellä oleva toimiva muokkaamattoman magnesiumin tuottaja yhteisössä.

(3) Valituksessa oli todisteita edellä mainituista maista peräisin olevien tuotteiden polkumyynnistä sekä tästä johtuneesta huomattavasta vahingosta; todisteita pidettiin riittävinä menettelyn aloittamiseksi.

(4) Komissio ilmoitti virallisesti menettelyn aloittamisesta tuottajille, asianomaisille viejille ja tuojille, viejämaiden edustajille, sekä valittajille ja antoi asianomaisille osapuolille tilaisuuden esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluiksi.

Joukko kyseisten maiden tuottajia sekä useat tuojat esittivät näkökantansa kirjallisesti. Useat osapuolet pyysivät tulla kuulluiksi.

(5) Komissio lähetti kyselylomakkeet asianomaisille osapuolille ja sai yksityiskohtaista tietoa valituksen tehneeltä yhteisön tuottajalta, yhdeltä kazakstanilaiselta tuottajalta, kahdelta venäläiseltä tuottajalta, kahdelta ukrainalaiselta tuottajalta ja kolmelta riippumattomalta yhteisön alueelle sijoittautuneelta tuojalta.

(6) Komissio etsi ja tarkisti kaikki alustavan päätelmän kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja suoritti tutkimuksia seuraavien yritysten toimitiloissa:

a) Valituksen tehnyt yhteisön tuottaja:

- PEM

b) Vertailumaassa sijaitseva tuottaja:

- Hydro Magnesium, Porsgrunn, Norja

c) Riippumattomat tuojat yhteisössä:

- Ayrton & Partners, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta

- Deutsche Erz- und Metall-Union Gmbh, Hannover, Saksa

- Sassoon Metals & Chemicals, Bryssel, Belgia

(7) Polkumyyntitutkimukset koskivat 1 päivän tammikuuta 1993 ja 31 päivän joulukuuta 1993 välistä ajanjaksoa, jäljempänä `tutkimusajanjakso`.

(8) Tutkimus kesti yli yhden vuoden tavanomaisen ajan, koska ongelmia syntyi vahvistettaessa normaaliarvoa vertailumaan tilanteen perusteella.

II. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(9) Tuote, jota valitus sekä tutkimuksen aloitusilmoitus koskee, on muokkaamaton magnesium. Markkinoilla esiintyy puhtausasteeltaan vaihtelevaa muokkaamatonta magnesiumia, esimerkiksi saostettua magnesiumia, johon on lisätty alumiinia ja sinkkiä sekä koostumukseltaan puhtaampia muunnoksia, joiden sisältämät epäpuhtaudet ovat määrältään vähäisiä. Muokkaamaton magnesium kuuluu CN-koodeihin 8104 11 00 ja 8104 19 00.

(10) Magnesiumin tuotannossa käytetään kahta pääasiallista valmistusmenetelmää:

- terminen menetelmä ja

- elektrolyysimenetelmä.

Kummallakin menetelmällä voidaan muokkaamattoman magnesiumin valmistuksessa käyttää useita raaka-aineita, joita ovat esimerkiksi dolomiitti, karnaliitti, merivesi sekä näiden yhdistelmät. Käytettyjen raaka-aineiden tai valmistusmenetelmien erot eivät vaikuta mitenkään valmiiden tuotteiden fyysisiin ominaisuuksiin tai käyttöön.

Muokkaamatonta magnesiumia myydään yleensä harkkoina. Niiden paino vaihtelee muutamasta sadasta grammasta satoihin kilogrammoihin.

(11) Muokkaamattoman magnesiumin pääasialliset käyttötarkoitukset ovat laskevassa tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

- saosaine alumiinin valmistuksessa (muokkaamaton magnesium voi tällöin olla puhdasta tai saostettua)

- rakenteelliset sovellukset (muokkaamaton magnesium voi tällöin olla puhdasta tai saostettua)

- rikinpoisto masuunivalun yhteydessä

- kemiallinen pelkistys tai

- sferoidiset valumenetelmät.

(12) Lukuun ottamatta tiettyjä eroja kemiallisessa koostumuksessa ja ulkonäössä, muokkaamattoman magnesiumin eri muunnoksilla on sama käyttötarkoitus; ja ne ovat suurelta osin korvattavissa toisillaan ja ovat siten keskenään kilpailevia eikä niitä voi erottaa toisistaan.

(13) Tutkimuksen perusteella on todettu, että kaikki Kazakstanissa, Venäjällä ja Ukrainassa tuotettu ja sieltä peräisin oleva tuotu muokkaamaton magnesium vastaa yleensä edellä kuvailtua muokkaamatonta magnesiumia. Vientimaista yhteisöön tuodulla ja yhteisössä tuotetulla ja myydyllä muokkaamattomalla magnesiumilla havaittiin olevan samat tai vastaavat tekniset perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset, ja niitä voidaan pitää tämän vuoksi samankaltaisina tuotteina.

(14) Selvitettäessä, onko yhteisön kotimarkkinoilla myyty muokkaamaton magnesium samankaltainen tuote kuin yhteisöön vientimaista tuotu tai yhteisössä yhteisön teollisuuden myymä muokkaamaton magnesium, tutkimus vahvisti, että vertailumaan kotimarkkinoilla myyty (ks. johdanto-osan 2 kappale) muokkaamaton magnesium on samankaltainen tuote kuin yhteisön teollisuuden myymä muokkaamaton magnesium. Tämä päätelmä tehtiin kummallakin markkina-alueella myytävässä muokkaamattomassa magnesiumissa esiintyvistä tietyistä muotoon ja epäpuhtauksiin liittyvistä eroista huolimatta, koska muokkaamaton magnesium oli yleisesti ottaen fyysisiltä ominaisuuksiltaan, kaupan pitämiseltä ja käyttötarkoitukseltaan samanlaista tai samankaltaista yhteisön teollisuuden valmistamaan ja myymään muokkaamattomaan magnesiumiin verrattuna.

(15) Tämän perusteella komissio katsoo, että yhteisössä tuotettu ja myytävä muokkaamaton magnesium on samankaltainen tuote neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2423/88, jäljempänä `perusasetus`, 2 artiklan 12 kohdan mukaisesti, kuin vertailumaassa myytävä tuote sekä yhteisöön tutkimuksen kohteena olevista maista tuotava tuote.

III. POLKUMYYNTI

A. Kazakstan

(16) Kazakstanin viennin osalta komissio on todennut Eurostatin tilastojen perusteella, että maasta peräisin oleva tuonti edustaa määrällisesti huomattavasti pienempää kuin yhden prosentin markkinaosuutta yhteisön kulutuksesta. Samanaikaisesti Kazakstaniin sijoittautunut tuottaja, joka toimi polkumyyntimenettelyssä yhteistyössä komission kanssa, kielsi myyneensä yhteisöön tuotavaa muokkaamatonta magnesiumia. Komissio hankki tähän polkumyyntimenettelyyn liittyen tietoja, joiden mukaan kyseinen tuottaja oli merkittävästi supistanut muokkaamattoman magnesiumin tuotantoaan maassa vallitsevan yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tämän perusteella, ja huolimatta ristiriidasta kyseisen tuottajan toimittamia vientimääriä koskevien tietojen sekä tuontitilastojen välillä, komissio katsoo Kazakstanista peräisin olevan tuonnin määrän vähäpätöiseksi. Tämän perusteella ja yhteisön tavanomaista käytäntöä noudattaen polkumyyntilaskelmia ei ole tehty kyseisestä maasta peräisin olevan magnesiumin tuonnin osalta.

B. Venäjä ja Ukraina

1. Normaaliarvo:

(17) Koska Venäjää ja Ukrainaa ei pidetä markkinatalousmaina käynnissä olevan polkumyyntimenettelyn edellyttämällä tavalla, komissio määritti niiden vientihintoihin vastaavasti verrattavat normaaliarvot markkinataloudessa toimivan vertailumaan perusteella perusasetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(18) Valittaja ehdotti vertailumaaksi Japania ja väitti sen olevan kohtuullinen vaihtoehto, koska sen kotimarkkinat ovat kooltaan edustavat verrattuna oletetusti polkumyynnillä tapahtuneen viennin määrään. Valittaja huomautti lisäksi, että hinnat ja kustannukset Japanin markkinoilla ovat tavanomaisten markkinavoimien määräämiä, koska voidaan katsoa, että Japanin markkinoilla vallitsee tämän tuotteen kohdalla vapaa tuonti ja kilpailu. Komissio pyysi valittajaa kuitenkin toimittamaan lisätietoja vaihtoehtoisten vertailumaiden löytämiseksi, koska Japania ei voitu pitää Venäjään ja Ukrainaan verrattavana muokkaamattoman magnesiumin valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden saatavuuden ja teknologian suhteen, eikä näistä syistä sopivana valintana.

(19) Menettelyn aloittamisilmoituksessa mainittiin vaihtoehtoisina Kanada ja Yhdysvallat. Komissio pyysi tietoja kaikilta näiden vaihtoehtoisten vertailumaiden tunnetuilta tuottajilta. Yhdysvaltoihin sijoittautunut tuottaja kieltäytyi yhteyden solmimisesta huolimatta lopulta yhteistyöstä komission kanssa vireillä olevassa tutkimuksessa.

Kanadalainen tuottaja oli valmis yhteistyöhön komission kanssa. Sen kokonaismyyntimääriä kotimarkkinoilla ei voitu kuitenkaan pitää edustavana vientimaiden vientimääriin verrattuna, minkä lisäksi kyseisen tuottajan käyttämät tuotantomenetelmät poikkesivat huomattavasti vientimaiden menetelmistä. Kanadaa eikä Yhdysvaltoja ei siis voitu pitää sopivina vertailumaina.

(20) Menettelyn aloittamisen jälkeen komissio harkitsi neljännen valmistajamaan, nimittäin Norjan soveltuvuutta vertailumaaksi. Vaikka Norjaa ei nimenomaisesti mainittu aloittamisilmoituksessa mahdollisena vertailumaana, komissio katsoi, että myös se soveltuu yleisten teollisuutta koskevien tietojen perusteella vaihtoehdoksi.

Norjan ainoa tunnettu tuottaja suostui yhteistyöhön komission kanssa tässä tutkimuksessa. Vertailumaan valitsemiseksi vaadittavien määritysten perusteella, jotka koskevat esimerkiksi raaka-aineiden saatavuutta, tuotantoteknologiaa sekä kotimarkkinoiden myyntitoimintojen laajuutta, komissio katsoi alustavissa tutkimuksissa Norjan soveltuvan vertailumaaksi. Suoritettujen määritysten perusteella on todettava, että maailmassa on vain muutamia magnesiumin tuottajia, minkä vuoksi teollisuuden piirissä tunnetaan kaikki tuottajat sekä vastaavasti niiden käyttämät valmistusmenetelmät ja teknologiat.

Norjan valintaa vertailumaaksi tukevat seuraavat tekijät:

- kyseisellä tuotteella on huomattavat kotimarkkinat,

- kotimarkkinoiden koko on edustava verrattuna Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan viennin määrään ja vastaa määrällisesti huomattavasti yli viittä prosenttia kyseisten maiden viennistä,

- kolmansista maista peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin tuonti Norjaan on merkittävää, minkä vuoksi markkinoilla on kilpailua,

- Norjan tuottaja on merkittävän kokoinen, se käyttää tuotannon kaikissa vaiheissa erittäin tehokkaita valmistusmenetelmiä, ja se on viimeisten vuosien aikana tehnyt jatkuvasti tuotantoaan koskevia investointeja,

- tuottajan käyttämä perusteknologia vastaa Venäjällä ja Ukrainassa käytettyä teknologiaa,

- raaka-aineiden saatavuuden kannalta Norja on vastaavassa, jollei edullisemmassa asemassa verrattuna raaka-aineiden saantiin Venäjällä ja Ukrainassa, esimerkiksi pääasiallisia raaka-aineita (dolomiittia ja merivettä) esiintyy Norjassa, ja myös sähkövoimaa on saatavilla runsaasti edulliseen hintaan. Tuotantolaitoksella on sekä raaka-aineiden että valmiiden tuotteiden kuljetuksen kannalta edullinen sijainti,

Norjassa tuotettu magnesium ja tarkastelun kohteena olevissa vientimaissa tuotettu magnesium eroavat, kuten johdanto-osan 14 kappaleessa esitetään, hieman toisistaan muodoltaan ja epäpuhtauspitoisuuksiltaan, mistä huolimatta edellä esitetyn perusteella komissio katsoo Norjan sopivan vertailumaaksi molemmille kyseisille maille tässä polkumyyntitutkimuksessa.

(21) Saman vertailumaan käyttö verrattuna molempiin viejämaihin on perusteltua, koska sekä Venäjän että Ukrainan tuotantolaitokset on perustettu Sosialistisen neuvostotasavaltojen liiton aikana, ja ne toimivat edelleen samaa tuotantoteknologiaa käyttäen. Toimitetut tiedot vahvistavat tämän.

(22) Normaaliarvon määrittämiseksi komissio tutki ensin, vastaisiko norjalaisen tuottajan tuottaman muokkaamattoman magnesiumin kotimarkkinoiden kokonaismyynti erikseen kummankin vientimaan yhteisöön suuntautuneita vientimääriä.

Tämä selvitys osoitti, että molemmissa tapauksissa nojalaisen tuottajan myynti kotimarkkinoilla oli huomattavasti yli viisi prosenttia viejämaiden myynnistä.

(23) Komissio selvitti edelleen, oliko tämän tuottajan kokonaismyynti kotimarkkinoilla ollut yleisesti tavanomaista kaupankäyntiä, toisin sanoen, onko myynti kannattavaa ja onko se tapahtunut vapaan kilpailun edellytyksien mukaisesti. Havaittiin, ettei kyseinen tuottaja ollut myynyt riittäviä määriä kyseistä tuotetta voittoa tuottavasti kotimarkkinoilla tutkimusajanjakson aikana.

Normaaliarvo määritettiin näin ollen perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti tuottajalle tavanomaisessa kaupankäynnissä aiheutuneiden kustannusten perusteella, eli tuottajan muuttuvien ja kiinteiden tuotantokustannusten perusteella, joihin on lisätty myyntikustannukset, hallinnolliset ja muut yleiset kustannukset sekä kohtuullinen voittomarginaali. Tutkimus osoitti, että yhtiön tuotanto oli huomattavasti supistunut tutkimusajanjakson aikana, koska markkinaolosuhteet olivat merkittävästi huonontuneet menettelyssä viitattujen viejämaiden lisättyä huomattavasti tuontiaan myös Norjan markkinoille. Tämän vuoksi, ja määrittääkseen yhtiölle tavanomaisessa kaupankäynnissä aiheutuneet kustannukset, komissio tarkisti yhtiön tuotantokustannuksia tavanomaisia kaupankäyntikustannuksia vastaaviksi.

(24) Kuten edellä on selvitetty, kyseisellä yhtiöllä ei ole ollut riittävää voittoa tuottavaa kotimaanmyyntiä, ja se on ainoa Norjassa toimiva magnesiuminvalmistaja, eikä saatavilla ollut samaa liiketoiminta-alaa koskevaa tietoa, komission on ollut määritettävä kohtuullinen voittomarginaali muulla hyväksyttävällä perusteella perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Johdanto-osan 76 kappaleessa esitetyistä syistä komissio katsoi, että viiden prosentin voittomarginaali on hyväksyttävä ja se vastaa kannattavuusvaatimusta jatkuvan investointitarpeen huomioon ottaen.

2. Vientihinta

a) Yleistä

(25) Tutkimusjakson aikana havaittiin muokkaamattoman magnesiumin kaupassa yleisenä erityispiirteenä Rotterdamin sataman toimiminen maailmanlaajuisen kaupan sekä erityisesti yhteisön markkinoiden keskuksena. Tutkimus osoitti, että useat myyjät ja erityisesti jälleenmyyjät joko ostavat tuotteen Rotterdamin tullivarastosta tai toimittavat tuotteen tullivarastoon ostettuaan sen vapaasti vientimaassa fob-hinnan perusteella.

Markkinoilla vallitsevasta kysynnästä riippuen nämä ostajat myyvät tuotteen edelleen tullivarastosta asiakkailleen joko yhteisön sisälle tai ulkopuolelle. Tässä polkumyyntimenettelyssä komission kanssa yhteistyössä toimineet vientimaiden tuottajat ja viejät ovat ilmoittaneet myyneensä useissa tapauksissa yhteisön sisälle tai ulkopuolelle sijoittautuneille asiakkaille tietämättä myymänsä tuotteen lopullista määräpaikkaa (ks. johdanto-osan 30-33 kappale).

(26) Kyseisiin vientimaihin sijoittautuneet viejät ja tuottajat ovat lisäksi väittäneet, että tutkimusjakson aikana magnesiummarkkinoilla vaikuttanut toinen erikoispiirre oli entisen Neuvostoliiton viranomaisten ylläpitämistä strategisista varmuusvarastoista peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin myynti. Sosialistisen neuvostotasavaltojen liiton hajottua ja useiden itsenäisten valtioiden synnyttyä entisen Neuvostoliiton alueelle näiden strategisten varmuusvarastojen täydellistä keskusjohtoista valvontaa ei enää ollut olemassa, ja osa varmuusvarastoissa olleesta materiaalista oli myyty vientiin. Samat osapuolet ovat edelleen väittäneet, että tällaista magnesiumia on myyty hyvin alhaisilla hinnoilla, koska materiaalin laatu on ollut usein ala-arvoista eikä myynti useissa tapauksissa tapahtunut tavanomaisten myyntikanavien kautta. Tämäntyyppisen magnesiumin myynti yhteisöön on kuitenkin ollut määrältään vähäpätöistä, koska sen taloudellinen käyttö on hyvin rajallista yhteisössä. Yksittäiset harkot on varastoitaessa suojattu parafiinilla ja kääreillä hapettumisen estämiseksi. Ennen kuin tällaista materiaalia voidaan käyttää, se on puhdistettava, mikä on hyvin työvoimavaltainen ja kallis toimenpide suoritettavaksi yhteisössä. Tästä syystä kukaan komission kanssa yhteistyössä olevista tuojista ei ollut ostanut tällaista materiaalia.

(27) Vientihintojen määrittämiseksi sekä Venäjältä että Ukrainasta komissio otti huomioon erityisesti Venäjälle sijoittautuneiden viejien ja Venäjän viranomaisten esittämät lausunnot. Nämä osapuolet esittivät, että komission tulisi tässä tapauksessa jättää huomiotta varmuusvarastoista peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin myynnistä yhteisön markkinoille mahdollisesti aiheutuneet haitalliset vaikutukset, koska tämänkaltainen myynti on jälleen valvonnassa.

Nämä osapuolet esittivät myös, että varmuusvarastoista peräisin olevan materiaalin myynnistä yhteisölle aiemmin aiheutuneiden haittojen ei pitäisi heikentää Venäjälle sijoittautuneiden muokkaamattoman magnesiumin valmistajien tulevaisuuden näkymiä niiden tuottajien osalta, jotka eivät ole osallistuneet edellä kuvattuun toimintaan. Kannanottonsa tueksi asianosaiset huomauttivat, että varmuusvarastovientiä olivat harjoittaneet henkilöt, jotka eivät perinteisesti toimi tällä alalla.

Vaikka komissio ei voi todentaa edellä esitetyn lausuman luotettavuutta, etenkin, kun eräät väitteet koskevat tutkimusjakson jälkeisiä tapahtumia, komissio pyrki selvittämään entisen Neuvostoliiton strategisista varmuusvarastoista peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin viennin mahdollista vaikutusta. Eurostatin vientitilastoihin perustunut analyysi magnesiumin kokonaistuonnista yhteisöön entisen Neuvostoliiton alueella olevista maista osoitti, että yhteisöön on suuntautunut tuontia, jonka alkuperämaaksi on ilmoitettu maita, joissa tietojen mukaan ei ole lainkaan kyseisen tuotteen tuotantoa. Tämän tuonnin kokonaismäärä oli suunnilleen 1 000 tonnia ja keskimääräinen hinta noin 1 700 ecua tonnilta. Samasta tietolähteestä vahvistettiin, että Venäjältä tai Ukrainasta peräisin olevan magnesiumin keskimääräiset hinnat olivat huomattavasti korkeammat.

Pääasialliset vientimaat kattoivat yli 90 prosenttia tuottamattomien maiden tuonnin määrästä tutkimusajanjakson aikana. Ne olivat Viro, Latvia ja Liettua. Tuontimäärä vastaa noin 11:tä prosenttia entisen Neuvostoliiton alueella sijainneista maista peräisin olevasta kokonaistuonnista yhteisöön. Kuitenkaan ei ollut havaittavissa merkkejä siitä, että kyseinen tuonti koostuisi kokonaan tai huomattavalta osalta varmuusvarastomateriaalista, koska tuonti oli määrällisesti suurta, ja johdanto-osan 26 kappaleen mukaan yhteisön kulutus oli hyvin vähäistä. Ottaen lisäksi huomioon, että selvästi suurin osa tästä tuonnista oli ilmoituksen mukaan peräisin kolmesta Baltian maasta, joiden kautta tuottajien vastausten mukaan myös venäläiset tuottajat ovat toimittaneet osan yhteisöön myymästään materiaalista, voidaan pitää mahdollisena, että tuonti koostui uusista tuotteista, jotka vain lastattiin uudelleen tuottamattomissa maissa.

Tutkimuksen aikana kootut tiedot tosin vahvistivat, että varmuusvarastomagnesium oli hinnaltaan hyvin edullista. Tämän perusteella tuontihintojen välinen erotus edellä mainittujen tuntemattomien maiden ja käynnissä olevaa polkumyyntimenettelyä koskevien vientimaiden välillä viittaisi siihen, että tuottamattomista maista tuotu materiaali voisi olla peräisin varmuusvarastoista.

(28) Komissio on alustavasti katsonut, että tuottamattomista maista peräisin olevaksi ilmoitettua tuontia ei pitäisi ottaa huomioon määriteltäessä vientihintaa tässä polkumyyntimenettelyssä mainituille vientimaille. Ottaen huomioon tällaisen tuonnin alhaiset yksikköhinnat ja alkuperän määrityksen epävarmuuden, vaikuttaa mahdolliselta, että kyseiset tuotteet ovat peräisin varmuusvarastoista. Varmuusvarastoista peräisin olevan magnesiumin määrä on todetusti vähentynyt merkittävästi, ja koska tällainen myynti on tilapäinen ilmiö, tämä olettamus katsottiin kohtuullisimmaksi.

b) Venäjä

(29) Venäjältä peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin viennin selvittämiseksi komissio analysoi Eurostatin tilastoja sekä komission kanssa yhteistyössä toimivien Venäjän tuottajien toimittamia tietoja tuonnista yhteisöön. Tämä tarkastelu paljasti huomattavia ristiriitaisuuksia näiden tietojen välillä, kun Eurostatin tiedot osoittivat huomattavasti korkeampia viennin kokonaismääriä kuin Venäjän tuottajien toimittamat tiedot. Tämän vuoksi komissio selvitti tietojen ristiriitaisuuden syitä. Komissio tutki erityisesti, voitaisiinko erot selittää strategisista varmuusvarastoista peräisin olevan magnesiumin tuonnilla. Kuten varmuusvarastomateriaalin suhteen varmistettiin, kyseisen kaltainen magnesium myydään useimmiten huomattavasti alhaisemmalla hinnalla kuin vastatuotettu magnesium (johdanto-osan 26 kappale), ja kun Eurostatin tuontitilastojen mukaiset vientihinnat (noin 1 900 ecua tonnilta) olivat lähellä komission kanssa yhteistyössä olevan Venäjän tuottajan ilmoittamia vientihintoja, komissio ei pitänyt todennäköisenä, että edellä mainitut ristiriitaiset tiedot johtuivat varmuusvarastoista peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin myynnistä.

(30) Komissio totesi edelleen, että yksi Venäjän tuottaja toimitti kyselylomakkeen vastauksena tietoja, joiden mukaan se oli myynyt huomattavia määriä kyseistä tuotetta kahdelle yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle, ja että nämä kaupat vastasivat koko vientiä. Kun näihin kaikkiin vientitapahtumiin liittyneet tavarantoimitukset suuntautuivat Rotterdamin tullivarastoon, tämä tuottaja lähetti vastaavista myyntitapahtumista tavaralaskut yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle. Kyseinen tuottaja ei näissä olosuhteissa katsonut myyntinsä suuntautuneen yhteisöön ja väitti, että vastaavat vientihinnat tulisi jättää huomiotta määritettäessä vientihintaa tai viennin kokonaismäärää. Käytettävien tietojen perusteella voidaan päätellä, että molemmat kyseiset ostajista ovat kauppayhtiöitä, jotka eivät osta tuotetta omaan käyttöönsä, vaan myyvät sen edelleen muille käyttäjille; tuottaja ilmoitti kuitenkin, ettei hän tiedä näille yhtiöille myydyn tuotteen lopullista määräpaikkaa.

Komissio totesi kuitenkin, että yksi kyseisistä yhtiöistä (joka sijaitsi Sveitsissä) oli etuyhteydessä Venäjän tuottajaan, joten on oikeutettua olettaa, että tuottaja tiesi tämän vientipaikan lopullisen määräpaikan. Koska kyseisen kaupan määrä vastaa vientiä, joka Eurostatin tietojen perusteella ylitti venäläisten viejien ilmoittaman vientimäärän, komissio tulkitsi myynnin venäläisen tuottajan sveitsiläiselle etuyhteydessä olleelle yhtiölle yhteisöön suuntautuneeksi vienniksi.

(31) Komission johtopäätöksen mukaan on asianomaista päätellä vientihinnat ja kokonaisvientimäärät kaikkien niiden vientitoimien perusteella, jotka yksi venäläisistä tuottajista on ilmoittanut sekä toisen tuottajan ilmoittamien myyntitoimien perusteella sen mukaisesti, että tuottaja on tehnyt ne kanssaan etuyhteydessä olevan Sveitsiin sijoittautuneen yhtiön kanssa.

c) Ukraina

(32) Yksi ukrainalainen tuottaja väitti, että

- se oli myynyt magnesiumia yhteisöön sijoittautuneille ostajille, mutta ei ollut tietoinen siitä, olisiko merkittävä osa myytyä tuotetta todella tuotu yhteisöön, ja että,

- se oli vienyt merkittäviä määriä magnesiumia yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle ja ettei tätä myyntiä pitäisi laskea vienniksi yhteisöön, koska se oli myyty vietäväksi kolmanteen maahan ja koska tuottaja ei voinut mitenkään määrätä kyseisen tuotteen määräpaikkaa.

(33) Tutkiakseen tämän tuottajan esittämät kaksi väitettä komissio tutki tuontitilastot Ukrainasta peräisin olevan magnesiumin osalta. Kokonaistuonti, joka oli noin 3 000 tonnia tutkimusajanjakson aikana, oli huomattavasti suurempi kuin kokonaismyynti, jota vastaavan määrän Ukrainan viejät olivat ilmoittaneet vieneensä yhteisön kulutukseen.

Ukrainalaisen tuottajan kolmanteen maahan suuntautuneita kauppoja koskevien tietojen perusteella komissio päätteli lisäksi, että vaikka tavaran lasku oli osoitettu kolmannessa maassa sijaitsevalle yhtiölle, ukrainalainen tuottaja oli toimittanut tavaran asiakkaille, jotka olivat yhteisöön sijoittautuneita loppukäyttäjiä. Tämä osoitti selvästi, että tuottaja oli selvillä kyseisten tuotteiden määräpaikasta. Edellä olevat havainnot oli mahdollista vahvistaa komission kanssa yhteistyössä tutkimuksessa olleiden tuojien tietojen perusteella.

Komission edellä esitettyihin seikkoihin perustuva johtopäätös oli, että vaikka kyseinen ukrainalainen tuottaja oli myynyt merkittäviä määriä magnesiumia kolmanteen maahan sijoittautuneen yhtiön kautta, se oli kauppahetkellä tietoinen siitä, että vienti suuntautui yhteisöön.

Komissio teki saman päätelmän myös kyseisen tuottajan yhteisöön sijoittautuneille asiakkaille suuntautuneesta myynnistä, jonka määräpaikkaa tuottaja ei väitteensä mukaan tiennyt.

Komissio määritti näissä olosuhteissa Ukrainan tuottajan kokonaisvientimäärän ja hinnat lukien yhteisöön suuntautuneeksi vienniksi kaikki myyntitapahtumat, joissa toimitusosoite oli yhteisöön sijoittautunut asiakas. Ukrainan tuottajan ja Eurostatin tietojen väliset erot eivät olleet näin ollen huomionarvoisia, kun myynnin katsottiin vastanneen Ukrainasta peräisin olevan magnesiumin todellista vientiä yhteisöön.

d) Menetelmät

(34) Kun kaikki vienti suuntautui Euroopan yhteisön riippumattomille ostajille, vientihinnat vahvistettiin niiden nettomyyntihintojen perusteella, joita vientimaihin sijoittautuneilta yhteistyössä toimineilta tuottajilta saatujen tietojen perusteella on todellisuudessa maksettu tai maksetaan. Näitä vientihintoja vertailtiin mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä toimineilta tuojilta saatuihin hintoja koskeviin tietoihin.

3. Vertailu

(35) Useat vientimaiden tuottajat esittivät, että vientihintaa, joka on vahvistettu vertailumaassa vallitsevien olosuhteiden perusteella, olisi mukautettava yhteisön käytännön mukaisesti vientimaissa vallitsevien luonnollisten vertailtavuuteen vaikuttavien etujen huomioon ottamiseksi.

Vaikka vastaavanlaisiin vaatimuksiin on riittävin edellytyksin myönnytty, on selvää, ettei tällaisiin luonnollisiin vertailtavuuteen vaikuttaviin etuihin kuuluvaksi voida lukea muihin kuin markkinatalousmaihin sijoittautuneiden yhtiöiden kustannuksiin tai hintoihin liittyviä etuja. Tässä polkumyyntimenettelyssä Venäjää ja Ukrainaa ei pidetä markkinatalousmaina, koska niiden kotimarkkinoiden rakenteen vuoksi kummankaan maan kotimarkkinahintoja tai kustannustasoa ei voida käyttää luotettavana perusteena normaaliarvoa määritettäessä.

(36) Useita kyseisten viejien esittämiä väitteitä ei voida tällä perusteella hyväksyä, koska ne perustuivat tiettyihin kustannusetuihin, jotka koskevat erityisesti

- työvoimakustannuksia

- poistoista aiheutuvaa arvonalenemista

- ympäristökustannuksia

- myyntikustannuksia

- raaka-ainekustannuksia.

(37) Luonnollisten vertailtavuuteen vaikuttavien etujen suhteen tuottajat esittivät hyötyneensä seuraavia tekijöitä koskevista eduista:

- raaka-aineiden saatavuus

- tehokkuus valmistusmenetelmien energiankäytössä

- kyseisissä yhtiöissä toimiva avustava työvoima.

Edellä esitetyistä väitteistä voi todeta, että kyseiset tuottajat eivät ole liittäneet väitteidensä todisteeksi riittävää yksityiskohtaista määrällistä tietoa. Kaksi yhtiötä kieltäytyi erityisesti ilmoittamasta täsmällisiä tuotantomääriään sillä perusteella, että tiedot eivät ole julkisia. Ilman tällaista tietoa komission mielestä on kuitenkin mahdotonta määrittää mitään tuotannon koosta johtuvia etuja. Tämän lisäksi kahden tuottajan toimittamat tiedot eivät koskeneet tutkimusjaksoa.

(38) Komissio on edellä esitetystä huolimatta selvittänyt vientimaihin sijoittautuneiden tuottajien tilanteen ottaen huomioon myös yleisesti saatavilla olevan teollisuustutkijoiden kokoaman aineiston. Tämän analyysin pohjalta todettiin seuraavaa:

- Toisin kuin yhteisön tuottaja, joka magnesiumintuotannossaan käyttää termistä valmistusmenetelmää, jonka vientimaihin sijoittautuneet tuottajat totesivat energiankäytöltään epätaloudelliseksi, vertailumaan tuottaja käyttää elektrolyysimenetelmää. Samaa menetelmää käyttävät myös vientimaihin sijoittautuneet tuottajat. Tähän perustuen valmistusmenetelmästä johtuvat kustannusedut otettiin automaattisesti huomioon kyseisten viejien eduksi.

- Vientimaiden tuottajat käyttävät karnaliittia pääasiallisena raaka-aineena magnesiumin valmistuksessa, kun taas vertailumaan tuottaja käyttää dolomiittia ja merivettä. Valmistusmenetelmässä tätä tutkimusta varten annettujen teknisten tietojen perusteella kummankaan raaka-aineen käytöllä ei saavuteta selvää tehokkuusetua toiseen nähden. Raaka-aineen saatavuuteen liittyen vertailumaan tuottajan saatavilla on dolomiittia vertailumaassa sijaitsevasta avolouhoksesta. Toinen raaka-aine, merivesi, on helposti tuottajan saatavissa, koska tuotantolaitos sijaitsee meren rannalla. Dolomiitin käyttöön mahdollisesti liittyvät haitat korvautuvat meriveden erityisen hyvällä saatavuudella.

- Verrattaessa energiankäytön tehokkuutta vertailumaan ja vientimaiden tuotannon välillä komissio vahvisti vientimaan tuottajalta ja vientimaiden tuottajilta saamiensa tietojen perusteella, että vertailumaan tuottajalle ei koitunut haittaa. Vaikutti päinvastoin siltä, että tuottajan valmistusmenetelmät olivat hyvin energiaa säästäviä. Tässä kohdin on muistettava, että vertailumaan tuottaja käyttää samaa perustuotantomenetelmää, kuin vientimaan tuottaja, eli elektrolyysiä, mitä pidetään energiankäytön kannalta vaihtoehtoista menetelmää tehokkaampana.

(39) Komissio toteaa päätelmässään, että vientimaiden tuottajien esittämiä lukuisia väitteitä luonnollisista vertailtavuuteen vaikuttavista eduista ei ole voitu todeta. Komissio ei tämän vuoksi katso aiheelliseksi mukauttaa normaaliarvojen vertailtavuutta.

(40) Edellä esitetyn perusteella vahvistettujen vientihintojen vertailukelpoisuutta tarkistettiin ottaen huomioon perusasetuksen 2 artiklan 9 ja 10 alakohtien mukaisesti toteutuneet kuljetukset, vakuutukset, käsittelyt, lastaukset sekä liitännäiskustannukset vientihintojen määrittämiseksi vapaasti yhteisön rajalla -hintojen mukaisesti, eli samalla tasolla kuin normaaliarvo.

Tietyt vievät tuottajat väittivät, etteivät niiden vientimyynnit tapahdu vertailumaan tuottajan kotimarkkinoiden myyntiä vastaavalla kaupan tasolla. Vievät tuottajat väittivät erityisesti myyneensä yhteisöön sijoittautuneille riippumattomille myyjille, kun taas vertailumaan tuottaja myi muokkaamatonta magnesiumia loppukäyttäjille.

Mahdolliset erot on otettu huomioon 2 artiklan 9 ja 10 alakohdan mukaisesti muodostettaessa vertailumaan tuottajiin sovellettavaa normaaliarvoa jakeluportaan tasolla.

4. Polkumyyntimarginaali

(41) Vientihinnan ja normaaliarvon välinen vertailu osoitti, että kaikissa vientitapahtumissa myyjän saamat vapaasti tehtaalla -vaiheen hinnat alittivat normaaliarvon polkumyyntimarginaalin vastatessa samaa tasoa kuin millä normaaliarvo ylitti vientihinnan. Nämä määrät kaikkien vientitapahtumien osalta laskettiin yhteen, ja polkumyynnin kokonaismäärät cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla prosentein ilmaistuna ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

IV. VAHINKO

A. Yhteisön kokonaiskulutus

(42) Tämän yhteisön markkinoilla tapahtuvan muokkaamattoman magnesiumin myyntiä koskevan polkumyyntimenettelyn tarpeisiin hankittujen tietojen sekä vientitilastojen perusteella todetaan, että yhteisön muokkaamattoman magnesiumin kokonaiskulutus on neljän vuoden aikana kehittynyt tonneissa ilmaistuna seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

B. Kyseisistä maista peräisin olevan viennin yhdistäminen

(43) Yhteisön toimielinten pysyvän käytännön mukaisesti komissio tutki, pitäisikö kyseisestä kahdesta maasta tuodun muokkaamattoman magnesiumin tuonnin vaikutuksia yhteisön teollisuuteen arvioida yhdistävästi seuraavien tekijöiden suhteen:

- todellinen ja suhteellinen tuonti kyseisistä viejämaista tutkimusjakson aikana,

- tuotujen tuotteiden vertailtavuus fyysisten ominaisuuksien suhteen ja loppukäytön keskinäinen korvattavuus,

- markkinoiden toiminnan samankaltaisuus.

(44) Tutkimusjakson aikana näistä kahdesta vientimaasta peräisin oleva tuonti yhteisöön maakohtaisesti tarkasteltuna oli yhteisön markkinoiden kokoon verrattuna määrällisesti merkittävää, koska Venäjältä ja Ukrainasta tapahtunut tuonti vastaa 13 ja 7 prosentin markkinaosuuksia yhteisön markkinoista. Tutkimus osoitti lisäksi, että näistä kahdesta maasta peräisin oleva tuonti oli hinnoiltaan alhaista yhteisön teollisuuden hintoihin verrattuna.

Selvitys vahvisti lopuksi myös johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti sen, että kyseisistä maista peräisin oleva muokkaamaton magnesium on samankaltainen tuote yhteisön teollisuuden myymään magnesiumiin verrattuna.

(45) Komissio toteaa tämän vuoksi, että yhteisön toimielinten tavanomaisen käytännön mukaiset kyseiset vientimäärät pitäisi yhdistää.

C. Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä ja markkinaosuus yhteisössä

(46) Johdanto-osan 26 ja 33 kappaleissa esitettyihin eri tuontikanavia koskeviin selvityksiin perustuen Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin polkumyynnillä tapahtunut tuonti yhteisöön on lisääntynyt merkittävästi 2 000 tonnista 6 000 tonniin vuosina 1991-1992, nousten tutkimusjakson aikana lopulta noin 9 000 tonniin, mikä vastaa 50 prosentin kasvua yksinomaan vuodesta 1992.

Yhteisön ilmeiseen kokonaiskulutukseen verrattuna tämä kehitys vastaa polkumyynnillä tuotujen tuotteiden markkinaosuuden kasvua vuoden 1991 4 prosentista 11 prosenttiin vuonna 1992 ja 20 prosenttiin tutkimusjakson aikana.

(47) Komissio katsoo, että kokonaismyyntimäärän sekä markkinaosuuden kasvu näin lyhyellä aikavälillä on tärkeä arvointiperuste määritettäessä kyseisen tuonnin vaikutuksia yhteisön magnesiumteollisuuteen.

D. Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinnat

(48) Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin tuontihinnat olivat jatkuvasti alhaiset ja alittivat yhteisön teollisuuden hinnat huomattavalla marginaalilla. Tutkimusajanjakson aikana pyydettyjen vientihintojen vertailu Euroopan yhteisön tuottajalta pyydettyihin hintoihin vastaavalla kaupan tasolla, ottaa tarvittaessa huomioon tuotteiden laatua koskevat erot, osoitti, että hintaeromarginaalit olivat 30 ja 40 prosentin välillä. Vertailu perustui yksityiskohtaisiin myyntikertomuksiin liiketoimi liiketoimelta, venäläisten ja ukrainalaisten tuojien sekä yhteisön tuottajan toimittamiin tietoihin.

Hintakehityksen vahvistaminen pitemmän ajanjakson aikana vuosina 1992-1993 ei ollut mahdollista kyseisten tuojien antamien tietojen perusteella. Arviot, jotka perustuvat Eurostatin vientitilastoihin vuosilta 1990 ja 1991 (Neuvostoliittoa koskevia tietoja käyttäen) sekä kyseisten viejien toimittamat vuosina 1992 ja 1993 koskevat tiedot osoittivat muokkaamattoman magnesiumin vientihintojen kehittyneen indeksiluvun ilmaistuina vuoden 1990 perustasolta ecuina tonnilta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

E. Yhteisön teollisuuden tilanne

(49) Yhteisön tuottajan vuosittainen kokonaistuotanto laski jatkuvasti vuodesta 1990 lähtien ja putosi erityisen voimakkaasti vuodesta 1992 tutkimusajanjaksoon saakka -25,1 prosentilla eli 74 prosentista 56 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.

(50) Yhteisön tuottajien vuosittainen kokonaismyynti yhteisössä riippumattomille asiakkaille laski lisäksi tuotantoa vastaavasti vuodesta 1990. Ajanjaksona 1991-1992 lasku oli 14,7 prosenttia ja vuodesta 1992 tutkimusajanjaksoon lasku oli 36,9 prosenttia, eli putosi indeksiluvuin ilmaistuna 50:sta 32:een vuoden 1992 tutkimusajanjakson välisenä aikana (perusvuosi 1990=100).

(51) Vaikka tuotanto laski voimakkaasti, yhteisön teollisuuden myynti laski vielä voimakkaammin, mikä aiheutti sen, että yhteisön teollisuuden varastot kasvoivat vuosina 1991-1992 129,1 prosenttia ja vielä 1,2 prosenttia tutkimusajanjakson alkuun mennessä.

(52) Kokonaismyynnin laskusta seurasi yhteisön tuottajan markkinaosuuden supistuminen vuoden 1991 17 prosentista vuoden 1992 9 prosenttiin laskien lopulta 7 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana.

(53) Yhden yhteisöön sijoittautuneen yhtiön lakkautettua tuotantonsa yhteisön teollisuuden kokonaistuotantokyky väheni voimakkaasti ajanjaksona 1990-1993, laskien noin 30 prosenttia. Tästä laskusta huolimatta yhteisön ainoan jäljelle jääneen tuottajan käyttöaste pieneni.

(54) Yhden yhteisön tuottajan lopettaminen ja toisen yhteisön tuottajan tuotannon supistuminen, hyvin alhaisilla hinnoilla tapahtuneen tuonnin lisääntyessä samanaikaisesti voimakkaasti, ovat vähentäneet tuntuvasti työpaikkojen määrää, vuosien 1990-1993 välillä tuotannossa työskentelevien määrä väheni alle puoleen.

(55) Yhteisön teollisuuden hinnat ovat kehittyneet vuodesta 1990 indeksillä mitattuna seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Tämä hintakehitys osoittaa yhteisön teollisuuden yrityksen pienentää taloudellisia tappioitaan jyrkästi vuosina 1991-1992 vuoteen 1990 verrattuna. Hintojen nousu vuonna 1993 johti kuitenkin myynnin pienenemiseen entisestään.

(56) Voimakas tuotannon ja kokonaismyynnin supistuiminen, käyttöasteen pieneneminen ja varastojen kasvu aiheuttivat yhtiön tuottajille merkittäviä tappioita koko ajanjaksolla vuodesta 1990 tutkimusajanjakson alkuun huolimatta teollisuuden yrityksistä leikata kustannuksiaan työvoiman supistuksilla ja pyrkimyksistä tilanteen parantamiseen hintojen nostamisella vuosina 1992-1993 sekä tietyistä teknisistä parannuksista, jotka tähtäsivät valmistusmenetelmien tehokkuuden lisäämiseen. Kannattavuuden heikentyminen on johtanut nyt tilanteeseen, jossa jäljellä olevan tuottajan toimintaedellytykset ovat uhattuna.

Tämän perusteella esitetään päätelmä, jonka mukaan yhteisön teollisuus on kärsinyt huomattavia vahinkoja perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

V. VAHINGON SYY-YHTEYS

A. Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus

(57) Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin nopea kasvu lyhyellä aikavälillä ja hinnoilla, jotka huomattavasti alittavat yhteisön tuottajien hinnat, on tapahtunut samanaikaisesti kuin yhteisön teollisuuden tilanne huononi ja erityisesti yhteisön markkinaosuus pieneni, sekä yhteisön magnesiumin markkinahinnat laskevat vuoden 1991 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.

(58) Koska magnesium on hyödyke, sen markkinahinta on altis heilahteluille, ja sen vuoksi joidenkin myyjien harjoittamalla hintojen alentamisella on ollut hintoja yleisesti alentava vaikutus. Kun kyseisistä vientimaista peräisin olevaa tuontia alkoi esiintyä matalilla hinnoilla, yhteisön teollisuuden vaihtoehtoina oli säilyttää hintatasonsa ja laskea myyntiään tai seurata polkumyynnillä tuotettujen tuotteiden matalia hintoja huolimatta siitä kannattavuudelle aiheutuvista seurauksista. Johdanto-osan 55 kappaleessa esitetty yhteisön teollisuuden hintakehitys osoittaa, että teollisuus todella yritti laskea hintojaan vuosina 1991 ja 1992, mikä aiheutti sille merkittäviä tulonmenetyksiä. Tutkimusjakson aikana yhteisön teollisuus nosti hintojaan yrityksenään taloudellisen tilanteensa parantaminen sen jälkeen, kun sen tappiot uudelleenjärjestelyohjelman jälkeenkin jatkuivat raskaina, mikä johtui myyntimäärien voimakkaasta vähenemisestä. On huomionarvoista, että yhteisön teollisuuden myyntihinnat yhteisön ulkopuolisille asiakkaille olivat tutkimusjakson aikana huomattavasti korkeammat. Tämä hintaero osoittaa, että yhteisön markkinahinnat olivat poikkeuksellisen alhaiset.

(59) Venäläiset tuottajat ovat väittäneet, että yhteisön teollisuudelle ei ole voinut aiheutua heidän myyntinsä aiheuttamaa vahinkoa, koska yhteisön teollisuuden magnesiumin myynti kohdistui eri markkinalohkoille ja siten yhteisön teollisuuden ja venäläisten suora kilpailu oli hyvin vähäistä.

(60) Komissio panee merkille tässä yhteydessä, että johdanto-osan 11 kappaleessa esitetyn kappaleen mukaisesti magnesiumilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Muokkaamattoman magnesiumin muunnokset ovat kuitenkin kyseisen johdanto-osan kappaleen perusteella käyttötarkoituksiltaan yhteneväiset. Tutkimus on osoittanut lisäksi, että Venäjällä ja Ukrainassa sijaitsevilta tuottajilta peräisin oleva ja yhteisöön tuotu magnesium on vakiolaatuista, ja tuojat myyvät sitä asiakkaille, jotka toimivat samoilla teollisuuden aloilla kuin yhteisön teollisuus.

(61) Venäjän viejät ovat erityisesti väittäneet, että valittajayhtiö PEM toimittaa yhtiöryhmän jäsenenä muokkaamatonta magnesiumia ryhmän muille jäsenille, mikä suojaa sen kilpailulta kyseisiin vientimaihin nähden.

(62) Tämän väitteen huomioon ottaen tulisi todeta, että kaikki tämän tutkimuksen myyntejä koskevat selvitykset on tehty yhteisön teollisuuden riippumattomille asiakkaille suuntautunutta myyntiä koskevaan tilanteeseen perustuen. Siitä riippumatta, noudattivatko myyntitapahtumat vapaan kilpailun edellytyksiä, niille samaan ryhmään kuuluville yhtiöille ei tätä kysymystä pidetty aiheellisena selvittää perustuen yhteisön teollisuuden yksinomaan riippumattomille asiakkaille suuntautuneesta myynnistä aiheutuneen vahingon laajuuteen, mikä vastasi noin puolta sen myyntimääristä.

(63) Joka tapauksessa on korostettava, että muokkaamattoman magnesiumin markkinoilla, jotka ovat hyvin avoimet, tuonnilla, jonka markkinaosuus on huomattava, ja joka alittaa merkittävällä marginaalilla yhteisön teollisuuden hintatason, on varmasti huomattava yleinen vaikutus yleisesti markkinoilla vallitseviin hintoihin.

B. Muut tekijät

(64) Komissio tutki, olisivatko muut tekijät kuin kyseinen polkumyynnillä tapahtunut tuonti, esimerkiksi tuonti kolmansista maista, yhteisön teollisuuden oma käyttäytyminen, yhteisön kyseisten markkinoiden kehitys, tai jotkut muut tekijät voineet aiheuttaa yhteisön teollisuuden kärsimän vahingon.

(65) Yhteisön muokkaamattoman magnesiumin markkinat olivat johdanto-osan 42 kappaleen mukaisesti heikot, mikä johtui yleisen kysynnän heikkenemisen aiheuttamasta markkinoiden yleisestä supistumisesta.

Kun tämä yleinen kysynnän supistuminen voi vaikuttaa yhteisön teollisuuden toteutuneeseen kokonaistuotantoon ja kokonaismyyntiin, erityisesti yhteisön teollisuuden markkinaosuuden heikkeneminen osoittaa kehityslinjaa, jota ei voida selittää pelkästään kysynnän heikkenemisellä. Hintojen vaihtelun suhteen voidaan todeta, että johdanto-osan 58 kappaleessa esitetyt hintaerot osoittavat, että hintojen aleneminen yhteisön markkinoilla oli erittäin voimakasta.

(66) Venäjälle sijoittautuneet tuottajat ovat väittäneet, että yhteisön teollisuuden haitallinen tilanne johtui yksinomaan magnesiummarkkinoiden suhdannekehityksestä. Nämä viejät totesivat, ettei haitta ole voinut johtua Venäjältä peräisin olevasta viennistä.

(67) Komissio huomauttaa tässä yhteydessä, että vaikka suhdanteen heikkeneminen oli varmasti osasyynä yhteisön teollisuuden kohtaamiin vaikeuksiin, näitä vaikeuksia pahensivat suuresti polkumyynnillä yhteisöön tapahtuneen tuonnin magnesiummarkkinoihin kohdistuneet vaikutukset.

(68) Muista magnesiumia tuottavista maista kuin Venäjältä ja Ukrainasta peräisin oleva magnesiumin tuonti alkoi yhteisössä vuoden 1990 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Tämä tuonnin kehitys on koottu maittain tonneina ilmaistuna seuraavassa taulukossa:

>TAULUKON PAIKKA>

Nämä vientimäärät vastaavat seuraavia markkinaosuuksia:

>TAULUKON PAIKKA>

Nämä luvut osoittavat että kokonaistuonti muista kolmansista maista on laskenut, minkä vuoksi muun tuonnin markkinaosuus on myös yleisesti laskenut. Tämä pätee myös yksittäisiin maihin lukuunottamatta Kanadasta peräisin olevaa tuontia. Tuontitilastot osoittavat kuitenkin, että Kanadasta peräisin olevan tuonnin kasvu on huomattavasti vähäisempää kuin Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan tuonnin kasvu, kun Kanadan saavuttama markkinaosuus on suhteellisen kohtuullinen ja sen tuontihinnat ovat huomattavasti korkeammat kuin tutkimuksen kohteena olevien vientimaiden hinnat. Komissio ei havainnut lopulta merkkejä siitä, että Kanadasta peräisin olevaa tuontia olisi tapahtunut polkumyynnillä.

Edellä mainitun perusteella komissio tekee päätelmän, jonka mukaan tuonti kolmansista maista ei ole voinut olla syynä yhteisön teollisuudelle aiheutuneeseen vahinkoon.

C. Päätelmä

(69) Komission päätelmän mukaan Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin laaja, alihintainen, polkumyynnillä tapahtunut tuonti on, erikseen tarkasteltuna, aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhteisön teollisuudelle. Samanaikaisesti on näytetty toteen, että yhteisön talous on kärsinyt kielteisistä vaikutuksista, jotka johtuvat magnesiumia käyttävän teollisuuden yleisestä laskusuhdanteesta alkuunsa saaneesta laskusuhdanteesta muokkaamattoman magnesiumin markkinoilla. Komissio tähdentää, että tämä ei kuitenkaan muuta päätelmää, jonka mukaan vientimaiden polkumyynnillä tapahtunut tuonti on aiheuttanut merkittävää haittaa yhteisön teollisuudelle.

VI. YHTEISÖN ETU

(70) Polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden tarkoituksena on poistaa vilpillisen kauppatavan yhteisön teollisuudelle aiheuttamat vahingolliset vaikutukset. Tällaisten toimenpiteiden pitäisi johtaa tehokkaan kilpailun edellytysten palautumiseen, joka on itsessään yhteisön edun mukaista.

(71) Tutkimuksen kuluessa on todettu, että yhteisön teollisuus on joutunut vahingolliseen tilanteeseen, jolle on ominaista myyntitappiot, markkinaosuuden menettäminen, tuotannon väheneminen sekä työvoiman supistukset, jotka ovat yhdessä johtaneet huomattaviin taloudellisiin tappioihin. Ilman korjaavia toimenpiteitä yhteisön teollisuuden elinkelpoisuus vaarantuu, lopputulos, jota enteili jo yhden yhteisön tuottajan tuotannon päättyminen.

(72) Venäjän tuottajat ovat huomauttaneet, että jäljellä olevan yhteisön tuottajan tuotantokyky ei riitä kattamaan yhteisön markkinoiden kysyntää, minkä vuoksi tuonti on välttämätöntä muokkaamattoman magnesiumin kysynnän tyydyttämiseksi.

Venäläiset viejät ja Venäjän hallituksen edustajat ovat lisäksi väittäneet, että polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden määrääminen tässä polkumyyntimenettelyssä ei olisi yhteisön edun mukaista, koska se vähentäisi kilpailua yhteisön markkinoilla, joilla toimii tällä hetkellä vain yksi tuottaja. Nämä venäläiset asianosaiset ovat esittäneet, että tällaisen tilanteen syntyminen olisi hyvin lähellä nykyisessä markkinatilanteessa, jolle vuoden 1991 ja tutkimusjakson välisen laskusuhdanteen jälkeen on ollut tyypillistä vilkas kysyntä samanaikaisesti kun suuri määrä tuottajia on maailmanlaajuisesti joko jo lopettanut tuotantonsa tai aikeissa lopettaa, mikä on kasvattanut maailmanlaajuisesti muokkaamattoman magnesiumin kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua.

(73) Komissio tutki yhteisön markkinoiden kilpailutilanteen huomioon ottaen, saattaisivatko polkumyynnin vastaiset toimenpiteet johtaa tilanteeseen, jossa tehokas kilpailu vähenisi merkittävästi. Vaikuttaa ensiksikin siltä, ettei olisi perusteltua päätellä polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden johtavan venäläisten ja ukrainalaisten viejien häviämiseen yhteisön markkinoilla: markkinoilla on muita viejiä, jotka eivät harjoita polkumyyntituontia. Magnesiumin markkinoilla yhteisössä on sitä paitsi perinteisesti esiintynyt merkittäviä määriä kolmansista maista, varsinkin Norjasta ja Yhdysvalloista peräisin olevaa tuontia. Vuoden 1991 alusta tutkimusjakson loppuun ulottuvalla ajanjaksolla tilanne on muuttunut perinteisten ja tämän tutkimuksen piiriin kuuluvien kahden viejämaan välillä.

Voidaan perustellusti olettaa, että polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden toteuttaminen palauttaa moitteettoman kaupan edellytykset, eikä vähennä kilpailua sallimalla yhteisön perusteettomasti kasvattaa markkinaosuuttaan. Voidaan päinvastoin odottaa perinteisten, muiden kuin tämän tutkimuksen kohteena olevien vientimaiden, aloittavan uudelleen tai kasvattavan tuontiaan yhteisön markkinoille. Kun tuotanto todella laski Japanissa, entisessä Jugoslaviassa, yhteisössä sekä Yhdysvalloissa, yksi kanadalainen tuottaja on viime vuosien aikana aloittanut huomattavan tuotannon ja Israelissa suunnitellaan aivan uuden tuotantolaitoksen käyttöönottoa vuonna 1996. Komissio päätteli näin ollen, ettei vaikuta perustellulta ennakoida äkillistä muokkaamattoman magnesiumin tarjontapulaa tai kilpailijoiden lukumäärän vähenemistä. Tätä olettamusta tukee se tosiseikka, että muokkaamattoman magnesiumin tuottajien tärkein kauppakumppani on alumiiniteollisuus, joka on verrattavissa muokkaamattoman magnesiumin tuottajiin neuvotteluvaltansa perusteella.

(74) Muokkaamattoman magnesiumin käyttäjistä kukaan ei ole toimittanut komissiolle tietoja polkumyynninvastaisten toimenpiteiden vaikutuksesta niiden tilanteeseen. Voidaan siitä huolimatta olettaa niille aiheutuneen lyhytaikaisia hyötyjä polkumyynnillä tuotujen tuotteiden alhaisista hinnoista. On kuitenkin muistettava, että muokkaamattoman magnesiumin osuus on pääasiallisissa käyttötarkoituksissa esimerkiksi alumiiniteollisuuden saosaineena ja masuunivalun yhteydessä tapahtuvassa rikinpoistossa vastaa prosentuaalisesti vain hyvin pientä osaa kokonaistuotantokustannuksista, minkä perusteella voidaan päätellä, että polkumyynninvastaisten toimenpiteiden käyttööoton vaikutus käyttäjiin on tässä tutkimuksessa hyvin vähäinen. Komissio ei kaiken kaikkiaan sen vuoksi katso, että käyttäjille mahdollisesti aiheutunut rajallinen hyöty, mikäli asiantilaan ei puututa, olisi riittävä peruste evätä toimet, jotka suojaavat yhteisön teollisuutta muokkaamattoman magnesiumin epäoikeudenmukaisesti hinnoitellun tuonnin vaikutuksilta.

(75) Komissio todisti edellä esitetyn perusteella, että yhteisön edun mukaista on varmistaa yhteisön jäljellä olevan tuottajan elinkelpoisuuden säilyttäminen ja toteuttaa polkumyynnin vastaiset toimenpiteet.

VII. VÄLIAIKAINEN TULLI

(76) Komissio tarkasteli edellä esitettyjen polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja yhteisön etua koskevien päätelmien perusteella, minkälaiset ja minkä tasoiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet pitäisi ottaa käyttöön tehokkaan kilpailun edellytysten palauttamiseksi yhteisön muokkaamattoman magnesiumin markkinoilla. Komissio laski riittävän hintatason, jolla yhteisön teollisuus kattaisi kustannuksensa ja joka takaisi kohtuullisen tuoton. Määrittäessään tuotantokustannuksia komissio ei huomioinut tiettyjä uudelleenjärjestely-yrityksistä yhteisön tuottajalle aiheutuneita kustannuksia. Tämä menettely katsottiin perustelluksi, koska näin taattiin, että tavoitehintaan ei sisälly tulevaisuudessa esiintymättömiä kustannuksia. Komissio ilmaisi tyytyväisyytensä sen johdosta, että yhteisön tuottaja ei sisäisessä liiketoiminnassaan tai tuottavuusnäkymissään huomioinut näitä ylimääräisiä kustannustekijöitä. Kohtuullisen tuoton takaamiseksi komissio käytti viiden prosentin voittomarginaalia, jota yhteisön teollisuus pitää ehdottomana vähimmäisedellytyksenä toimintansa jatkumisen kannalta. Komission mukaan tämä tavoitetuotto on riittävä ottaen huomioon tuotteen korkean kehitysasteen, joka edellyttää vain vähän tutkimukseen, kehitykseen sekä tuotantovälineisiin liittyviä investointeja.

(77) Tällä perusteella ja ottaen huomioon yhteisön teollisuuden tuotantokustannukset laskettiin pienin mahdollinen tuontihinta, jonka avulla yhteisön teollisuus voisi nostaa hintojaan kannattavalle tasolle. Koska vahvistettu vahingon poistava marginaali todettiin kyseisille vientimaille määriteltyjä polkumyyntimarginaaleja suuremmaksi, väliaikaisesti käyttöön otettavan tullin olisi vastattava haittakynnystä perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Ottaen huomioon yhteisön teollisuudelle aiheutunut huomattava vahinko, tuotteen tasalaatuisuus sekä hintojen vaihtelut, jotka johtuvat myöhempien jalostusasteiden tuotteiden kysynnästä, muuttuvaa tullia pidetään tässä tapauksessa kaikkein sopivimpana. Tämä suo venäläisille ja ukrainalaisille tuojille myös mahdollisuuden korkeimpaan mahdolliseen tuottoon varmistaen samalla vahingollisen polkumyynnin häviämisen.

Edellä mainitun perusteella komissio päätti ottaa käyttöön Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevalle muokkaamattomalle magnesiumille muuttuvan tullin, joka perustuu vastaavasti vähimmäistuontihintaan 2 735 ecua tonnilta ja vähimmäishintaan 2 701 ecua tonnilta CIF-tuontihintaan yhteisön rajalla.

(78) Moitteettoman hallinnon etujen mukaisesti asianosaisille olisi annettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa he voivat esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää kuulemista. Lisäksi olisi huomattava, että tätä asetusta varten tehtyjä havaintoja voidaan tarkastella uudelleen komission mahdollisesti ehdottaessa mitä tahansa lopullista tullia.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli tuotaessa CN-koodeihin 8104 11 00 ja 8104 19 00 kuuluvaa, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevaa muokkaamatonta magnesiumia.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun Venäjältä peräisin olevan tuotteen polkumyyntitulli on vähimmäistuontihinnan 2 735 ecua metriseltä tonnilta ja CIF-tuontihinnan yhteisön rajalla välinen erotus silloin kun CIF-tuontihinta yhteisön rajalla tonnilta on alle vähimmäistuontihinnan.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun Ukrainasta peräisin olevan tuotteen polkumyyntitulli on vähimmäistuontihinnan 2 701 ecua metriseltä tonnilta ja CIF-tuontihinnan yhteisön rajalla välinen erotus silloin kun CIF-tuontihinta yhteisön rajalla metriseltä tonnilta on alle vähimmäistuontihinnan.

4. Ellei toisin määrätä tai säädetä, sovelletaan voimassa olevia määräyksiä ja säännöksiä tulleista.

5. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden antamista.

2 artikla

Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2423/88 7 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdan säännösten soveltamista asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisesti näkökantansa ja pyytää saada tulla suullisesti komission kuulemiksi yhden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1995.

Komission puolesta

Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 1

(2) EYVL N:o L 122, 2.6.1995, s. 1

(3) EYVL N:o L 209, 2.8.1988, s. 1

(4) EYVL N:o L 66, 10.3.1994, s. 10

(5) EYVL N:o C 11, 15.1.1994, s. 4

Top