EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1489

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1489/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta

OJ L 145, 29.6.1995, p. 75–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1489/oj

31995R1489

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1489/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 145 , 29/06/1995 s. 0075 - 0080


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1489/95,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995,

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1363/95 (2), ja erityisesti sen 26 artiklan 11 kohdan,

ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytäntöönpanemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuksista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3290/94 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) N:o 1488/95 (4) on vahvistettu hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 1 kohdan nojalla taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi mainitussa artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisen kaupan hintojen ja näiden tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 4 kohdan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon yhtäältä yhteisön markkinoiden hedelmien ja vihannesten hintojen ja saatavuuden ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen tilanne tai kehitysnäkymät; olisi myös otettava huomioon mainitun kohdan b alakohdassa tarkoitetut kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 1 kohdan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat; kansainvälisen kaupan hinnat on vahvistettava ottaen huomioon mainitun kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut kurssit ja hinnat,

kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan,

yhteisiä laatuvaatimuksia koskevien luokkiin ekstra, I ja II kuuluvia tomaatteja, sitruunoita, appelsiineja, omenoita, persikoita ja nektariineja, luokkaan ekstra ja I kuuluvia syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä sekä manteleita, pähkinöitä ja kuorellisia pähkinöitä voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä,

neuvoston asetuksella (ETY) N:o 990/93 (5) on kielletty Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka on lueteltu tyhjentävästi sen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa; tämä olisi otettava huomioon tukia vahvistettaessa,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 150/95 (7), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkinakursseja käytetään kolmannen maan valuuttana ilmoitetun määrän muuntamiseen, ja niiden perusteella määritetään jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit; muuntokurssien soveltamista ja vahvistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 1068/93 (8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1053/95 (9),

edellä mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta markkinoiden nykytilanteeseen tai niiden kehitysnäkymiin ja erityisesti hedelmien ja vihannesten kursseihin ja hintoihin yhteisössä ja kansainvälisessä kaupassa seuraa, että tuet olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteiden mukaisesti,

asetuksen (ETY) N:o 1035/72 26 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti olisi sallittava käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokas käyttö välttäen kyseisten toimijoiden välinen syrjintä; tämän vuoksi olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi; näistä syistä sekä hedelmien ja vihannesten viennin kausiluontoisuuden vuoksi olisi vahvistettava tuotekohtaiset kiintiöt, ja

hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tämän asetuksen liitteessä I vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien summat ja tukeen oikeutetut määrät, jotka koskevat 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisenä aikana annettuja ja tuen ennakkovahvistuksen sisältäviä todistuksia.

Tämän asetuksen liitteessä II vahvistetaan sen viennin, jota koskevaa tukea ei ole vahvistettu ennakolta, tavoitesummat ja tavoitemäärät.

2. Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (10) 14 a artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta edellisessä alakohdassa tarkoitettuihin oikeutettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1

(2) EYVL N:o L 132, 16.6.1995, s. 8

(3) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

(4) Ks. tämän virallisen lehden sivu 68

(5) EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14

(6) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

(7) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

(8) EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 106

(9) EYVL N:o L 107, 12.5.1995, s. 4

(10) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

LIITE I

ENNAKKOVAHVISTUKSEN SISÄLTÄVIEN TODISTUSTEN MYÖNTÄMISESSÄ TARVITTAVAT SUMMAT JA MÄÄRÄT

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

ENNAKKOVAHVISTUKSEN SISÄLTÄMÄTTÖMIEN TODISTUSTEN MYÖNTÄMISESSÄ TARVITTAVAT TAVOITESUMMAT JA -MÄÄRÄT

>TAULUKON PAIKKA>

Top