EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 213, 7.9.1995, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 18 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Kumoaja 32014L0033 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/16/oj

31995L0016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 213 , 07/09/1995 s. 0001 - 0031


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/16/EY,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995,

jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 189 b artiklassa(3) määrättyä menettelyä noudattaen ottaen huomioon sovittelukomitean 17 päivänä toukokuuta 1995 hyväksymän yhteisen ehdotuksen,

sekä katsovat, että

jäsenvaltioilla on alueillaan vastuu ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta,

sisämarkkinoiden toteutumista koskevan, Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 1985 hyväksymän valkoisen kirjan 65 ja 68 kohta edellyttävät lainsäädännön lähentämisessä uutta lähestymistapaa,

sähköllä, hydraulisesti tai öliysähköisesti toimivia hissejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1984 annettu neuvoston direktiivi 84/529/ETY(4) ei takaa kaikkien hissityyppien vapaata liikkuvuutta; velvoittavien säännösten ja määräysten erot monien kansallisten järjestelmien välillä direktiivin 84/529/ETY piiriin kuulumattomien hissityyppien osalta muodostavat kaupan esteitä yhteisön sisällä; kansalliset hissimääräykset olisi näin ollen yhdenmukaistettava,

nostolaitteisiin ja mekaanisiin käsittelylaitteisiin liittyviä yleisiä säännöksiä ja määräyksiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1984 annettu neuvoston direktiivi 84/528/ETY(5) toimii kehysdirektiivinä kahdelle erityisdirektiiville, jotka ovat itseliikkuvia teollisuustrukkeja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä joulukuuta 1986 annetut direktiivi 84/529/ETY ja neuvoston direktiivi 86/663/ETY(6), jotka on kumottu koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/392/ETY muuttamisesta 20 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/368/EEC(7),

komissio on 8 päivänä kesäkuuta 1995 antanut jäsenvaltioille suosituksen 95/216/EY aiemmin asennettujen hissien turvallisuuden parantamisesta(8),

tämän direktiivin olennaiset vaatimukset takaavat tavoitellun turvallisuustason vain, jos tarkoituksenmukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, jotka on valittu teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäväksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä ja käyttöä koskevista säännöistä 22 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen 93/465/ETY(9) määräysten vaihtoehdoista, varmistavat sen noudattamisen,

hisseihin tai tiettyihin hissien turvakomponentteihin, jotka täyttävät tämän direktiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, olisi näkyvästi kiinnitettävä CE-merkintä, jotta niitä saatettaisiin markkinoille,

tässä direktiivissä määritellään vain yleiset olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset; on suotavaa saada yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja hissien suunnittelusta ja asentamisesta johtuvien vaarojen torjumiseksi, jotta valmistajien olisi helpompi osoittaa ja voitaisiin todentaa, että hissit vastaavat näitä olennaisia vaatimuksia; nämä yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit ovat yksityisoikeudellisten yhteisöjen laatimia ja ne eivät edelleenkään saa olla sitovia; tätä tarkoitusta varten Euroopan standardointikomitea (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) tunnustetaan toimivaltaisiksi elimiksi vahvistamaan yhdenmukaistettuja standardeja 13 päivänä marraskuuta 1984 allekirjoitettujen komission ja näiden kahden elimen välisestä yhteistyöstä annettujen yleisten suuntaviivojen mukaisesti; tässä direktiivissä yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan teknistä eritelmää, jonka CEN ja/tai CENELEC on antanut komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY(10) mukaisesti, sekä edellä tarkoitettujen yleisten suuntaviivojen perusteella,

on hyväksyttävä siirtymäkauden toimenpiteet, joilla mahdollistetaan sellaisten hissien saattaminen markkinoille, jotka on valmistettu ennen tämän direktiivin voimaantuloa,

tämä direktiivi on suunniteltu kattamaan kaikki riskit, jotka aiheutuvat hisseistä ja niiden käytöstä ja rakennelman asukkaista; tätä direktiiviä tulisi siksi pitää rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY(11) 2 artiklan 3 kohdan tarkoittamana direktiivinä, ja

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä on 20 päivänä joulukuuta 1994 sovittu perustamissopimusten 189 b artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti annettujen säädösten täytäntöönpanomenettelyä koskevasta väliaikaisesta järjestelystä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

Soveltamisala, markkinoille saattaminen ja vapaa liikkuvuus

1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kiinteästi rakennuksiin tai rakennelmiin asennettuihin hisseihin. Sitä sovelletaan myös liitteessä IV mainittuihin turvakomponentteihin, joita käytetään näissä hisseissä.

2. Tässä direktiivissä "hissillä" tarkoitetaan laitetta, joka liikkuu eri tasojen välillä ja jolla on kori, joka liikkuu yli 15 asteen kulmassa vaakatasoon nähden olevia jäykkiä johteita pitkin ja joka on suunniteltu kuljettamaan:

- henkilöitä,

- henkilöitä ja tavaroita,

- yksinomaan tavaroita, jos koriin pääsee helposti, eli henkilö voi mennä korin sisälle vaikeuksitta, ja korin sisäpuolella on hallintalaitteet tai korissa oleva henkilö ulottuu hallintalaitteisiin.

Tätä direktiiviä sovelletaan hisseihin, jotka liikkuvat pysyvällä radalla vaikka ne eivät liikukaan jäykkiä johteita pitkin (esimerkiksi saksihissit).

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin laitteisiin:

- köysiradat, mukaan lukien raiteilla kulkevat köysiradat, jotka on tarkoitettu yleiseen tai yksityiseen henkilökuljetukseen,

- erityisesti sotilas- ja poliisikäyttöön suunnitellut ja rakennetut hissit,

- kaivoskuiluissa käytettävät nostolaitteet,

- näyttämönostimet,

- kuljetusvälineissä käytetyt hissit,

- koneen osana oleviin hisseihin, jotka on tarkoitettu yksinomaan työskentelypaikalle kulkemiseen,

- hammasratajunat,

- rakennushissit, jotka on tarkoitettu kuljettamaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaroita.

4. Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- "hissin asentajalla" luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa hissin suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta ja markkinoille saattamisesta ja joka kiinnittää CE-merkinnän sekä laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen,

- "hissin markkinoille saattamisella" sitä, kun asentaja ensimmäisen kerran antaa hissin käyttäjälle käytettäväksi,

- "turvakomponentilla" liitteessä IV lueteltuja komponentteja,

- "turvakomponenttien valmistajalla" luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa turvakomponenttien suunnittelusta ja valmistuksesta ja joka kiinnittää CE-merkinnän sekä laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen,

- "mallihissillä" hissiä, jonka tekninen tiedosto osoittaa sen tavan, jolla olennaiset turvallisuusvaatimukset täytetään sellaisten hissien osalta, jotka ovat annetuilla muuttujilla määritellyn mallihissin mukaisia ja joissa käytetään mallihissin kanssa yhdenmukaisia turvakomponentteja,

Kaikki sallitut muunnelmat mallihissin ja sellaisten hissien, jotka muodostavat osan mallihisseistä johdetuista hisseistä, välillä on määriteltävä selvästi (mukaan lukien enimmäis- ja vähimmäisarvot) teknisessä tiedostossa.

Laskelmin ja/tai suunnitelmin voidaan osoittaa laitesarjan yhdenmukaisuus olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.

5. Jos hissiin liittyvät, tässä direktiivissä mainitut riskit kuuluvat kokonaan tai osittain erityisdirektiivien soveltamisalaan, tätä direktiiviä ei sovelleta tai tämän direktiivin soveltaminen lakkaa näiden hissien ja näiden riskien osalta, kun erityisdirektiivi pannaan täytäntöön.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

- tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat hissit voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön ainoastaan silloin, kun ne ovat asianmukaisesti asennettuja ja huollettuja ja kun niitä käytetään niille suunnitellun tarkoituksen mukaisesti; jos ne eivät vaaranna henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta eikä, joissain tapauksissa, omaisuuden turvallisuutta,

- tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat turvakomponentit voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön ainoastaan jos hissit, joissa turvakomponentteja käytetään, eivät vaaranna henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta eikä, joissain tapauksissa, omaisuuden turvallisuutta silloin, kun ne ovat asianmukaisesti asennettuja ja huollettuja ja kun niitä käytetään niille suunniteltuun tarkoitukseen,

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rakennuksella tai rakennelmalla tehtävästä työstä vastaava henkilö ja hissin asentaja sekä huolehtivat toisilleen tiedottamisesta että suorittavat tarvittavat toimenpiteet, joilla hissin asianmukaiseen toimintaan ja turvalliseen käyttöön tarvittavat seikat varmistetaan.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei hisseille tarkoitetuissa kuiluissa ole muita kuin hissin toimintaa ja turvallisuutta varten tarvittavia putkia, johtoja tai kiinnittimiä.

4. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen säätää, perustamissopimusta noudattaen, sellaisia vaatimuksia, joita ne pitävät välttämättöminä henkilöiden suojaamiseksi kyseisiä hissejä käyttöön otettaessa tai käytettäessä, siinä määrin kuin tämä ei merkitse hissien muuttamista suhteessa tässä direktiivissä määriteltyihin kysymyksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

5. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta näytteille, erityisesti messuilla, näyttelyissä ja esittelyissä, hissejä ja turvakomponentteja, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, edellyttäen, että näkyvässä kilvessä selvästi ilmoitetaan, että ne eivät ole vaatimusten mukaisia eikä näitä hissejä tai turvakomponentteja ole saatavana, ennen kuin hissin asentaja, turvakomponenttien valmistaja tai näiden yhteisöön sijoittautuneet edustajat ovat saattaneet ne vaatimusten mukaisiksi. Esittelyissä on toteutettava riittävät turvallisuutta koskevat toimenpiteet henkilöiden suojaamisen varmistamiseksi.

3 artikla

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien hissien on täytettävä liitteessä I asetetut olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset.

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien turvakomponenttien on täytettävä liitteessä I asetetut olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset tai niiden on mahdollistettava hissien, joihin ne on asennettu, toiminta niin, että kyseiset olennaiset vaatimukset täyttyvät.

4 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin mukaisten hissien ja/tai turvakomponenttien saattamista markkinoille ja ottamista käyttöön alueellaan.

2. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää komponenttien, jotka valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan laatiman vakuutuksen mukaisesti liitetään tämän direktiivin soveltamisalan mukaiseen hissiin, markkinoille saattamista.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on pidettävä hissejä ja turvakomponentteja, jotka on varustettu CE-merkinnällä ja joita seuraa liitteessä II tarkoitettu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tämän direktiivin säännösten mukaisina, mukaan lukien II luvussa säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.

Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole, jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet kiinnittääkseen asianomaisten huomion niihin voimassa oleviin kansallisiin teknisiin standardeihin ja eritelmiin, joita pidetään tärkeinä tai asiaa koskevina liitteen I olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten asianmukaisen soveltamisen kannalta.

2. Jos yhdenmukaistettu kansallinen standardi, jota koskeva viittaus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, koskee yhtä tai useampaa olennaista terveys- tai turvallisuusvaatimusta:

- tämän standardin mukaisesti rakennettuja hissejä on pidettävä asianomaisten olennaisten vaatimusten mukaisina, tai

- tämän standardin mukaisesti rakennettuja turvakomponentteja on pidettävä sopivina mahdollistamaan hissin, johon ne on asianmukaisesti asennettu, toiminta niin, että asianomaiset olennaiset vaatimukset täyttyvät.

Jäsenvaltioiden on julkaistava tiedot viittauksista yhdenmukaistettuihin kansallisiin standardeihin.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työmarkkinaosapuolilla on kansallisella tasolla mahdollisuus vaikuttaa yhdenmukaistettujen standardien valmisteluun ja seurantaan.

6 artikla

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, etteivät 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit täysin vastaa 3 artiklassa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia, komissio tai asianomainen jäsenvaltio saattaa asian direktiivillä 83/189/ETY perustetun komitean käsiteltäväksi sekä perustelee asian. Komitea antaa asiasta lausunnon viipymättä.

Komitean lausunnon saatuaan komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle, onko tarpeen poistaa edellä tarkoitetut standardit 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista julkaistuista tiedoista.

2. Komissio voi valita minkä tahansa tarkoituksenmukaisen menetelmän varmistaakseen tämän direktiivin yhtenäisen soveltamisen käytännössä 3 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

3. Komissiota avustaa pysyvä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Pysyvä komitea laatii työjärjestyksensä.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi toimitettuaan tarvittaessa äänestyksen asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

Komission on, niin suurelta osin kuin mahdollista, otettava huomioon pysyvän komitean lausunto. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.

4. Pysyvä komitea voi lisäksi puheenjohtajansa esityksestä käsitellä tämän direktiivin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, joko puheenjohtajan aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä.

7 artikla

1. Jos jäsenvaltio toteaa, että hissi tai turvakomponentti, jossa on CE-merkintä ja jota käytetään suunnitellun tarkoituksen mukaisesti, on omiaan vaarantamaan henkilöiden ja joissain tapauksissa omaisuuden turvallisuuden, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet hissien tai turvakomponenttien poistamiseksi markkinoilta, niiden markkinoille saattamisen tai käyttöön ottamisen kieltämiseksi taikka niiden vapaan liikkuvuuden rajoittamiseksi.

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä tällaisesta toimenpiteestä ja perusteltava päätöksensä, erityisesti jos vaatimustenvastaisuus johtuu:

a) edellä 3 artiklassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten noudattamatta jättämisestä;

b) edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen standardien virheellisestä soveltamisesta;

c) edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa standardeissa itsessään olevista puutteellisuuksista.

2. Komissio kuulee asianomaisia osapuolia viipymättä. Jos komissio näitä kuultuaan katsoo, että:

- toimenpide on perusteltu, se ilmoittaa siitä heti aloitteen tehneelle jäsenvaltiolle ja muille jäsenvaltioille; jos 1 kohdassa tarkoitettu päätös perustuu standardeissa oleviin puutteellisuuksiin ja jos päätöksen tehnyt jäsenvaltio pysyy kannassaan, komissio osapuolia kuultuaan ilmoittaa tästä edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen aloittamiseksi,

- toimenpide ei ole perusteltu, se ilmoittaa siitä heti aloitteen tehneelle jäsenvaltiolle ja hissin asentajalle, turvakomponenttien valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle.

3. Jos hississä tai turvakomponentissa, joka ei ole vaatimustenmukainen, on CE-merkintä, toimivaltaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sitä vastaan, joka on kiinnittänyt merkinnän, ja ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4. Komissio huolehtii siitä, että jäsenvaltioille toimitetaan tieto tämän menettelyn etenemisestä ja lopputuloksesta.

II LUKU

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

8 artikla

1. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ennen liitteessä IV mainittujen turvakomponenttien markkinoille saattamista:

a) i) joko toimitettava turvakomponentin mallikappale liitteessä V tarkoitettuun EY-tyyppitarkastukseen ja sitouduttava liitteessä XI tarkoitettuihin ilmoitetun laitoksen suorittamiin tuotannon tarkastuksiin;

ii) tai toimitettava turvakomponentin mallikappale liitteessä V tarkoitettuun EY-tyyppitarkastukseen ja käytettävä liitteen VIII mukaista tuotannon laadunvarmistusjärjestelmää;

iii) tai käytettävä liitteen IX mukaista täydellistä laadunvarmistusjärjestelmää;

b) kiinnitettävä jokaiseen turvakomponenttiin CE-merkintä ja laadittava liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus ottaen huomioon käytetyssä liitteessä ilmoitetut yksityiskohtaiset määrittelyt (liite VIII, IX tai XI tapauskohtaisesti);

c) säilytettävä jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kymmenen vuotta turvakomponentin viimeisen valmistuspäivän jälkeen.

2. Ennen markkinoille saattamista on hissin käytävä läpi jokin seuraavista menettelytavoista:

i) jos hissi on suunniteltu liitteen V mukaisessa EY-tyyppitarkastuksessa olleen hissin perusteella, se on rakennettava, asennettava ja testattava käyttämällä:

- liitteen VI mukaista lopputarkastusta, tai

- liitteen XII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää, tai

- liitteen XIV mukaista laadunvarmistusjärjestelmää.

Sekä suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden että asennus- ja testausvaiheiden menettelyt voidaan suorittaa samalla hissillä;

ii) tai, jos hissi on suunniteltu liitteen V mukaisessa EY-tyyppitarkastuksessa olleen mallihissin perusteella, se on rakennettava, asennettava ja testattava käyttämällä:

- liitteen VI mukaista lopputarkastusta, tai

- liitteen XII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää, tai

- liitteen XIV mukaista laadunvarmistusjärjestelmää;

iii) tai, jos hissi on suunniteltu sellaisen hissin perusteella, jonka osalta on käytetty liitteen XIII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää täydennettynä suunnitteluun kohdistuvalla tarkastuksella, jos suunnittelu ei ole täysin yhdenmukaistettujen standardien mukainen, hissi on asennettava, rakennettava ja testattava käyttämällä lisäksi:

- liitteen VI mukaista lopputarkastusta, tai

- liitteen XII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää, tai

- liitteen XIV mukaista laadunvarmistusjärjestelmää;

iv) tai ilmoitetun laitoksen on suoritettava hissille liitteen X mukainen yksikkökohtainen tarkastus;

v) tai hissin osalta on käytettävä liitteen XIII mukaista laadunvarmistusjärjestelmää täydennettynä suunnitteluun kohdistuvalla tarkastuksella, jos suunnittelu ei ole täysin yhdenmukaistettujen standardien mukainen.

Edellä i, ii ja iii kohdassa mainituissa tapauksissa on suunnittelusta vastaavan henkilön toimitettava rakenteesta, asennuksesta ja testauksesta vastaavalle henkilölle kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot, jotta jälkimmäinen henkilö kykenisi toimimaan täydellä varmuudella.

3. Kaikissa 2 kohdassa mainituissa tapauksissa:

- asentajan on kiinnitettävä hissiin CE-merkintä ja laadittava liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus ottaen huomioon käytetyssä liitteessä ilmoitetut yksityiskohtaiset määrittelyt (liite VI, X, XII, XIII tai XIV tapauskohtaisesti);

- asentajan on säilytettävä jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kymmenen vuotta sen jälkeen, kun hissi on saatettu markkinoille,

- komission, jäsenvaltioiden ja muiden ilmoitettujen laitosten on pyydettäessä saatava asentajalta jäljennökset vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja lopputarkastukseen liittyvistä testausselosteista.

4. a) Jos hissit tai turvakomponentit kuuluvat sellaisten muita asioita käsittelevien direktiivien soveltamisalaan, joissa säädetään CE-merkinnän kiinnittämisestä, merkintä osoittaa, että hissin tai turvakomponentin oletetaan olevan myös näiden direktiivien säännösten mukaisia.

b) Kuitenkin, jos yhdessä tai useammassa näistä direktiiveistä annetaan valmistajalle siirtymäkauden aikana vapaus valita sovellettava järjestelmä, CE-merkintä osoittaa ainoastaan hissin asentajan tai turvakomponenttien valmistajan soveltamien direktiivien säännösten mukaisuuden. Tällöin sovellettavien direktiivien viitenumerot, sellaisena kuin ne on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, on merkittävä näissä direktiiveissä vaadittuihin, hissin tai turvakomponentin mukana oleviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin.

5. Jollei hissin asentaja eikä turvakomponentin valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittautunut edustaja täytä edellä olevissa kohdissa säädettyjä velvoitteita, näiden velvoitteiden täyttäminen on sen henkilön tehtävänä, joka saattaa hissin tai turvakomponentin yhteisössä markkinoille. Samoja velvoitteita sovelletaan jokaiseen henkilöön, joka valmistaa hissin tai turvakomponentin omaan käyttöönsä.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan 8 artiklassa tarkoitetut menettelyt, sekä erityiset tehtävät, joita varten nämä laitokset on nimetty ja komission niille ennakolta antamat tunnusnumerot.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tiedoksi luettelon ilmoitetuista laitoksista ja niiden tunnusnumeroista sekä tehtävistä, joita varten ne on ilmoitettu. Komissio huolehtii siitä, että luettelo pidetään ajan tasalla.

2. Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä VII määrättyjä vaatimuksia ilmoitettuja laitoksia arvioidessaan. Laitokset, jotka täyttävät asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa asetetut arviointiperusteet, on katsottava liitteessä VII tarkoitetut vaatimukset täyttäviksi.

3. Jäsenvaltion, joka on ilmoittanut laitoksen, on peruutettava ilmoituksensa, jos se toteaa, että laitos ei enää täytä liitteessä VII määrättyjä vaatimuksia. Sen on heti ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

III LUKU

CE-merkintä

10 artikla

1. CE-merkinnässä on kirjaimet "CE". Liitteessä III annetaan käytettävä malli.

2. CE-merkintä on kiinnitettävä jokaiseen hissikoriin selvästi ja näkyvästi liitteessä I olevan 5 kohdan mukaisesti ja jokaiseen liitteessä IV mainittuun turvakomponenttiin, tai jos se ei ole mahdollista, turvakomponenttiin kiinnitettyyn kilpeen.

3. On kiellettyä kiinnittää hisseihin tai turvakomponentteihin sellaisia merkintöjä, joita ulkopuoliset voivat sisällön ja kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä.

Muita merkintöjä saa kiinnittää hisseihin ja turvakomponentteihin, jos ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

4. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista:

a) jos jäsenvaltio havaitsee, että CE-merkintä on kiinnitetty perusteettomasti, hissin asentaja, turvakomponentin valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja on velvollinen saattamaan tuotteen uudelleen CE-merkintää koskevien säännösten mukaiseksi ja lopettamaan rikkomuksen kyseisen jäsenvaltion vahvistamien edellytysten mukaisesti;

b) jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kyseisen turvakomponentin markkinoille saattamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että se vedetään markkinoilta ja hissin käytön kieltämiseksi sekä ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille 7 artiklan 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

IV LUKU

Loppusäännökset

11 artikla

Tämän direktiivin mukaisesti tehdyt päätökset, joilla rajoitetaan:

- hissin markkinoille saattamista ja/tai käyttöön ottamista ja/tai käyttöä,

- turvakomponentin markkinoille saattamista ja/tai käyttöön ottamista,

on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätös on annettava mahdollisimman pian tiedoksi sille, jota asia koskee, ja samalla on ilmoitettava käytössä olevista, asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista muutoksenhakukeinoista sekä määräajoista muutoksenhaulle.

12 artikla

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta tieto kaikista tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä asiaa koskevista päätöksistä on saatavilla.

13 artikla

Direktiivit 84/528/ETY ja 84/529/ETY kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 1999.

14 artikla

Tämä direktiivi on direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 3 kohdan tarkoittama direktiivi hissin asennukseen liittyvien näkökohtien osalta.

15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää tammikuuta 1997 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä heinäkuuta 1997.

2. Jäsenvaltioiden on sallittava 30 päivänä kesäkuuta 1999 päättyvänä ajanjaksona:

- saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön hissejä,

- saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön turvakomponentteja,

jotka ovat tämän direktiivin antamispäivänä niiden alueella voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisia.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansainvälisten säännösten mukaiset tekstit, joita he soveltavat tämän direktiivin tarkoittamalla alalla.

16 artikla

Komissio, neuvoteltuaan 6 artiklan 3 kohdassa mainitun komitean kanssa ja jäsenvaltioiden toimittamien raporttien perusteella, arvioi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2002 uudelleen tässä direktiivissä esitettyjen menettelyjen toimivuuden ja tekee tarvittaessa ehdotukset aiheellisiksi toimenpiteiksi.

17 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 1995.

Euroopan parlamentin puolesta

K. HÄNSCH

Puheenjohtaja

Neuvoston puolesta

M. BARNIER

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 62, 11.3.1992, s. 4 ja EYVL N:o C 180, 2.7.1993, s. 11

(2) EYVL N:o C 287, 4.11.1992, s. 2

(3) Euroopan parlamentin lausunto, hyväksytty 29 päivänä lokakuuta 1992 (EYVL N:o C 305, 23.11.1992, s. 114), neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 1994 (EYVL N:o C 232, 20.8.1994, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 28 päivänä syyskuuta 1994 (EYVL N:o C 305, 31.10.1994, s. 48)

(4) EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 86, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/486/ETY (EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 21)

(5) EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 72, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 88/665/ETY (EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 42)

(6) EYVL N:o L 384, 31.12.1986, s. 12

(7) EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 16

(8) EYVL N:o L 134, 20.6.1995, s. 37

(9) EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 23

(10) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/10/EY (EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s. 30)

(11) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

LIITE I

HISSIEN JA TURVAKOMPONENTTIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTEESEEN LIITTYVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

ALKUHUOMAUTUKSIA

1. Olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimuksien velvoitteita sovelletaan vain silloin, kun kyseinen vaara liittyy hissiin tai turvakomponenttiin, kun näitä käytetään hissin asentajan tai turvakomponentin valmistajan ennakoimalla tavalla.

2. Tässä direktiivissä säädetyt olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ovat velvoittavia. Nykytekniikan taso huomioon ottaen voi kuitenkin olla mahdollista, ettei niissä säädettyjä tavoitteita voida saavuttaa. Tällöin hissi tai turvakomponentti on suunniteltava ja rakennettava vastaamaan mahdollisimman paljon näitä tavoitteita.

3. Turvakomponentin valmistaja ja hissin asentaja on velvollinen arvioimaan riskit tunnistaakseen kaikki ne, jotka koskevat hänen tuotteitaan; hänen on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava tuotteensa ottaen huomioon tämä arviointi.

4. 14 artiklan mukaisesti ne direktiivin 89/106/ETY olennaiset vaatimukset, jotka eivät sisälly tähän direktiiviin, ovat voimassa hissien suhteen.

1. YLEISTÄ

1.1 Direktiivin 89/392/ETY, sellaisena kuin se on direktiiveillä 91/368/ETY, 93/44/ETY ja 93/68/ETY muutettuna, soveltaminen.

Kun on olennainen riski, jota ei käsitellä tässä liitteessä, sovelletaan direktiivin 89/392/ETY liitteen I olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Direktiivin 89/392/ETY liitteen I 1.1.2 kohdan olennaista vaatimusta on sovellettava kaikissa tapauksissa.

1.2 Kori

Kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen tilavuus ja lujuus vastaavat hissin asentajan sille ilmoittamaa suurinta henkilömäärää ja nimelliskuormaa.

Jos hissi on tarkoitettu ihmisten kuljettamiseen ja jos hissin mitat sen sallivat, kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen rakenteelliset ominaisuudet eivät haittaa tai estä vammaisten pääsyä hissiin tai hissin käyttöä, ja samalla sallivat kaikkien vammaisten hissin käyttöä helpottavien asianmukaisten ratkaisujen soveltamisen.

1.3 Kannattimet ja tuet

Korin kannattimet ja/tai tuet, sen kiinnitykset ja kaikki niiden päätteet on valittava ja suunniteltava niin, että varmistetaan riittävä yleinen turvallisuustaso ja minimoidaan korin putoamisvaara ottamalla huomioon käyttöolosuhteet, käytetyt materiaalit ja valmistusolosuhteet.

Jos korin kannattimina käytetään köysiä tai ketjuja, on käytettävä vähintään kahta erikseen kiinnitettyä köyttä tai ketjua. Näissä köysissä ja ketjuissa ei saa olla liitoksia tai pleissauksia muuta kuin kiinnittämistä tai silmukan tekoa varten.

1.4 Kuormituksen valvonta (mukaan lukien ylinopeus)

1.4.1 Hissit on suunniteltava, rakennettava ja asennettava niin, että tavallinen käynnistyminen ei ole mahdollista, jos nimelliskuorma ylitetään.

1.4.2 Hissit on varustettava nopeudenrajoittimella. Tämä vaatimus ei koske hissejä, joissa ylinopeus estetään käyttöjärjestelmän suunnittelulla.

1.4.3 Nopeat hissit on varustettava nopeuden tarkkailulaitteella ja nopeuden rajoituslaitteella.

1.4.4 Vetopyörähissit on suunniteltava niin, että varmistetaan kitkan riittävyys köysien ja vetopyörän välillä.

1.5 Koneisto

1.5.1 Jokaisella henkilöhissillä on oltava oma koneisto. Tämä vaatimus ei koske hissejä, joissa vastapaino on korvattu toisella korilla.

1.5.2 Hissin asentajan on varmistettava, että hissin koneisto ja hissiin liittyvät laitteet eivät ole luoksepäästävissä muutoin kuin huoltoa varten ja hätätapauksissa.

1.6 Hallintalaitteet

1.6.1 Ilman saattajaa kulkevien vammaisten henkilöiden käyttöön tarkoitettujen hissien hallintalaitteet on suunniteltava ja sijoitettava tätä tarkoitusta vastaavasti.

1.6.2 Hallintalaitteiden toiminta on osoitettava selvästi.

1.6.3 Hissiryhmän kutsupiirit voidaan jakaa tai ne voivat olla yhdistettyjä keskenään.

1.6.4 Sähkölaitteet on asennettava ja kytkettävä niin, että:

- niitä ei voi missään olosuhteissa sekoittaa piireihin, joilla ei ole mitään suoraa yhteyttä hissiin,

- sähkönsyöttö voidaan katkaista tai kytkeä kuormitettuna,

- hissin liikkeet ovat riippuvaisia sähköisistä turvalaitteista, jotka ovat erillisessä sähköisessä turvapiirissä,

- yksi vika sähköasennuksessa ei aiheuta vaaratilannetta.

2. KORIN ULKOPUOLELLA OLEVIIN HENKILÖIHIN KOHDISTUVAT RISKIT

2.1 Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että varmistetaan, että korin liikkumiseen tarvittavaan tilaan ei voi päästä muutoin kuin huoltoa varten tai hätätapauksissa. Ennen kuin henkilö menee tähän tilaan, on hissin tavanomaisen käytön oltava mahdotonta.

2.2 Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että estetään puristumisriski korin ollessa liikeratansa ääriasennoissa.

Tämä vaatimus täyttyy järjestämällä vapaa tila tai suojautumispaikka ääriasentojen ulkopuolelle.

Erikoistapauksissa sallitaan jäsenvaltioille kuitenkin mahdollisuus antaa erityisesti olemassa olevien rakennuksien osalta, joissa tämä ratkaisu on mahdoton toteuttaa, ennakkohyväksyntä muiden tarkoituksenmukaisten keinojen käyttämiseen tämän riskin välttämiseksi.

2.3 Hissikoriin johtavat kuilun aukot on varustettava ovilla, joiden mekaaninen kestävyys vastaa ennakoituja käyttöolosuhteita.

Tavanomaisen käytön aikana on lukituslaitteen:

- estettävä korin tahallinen tai tahaton liikkeellelähtö, jolleivät kaikki kuilun ovet ole suljetut ja lukitut,

- estettävä kuilun oven avaaminen korin liikkuessa määrätyn pysähdysalueen ulkopuolella.

Kuitenkin on sallittava liike tason saavuttamiseksi avoimin ovin tietyillä alueilla, kun ajonopeutta kerrokseen valvotaan.

3. KORISSA OLEVIIN HENKILÖIHIN KOHDISTUVAT RISKIT

3.1 Hissikorissa on oltava ilmastointiaukkoja lukuun ottamatta täyskorkeat umpinaiset seinät sekä kiinteä lattia ja katto. Korissa on oltava täyskorkeat ovet. Nämä ovet on suunniteltava ja asennettava niin, että kori ei voi liikkua, lukuun ottamatta kerrokseen ajoa, johon viitataan 2.3 kohdan kolmannessa alakohdassa, muutoin kuin suljetuin ovin ja korin on pysähdyttävä, jos ovet avataan.

Korin ovien on pysyttävä suljettuina ja lukittuina, jos kori pysähtyy kahden tason väliin, jos on olemassa riski pudota korin ja kuilun väliin tai jos kuilua ei ole.

3.2 Hississä on oltava laitteet, jotka estävät korin vapaan putoamisen tai hallitsemattoman liikkeen ylöspäin virran katketessa tai hissin komponenttien pettäessä.

Korin vapaan putoamisen estävän laitteen on toimittava riippumatta korin kannattimista.

Tämän laitteen on kyettävä pysäyttämään nimellisnopeudella ja hissin asentajan ennakoimalla suurimmalla nopeudella liikkuva kori. Tämän laitteen aiheuttama pysähtyminen ei saa missään kuormitusolosuhteissa aiheuttaa matkustajille vahingollista nopeuden hidastumista.

3.3 Kuilun pohjan ja korin lattian väliin on asennettava iskunvaimentimet.

Tällöin on 2.2 kohdan mukainen vapaa tila mitattava iskunvaimentimien ollessa täysin kokoonpuristuneina.

Tätä vaatimusta ei sovelleta hissien osalta, joissa kori ei voi käyttöjärjestelmän suunnittelusta johtuen päästä 2.2 kohdassa mainittuun vapaaseen tilaan.

3.4 Hissit on suunniteltava ja valmistettava niin, että niitä ei voi käynnistää, jos 3.2 kohdassa vaadittu laite ei ole toiminta-asennossa.

4. MUUT RISKIT

4.1 Kuilun ja korin ovet, tai nämä kaksi ovea yhdessä, kun ne ovat konekäyttöisiä, on varustettava laitteella, joka estää puristumisriskin ovien liikkuessa.

4.2 Kuilun ovien, kun ne ovat osa rakennuksen palontorjuntaa, mukaan lukien ovet, joissa on lasiosia, on oltava tiiviytensä puolesta sopivia vastustamaan paloa ja ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne toimivat eristeinä (liekkien leviäminen) ja estävät lämmön siirtymistä (lämpösäteily).

4.3 Vastapainot on asennettava niin, että vältetään korin ja vastapainon törmääminen ja vastapainon putoaminen korin päälle.

4.4 Hissit on varustettava hissiin ja/tai sen asennustapaan sopivin tarkoituksenmukaisin menetelmin, joilla koriin loukkuun jääneet henkilöt voidaan vapauttaa ja kori tyhjentää.

4.5 Korit on varustettava kaksisuuntaisilla viestintälaitteilla, jotka mahdollistavat jatkuvan yhteyden saamisen pelastuspalvelun kanssa.

4.6 Hissit on suunniteltava ja rakennettava niin, että hissin koneiston lämpötilan ylittäessä hissin asentajan asettaman enimmäisarvon ne voivat suorittaa loppuun käynnissä olevat liikkeet, mutta eivät voi vastaanottaa uusia käskyjä.

4.7 Korit on suunniteltava ja rakennettava niin, että matkustajien tarvitsema riittävä ilmanvaihto varmistetaan myös pitkien pysähdysten aikana.

4.8 Korin on oltava riittävästi valaistu aina sitä käytettäessä ja aina kun ovi on auki; korissa on oltava myös hätävalaistus.

4.9 Edellä 4.5 kohdassa mainitut viestintälaitteet ja 4.8 kohdassa mainittu hätävalaistus on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne toimivat myös ilman tavanomaista voimanlähdettä. Niiden toiminta-ajan on oltava tarpeeksi pitkä tavanomaisia pelastustoimia ajatellen.

4.10 Hissien, joita voidaan käyttää tulipalon aikana, ohjauspiirit on suunniteltava ja valmistettava niin, että hissin pysähtyminen tietyillä tasoilla voidaan estää ja että pelastusryhmät voivat etuoikeutetusti ohjata hissiä.

5. MERKINNÄT

5.1 Direktiivin 89/392/ETY liitteessä I olevassa 1.7.3 kohdassa asetettujen kaikkia koneita koskevien merkintöjä koskevien vähimmäisvaatimusten lisäksi on jokaisessa hissikorissa oltava helposti nähtävissä oleva kilpi, jossa ilmoitetaan selkeästi nimelliskuorma kilogrammoina ja suurin sallittu henkilömäärä, joka voidaan kuljettaa.

5.2 Jos hissi on suunniteltu niin, että koriin loukkuun jääneet ihmiset voivat poistua sieltä ilman ulkopuolista apua, korissa on oltava asiaa koskevat selvät ja helposti nähtävissä olevat ohjeet.

6. KÄYTTÖOHJEET

6.1 Liitteessä IV mainittujen turvakomponenttien mukana on toimitettava ohjekirja, joka on laadittu hissin asentajan jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä) tai muulla tämän hyväksymällä yhteisön kielellä niin, että:

- kokoonpano,

- kytkentä,

- säätö ja

- huolto

voidaan suorittaa tehokkaasti ja ilman riskejä.

6.2 Jokaisen hissin mukana on toimitettava asiakirjat, jotka on laadittu yhteisön virallisella kielellä (virallisilla kielillä), jonka se jäsenvaltio voi määrätä perustamissopimuksen mukaisesti, jossa hissi on asennettu. Näihin asiakirjoihin on sisällyttävä ainakin:

- ohjekirja, joka sisältää tavanomaisessa käytössä ja huollon, tarkastamisen, korjausten ja määräaikaistarkastusten sekä 4.4 kohdassa mainittujen pelastustoimien yhteydessä tarvittavat suunnitelmat ja kaaviot,

- päiväkirja, johon korjaukset ja tarvittavat määräaikaistarkastukset voidaan merkitä.

LIITE II

A Turvakomponenttien EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö(1)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- turvakomponentin valmistajan nimi ja osoite(2),

- tarvittaessa tämän yhteisön alueelle sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite(3),

- turvakomponentin kuvaus, tyypin tai sarjan yksityiskohdat ja mahdollinen sarjanumero,

- turvakomponentin täyttämä turvatoiminto, jollei se käy selvästi ilmi kuvauksesta,

- turvakomponentin valmistusvuosi,

- kaikki olennaiset säännöt ja määräykset, joiden mukainen turvakomponentti on,

- tarvittaessa viittaus käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut EY-tyyppitarkastuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohtien mukaisesti,

- tarvittaessa viittaus tämän ilmoitetun laitoksen antamaan EY-tyyppitarkastustodistukseen,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut tuotteen laadunvarmistuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdan mukaisesti,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka tarkasti valmistajan käyttämän laadunvarmistusjärjestelmän 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii luetelmakohdan mukaisesti,

- sen henkilön yksilöinti, jolla on turvakomponenttien valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan antama allekirjoitusvaltuutus.

B Asennettujen hissien EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö(4)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- hissin asentajan nimi ja osoite(5),

- hissin kuvaus, tyypin tai sarjan yksityiskohdat, sarjanumero ja hissin asennuspaikan osoite,

- hissin asennusvuosi,

- kaikki olennaiset säännökset ja määräykset, joiden mukainen hissi on,

- tarvittaessa viittaus käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut hissin mallikappaleen EY-tyyppitarkastuksen 8 artiklan 2 kohdan i ja ii alakohtien mukaisesti,

- tarvittaessa viittaus EY-tyyppitarkastustodistukseen,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut hissin tuotekohtaisen EY-tarkastuksen 8 artiklan 2 kohdan iv alakohdan mukaisesti,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut hissin lopputarkastuksen 8 artiklan 2 kohdan i, ii ja iii alakohtien ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero, joka on suorittanut hissin asentajan käyttämän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastuksen 8 artiklan 2 kohdan i, ii, iii ja v alakohtien toisen ja kolmannen luetelmakohdan mukaisesti,

- sen henkilön yksilöinti, jolla on hissin asentajan antama allekirjoitusvaltuutus.

(1) Vakuutus on laadittava samalla kielellä kuin ohjeet, joihin viitataan liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa, ja sen on oltava kirjoitettu joko koneella tai tekstaten.

(2) Toiminimi ja täydellinen osoite; edustajan osalta on ilmoitettava myös turvakomponenttien valmistajan toiminimi ja osoite.

(3) Tämä vakuutus on laadittava samalla kielellä kuin ohjeet, joihin viitataan liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa, ja sen on oltava kirjoitettu joko koneella tai tekstaten.

(4) Toiminimi ja täydellinen osoite.

LIITE III

CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKINTÄ

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä koostuu kirjaimista "CE" seuraavalla tavalla kirjoitettuna:

>VIITTAUS FILMIIN>

Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, edellä esitetyn piirroksen mittasuhteita on noudatettava,

CE-merkinnän eri osien on oltava selvästi saman korkuisia, kuitenkin vähintään 5 mm. Tästä vähimmäiskoosta voidaan poiketa pienten turvakomponenttien osalta,

CE-merkintään on liitettävä sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, joka osallistuu:

- menettelyihin, joihin viitataan 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii tai iii luetelmakohdissa,

- menettelyihin, joihin viitataan 8 artiklan 2 kohdassa.

LIITE IV

LUETTELO 1 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA TURVAKOMPONENTEISTA

1. Kuilun ovien lukituslaitteet

2. Putoamisen estolaitteet, jotka estävät korin putoamisen tai hallitsemattomat liikkeet ylöspäin ja joihin viitataan liitteessä I olevassa 3.2 kohdassa.

3. Ylinopeuden rajoituslaitteet

4. a) Energiaa varastoivat puskurit:

- joko epälineaariset

- tai vaimennetulla palautusliikkeellä,

b) Energiaa kuluttavat puskurit

5. Nostosylintereihin hydraulipiireissä kiinnitetyt turvalaitteet, kun niitä käytetään putoamista estävinä laitteina.

6. Turvakoskettimien tyyppiset sähköiset turvalaitteet, joissa on elektronisia komponentteja.

LIITE V

EY-TYYPPITARKASTUS (B moduuli)

A Turvakomponenttien EY-tyyppitarkastus

1. EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja todistaa, että turvakomponenttia edustava näyte hissiin oikein kiinnitettynä mahdollistaa sen, että hissi täyttää direktiivin asiaa koskevat vaatimukset.

2. Turvakomponentin valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on jätettävä EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- turvakomponentin valmistajan nimi ja osoite ja jos hakemuksen on jättänyt valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja, myös hänen nimensä ja osoitteensa,

- kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle,

- tekniset asiakirjat,

- turvakomponenttia edustava näyte tai yksityiskohtaiset tiedot paikasta, jossa se voidaan tarkastaa. Ilmoitettu laitos voi perustellusta syystä pyytää lisää näytteitä.

3. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, että turvakomponentti hissiin oikein kiinnitettynä mahdollistaa sen, että hissi täyttää direktiivin säännökset.

Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen arvioinnin suorittamiseksi, sisällettävä seuraavat tiedot:

- turvakomponentin yleinen kuvaus mukaan lukien sen käyttöalue (erityisesti mahdolliset nopeus-, kuormitus- ja tehorajat) ja käyttöolosuhteet (erityisesti räjähdysvaarallinen ympäristö ja epäedulliset sääolosuhteet),

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset tai kaaviot,

- olennaiset vaatimukset, jotka on otettu huomioon, ja näiden noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet (esim. yhdenmukaistetut standardit),

- mahdollisesti valmistajan tekemien tai teettämien testien tai laskelmien tulokset,

- jäljennös turvakomponenttien asennusohjeista,

- valmistusvaiheessa suoritetut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa valmistetut turvakomponentit vastaavat tarkastettua turvakomponenttia.

4. Ilmoitetun laitoksen on:

- tutkittava tekniset asiakirjat sen arvioimiseksi, miten ne kattavat tavoitellut päämäärät,

- tutkittava turvakomponentti sen todentamiseksi, että se on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti,

- suoritettava tai suoritutettava aiheelliset tarkistukset ja tarvittavat testit sen todentamiseksi, täyttävätkö turvakomponentin valmistajan käyttämät ratkaisut direktiivin vaatimukset, joiden mukaan turvakomponentin on toimittava tehtävänsä mukaisesti, kun se on oikein asennettu hissiin.

5. Jos turvakomponenttia edustava näyte täyttää direktiivin säännökset, ilmoitetun laitoksen on annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle. Todistuksessa on oltava turvakomponentin valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät, todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset sekä hyväksytyn tyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat saada jäljennöksen todistuksesta, ja perustellun pyynnön perusteella teknisistä asiakirjoista ja suoritettuja tarkastuksia, laskelmia ja testejä koskevista selostuksista. Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta valmistajalle EY-tyyppitarkastustodistusta, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt kieltäytymiselle. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

6. Turvakomponentin valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on tiedotettava ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn turvakomponenttiin tehdyistä tai suunnitelluista vähäisistäkin muutoksista mukaan lukien uudet laajennukset tai muunnokset, joita ei ole määritelty alkuperäisissä teknisissä asiakirjoissa (katso 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta). Ilmoitetun laitoksen on tutkittava muutokset ja ilmoitettava hakijalle, onko EY-tyyppitarkastustodistus edelleen voimassa(1).

7. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille asiaankuuluvaa tietoa:

- myönnetyistä EY-tyyppitarkastustodistuksista,

- peruutetuista EY-tyyppitarkastustodistuksista.

Ilmoitetun laitoksen on lisäksi toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaankuuluvaa tietoa peruuttamistaan EY-tyyppitarkastustodistuksista.

8. EY-tyyppitarkastustodistukset sekä EY-tyyppitarkastusmenettelyyn liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

9. Turvakomponentin valmistajan tai tämän edustajan on säilytettävä teknisten asiakirjojen kanssa EY-tyyppitarkastustodistuksien ja niiden lisäyksien jäljennöksiä vähintään kymmenen vuoden ajan turvakomponentin viimeisen valmistuspäivän jälkeen.

Jos turvakomponentin valmistaja tai tämän edustaja eivät ole sijoittautuneet yhteisön alueelle, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu turvakomponentin yhteisön markkinoille saattamisesta vastaavalle henkilölle.

B Hissien EY-tyyppitarkastus

1. EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja todistaa, että mallihissi tai hissi, jolle ei ole säädetty laajennusta tai muunnosta, täyttää direktiivin vaatimukset.

2. Hissin asentajan on jätettävä EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- hissin asentajan nimi ja osoite,

- kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle,

- tekniset asiakirjat,

- yksityiskohtaiset tiedot paikasta, jossa mallihissi voidaan tarkastaa. Tarkastettavassa hississä on oltava kuilun ala- ja yläosan varusteet ja sen on kyettävä liikkumaan vähintään kolmen tason välillä (ylä-, väli- ja alatasot).

3. Teknisten asiakirjojen tarkoituksena on mahdollistaa hissin direktiivin säännösten mukaisuuden arviointi sekä auttaa ymmärtämään hissin suunnittelua ja toimintaa.

Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, sisällettävä seuraavat tiedot:

- mallihissin yleinen kuvaus. Teknisissä asiakirjoissa on osoitettava selvästi kaikki tarkastettavaa hissiä vastaavaan malliin mahdollisesti tehtävät laajennukset (katso 1 artikla 4 kohta),

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset tai kaaviot,

- olennaiset vaatimukset, jotka on otettu huomioon, ja näiden noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet (esim. yhdenmukaistetut standardit),

- jäljennös hissin valmistuksessa käytettyjen turvakomponenttien EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta,

- valmistajan tekemien tai teettämien testien tai laskelmien tulokset,

- jäljennös hissin ohjekirjasta,

- asennusvaiheessa toteutetut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa valmistettu hissi vastaa direktiivin määräyksiä.

4. Ilmoitetun laitoksen on:

- tutkittava tekniset asiakirjat sen arvioimiseksi, miten ne kattavat tavoitellut päämäärät,

- tutkittava mallihissi sen todentamiseksi, että se on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti,

- suoritettava tai suoritutettava aiheelliset tarkastukset ja tarvittavat testit sen todentamiseksi, täyttävätkö hissin asentajan käyttämät ratkaisut direktiivin vaatimukset ja onko hissi niiden mukainen.

5. Jos mallihissi on sitä koskevien direktiivin säännösten mukainen, ilmoitetun laitoksen on annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle. Todistuksessa on oltava hissin asentajan nimi ja osoite, päätelmät tarkastuksesta, todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset sekä hyväksytyn tyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat saada jäljennöksen todistuksesta, ja perustellun pyynnön perusteella, teknisistä asiakirjoista ja suoritettuja tarkastuksia, laskelmia ja testejä koskevista selostuksista.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta valmistajalle tyyppitarkastustodistusta, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt kieltäytymiselle. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

6. Hissin asentajan on tiedotettava ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn hissiin tehdyistä tai suunnitelluista vähäisistäkin muutoksista mukaan lukien uudet laajennukset tai muunnokset, joita ei ole määritelty alkuperäisissä teknisissä asiakirjoissa (katso 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta). Ilmoitetun laitoksen on tutkittava muutokset ja ilmoitettava hakijalle, onko EY-tyyppitarkastustodistus edelleen voimassa(2).

7. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille asiaankuuluvaa tietoa:

- myönnetyistä EY-tyyppitarkastustodistuksista,

- peruutetuista EY-tyyppitarkastustodistuksista.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on lisäksi toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaankuuluvaa tietoa peruuttamistaan EY-tyyppitarkastustodistuksista.

8. EY-tyyppitarkastustodistukset sekä EY-tyyppitarkastusmenettelyyn liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

9. Hissin asentajan on säilytettävä teknisten asiakirjojen kanssa EY-tyyppitarkastustodistuksien ja niiden lisäyksien jäljennöksiä vähintään kymmenen vuoden ajan mallihissin mukaisen hissin viimeisen valmistuspäivän jälkeen.

(1) Jos ilmoitettu laitos pitää sitä tarpeellisena, se voi joko täydentää alkuperäistä EY-tyyppitarkastustodistusta tai pyytää esitettäväksi uuden hakemuksen.

(2) Jos ilmoitettu laitos pitää sitä tarpeellisena, se voi joko täydentää alkuperäistä EY-tyyppitarkastustodistusta tai pyytää esitettäväksi uuden hakemuksen.

LIITE VI

LOPPUTARKASTUS

1. Lopputarkastus on menettely, jolla 2 kohdassa tarkoitetut velvoitteet täyttävä hissin asentaja varmistautuu ja vakuuttaa, että markkinoille saatettu hissi täyttää direktiivin vaatimukset. Hissin asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissikoriin ja laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Hissin asentajan on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että markkinoille saatettu hissi vastaa EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvattua hissiä ja siihen soveltuvia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

3. Hissin asentajan on säilytettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja lopputarkastustodistuksen jäljennöksiä vähintään kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamispäivän jälkeen.

4. Hissin asentajan valitseman ilmoitetun laitoksen on suoritettava tai suoritutettava markkinoille saatettavana olevan hissin lopputarkastus. Edellä 5 artiklassa tarkoitettujen soveltuvien standardien mukaiset tarvittavat testit ja tarkistukset tai vastaavat testit on suoritettava sen todentamiseksi, onko hissi direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen.

Näiden tarkistusten ja testien on sisällettävä erityisesti:

a) asiakirjojen tarkastus sen todentamiseksi, että hissi on liitteessä V olevan B osan mukaisesti hyväksytyn mallihissin mukainen;

b) - hissin toiminta sekä tyhjänä että enimmäiskuormalla turvalaitteiden (äärirajakytkimet, lukituslaitteet jne.) oikean asennuksen ja toiminnan varmistamiseksi,

- hissin toiminta sekä tyhjänä että suurimmalla kuormalla turvalaitteiden oikean toiminnan varmistamiseksi voimanlähteen pettäessä,

- staattinen testi kuormalla, joka vastaa 1,25 kertaista nimelliskuormaa.

Nimelliskuormaksi valitaan liitteessä I olevassa 5 kohdassa ilmoitettu kuorma.

Näiden testien jälkeen ilmoitetun laitoksen on tarkistettava, ettei hississä esiinny sen käyttöä haittaavaa muutosta tai kulumista.

5. Ilmoitetulle laitokselle on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- hissin täydelliset piirustukset,

- lopputarkastukseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot, erityisesti ohjauspiirien kaaviot,

- jäljennös liitteessä I olevasta 6.2 kohdassa mainitusta ohjekirjasta.

Ilmoitettu laitos ei voi vaatia yksityiskohtaisia suunnitelmia tai tarkkoja tietoja, jotka eivät ole tarpeen markkinoille saatettavan hissin ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa kuvatun mallihissin yhdenmukaisuuden todentamiseksi.

6. Jos hissi on direktiivin määräysten mukainen, ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkinnän viereen liitteen III mukaisesti ja laadittava lopputarkastustodistus, jossa mainitaan suoritetut tarkistukset ja testit.

Ilmoitetun laitoksen on täytettävä vastaavat sivut päiväkirjasta, johon viitataan liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta lopputarkastustodistusta, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt kieltäytymiselle ja suositeltavat toimenpiteet, joiden avulla hyväksyntä voidaan saada. Jos hissin asentaja pyytää uutta lopputarkastusta, sitä on pyydettävä samalta ilmoitetulta laitokselta.

7. Lopputarkastustodistus sekä tarkastusmenettelyyn liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

LIITE VII

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOTKA JÄSENVALTIOIDEN ON OTETTAVA HUOMIOON ILMOITETTAESSA LAITOKSIA

1. Arviointi- ja tarkastustoimenpiteitä suorittava laitos, sen johtaja ja henkilökunta eivät saa olla tarkastamiensa turvakomponenttien suunnittelijoita, rakentajia, toimittajia tai valmistajia eikä hissin asentajia eivätkä näiden henkilöiden valtuutettuja edustajia. Vastaavasti laitos, sen johtaja ja henkilökunta, jotka ovat vastuussa direktiivin 8 artiklassa mainitusta laadunvarmistusjärjestelmästä, eivät saa olla tarkastamiensa turvakomponenttien suunnittelijoita, rakentajia, toimittajia tai valmistajia eikä hissin asentajia eivätkä näiden henkilöiden valtuutettuja edustajia. He eivät saa välittömästi tai näihin toimintoihin osallistuvien osapuolten valtuutettuina edustajina osallistua turvakomponenttien suunnitteluun, rakentamiseen, markkinointiin tai huoltoon eikä hissien asentamiseen. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa turvakomponenttien valmistajan tai hissin asentajan ja laitoksen välillä.

2. Tarkastuksesta vastaavan laitoksen ja sen henkilökunnan on toteutettava tarkastus ja arviointitoimenpiteet mahdollisimman korkeaa ammatillista rehellisyyttä ja teknistä asiantuntemusta noudattaen sekä antamatta painostuksen tai asiaankuulumattomien vaikuttimien, erityisesti taloudellisten, vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien toimesta, joiden etuun tarkastuksen tai arvioinnin tulokset vaikuttavat.

3. Laitoksella on oltava käytettävissään tarvittava henkilökunta ja tarvittavat keinot voidakseen suorittaa asianmukaisesti ne tekniset ja hallinnolliset tehtävät, jotka liittyvät tarkastukseen tai arviointiin; sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erityistarkastuksissa tarvittavia laitteita.

4. Tarkastuksista vastaavalla henkilökunnalla on oltava:

- hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,

- tyydyttävät tiedot suorittamiensa testien vaatimuksista ja riittävä kokemus näistä testeistä,

- kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla havainnollistetaan suoritetut testit.

5. Tarkastuksista vastaavan henkilökunnan puolueettomuus on taattava. Henkilöiden palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen testien määrästä tai näiden testien tuloksista.

6. Laitoksen on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai jäsenvaltio itse suoraan tee testejä.

7. Laitoksen henkilökunnan on noudatettava vaitiolovelvollisuutta kaikkien niiden tietojen osalta, jotka se saa hoitaessaan tämän direktiivin tai sen täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisia tehtäviään (lukuun ottamatta tietoja sen valtion toimivaltaisille hallintoviranomaisille, jossa laitos toimii).

LIITE VIII

TUOTTEIDEN LAADUNVARMISTUS (E moduuli)

1. Tuotteen laadunvarmistus on menettely, jolla 2 kohdan velvoitteet täyttävä turvakomponenttien valmistaja varmistautuu ja vakuuttaa, että turvakomponentit ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset ja varmistaa ja vakuuttaa, että turvakomponentti hissiin oikein kiinnitettynä mahdollistaa sen, että hissi täyttää direktiivin säännökset.

Turvakomponentin valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen turvakomponenttiin ja laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on sovellettava hyväksyttyä laadunvarmistusjärjestelmää turvakomponentin lopputarkastukseen ja testeihin 3 kohdassa esitetyn määrittelyn mukaisesti ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laadunvarmistusjärjestelmä

3.1 Turvakomponentin valmistajan on toimitettava kyseisten turvakomponenttien osalta laadunvarmistusjärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asiaa koskevat tiedot tarkastelun kohteena olevista turvakomponenteista,

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- hyväksyttyjä turvakomponentteja koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksista.

3.2 Laadunvarmistusjärjestelmää noudattaen jokainen turvakomponentti on tutkittava ja niille on tehtävä 5 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa määritellyt tai vastaavat testit direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisuuden tarkastamiseksi.

Kaikki turvakomponenttien valmistajan hyväksymät tekijät, vaatimukset ja säännökset on esitettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoissa toimenpiteinä, menettelyinä ja ohjeina. Näiden laadunvarmistusjärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus:

a) laatutavoitteista,

b) organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta turvakomponenttien laadun osalta,

c) valmistuksen jälkeen tehtävistä tarkastuksista ja testeistä,

d) keinoista, joilla valvotaan laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan tehokkuutta,

e) laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä kertomuksista, jne.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laadunvarmistusjärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitettu laitos olettaa, että laadunvarmistusjärjestelmät, jotka toteuttavat vastaavia yhdenmukaistettuja standardeja(1), ovat näiden vaatimusten mukaisia.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arvioijana kokemusta nostolaitetekniikasta. Arviointimenettelyyn on kuuluttava käynti turvakomponenttien valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava turvakomponenttien valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Turvakomponenttien valmistaja sitoutuu täyttämään laadunvarmistusjärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laadunvarmistusjärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Turvakomponenttien valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle laadunvarmistusjärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laadunvarmistusjärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että turvakomponentin valmistaja täyttää hyväksytystä laadunvarmistusjärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja testauspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tekniset asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselosteet ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät kertomukset, jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että turvakomponenttien valmistaja ylläpitää ja soveltaa laadunvarmistusjärjestelmää ja toimitettava tarkastuskertomus turvakomponenttien valmistajalle.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä turvakomponenttien valmistajan luona.

Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laadunvarmistusjärjestelmä toimii asianmukaisesti; ilmoitetun laitoksen on toimitettava turvakomponenttien valmistajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testi on suoritettu.

5. Valmistajan on pidettävä vähintään kymmenen vuoden ajan turvakomponentin viimeisen valmistuspäivän jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaa koskevat tiedot annetuista ja peruutetuista laadunvarmistusjärjestelmien hyväksynnöistä.

(1) Tämä yhdenmukaistettu standardi on EN 29003, täydennettynä tarvittaessa siten, että siinä otetaan huomioon turvakomponenttien erityispiirteet.

LIITE IX

TÄYDELLINEN LAADUNVARMISTUS (H moduuli)

1. Täydellinen laadunvarmistus on menettely, jossa 2 kohdan velvoitteet täyttävä turvakomponentin valmistaja varmistautuu ja vakuuttaa, että turvakomponentit täyttävät niihin soveltuvat direktiivin vaatimukset ja että turvakomponentti hissiin oikein kiinnitettynä mahdollistaa sen, että hissi täyttää direktiivin säännökset.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen turvakomponenttiin ja laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on sovellettava hyväksyttyä laadunvarmistusjärjestelmää turvakomponentin suunnitteluun, valmistukseen ja lopputarkastukseen sekä testeihin 3 kohdassa esitetyn määrittelyn mukaisesti ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laadunvarmistusjärjestelmä

3.1 Valmistajan on toimitettava laadunvarmistusjärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asiaa koskevat tiedot turvakomponenteista,

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

3.2 Laadunvarmistusjärjestelmän on varmistettava, että turvakomponentit ovat direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia ja että turvakomponentit hissiin oikein kiinnitettynä mahdollistavat sen, että hissi täyttää nämä säännökset.

Kaikki valmistajan hyväksymät tekijät, vaatimukset ja säännökset on esitettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoissa toimenpiteinä, menettelyinä ja ohjeina. Näiden laadunvarmistusjärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti oltava riittävä esitys:

- laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta turvakomponenttien suunnittelun ja laadun osalta,

- teknisistä suunnittelueritelmistä, mukaan lukien sovellettavista standardeista ja, jos 5 artiklassa tarkoitettuja standardeja ei noudateta kaikilta osin, käytetyistä keinoista, jotta direktiivin turvakomponentteihin sovellettavat olennaiset vaatimukset täytetään,

- suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikoista, järjestelmällisistä menetelmistä ja toimista, joita käytetään turvakomponenttien suunnittelussa,

- vastaavista valmistus-, laadunvalvonta- ja laadunvarmistustekniikoista, järjestelmällisistä menetelmistä ja toimista, joita käytetään,

- tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen ja niiden suoritustiheydestä,

- laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä kertomuksista jne.,

- keinoista, joilla valvotaan tuotteilta ja suunnittelulta vaaditun laadun saavuttamista sekä laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laadunvarmistusjärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitettu laitos olettaa, että laadunvarmistusjärjestelmät, joissa on otettu käyttöön vastaava yhdenmukaistettu standardi, ovat näiden vaatimusten mukaisia(1).

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arvioijana kokemusta hisseistä. Arviointimenettelyyn on kuuluttava käynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava turvakomponenttien valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Turvakomponenttien valmistaja sitoutuu täyttämään laadunvarmistusjärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laadunvarmistusjärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Turvakomponenttien valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle laadunvarmistusjärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laadunvarmistusjärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että turvakomponentin valmistaja täyttää hyväksytystä laadunvarmistusjärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy suunnittelu-, valmistus-, tarkastus- ja testauspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty suunnittelua koskevassa laadunvarmistusjärjestelmässä, esimerkiksi analyysien, laskelmien, testien, jne. tulokset,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty valmistusta koskevassa laadunvarmistusjärjestelmässä, esimerkiksi tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät kertomukset, jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että turvakomponenttien valmistaja ylläpitää ja noudattaa laadunvarmistusjärjestelmää ja toimitettava tarkastuskertomus turvakomponenttien valmistajalle.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä turvakomponenttien valmistajan luona. Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laadunvarmistusjärjestelmä toimii asianmukaisesti; ilmoitetun laitoksen on toimitettava turvakomponenttien valmistajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testi on suoritettu.

5. Turvakomponenttien valmistajan tai tämän edustajan on pidettävä vähintään kymmenen vuoden ajan turvakomponentin viimeisen valmistuspäivän jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset. Jos turvakomponenttien valmistaja tai tämän edustaja eivät ole sijoittautuneet yhteisön alueelle, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu turvakomponentin yhteisön markkinoille saattamisesta vastaavalle henkilölle.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaa koskevat tiedot annetuista ja peruutetuista laadunvarmistusjärjestelmien hyväksynnöistä.

7. Täydelliseen laadunvarmistusmenettelyyn liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

(1) Tämä yhdenmukaistettu standardi on EN 29001, täydennettynä tarvittaessa siten, että siinä otetaan huomioon turvakomponenttien erityispiirteet.

LIITE X

YKSIKKÖKOHTAINEN TARKASTUS (G moduuli)

1. Yksikkökohtainen tarkastus on menettely, jolla hissin asentaja varmistautuu ja vakuuttaa, että markkinoille saatettu hissi, jolle on annettu 4 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus, täyttää direktiivin vaatimukset. Hissin asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä hissikoriin ja laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Hissin asentajan on jätettävä yksikkökohtaista tarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- hissin asentajan nimi ja osoite sekä hissin asennuspaikan sijainti,

- kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle laitokselle,

- tekniset asiakirjat,

3. Teknisten asiakirjojen tarkoituksena on mahdollistaa hissin direktiivin säännöstenmukaisuuden arviointi sekä auttaa ymmärtämään hissin suunnittelua, asennusta ja toimintaa.

Asiakirjoissa on oltava, siinä määrin kuin se vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kannalta on tarpeen:

- hissin yleinen kuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset ja kaaviot,

- kyseiset olennaiset vaatimukset ja näiden ratkaisu (esim. yhdenmukaistettu standardi),

- hissin asentajan tekemien tai teettämien testien tai laskelmien tulokset,

- jäljennös hissin käyttöohjeista,

- jäljennökset käytettyjen turvakomponenttien EY-tyyppitarkastustodistuksista.

4. Ilmoitetun laitoksen on tutkittava tekniset asiakirjat ja hissi sekä suoritettava direktiivin 5 artiklassa tarkoitetussa sovellettavassa standardissa (standardeissa) määritellyt aiheelliset testit tai vastaavat testit sen varmistamiseksi, että hissi on direktiivin siihen sovellettavien vaatimusten mukainen.

Jos hissi on direktiivin säännösten mukainen, ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkintään liitteen III mukaisesti ja laadittava suoritettuja testejä koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.

Ilmoitetun laitoksen on täytettävä vastaavat sivut päiväkirjasta, johon viitataan liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta vaatimustenmukaisuustodistusta, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt kieltäytymiselle ja ilmoitettava, kuinka vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa. Jos hissin asentaja pyytää uutta tarkastusta, sitä on pyydettävä samalta ilmoitetulta laitokselta.

5. Vaatimustenmukaisuustodistus sekä yksikkökohtaisen tarkastuksen menettelytapoihin liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

6. Hissin asentajan on säilytettävä teknisten asiakirjojen kanssa vaatimustenmukaisuustodistuksen jäljennöstä kymmenen vuoden ajan hissin markkinoille saattamispäivän jälkeen.

LIITE XI

TYYPINMUKAISUUDEN ARVIOINTI SATUNNAISTEN TARKASTUSTEN AVULLA (C moduuli)

1. Tyypinmukaisuuden arviointi on menettely, jolla turvakomponenttien valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja varmistautuu ja vakuuttaa, että turvakomponentit ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset ja että ne hissiin oikein kiinnitettynä mahdollistavat sen, että hissi täyttää direktiivin asiaa koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Turvakomponenttien valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen turvakomponenttiin ja laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Turvakomponenttien valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomenetelmällä varmistetaan valmistettujen turvakomponenttien EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja direktiivin turvakomponentteihin sovellettavien vaatimusten mukaisuus.

3. Turvakomponenttien valmistajan tai tämän edustajan on säilytettävä jäljennöstä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta vähintään kymmenen vuoden ajan turvakomponentin viimeisen valmistuspäivän jälkeen.

Jos turvakomponenttien valmistaja tai tämän edustaja eivät ole sijoittautuneet yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu turvakomponenttien yhteisön markkinoille saattamisesta vastaavalle henkilölle.

4. Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä turvakomponenttien tarkastuksia satunnaisin väliajoin. Ilmoitetun laitoksen valmiista turvakomponenteista paikan päällä ottamat asianmukaiset näytteet on tarkastettava ja niille on tehtävä 5 artiklassa tarkoitetussa standardissa (standardeissa) määritellyt tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että tuotteet ovat direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisia. Jos yksi tai useampi tuote ei ole vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

Huomioon otettavat tekijät turvakomponentteja tarkistettaessa määritellään kaikkien tästä menettelystä vastuussa olevien ilmoitettujen laitosten välisellä yhteisellä sopimuksella, jossa otetaan huomioon liitteessä A mainittujen turvakomponenttien olennaiset ominaispiirteet.

Valmistajan on kiinnitettävä ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero tuotantovaiheen aikana.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuihin satunnaisten tarkastusten menettelytapoihin liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

LIITE XII

TUOTTEEN LAADUNVARMISTUS HISSIEN OSALTA (E moduuli)

1. Tuotteen laadunvarmistus on menettely, jossa 2 kohdan velvoitteet täyttävä hissin asentaja varmistautuu ja vakuuttaa, että asennetut hissit ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset.

Hissin asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin ja laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Hissin asentajan on sovellettava hyväksyttyä laadunvarmistusjärjestelmää hissin lopputarkastukseen ja testeihin 3 kohdassa esitetyn määrittelyn mukaisesti ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laadunvarmistusjärjestelmä

3.1 Hissin asentajan on toimitettava kyseisten hissien osalta laadunvarmistusjärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asiaa koskevat tiedot tarkastelun kohteena olevista hisseistä,

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- hyväksyttyjä hissejä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksista.

3.2 Laadunvarmistusjärjestelmää noudattaen jokainen hissi on tutkittava ja niille on tehtävä 5 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa määritellyt tai vastaavat testit hissin direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisuuden tarkastamiseksi.

Kaikki hissin asentajan hyväksymät tekijät, vaatimukset ja säännökset on esitettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti toimitetuissa asiakirjoissa toimenpiteinä, menettelyinä ja ohjeina. Näiden laadunvarmistusjärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -toimintaohjeiden ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti oltava riittävä esitys:

a) laatutavoitteista,

b) organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta hissien laadun osalta,

c) tarkastuksista ja testeistä, jotka on tehtävä ennen markkinoille saattamista, mukaan lukien ainakin kaikki liitteessä VI olevan 4 kohdan b alakohdassa määrätyt testit,

d) keinoista, joilla valvotaan laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan tehokkuutta,

e) laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä kertomuksista, jne.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laadunvarmistusjärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitettu laitos olettaa, että laadunvarmistusjärjestelmät, joissa on otettu käyttöön vastaava yhdenmukaistettu standardi, ovat näiden vaatimusten mukaisia(1).

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arvioijana kokemusta hissiteknologiasta. Arviointimenettelyyn on kuuluttava käynti hissin asentajan tiloissa ja hissin asennuspaikalla.

Päätöksestä on ilmoitettava hissin asentajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Hissin asentaja sitoutuu täyttämään laadunvarmistusjärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laadunvarmistusjärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Hissin asentajan on ilmoitettava laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle laadunvarmistusjärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laadunvarmistusjärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä hissin asentajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hissin asentaja täyttää hyväksytystä laadunvarmistusjärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Hissin asentajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy tarkastus- ja testauspaikoille sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tekniset asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselosteet ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät kertomukset, jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että hissin asentaja ylläpitää ja noudattaa laadunvarmistusjärjestelmää ja toimitettava tarkastusseloste hissin asentajalle.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä hissin asennuspaikalle.

Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laadunvarmistusjärjestelmä ja hissi toimivat asianmukaisesti; ilmoitetun laitoksen on toimitettava hissin asentajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testi on suoritettu.

5. Hissin asentajan on pidettävä vähintään kymmenen vuoden ajan hissin valmistuspäivän jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaa koskevat tiedot annetuista ja peruutetuista laadunvarmistusjärjestelmien hyväksynnöistä.

(1) Tämä yhdenmukaistettu standardi on EN 29003, täydennettynä tarvittaessa siten, että siinä otetaan huomioon hissien erityispiirteet.

LIITE XIII

TÄYDELLINEN LAADUNVARMISTUS HISSIEN OSALTA (H moduuli)

1. Täydellinen laadunvarmistus on menettely, jossa 2 kohdan velvoitteet täyttävä hissin asentaja varmistautuu ja vakuuttaa, että hissit täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset.

Hissin asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin ja laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Hissin asentajan on sovellettava hyväksyttyä laadunvarmistusjärjestelmää hissien suunnitteluun, valmistukseen, kokoonpanoon, asennukseen ja lopputarkastukseen sekä testeihin 3 kohdassa esitetyn määrittelyn mukaisesti ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laadunvarmistusjärjestelmä

3.1 Hissin asentajan on toimitettava laadunvarmistusjärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asiaa koskevat tiedot hisseistä, erityisesti tiedot, jotka auttavat ymmärtämään hissin suunnittelun ja toiminnan välisen yhteyden ja jotka mahdollistavat direktiivin vaatimusten mukaisuuden arvioimisen,

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat.

3.2 Laadunvarmistusjärjestelmän on taattava, että hissit ovat direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

Kaikki hissin asentajan hyväksymät tekijät, vaatimukset ja säännökset on esitettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti toimitetuissa asiakirjoissa toimenpiteinä, menettelyinä ja ohjeina. Näiden laadunvarmistusjärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti oltava riittävä esitys:

- laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta hissien suunnittelun ja laadun osalta,

- teknisistä suunnittelueritelmistä, mukaan lukien sovellettavat standardit, ja jos direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuja standardeja ei noudateta kaikilta osin, käytetyistä keinoista, joilla varmistetaan, että direktiivin hisseihin sovellettavat vaatimukset täytetään,

- suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikoista, menetelmistä ja järjestelmällisistä toimista, joita käytetään hissien suunnittelussa,

- tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään materiaalien, komponenttien ja alikokoonpanojen vastaanotossa,

- vastaavista kokoonpano-, asennus- ja laadunvalvontatekniikoista, menetelmistä ja järjestelmällisistä toimista, joita käytetään,

- tarkastuksista ja testeistä, joita tehdään ennen asennusta (asennusolosuhteiden tarkastus: kuilu, koneiston sijoittaminen, jne.), asennuksen aikana ja sen jälkeen (mukaan lukien ainakin kaikki liitteessä VI olevan 4 kohdan b alakohdassa määrätyt testit),

- laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä kertomuksista, jne.,

- keinoista, joilla valvotaan tuotteilta ja suunnittelulta vaaditun laadun saavuttamista sekä laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3 Suunnittelua koskeva tarkastus

Jos suunnittelua ei ole kaikilta osin toteutettu yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, on ilmoitetun laitoksen varmistettava, täyttääkö suunnittelu direktiivin säännökset, ja jos täyttää, annettava hissin asentajalle suunnittelua koskeva EY-tarkastustodistus, jossa on todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset sekä hyväksytyn suunnittelun tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

3.4 Laadunvarmistusjärjestelmän arviointi

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laadunvarmistusjärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitettu laitos olettaa, että laadunvarmistusjärjestelmät, joissa on otettu käyttöön vastaava yhdenmukaistettu standardi, ovat näiden vaatimusten mukaisia(1).

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arvioijana kokemusta hisseistä. Arviointimenettelyyn on kuuluttava käynti hissin asentajan tiloissa ja hissin asennuspaikalla.

Päätöksestä on ilmoitettava hissin asentajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.5 Hissin asentaja sitoutuu täyttämään laadunvarmistusjärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laadunvarmistusjärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Hissin asentajan on ilmoitettava laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle laadunvarmistusjärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laadunvarmistusjärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä hissin asentajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hissin asentaja täyttää hyväksytystä laadunvarmistusjärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Hissin asentajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy suunnittelu-, valmistus-, kokoonpano-, asennus-, tarkastus- ja testauspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty suunnittelua koskevassa laadunvarmistusjärjestelmässä, kuten analyysien, laskelmien, testien, jne. tulokset,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty toimitusten vastaanottoa ja asennusta koskevassa laadunvarmistusjärjestelmässä, kuten tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät kertomukset, jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että hissin asentaja ylläpitää ja noudattaa laadunvarmistusjärjestelmää ja toimitettava tarkastuskertomus hissin asentajalle.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä hissin asentajan tiloissa tai hissin asennuspaikalla. Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laadunvarmistusjärjestelmä toimii asianmukaisesti; ilmoitetun laitoksen on toimitettava hissin asentajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testi on suoritettu.

5. Hissin asentajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan hissin valmistamisen jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.5 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.

Jos asentaja ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle, tämä velvollisuus kuuluu ilmoitetulle laitokselle.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaa koskevat tiedot annetuista ja peruutetuista laadunvarmistusjärjestelmien hyväksynnöistä.

7. Täydelliseen laadunvarmistusmenettelyyn liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

(1) Tämä yhdenmukaistettu standardi on EN 29001, täydennettynä tarvittaessa siten, että siinä otetaan huomioon hissien erityispiirteet.

LIITE XIV

TUOTANNON LAADUNVARMISTUS (D moduuli)

1. Tuotannon laadunvarmistus on menettely, jossa 2 kohdan velvoitteet täyttävä hissin asentaja varmistautuu ja vakuuttaa, että hissit täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset. Hissin asentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin ja laadittava kirjallinen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Hissin asentajan on sovellettava hyväksyttyä tuotannon laadunvarmistusjärjestelmää hissien tuotantoon, asennukseen ja lopputarkastukseen sekä testeihin 3 kohdassa esitetyn määrittelyn mukaisesti ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laadunvarmistusjärjestelmä

3.1 Hissin asentajan on toimitettava laadunvarmistusjärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asiaa koskevat tiedot hisseistä,

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tarvittaessa hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksesta.

3.2 Laadunvarmistusjärjestelmän on taattava, että hissit ovat direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

Kaikki hissin asentajan hyväksymät tekijät, vaatimukset ja säännökset on esitettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti toimitetuissa asiakirjoissa kirjallisina toimenpiteinä, menettelyinä ja ohjeina. Näiden laadunvarmistusjärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti oltava riittävä esitys:

- laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta hissien laadun osalta,

- valmistusmenetelmistä, laadunvalvonnan- ja varmistuksen tekniikoista ja sovellettavista tekniikoista ja järjestelmällisistä toimista, joita käytetään,

- tarkastuksista ja testeistä(1), joita tehdään ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen,

- laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä kertomuksista, jne.,

- keinoista, joilla valvotaan hissiltä vaaditun laadun saavuttamista sekä laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laadunvarmistusjärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitettu laitos olettaa, että laadunvarmistusjärjestelmät, joissa on otettu käyttöön vastaava yhdenmukaistettu standardi, ovat näiden vaatimusten mukaisia(2).

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arvioijana kokemusta kyseisestä hissiteknologiasta. Arviointimenettelyyn on kuuluttava käynti hissin asentajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava hissin asentajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Hissin asentaja sitoutuu täyttämään laadunvarmistusjärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laadunvarmistusjärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Hissin asentajan on ilmoitettava laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle laadunvarmistusjärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laadunvarmistusjärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä hissin asentajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hissin asentaja täyttää hyväksytystä laadunvarmistusjärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Hissin asentajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus-, kokoonpano-, asennus-, testaus- ja varastointipaikoille sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät kertomukset, jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että hissin asentaja ylläpitää ja noudattaa laadunvarmistusjärjestelmää ja toimitettava tarkastuskertomus hissin asentajalle.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä hissin asentajan luona. Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laadunvarmistusjärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava hissin asentajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testi on suoritettu.

5. Hissin asentajan on pidettävä kymmenen vuoden ajan viimeisen hissin valmistamisen jälkeen kansallisten viranomaisten saatavilla:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaa koskevat tiedot annetuista ja peruutetuista laadunvarmistusjärjestelmien hyväksynnöistä.

7. Tuotannon laadunvarmistusmenettelyihin liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

(1) Näihin testeihin sisältyy ainakin liitteen VI 4 kohdan b alakohdassa määrätyt testit.

(2) Tämä yhdenmukaistettu standardi on EN 29002, täydennettynä tarvittaessa siten, että siinä otetaan huomioon hissien erityisluonne.

Top