EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2996

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2996/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukea varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalan osalta

OJ L 312, 23.12.1995, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; Implisiittinen kumoaja 396R0310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2996/oj

31995R2996

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2996/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukea varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalan osalta

Virallinen lehti nro L 312 , 23/12/1995 s. 0031 - 0036


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2996/95,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1995,

maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukea varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalan osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1363/95 (2), ja erityisesti sen 30 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 10 päivänä lokakuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2448/95 (3) säädetään CN-koodiin 0805 10 kuuluvia appelsiineja koskevista muutoksista,

komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2994/95 (5), vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön perusteella maataloustuotteiden nimikkeistö vientitukea varten; kyseinen nimikkeistö olisi mukautettava edellä tarkoitetun muutoksen mukaisesti, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteen 11 ryhmä tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1

(2) EYVL N:o L 132, 16.6.1995, s. 8

(3) EYVL N:o L 259, 30.10.1995, s. 1

(4) EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 26

LIITE

"11. Hedelmät ja vihannekset

>TAULUKON PAIKKA>

Top