EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2994

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2994/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta

OJ L 312, 23.12.1995, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; Implisiittinen kumoaja 396R0310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2994/oj

31995R2994

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2994/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 312 , 23/12/1995 s. 0026 - 0027


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2994/95,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1995,

maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1863/95 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo, että

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 10 päivänä lokakuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2448/95 (3) säädetään 1 päivänä tammikuuta 1996 voimaan tulevista muutoksista, jotka koskevat tiettyjä CN-koodiin 1104 kuuluvia viljatuotteita, esimerkiksi kuorittuja ja leikattuja kauranjyviä,

komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2838/95 (5), vahvistetaan, yhdistetyn nimikkeistön perusteella, maataloustuotteiden nimikkeistö tukia varten; tämä nimikkeistö olisi mukautettava edellä tarkoitettuihin muutoksiin 1 päivästä tammikuuta 1996, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä oleva 3 osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21

(2) EYVL N:o L 179, 29.7.1995, s. 1

(3) EYVL N:o L 259, 30.10.1995, s. 1

(4) EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1

(5) EYVL N:o L 296, 9.12.1995, s. 1

LIITE

1. Korvataan CN-tuotekoodi ex 1104 22 10 ja siihen liittyvät tiedot tuotekoodilla ja tiedoilla seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Poistetaan CN-koodi ex 1104 22 99 ja siihen liittyvät tiedot.

Top