EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2989

Neuvoston asetus (EY) N:o 2989/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (ETY) N:o 1765/92 muuttamisesta

OJ L 312, 23.12.1995, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2989/oj

31995R2989

Neuvoston asetus (EY) N:o 2989/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (ETY) N:o 1765/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 312 , 23/12/1995 s. 0005 - 0006


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2989/95,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1995,

tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (ETY) N:o 1765/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 (2) säädetään ylimääräisen kesannoinnin soveltamisesta sellaisten tuottajien osalta, jotka saavat tukea yleisestä korvausjärjestelmästä peltokasvien viljelyn tuotannon ohjaamiseksi näiden tuotteiden kulutuksen tasoa vastaavaksi, ottaen huomioon tavanomaisen kesannointivelvoitteen,

kesannointivelvoitteen ylittävien pinta-alojen vapaaehtoinen kesannointi auttaa peltokasvien tuotannon ohjaamista; maan vapaaehtoisella kesannoinnilla saavutettava tuotannon väheneminen ei ole kuitenkaan verrattavissa pakollisella kesannoinnilla saavutettavaan tuotannon vähennykseen; sen vuoksi tämä olisi otettava huomioon vähentämällä ainoastaan osa vapaaehtoisesti kesannoidusta pinta-alasta laskettaessa ylimääräisen kesannoinnin korvausta,

vapaaehtoista kesannointia ei aina eroteta pakollisesta kesannoinnista tukihakemuslomakkeissa; jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet vapaaehtoisella kesannoinnilla kesannoituja aloja koskevien tietojen hankkimiseksi; olisi säädettävä tätä mukautusta varten tarvittavasta ajasta,

poikkeukselliset ilmasto-olosuhteet voivat johtaa keskituotosten alenemiseen ja olla perusviljelyalojen ylittämisen syy; näissä olosuhteissa olisi oikeutettua vapauttaa kyseiset alueet kokonaan tai osittain ylimääräisestä kesannoinnista,

tämänhetkinen peltokasvien markkinatilanne on sellainen, että alle 1 prosentin alueellisen perusviljelyalan ylittämistä voidaan pitää vähäisenä; tällaisessa tapauksessa asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklan 6 kohdan toisen luetelmakohdan säätämää rangaistusta ei sovelleta,

tämän vuoksi on aiheellista muuttaa asetusta (ETY) N:o 1765/92, ja

ennen liittymistä yhteisöön Itävallassa viljeltiin durumvehnää varsin suppealla pinta-alalla; tällä tietyille alueille vakiintuneella tuotannolla on tärkeä osuus kyseisen alueen viljataloudessa; tätä tuotantoa on siis syytä suojata maksamalla lisätukea,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1765/92 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 6 kohta seuraavasti:

"6. Kun kyseessä on alueellinen perusviljelyala ja kun niiden yksittäisten viljelyalojen summa, jolle tukea haetaan tiettyjen peltokasvien viljelijöiden tukijärjestelmän nojalla, mukaan lukien tällä järjestelmällä säädetty viljelymaan poistaminen maatalouskäytöstä, 7 artiklan 2 kohdan nojalla kesannoiduksi luettu maa sekä maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2328/91 (*) mukaisen pellonvarausjärjestelmän nojalla kesannoiduksi luettu maa, ylittää alueellisen perusviljelyalan, seuraavia toimenpiteitä sovelletaan kyseisellä alueella:

- saman markkinointivuoden aikana viljelijää kohti hyväksyttyä viljelyalaa vähennetään samassa suhteessa kaikkien tämän osaston nojalla myönnettävien tukien osalta,

- seuraavan markkinointivuoden aikana yleiseen järjestelmään kuuluvien tuottajien on kesannoitava korvauksetta ylimääräinen osuus pelloistaan. Tämän ylimääräisen kesannoinnin prosentuaalinen osuus vastaa sitä prosentuaalista osuutta, jolla alueellinen perusviljelyala on ylitetty, mikä on vahvistettu vähentämällä 85 prosenttia 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti vapaaehtoisesti kesannoidusta pinta-alasta. Tämä lisätään 7 artiklassa säädettyyn kesannointivelvoitteeseen.

Jos poikkeukselliset ilmasto-olosuhteet ovat vaikuttaneet sen seudun, jossa ylittäminen todetaan, tuotantoon ja ovat aiheuttanet tuotosten alenemisen normaalia huomattavasti alhaisemalle tasolle sekä kyseisen ylittämisen, komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vapauttaa kyseiset alueet kokonaan tai osittain ylimääräisestä kesannoinnista.

Kuitenkin, jos alueellisen perusviljelyalan ylittäminen johtaa ylimääräisen kesannoinnin määrään, joka tehdään vuoden 1996 sadon perusteella ja joka on alle 1 prosenttia, mainittua ylimääräistä kesannointia ei sovelleta.

Tämän kohdan soveltamisessa ei oteta huomioon alueita, johin sovelletaan erityistä kesannointia ensimmäisen alakohdan luetelmakohdan mukaisesti.

(*) EYVL N:o L 218, 6.8.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2843/94 (EYVL N:o L 302, 25.11.1994, s. 1)."

2) Lisätään 4 artiklan 5 kohtaan seuraava alakohta:

"Itävallassa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tuki myönnetään enintään 5 000 hehtarin alueille, joille tämä tuotanto on varsin vakiintunut."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Edellä 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan vaapaaehtoisen kesannoinnin vähentämiseen, kun lasketaan markkinointivuodesta 1996/97 alkaen tehtyjen korvaushakemusten johdosta toteutettavan ylimääräisen kesannoinnin prosenttilukua. Kuitenkin, jos jäsenvaltio toimittaa komissiolle vuoden 1995 osalta vapaaehtoiseen kesannointiin perustuvat kesannoitujen pinta-alojen yksityiskohtaiset tiedot, komissio valtuuttaa kyseisen jäsenvaltion aikaistamaan soveltamista yhdellä markkinointivuodella.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1995.

Neuvoston puolesta

L. ATIENZA SERNA

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 308, 20.11.1995

(2) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1460/95 (EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s. 1)

Top