EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1217

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1217, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

ST/7888/2023/INIT

OJ L 159I, 23.6.2023, p. 451–525 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1217/oj

23.6.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 159/451


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/1217,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Eurooppa-neuvosto toisti 23 maaliskuuta 2023 antamissaan päätelmissä tuomitsevansa jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ja totesi sodan rikkovan selvästi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa. Eurooppa-neuvosto toisti myös, että unioni on edelleen sitoutunut pitämään yllä ja lisäämään Venäjän kollektiivista painostusta muun muassa mahdollisten uusien rajoittavien toimenpiteiden avulla. Eurooppa-neuvosto korosti myös, että on tärkeää ja kiireellistä tehostaa toimia pakotteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi Euroopan ja jäsenmaiden tasolla, ja se on vakaasti sitoutunut estämään ja torjumaan tehokkaalla tavalla pakotteiden kiertämistä kolmansissa maissa ja niiden toimesta. Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa ja komissiota vahvistamaan kaikkia tarvittavia toimeenpanovälineitä ja kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa täysin koordinoidun lähestymistavan tätä varten.

(4)

Toiminta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on unionin vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan hyväksymien rajoittavien toimenpiteiden kiertäminen, vaarantaa unionin rajoittavien toimenpiteiden tarkoituksen ja vaikuttavuuden.

(5)

Rajoittavien toimenpiteiden kiertämisen riskin minimoimiseksi on aiheellista kieltää sellaisten tuotteiden ja teknologian, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, ja ilmailualan tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian sekä unionista vietävän lentopetrolin ja polttoaineen lisäaineiden kauttakulku Venäjän alueen kautta.

(6)

Unioni ja kolmannet maat puolustavat kansainvälisen yhteisön jäseninä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan kirjattuja kansainvälisen oikeuden periaatteita ja vaalivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(7)

Unioni tunnustaa kansallisten viranomaisten monissa kolmansissa maissa toteuttamat ponnistelut sellaisten tuotteiden, teknologian ja palvelujen virran pysäyttämiseksi, jotka kuuluvat unionin vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan hyväksymien rajoittavien toimenpiteiden piiriin. Unionin olisi edelleen tuettava kolmansia maita kyseisissä pyrkimyksissä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

(8)

Jotta voidaan puuttua unionin rajoittavien toimenpiteiden kiertämiseen kolmansien maiden lainkäyttöalueilla, unionin olisi nopeasti vahvistettava kahden- ja monenvälistä yhteistyötä kyseisten kolmansien maiden kanssa tehtävän diplomaattisen yhteistyön ja niille annettavan lisääntyvän teknisen avun kautta. Komissio antaa neuvostolle säännöllisesti tietoja tätä koskevan täysin koordinoidun lähestymistavan kehittämiseksi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(9)

Lisätoimia olisi toteutettava nopeasti tapauksissa, joissa unionin kahden- tai monenvälisen yhteistyön puitteissa toteuttamat toimet eivät tuota toivottuja tuloksia sen estämiseksi, että kolmansissa maissa olevat henkilöt tai yhteisöt kiertävät unionin vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan hyväksymiä rajoittavia toimenpiteitä. Tällaisten toimien olisi oltava kohdennettuja, oikeasuhteisia, ja niiden yksinomaisena tavoitteena olisi oltava estää Venäjää saamasta resursseja, joiden avulla se voi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan.

(10)

Unionin olisi hyväksyttävä asianmukaiset yksittäiset toimenpiteet, joilla puututaan kolmansien maiden toimijoiden osallistumiseen kiertämisen helpottamiseen. Tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (2) ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (3) mukaiset yksittäiset merkitsemiset tai muut neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 (4) mukaiset toimenpiteet, kuten yhteisöjen lisääminen asetuksen N:o 833/2014 liitteeseen IV muun muassa jäsenvaltioilta saatujen tietojen ja ehdotusten perusteella.

(11)

Unioni aloittaa uudelleen rakentavan vuoropuhelun kyseessä olevan kolmannen maan kanssa tällaisten yksittäisten toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen sen varmistamiseksi, että toteutetaan korjaavia toimenpiteitä, joilla estetään muita toimijoita ryhtymästä vastaavaan toimintaan. Neuvostolle tiedotetaan kyseisestä vuoropuhelun uudelleen aloittamisesta ja sen tuloksista.

(12)

Jos yksittäisten toimenpiteiden hyväksymisen ja kolmannen maan kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen on jatkuvan kiertämisen laajuuden, tyypin tai systeemisen luonteen vuoksi ilmeistä, että kyseiset toimet ovat riittämättömiä tai soveltumattomia tällaisen kiertämisen estämiseen asianomaisessa kolmannessa maassa tai sen kautta, unionin olisi voitava ryhtyä lisätoimenpiteisiin.

(13)

Jotta unioni voisi toteuttaa poikkeukselliset, johdanto-osan 9 ja 12 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa viimeisenä keinona toteutettavat toimenpiteet, on aiheellista ottaa käyttöön mahdollisuus rajoittaa arkaluonteisten kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian tai sellaisten tuotteiden ja teknologian, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallisten, teknologisten tai teollisten valmiuksien kehittämistä tai Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä tavalla, joka parantaa sen kykyä käydä sotaa, ja joiden vienti Venäjälle on kielletty päätöksen 2014/512/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 nojalla, sellaisiin kolmansiin maihin suuntautuvaa myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä, joiden lainkäyttöalueisiin on osoitettu liittyvän jatkuva ja erityisen suuri riski siitä, että niitä käytetään toimenpiteiden kiertämiseen.

(14)

Neuvoston on määrä tehdä yksimielisesti päätökset kolmannen maan ja kohteena olevien tuotteiden tai teknologian sisällyttämisestä kyseisen toimenpiteen soveltamisalaan.

(15)

Ennen kyseisiä viimeisenä keinona toteutettavia toimenpiteitä koskevan ehdotuksen toimittamista neuvostolle ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komissio raportoivat neuvostolle teknisistä yksityiskohdista, toteutetusta yhteydenpidosta ja täytäntöönpanotoimista.

(16)

Neuvoston olisi päätettävä kyseisen ehdotuksen pohjalta kohteena olevien tuotteiden ja teknologian sekä kolmansien maiden, joita kyseinen viimeisenä keinona toteutettava toimenpide koskee, sisällyttämisestä ottaen huomioon komission tekemä perusteellinen tekninen analyysi asianomaisesta kiertämisestä, mukaan lukien saatavilla olevat kauppaa koskevat tiedot, jotka osoittavat, että toteutetut vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat olleet tehottomia, sekä tiedot unionin asian käsittelemiseksi toteuttamista toimista kyseisen kolmannen maan kanssa, ja selkeä osoitus siitä, etteivät tällaiset toimet ole onnistuneet.

(17)

Ennen kolmannen maan sisällyttämistä niiden maiden luetteloon, joita kyseinen toimenpide koskee, unionin olisi ilmoitettava asiasta kyseisen kolmannen maan hallitukselle ja aktiivisesti pyydettävä siltä näkemyksiä komission tekemässä teknisessä analyysissa esitettyjen alustavien havaintojen ja unionin suunniteltujen korjaavien toimien perusteella. Neuvostolle tiedotetaan kaikista yhteydenpidon vaiheista ja sen tuloksista. Neuvosto hyväksyy tällaisen päätöksen vasta sen jälkeen, kun yhteydenpito kyseiseen kolmanteen maahan on saatu lopullisesti päätökseen.

(18)

Neuvoston olisi tarkasteltava päätöksen 2014/512/YUTP liitteen XIV sisältöä säännöllisin väliajoin komission toimittamien perusteellisten teknisten tietojen perusteella. Tällaisessa tarkastelussa on otettava huomioon toimenpiteen tavoitteet ja asianomaisten kolmansien maiden kanssa käytävän jatkuvan vuoropuhelun tulos, mukaan lukien toimenpiteet, joita kolmannet maat ovat ehdottaneet kiertämisen torjumiseksi.

(19)

On myös aiheellista lisätä 87 uutta yhteisöä päätöksen 2014/512/YUTP liitteessä IV olevaan oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon eli luetteloon Venäjän sotateollista kompleksia Venäjän Ukrainaan kohdistamassa hyökkäyssodassa suoraan tukevista yhteisöistä , joille asetetaan tiukemmat vientirajoitukset sellaisten kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian sekä sellaisten tuotteiden ja teknologian osalta, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä. Kun otetaan huomioon miehittämättömien sotilasilma-alusten iranilaisten valmistajien ja Venäjän sotateollisen kompleksin välinen suora yhteys, kyseiseen luetteloon olisi lisättävä neljä uutta kolmansissa maissa toimivaa yhteisöä, jotka osallistuvat miehittämättömien ilma-alusten valmistamiseen ja toimittamiseen Venäjälle. Kun lisäksi otetaan huomioon elektronisten komponenttien keskeinen mahdollistava rooli Venäjän sotateolliselle kompleksille Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan tukena, kyseiseen luetteloon on aiheellista sisällyttää myös tietyt muut kolmansien maiden yhteisöt, jotka osallistuvat kaupan rajoitusten kiertämiseen, sekä tietyt venäläiset yhteisöt, jotka osallistuvat elektronisten komponenttien kehittämiseen, tuotantoon ja toimittamiseen Venäjän sotateollista kompleksia varten.

(20)

On myös aiheellista laajentaa niiden tavaroiden luetteloa, joilla edistetään Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, lisäämällä siihen tavaroita, joita Venäjä on käyttänyt hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, ja tavaroita, joilla edistetään sen sotilasjärjestelmien kehittämistä tai tuotantoa, mukaan lukien elektroniset komponentit, puolijohdemateriaalit, elektronisten integroitujen piirien ja painettujen piirilevyjen valmistus- ja testauslaitteet, energeettisten aineiden lähtöaineet ja kemiallisten aseiden lähtöaineet, optiset komponentit, navigointikojeet, puolustusalalla käytettävät metallit ja laivavarusteet. On aiheellista laajentaa rajoitusten piiriin kuuluvien aseiden, niiden osien, olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden luetteloa ja lisätä siihen muuntyyppisiä aseita.

(21)

On aiheellista asettaa uusia rajoituksia sellaisten tuotteiden viennille, jotka voisivat edistää erityisesti Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä.

(22)

On aiheellista kieltää teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa sellaisen aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai sisältää niihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia, joiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Venäjällä olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Venäjällä käytettäväksi on kielletty.

(23)

Venäjä on toteuttanut järjestelmällistä kansainvälistä kampanjaa tiedotusvälineiden manipuloimiseksi ja tosiseikkojen vääristelemiseksi tehostaakseen strategiaansa, jonka tavoitteena on horjuttaa sen naapurimaiden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden vakautta. Propagandan kohteena ovat olleet toistuvasti ja johdonmukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet erityisesti vaalien yhteydessä, kansalaisyhteiskunta, turvapaikanhakijat, Venäjän kansalliset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden demokraattisten instituutioiden toiminta.

(24)

Oikeuttaakseen ja tukeakseen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäyssotaansa Venäjä on toteuttanut unionissa ja sen naapurimaissa kansalaisyhteiskuntaa vastaan jatkuvia ja koordinoituja propagandatoimia, joilla vakavasti vääristellään ja manipuloidaan tosiseikkoja.

(25)

Kyseisiä propagandatoimia on kanavoitu useiden sellaisten tiedotusvälineiden kautta, jotka ovat pysyvästi Venäjän federaation johdon suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa. Tällaiset toimet muodostavat merkittävän ja suoran uhkan unionin yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kyseisillä tiedotusvälineillä on oleellinen ja ratkaiseva merkitys Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan edistämisessä ja tukemisessa sekä sen naapurimaiden vakauden horjuttamisessa.

(26)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja vastauksena Ukrainan tilannetta epävakauttaviin Venäjän toimiin on tarpeen, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11 artiklassa tunnustetun sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden mukaisesti otetaan käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä, jotta tällaisten tiedotusvälineiden lähetystoiminta unionissa tai unioniin suunnattu lähetystoiminta voidaan keskeyttää. Toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäyssota lopetetaan ja kunnes Venäjä ja sitä lähellä olevat tiedotusvälineet lakkaavat toteuttamasta propagandatoimia unionia ja sen jäsenvaltioita vastaan.

(27)

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11, 16 ja 17 artiklassa tunnustettujen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, elinkeinovapauden ja omistusoikeuden mukaisesti kyseiset toimenpiteet eivät estä kyseisiä tiedotusvälineitä ja niiden henkilöstöä harjoittamasta unionissa muuta toimintaa kuin lähetystoimintaa, kuten tutkimuksia ja haastatteluja. Nämä toimet eivät etenkään vaikuta velvollisuuteen kunnioittaa niitä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita, joihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen mukaisesti.

(28)

On aiheellista jatkaa kieltoa kuljettaa tuotteita maanteitse unionissa Venäjällä rekisteröidyillä perävaunuilla ja puoliperävaunuilla, myös silloin, kun tähän käytetään Venäjän ulkopuolella rekisteröityjä kuorma-autoja.

(29)

Yritykset kiertää unionin rajoittavia toimenpiteitä ovat johtaneet venäläistä raakaöljyä ja venäläisiä öljytuotteita kuljettavien alusten vilpillisten käytäntöjen voimakkaaseen lisääntymiseen. Sen vuoksi on aiheellista kieltää siirtoja alukselta alukselle suorittavien alusten pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua syytä epäillä, että alus rikkoo kieltoa tuoda meriteitse venäläistä raakaöljyä ja venäläisiä öljytuotteita unioniin tai että se kuljettaa hintakattokoalition vahvistamaa hintakattoa korkeammalla hinnalla ostettua venäläistä raakaöljyä tai venäläisiä öljytuotteita. Kyseistä kieltoa sovelletaan kaikkiin aluksiin riippumatta siitä, minkä lipun alla ne on rekisteröity, ja kaikkiin alukselta alukselle suoritettaviin siirtoihin, jotka tapahtuvat missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa. Joka tapauksessa aluksilta kielletään pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella, jos ne eivät ilmoita toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 48 tuntia etukäteen alukselta alukselle suoritettavasta siirrosta, joka tapahtuu tietyillä maantieteellisillä alueilla. Lisäksi kyseinen kielto vahvistaa entisestään toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön suojellakseen rannikkojaan tällaisten alukselta alukselle suoritettavien siirtojen aiheuttamilta mahdollisilta ympäristöonnettomuuksilta.

(30)

On aiheellista kieltää myös sellaisten alusten pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella, joiden osalta toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua syytä epäillä, että ne häiritsevät laittomasti aluksella olevia automaattisia tunnistusjärjestelmiään (AIS), kytkevät ne pois päältä tai estävät niitä muulla tavoin toimimasta kuljettaessaan venäläistä raakaöljyä ja venäläisiä öljytuotteita SOLAS-yleissopimuksen V/19-säännön 2.4 kappaleen vastaisesti. Kyseistä kieltoa ei sovelleta olosuhteissa, joissa aluksella oleva AIS voidaan sääntöjenmukaisesti kytkeä pois päältä navigointitietojen suojaamista koskevien kansainvälisten sopimusten, sääntöjen tai standardien mukaisesti, esimerkiksi kun kyseessä on merenkulku korkean turvallisuusriskin vesillä.

(31)

Kyseistä kieltoa sovelletaan myös kaikkiin aluksiin riippumatta siitä, minkä lipun alla ne on rekisteröity, ja kaikkeen navigointijärjestelmän laittomaan häirintään missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa.

(32)

Satamaan pääsyä koskevia kieltoja sovelletaan kaikkiin aluksiin riippumatta siitä, ovatko ne kiinnitettyinä laiturissa vai ovatko ne ankkuripaikassa jäsenvaltion sataman lainkäyttöalueella. Suomenlahden osalta kyseiset kiellot koskevat kaikkia aluksia riippumatta siitä, ovatko ne kiinnitettyinä satamassa tai ankkuripaikassa, joka sijaitsee jäsenvaltion aluevesillä tai sisäisillä aluevesillä.

(33)

On asianmukaista säätää poikkeuksista, joilla sallitaan tällaisten alusten pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella meriturvallisuussyistä, ympäristönäkökohdat mukaan luettuina, ihmishenkien pelastamiseksi merellä ja humanitaarisista syistä.

(34)

Neuvoston päätöksessä (YUTP) 2022/884 (5) ja neuvoston asetuksessa (EU) 2022/879 (6) säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sellaisten toimitusten hankkimiseksi, jotka ovat vaihtoehtoisia Venäjältä putkia pitkin tuotavan raakaöljyn tuonnille, jotta kyseiseen tuontiin voidaan soveltaa kieltoja mahdollisimman pian. Tämän tavoitteen mukaisesti olisi lopetettava Saksalle ja Puolalle myönnetty väliaikainen poikkeus, joka koskee raakaöljyn toimittamista Venäjältä putkia pitkin Družba-öljyputken pohjoisosan kautta. Kazakstanista tai muusta kolmannesta maasta peräisin olevan ja Venäjän kautta Družba-öljyputkessa kulkevan öljyn tuontia ei ole kielletty.

(35)

Hintakattomekanismin mukaan tiettyjen kolmansien maiden energiaturvallisuuden kannalta olennaiset erityiset hankkeet voidaan vapauttaa hintakatosta. Venäjällä sijaitsevaa Sahalin-2 (Сахалин-2) -hanketta koskevaa poikkeusta olisi jatkettava 31 päivään maaliskuuta 2024 Japanin energiaturvallisuustarpeiden varmistamiseksi.

(36)

Jottei heikennetä kriittisiä energiatoimituksia, joiden tuontia kolmansista maista unioniin ei kielletä, on aiheellista varmistaa niiden Caspian Pipeline Consortium (CPC) -infrastruktuurien asianmukainen huolto ja käyttö, jotka mahdollistavat Kazakstanista peräisin olevien sellaisten CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tuotteiden oston, tuonnin tai siirron, jotka ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta. On aiheellista ottaa käyttöön poikkeuksia kielloista myydä, toimittaa, siirtää tai viedä suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjällä käytettäväksi tiettyjä tuotteita tai teknologiaa, antaa niihin liittyvää rahoitusta tai tarjota rahoitusapua, teknistä apua, välityspalveluja tai muita palveluja tai tarjota tilintarkastuspalveluja, insinööripalveluja, oikeudellisia neuvontapalveluja, teknisiä testaus- ja analysointipalveluja, jos nämä poikkeukset ovat ehdottoman välttämättömiä kyseisiä tarkoituksia varten ja niihin sovelletaan tiukkoja ehtoja toimenpiteiden kiertämisen riskin välttämiseksi.

(37)

Jotta vältetään siirtokelpoisten arvopapereiden antamista Venäjällä oleville henkilöille koskevan kiellon kiertäminen, on aiheellista ulottaa kyseinen kielto koskemaan minkä tahansa valuutan määräisiä rahoitusvälineitä.

(38)

On myös aiheellista ottaa käyttöön poikkeus kiellosta tarjota venäläisille yhteisöille tiettyjä palveluja, joita vaaditaan sellaisen palomuurin perustamiseen, sertifiointiin tai arviointiin, jolla poistetaan luetteloon merkityn henkilön harjoittama määräysvalta luetteloon kuulumattoman, luetteloon merkityn henkilön omistuksessa tai määräysvallassa olevan unioniin sijoittautuneen yhteisön varoihin, ja jolla varmistetaan, että viimeksi mainitulle henkilölle ei kerry hyötyä, jolloin kyseinen yhteisö voi jatkaa liiketoimintaansa.

(39)

On tarpeen vielä selventää näyttöä, joka vaaditaan kolmannessa maassa Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita käyttäen jalostettujen rauta- ja terästuotteiden tuontia varten.

(40)

On aiheellista ottaa käyttöön poikkeus kiellosta ostaa, tuoda tai siirtää tiettyjä tuotteita, jotka tuottavat merkittäviä tuloja Venäjälle ja jotka ovat tarpeen Budapestin metrolinjan 3 vaunujen toiminnan, huollon tai korjauksen kannalta.

(41)

On myös tarpeen tehdä selvennyksiä niiden toimivaltaisten viranomaisten osalta, jotka vastaanottavat ilmoituksia Venäjän ja unionin välisistä tilauslennoista.

(42)

On myös aiheellista jatkaa tiettyjen palvelujen tarjoamiskieltoa koskevan tilapäisen poikkeuksen soveltamisen määräaikaa, jotta unionin toimijoiden olisi entistä helpompi irtautua Venäjän markkinoilta. Venäläisten toimijoiden unionin markkinoilta irrottamisen nopeuttamiseksi on aiheellista ottaa käyttöön väliaikainen poikkeus kiellosta tarjota oikeudellisia neuvontapalveluja Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia 31 päivään maaliskuuta 2024 asti sellaisten oikeudellisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan pakollisia, jotta irrottamiset voidaan saattaa päätökseen.

(43)

Rajoittavien toimenpiteiden täysimääräisen ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on aiheellista, että jäsenvaltiot ilmoittavat muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista päätöksen 2014/512/YUTP nojalla evätyistä luvista ja jakavat oikeuspaikkakeinottelun välttämiseksi tiedot niitä lupia koskevista hakemuksista, jotka ne aikovat myöntää, jos jokin toinen jäsenvaltio on jo ilmoittanut epäämispäätöksestä.

(44)

On myös aiheellista tehostaa sellaisten arkaluonteisten tavaroiden vientirajoitusten soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevien tietojen vaihtoa, joita voidaan käyttää Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan tukemiseen, kuten kaksikäyttötuotteet ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä VII luetellut tuotteet, jotta voidaan torjua riskiä, että henkilöt tai yhteisöt, jotka osallistuvat kiellettyjen unionitavaroiden hankintaan Venäjällä käytettäviksi tai kiellettyjen palvelujen tarjoamiseen, kiertävät rajoituksia sekä rikkovat päätöstä 2014/512/YUTP ja asetusta (EU) N:o 833/2014.

(45)

On aiheellista edelleen selventää säännöksiä, jotka koskevat tietojenvaihtoa jäsenvaltion viranomaisten välillä sekä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission kanssa.

(46)

On aiheellista laajentaa luetteloa kumppanimaista, jotka soveltavat vientivalvontatoimenpiteitä, jotka vastaavat päätöksessä 2014/512/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 833/2014 säädettyjä toimenpiteitä olennaisilta osin.

(47)

Lisäksi on tarpeen tehdä tiettyjä teknisiä korjauksia, muun muassa poistamalla viittaukset siirtymäkausiin, joiden määräaika on jo päättynyt, sekä järjestämällä asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen liitteiden rakenne uudelleen. Kyseisten korjausten seurauksena hiilen tuontikielto kuuluu nyt päätöksen 2014/512/YUTP 4 k artiklan soveltamisalaan. Näin ollen päätöksen 2014/512/YUTP 4 l artiklasta on tullut tarpeeton, minkä vuoksi se olisi kumottava. Jo päättyneitä siirtymäkausia koskevien viittausten poistamisella ei ole tarkoitus olla oikeudellisia vaikutuksia aiempiin tai voimassa oleviin sopimuksiin tai kyseisten siirtymäkausien soveltamiseen.

(48)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(49)

Päätös 2014/512/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:

1)

kumotaan 1 aa artiklan 3 kohdan c kohta;

2)

korvataan 1 d artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettujen, minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan tai 6 päivän elokuuta 2023 jälkeen liikkeeseen laskettujen, minkä tahansa muun valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopapereiden ja sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien, jotka antavat pääsyn tällaisiin arvopapereihin, myynti Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.”

;

3)

muutetaan 1 h artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.   Kielletään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3), 2009/81/EY (*4) sekä direktiivin 2014/23/EU 10 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 kohdan a–e alakohdan ja 8, 9 ja 10 kohdan sekä 11, 12, 13 ja 14 artiklan, direktiivin 2014/24/EU 7 artiklan a–d alakohdan ja 8 artiklan sekä 10 artiklan b–f ja h–j alakohdan, direktiivin 2014/25/EU 18 artiklan, 21 artiklan b–e ja g–i alakohdan sekä 29 ja 30 artiklan, direktiivin 2009/81/EY 13 artiklan a–d, f–h ja j alakohdan soveltamisalaan kuuluvien julkisia hankintoja koskevien sopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekeminen tai niiden täytäntöönpanon jatkaminen, kun toisena osapuolena on”

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta (EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76).”;"

;

b)

kumotaan 2 kohdan f alakohta;

4)

muutetaan 1 k artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”9 a.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsomiinsa ehdoin myöntää luvan siinä tarkoitettujen palvelujen tarjoamiseen todettuaan, että kyseiset palvelut ovat ehdottoman välttämättömiä sellaisen palomuurin perustamiseksi, sertifioimiseksi tai arvioimiseksi, joka

a)

poistaa päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen määräysvallan sen omistuksessa tai määräysvallassa olevan, luetteloon kuulumattoman, jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen varoihin; ja

b)

varmistaa, että luetteloon merkitylle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ei kerry muita varoja tai taloudellisia resursseja.”

;

b)

korvataan 11 kohta seuraavasti:

”11.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 9 a ja 10 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

;

5)

lisätään 3 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

6)

muutetaan 3 a artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Kielletään sellaisten unionista vietyjen tuotteiden ja teknologian kuljettaminen Venäjän alueen kautta, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä.”

;

b)

lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Tämän artiklan 1 a kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten tämän artiklan 3 kohdan a–e alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin tarkoitettujen asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä VII lueteltujen tuotteiden ja teknologian kauttakulkuun Venäjän alueen kautta, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä.”

;

d)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”i)

luvan myöntävän jäsenvaltion yksinomaista käyttöä varten ja sen täydessä valvonnassa ja jotta se voi täyttää huoltovelvoitteensa alueilla, jotka kuuluvat kyseisen jäsenvaltion ja Venäjän federaation pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alaisuuteen.”;

e)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Poiketen siitä, mitä 1 a kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisten asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä VII lueteltujen tuotteiden ja teknologian kauttakulkuun Venäjän alueen kautta, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, todettuaan, että tällaiset tuotteet tai tällainen teknologia on tarkoitettu tämän artiklan 4 kohdan b, c, d ja h alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin.”

;

7)

muutetaan 3 aa artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/2012 (*5) liitteessä I lueteltujen, unionista tai sen ulkopuolelta peräisin olevien ampuma-aseiden, niiden osien sekä olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden ja tiettyjen muiden ampuma-aseiden ja aseiden suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto ja vienti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012 , kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 1).”;"

b)

lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”

;

8)

lisätään 4 c artiklan 2 kohtaa alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

9)

muutetaan 4 d artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Kielletään ilmailussa tai avaruusteollisuudessa käytettäviksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian sekä unionista vietävien lentopetrolin ja polttoaineen lisäaineiden kuljettaminen Venäjän alueen kautta.”

;

b)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”6 d.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 a kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XI lueteltujen ilmailussa tai avaruusteollisuudessa käytettäviksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian sekä asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XX lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden kauttakulkuun Venäjän alueen kautta todettuaan, että tällaiset tuotteet tai tällainen teknologia on tarkoitettu tämän artiklan 6 a, 6 b ja 6 c kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

6 e.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos tuotteet on tarkoitettu luvan myöntävän jäsenvaltion yksinomaista käyttöä varten ja sen täydessä valvonnassa ja jotta se voi täyttää huoltovelvoitteensa alueilla, jotka kuuluvat kyseisen jäsenvaltion ja Venäjän federaation välisen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alaisuuteen.”

;

10)

korvataan 4 e artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Venäjän ja unionin välisiä tilauslentoja suoraan tai kolmannen maan kautta liikennöivien ilma-alusten käyttäjien on ilmoitettava kaikki lentoa koskevat merkitykselliset tiedot lähtö- tai määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen lentoa ja vähintään 48 tuntia etukäteen.”

;

11)

lisätään 4 h artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

12)

kumotaan 4 ha artiklan 5 kohdan e alakohta;

13)

lisätään artiklat seuraavasti:

”4 hb artikla

1.   Kielletään 24 päivästä heinäkuuta 2023 siirtoja alukselta alukselle suorittavien alusten pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa, jos toimivaltaisella viranomaisella on perusteltua syytä epäillä, että alus rikkoo 4 o artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 4 p artiklan 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja.

2.   Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää pääsyä, jos alus ei ilmoita toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 48 tuntia etukäteen alukselta alukselle suoritettavasta siirrosta, joka tapahtuu jonkin jäsenvaltion talousvyöhykkeellä tai 12 meripeninkulman sisällä kyseisen jäsenvaltion rannikon mukaisesta perusviivasta.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tai sulkuun unionin alueella tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että tällainen pääsy on tarpeen humanitaarisista syistä.

5.   Kun käynti satamassa kielletään 1 ja 2 kohdan mukaisesti, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tästä välittömästi muille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

6.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä kansallisten järjestelmien ja tietojen lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY (*6) mukaisesti perustetussa unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmässä (SafeSeaNet) saatavilla olevia yhdennettyjä meritietoja.

4 hc artikla

1.   Kielletään 24 päivästä heinäkuuta 2023 pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella kaikilta aluksilta, joiden osalta toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä, että ne missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa SOLAS-yleissopimuksen V/19 säännön 2.4 kappaleen vastaisesti laittomasti häiritsevät alusten automaattista tunnistusjärjestelmäänsä, sammuttavat sen tai muulla tavoin estävät sitä toimimasta kuljettaessaan raakaöljyä tai öljytuotteita, joihin sovelletaan 4 o artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 4 p artiklan 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa tai käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tai sulkuun unionin alueella tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että tällainen pääsy on tarpeen humanitaarisista syistä.

4.   Kun käynti satamassa kielletään 1 kohdan mukaisesti, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tästä välittömästi muille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

5.   Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä kansallisten järjestelmien ja tietojen lisäksi direktiivin 2002/59/EY mukaisesti perustetussa unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmässä (SafeSeaNet) saatavilla olevia yhdennettyjä meritietoja.”

(*6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10)."

;

14)

muutetaan 4 i artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden tuonti tai ostaminen 30 päivästä syyskuuta 2023 alkaen suoraan tai välillisesti, kun ne on jalostettu kolmannessa maassa asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII lueteltuja Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita käyttäen; Venäjältä peräisin olevia terästuotteita, joiden CN-koodi on 7207 11, 7207 12 10 tai 7224 90, sisältävien kolmannessa maassa jalostettujen, asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XVII lueteltujen tuotteiden osalta tätä kieltoa sovelletaan CN-koodin 7207 11 osalta 1 päivästä huhtikuuta 2024 sekä CN-koodien 7207 12 10 ja 7224 90 osalta 1 päivästä lokakuuta 2024;

tätä alakohtaa sovellettaessa tuojien on tuontihetkellä esitettävä näyttö tuotteen jalostuksessa kolmannessa maassa käytettyjen rauta- ja teräspanosten alkuperämaasta.”;

b)

kumotaan 2 ja 3 kohta;

15)

muutetaan 4 j artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”

;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan ylellisyystuotteisiin, jos niiden arvo on yli 300 euroa tavaraa kohti, ellei toisin säädetä;”

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan CN-koodeihin 8901 10 00 tai 8901 90 00 kuuluvien alusten myyntiin tai toimitukseen tai 31 päivään joulukuuta 2023 saakka niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen Venäjällä oleville oikeushenkilölle, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Venäjällä asianmukaisiksi katsomiinsa ehdoin ja todettuaan, että

a)

alus on fyysisesti Venäjällä 24 päivänä kesäkuuta 2023 Venäjällä tapahtuvaa käyttöä varten;

b)

alus on purjehtinut Venäjän federaation lipun alla siten, että se on rekisteröity ilman miehistöä vuokrattavaksi ensimmäisen kerran ennen 24 päivää helmikuuta 2022;

c)

Venäjällä oleva oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole sotilaallinen loppukäyttäjä eikä käytä alusta sotilaallisiin tarkoituksiin;

d)

myynti tai toimitus ei hyödytä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon merkittyä henkilöä, yhteisöä tai elintä eikä siihen sovelleta tässä päätöksessä säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.”

;

d)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 ja 4 a kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”

;

16)

muutetaan 4 k artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 3, 3 b, 3 ba ja 3 d kohta;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 e.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXI lueteltuihin CN-koodeihin 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 ja 8603 kuuluvien tavaroiden ostoon, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen ja taloudellisen avun antamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että tämä on tarpeen vuonna 2018 toimitettujen Budapestin metrolinjan 3 vaunujen toiminnan, huollon tai korjauksen kannalta Metrowagonmashin ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 antaman takuun nojalla.”

;

17)

kumotaan 4 l artikla.

18)

muutetaan 4 m artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta CN-koodeihin 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 tai 8903 kuuluvien tuotteiden, joiden arvo on enintään 50 000 euroa yksikköä kohti, osalta ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 25 päivään syyskuuta 2023 saakka.”

c)

korvataan 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta CN-koodeihin 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 tai 9406 20 kuuluvien tuotteiden osalta ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 25 päivään syyskuuta 2023 saakka.”

d)

korvataan 3 b kohta seuraavasti:

”3 b.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta niihin CN-koodeihin, jotka luetellaan ensimmäistä kertaa asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXIII 24 päivänä kesäkuuta 2023 ja joita ei mainita tämän artiklan 3 ja 3 a kohdassa, kuuluvien tuotteiden osalta, lukuun ottamatta niihin CN-koodeihin, jotka oli jo lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä XVIII, kuuluvia tuotteita, ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 25 päivään syyskuuta 2023 saakka.”

;

e)

kumotaan 3 c kohta;

f)

korvataan 4 b kohta seuraavasti:

”4 b.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsomiinsa ehdoin antaa luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXIII lueteltuihin CN-lukuihin 72, 84, 85 ja 90 kuuluvien tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka näihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tarjoamiseen todettuaan, että se on ehdottoman tarpeen sellaisten lentoteollisuudelle välttämättömien titaanituotteiden tuotannossa, joille ei ole vaihtoehtoista toimittajaa.”

;

g)

korvataan 5 b kohta seuraavasti:

”5 b.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 4 a, 4 b ja 5 kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”

;

19)

muutetaan 4 n artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan maantiekuljetusyritysten unionin alueella suorittamiin tuotteiden kuljetuksiin Venäjällä rekisteröidyillä perävaunuilla tai puoliperävaunuilla, myös silloin kun kyseisten perävaunujen tai puoliperävaunujen vetämiseen käytetään muissa maissa rekisteröityjä kuorma-autoja.”

;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 1 a kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta 30 päivään kesäkuuta 2023 saakka ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 alkaneen tuotteiden kuljetuksen osalta edellyttäen, että

a)

perävaunu tai puoliperävaunu on ollut unionin alueella jo 24 päivänä kesäkuuta 2023; tai

b)

perävaunun tai puoliperävaunun on kuljettava unionin kautta palatakseen Venäjälle.”

;

c)

korvataan 4 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 1 a kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että tuotteiden kuljetuksen suorittaa Venäjälle sijoittautunut maantiekuljetusyritys tai mikä tahansa maantiekuljetusyritys, kun tuotteet kuljetetaan Venäjällä rekisteröidyillä perävaunuilla tai puoliperävaunuilla, myös silloin, kun kyseiset perävaunut tai puoliperävaunut vedetään muissa maissa rekisteröidyillä kuorma-autoilla, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet, että tällainen kuljetus on tarpeen”

;

20)

lisätään 4 o artiklaan kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 3 kohdan d alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen Saksaan ja Puolaan lakkaa 23 päivänä kesäkuuta 2023.”

21)

lisätään artikla seuraavasti:

”4 pa artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 3, 3 a, 4 h ja 4 m artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan kyseisissä artikloissa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon, vientiin tai kauttakulkuun Venäjän kautta tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tai rahoituksen tai taloudellisen avun antamiseen Kazakstanista peräisin olevien CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tavaroiden kuljetukseen tarvittavien Caspian Pipeline Consortiumin (CPC) putkien ja niihin liittyvän infrastruktuurin toimintaa ja huoltoa varten, jos kyseiset tuotteet ja teknologia ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta, asianmukaisiksi katsomiinsa ehdoin ja todettuaan, että

a)

tällainen myynti, toimitus, siirto, vienti tai kauttakulku Venäjän kautta tai siihen liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tai rahoituksen ja taloudellisen avun antaminen on tarpeen CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista varten;

b)

pyydettyjen tuotteiden, teknologioiden ja avun tyyppi ei mene pidemmälle kuin sellaisten tuotteiden ja teknologian tyyppi, jotka on aiemmin viety Venäjälle unionista, Euroopan talousalueeseen kuuluvasta maasta, Sveitsistä tai liitteessä VII luetellusta kumppanimaasta, tai apu, jota niistä on aiemmin Venäjälle annettu, CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista ja niihin liittyvää apua varten;

c)

pyydetyt määrät ovat oikeassa suhteessa CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaan, välttämättömään huoltoon, korjaukseen tai vaihtamiseen käytettyihin määriin ja

d)

tällaiset tuotteet ja teknologian toimittaa asetuksen (EU) N:o 833/2014 13 artiklan soveltamisalaan kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yksinomaan sellaista loppukäyttöä varten, joka koskee CPC-kaasuputken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 k artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisten tilintarkastuspalvelujen, insinööripalvelujen, oikeudellisten neuvontapalvelujen sekä teknisten testaus- ja analyysipalvelujen tarjoamiseen Kazakstanista peräisin olevien CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tuotteiden kuljetukseen tarvittavien CPC-putkien ja niihin liittyvän infrastruktuurin toimintaa ja huoltoa varten, jos kyseiset tuotteet ja teknologia ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta, todettuaan, että

a)

kyseisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista varten; ja

b)

tällaisia palveluja tarjotaan sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön toimesta, johon sovelletaan (EU) N:o 833/2014 13 artiklaa.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

4.   Myöntäessään luvan 1 ja 2 kohdan nojalla toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, että esitetään loppukäyttäjätodistus sekä yksityiskohtaiset ja säännölliset raportit, joiden mukaan tällaisia tuotteita, teknologiaa tai palveluja ei ole käytetty muuhun kuin niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen asiaankuuluvien töiden aikana. Se voi asettaa lisäehtoja 1 kohdan mukaisesti.”

22)

muutetaan 4 r artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä 3, 3 a, 4, 4 c, 4 d, 4 g, 4 j ja 4 m artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteissä II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX ja XXIII sekä asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I lueteltujen tuotteiden ja teknologioiden myyntiin, toimitukseen tai siirtoon sekä teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myymiseen, lisensoimiseen tai muulla tavoin siirtämiseen sekä oikeuksien antamiseen pääsyn saamiseksi mihin tahansa sellaiseen aineistoon tai tietoon tai minkä tahansa sellaisen aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai sisältää edellä mainittuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia, 31 päivään joulukuuta 2023 asti, jos tällainen myynti, toimitus tai siirto, lisensoiminen, pääsy- tai uudelleenkäyttöoikeuksien antaminen on ehdottoman välttämätöntä Venäjästä irrottautumiseksi tai liiketoiminnan ajamiseksi alas Venäjällä edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1a   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä II lueteltujen tuotteiden ja teknologioiden myyntiin, toimitukseen tai siirtoon 31 päivään maaliskuuta 2024 asti, jos tällainen myynti, toimitus tai siirto on ehdottoman välttämätöntä sellaisesta jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ennen 24 päivää helmikuuta 2022 perustetusta tai muodostetusta yhteisyrityksestä irrottautumiseksi, jossa on osallisena venäläinen oikeushenkilö, yhteisö tai elin ja joka hallinnoi Venäjän ja kolmansien maiden välistä kaasuputki-infrastruktuuria.”

;

c)

korvataan 2 a kohdan johdantokappale seuraavasti:

”2a.   Poiketen siitä, mitä 1 k artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan siinä lueteltujen palvelujen tarjoamisen jatkamiseen 31 päivään maaliskuuta 2024 saakka, jos tällainen palvelujen tarjoaminen on ehdottoman välttämätöntä Venäjältä irrottautumiseksi tai liiketoiminnan ajamiseksi alas Venäjällä, edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:”

;

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 b.   Poiketen siitä, mitä 1 k artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 31 päivään maaliskuuta 2024 saakka luvan sellaisten oikeudellisten neuvontapalvelujen tarjoamiseen, joita lainsäädännössä edellytetään sellaisten unioniin sijoittautuneeseen oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen liittyvien omistusoikeuksien myynnin tai siirron loppuun saattamiseksi, jotka ovat suoraan tai välillisesti Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa.”

;

e)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1, 1 a, 2, 2 a tai 2 b kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

;

f)

kumotaan 4 kohta.

23)

lisätään artikla seuraavasti:

”5 a artikla

1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, liitteessä XIV lueteltujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti kyseisessä liitteessä mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille;

c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

3.   Liitteessä XIV luetellaan ainoastaan arkaluonteiset kaksikäyttötuotteet ja -teknologia tai sellaiset tuotteet ja teknologia, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallisten, teknologisten tai teollisten valmiuksien kehittämistä tai Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä tavalla, joka parantaa sen kykyä käydä sotaa, ja joiden vienti Venäjälle on kielletty tämän päätöksen nojalla ja joihin liittyy suuri ja jatkuva riski siitä, että ne myydään, toimitetaan, siirretään tai viedään kolmansista maista Venäjälle sen jälkeen, kun ne on myyty, toimitettu, siirretty tai viety unionista.. Liitteessä XIV on täsmennettävä kunkin luetteloon merkityn tavara- tai teknologiaerän osalta ne kolmannet maat, joihin myynti, toimitus, siirto tai vienti on kielletty.

Liitteessä XIV luetellaan vain kolmannet maat, joiden neuvosto on todennut jättäneen järjestelmällisesti ja toistuvasti estämättä kyseisessä liitteessä lueteltujen tuotteiden ja teknologian, jotka on viety unionista unionin kyseisessä maassa aiemmin toteuttamista yhteydenpito- ja avunantotoimista huolimatta, myynnin, toimituksen, siirron tai viennin Venäjälle.

4.   Jos liitteessä XIV lueteltujen tuotteiden tai teknologian myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä Venäjällä olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Venäjällä ei kielletä tiettyjen tässä päätöksessä säädettyjen poikkeusten nojalla, niiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä mainitussa kolmannessa maassa olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ei saa kieltää edellyttäen, että tämän päätöksen nojalla Venäjälle suuntautuvaan vientiin tai Venäjällä käyttöön sovellettavat samat edellytykset täyttyvät.

5.   Jos toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan liitteessä XIVI lueteltujen tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin Venäjällä olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Venäjällä tämän päätöksen nojalla, niiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin mainitussa kolmannessa maassa olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle voidaan antaa lupa samoin edellytyksin, joita sovelletaan Venäjälle suuntautuvaan vientiin tai Venäjällä käyttöön.”

;

24)

muutetaan liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tätä 24 alakohtaa sovelletaan yhteen tai useampaan tämän päätöksen liitteessä olevassa 3 kohdassa tarkoitettuun yhteisöön 1 päivästä lokakuuta 2023 alkaen ja edellyttäen, että neuvosto asianomaisten tapausten tarkastelun jälkeen niin päättää yksimielisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/884, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta (EUVL L 153, 3.6.2022, s. 128).

(6)  Neuvoston asetus (EU) 2022/879, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 153, 3.6.2022, s. 53).


LIITE

1)

Korvataan päätöksen 2014/512/YUTP liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Tässä liitteessä luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat sotilaallisia loppukäyttäjiä, osa Venäjän sotateollista kompleksia tai joilla on kaupallisia tai muita yhteyksiä Venäjän puolustus- ja turvallisuusalaan tai jotka muuten tukevat sitä. Nämä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet edistävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä. Luettelossa on Venäjän lisäksi kolmansien maiden luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä. Tähän luetteloon merkitseminen ei tarkoita, että lainkäyttöalue, jolla he tai ne toimivat, olisi vastuussa näistä toimista.

Luettelo 3 artiklan 7 kohdassa, 3 a artiklan 7 kohdassa ja 3 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

1.

JSC Sirius (Venäjä)

2.

OJSC Stankoinstrument (Venäjä)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Venäjä)

4.

JSC Kalashnikov (Venäjä)

5.

JSC Tula Arms Plant (Venäjä)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Venäjä)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Venäjä)

8.

OAO Almaz Antey (Venäjä)

9.

OAO NPO Bazalt (Venäjä)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Venäjä)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Venäjä)

12.

Argut OOO (Venäjä)

13.

Communication center of the Ministry of Defense (Venäjä)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Venäjä)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venäjä)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Venäjä)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Venäjä)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (Venäjä)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Venäjä)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Venäjä)

21.

Irkut Corporation (Venäjä)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Venäjä)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Venäjä)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Venäjä)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Venäjä)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Krimin autonominen tasavalta, liitetty laittomasti Venäjään)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Venäjä)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Venäjä)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Venäjä)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Venäjä)

31.

Ministry of Defence RF (Venäjä)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (Venäjä)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Venäjä)

34.

NPO Splav JSC (Venäjä)

35.

OPK Oboronprom (Venäjä)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Venäjä)

37.

PJSC Irkut Corporation (Venäjä)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Venäjä)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Venäjä)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Venäjä)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Venäjä)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Venäjä)

43.

Rapart Services LLC (Venäjä)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Venäjä)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Venäjä)

46.

Rostekh – Azimuth (Venäjä)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (Venäjä)

48.

Russian Helicopters JSC (Venäjä)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Venäjä)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Venäjä)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Venäjä)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Venäjä)

53.

Tupolev JSC (Venäjä)

54.

UEC-Saturn (Venäjä)

55.

United Aircraft Corporation (Venäjä)

56.

JSC AeroKompozit (Venäjä)

57.

United Engine Corporation (Venäjä)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Venäjä)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Venäjä)

60.

United Shipbuilding Corporation (Venäjä)

61.

JSC PO Sevmash (Venäjä)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Venäjä)

63.

Severnaya Shipyard (Venäjä)

64.

Shipyard Yantar (Venäjä)

65.

UralVagonZavod (Venäjä)

66.

Baikal Electronics (Venäjä)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Venäjä)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Venäjä)

69.

Crocus Nano Electronics (Venäjä)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Venäjä)

71.

Elara (Venäjä)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Venäjä)

73.

ELPROM (Venäjä)

74.

Engineering Center Ltd. (Venäjä)

75.

Forss Technology Ltd. (Venäjä)

76.

Integral SPB (Venäjä)

77.

JSC Element (Venäjä)

78.

JSC Pella-Mash (Venäjä)

79.

JSC Shipyard Vympel (Venäjä)

80.

Kranark LLC (Venäjä)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Venäjä)

82.

LLC Center (Venäjä)

83.

MCST Lebedev (Venäjä)

84.

Miass Machine-Building Factory (Venäjä)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Venäjä)

86.

MPI VOLNA (Venäjä)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Venäjä)

88.

Nerpa Shipyard (Venäjä)

89.

NM-Tekh (Venäjä)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Venäjä)

91.

NPO Electronic Systems (Venäjä)

92.

NPP Istok (Venäjä)

93.

NTC Metrotek (Venäjä)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Venäjä)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Venäjä)

96.

OJSC TSRY (Venäjä)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Venäjä)

98.

OOO Planar (Venäjä)

99.

OOO Sertal (Venäjä)

100.

Photon Pro LLC (Venäjä)

101.

PJSC Zvezda (Venäjä)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Venäjä)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Venäjä)

104.

AO Kronshtadt (Venäjä)

105.

Avant Space LLC (Venäjä)

106.

Production Association Strela (Venäjä)

107.

Radioavtomatika (Venäjä)

108.

Research Center Module (Venäjä)

109.

Robin Trade Limited (Venäjä)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Venäjä)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Venäjä)

112.

Russian Space Systems (Venäjä)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Venäjä)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Venäjä)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Venäjä)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Venäjä)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Venäjä)

118.

Sergey IONOV (Venäjä)

119.

Serniya Engineering (Venäjä)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Venäjä)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Venäjä)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Venäjä)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Venäjä)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Venäjä)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Venäjä)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Venäjä)

127.

UAB Pella-Fjord (Venäjä)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC ’35th Shipyard’ (Venäjä)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Astrakhan Shipyard’ (Venäjä)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Aysberg Central Design Bureau’ (Venäjä)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Baltic Shipbuilding Factory’ (Venäjä)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Krasnoye Sormovo Plant OJSC’ (Venäjä)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC ’Zvyozdochka’ (Venäjä)

134.

United Shipbuilding Corporation ’Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (Venäjä)

135.

United Shipbuilding Corporation ’Scientific Research Design Technological Bureau Onega’ (Venäjä)

136.

United Shipbuilding Corporation ’Sredne-Nevsky Shipyard’ (Venäjä)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Venäjä)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Venäjä)

139.

Vega Pilot Plant (Venäjä)

140.

Vertikal LLC (Venäjä)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Venäjä)

142.

VTK Ltd (Venäjä)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Venäjä)

144.

ZAO Elmiks-VS (Venäjä)

145.

ZAO Sparta (Venäjä)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Venäjä)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Venäjä)

148.

Alagir Resistor Factory (Venäjä)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Venäjä)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Venäjä)

151.

Almaz JSC (Venäjä)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Venäjä)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Venäjä)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Venäjä)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Venäjä)

156.

Electrosignal JSC (Venäjä)

157.

Energiya JSC (Venäjä)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Venäjä)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Venäjä)

160.

Evgeny Krayushin (Venäjä)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Venäjä)

162.

Ineko LLC (Venäjä)

163.

Informakustika JSC (Venäjä)

164.

Institute of High Energy Physics (Venäjä)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Venäjä)

166.

Inteltech PJSC (Venäjä)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Venäjä)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Venäjä)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Venäjä)

170.

Lutch Design Office JSC (Venäjä)

171.

Meteor Plant JSC (Venäjä)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Venäjä)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Venäjä)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Venäjä)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Venäjä)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Venäjä)

177.

Optron, JSC (Venäjä)

178.

Pella Shipyard OJSC (Venäjä)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Venäjä)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Venäjä)

181.

Radiozavod JSC (Venäjä)

182.

Razryad JSC (Venäjä)

183.

Research Production Association Mars (Venäjä)

184.

Ryazan Radio-Plant (Venäjä)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Venäjä)

186.

Scientific Production Enterprise ’Radiosviaz’ (Venäjä)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Venäjä)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Venäjä)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Venäjä)

190.

Scientific-Production Enterprise ’Kant’ (Venäjä)

191.

Scientific-Production Enterprise ’Svyaz’ (Venäjä)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Venäjä)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Venäjä)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Venäjä)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Venäjä)

196.

Scientific-Research Institute ’Argon’ (Venäjä)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Venäjä)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications ComplexesNeptune JSC (Venäjä)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Venäjä)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Venäjä)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Salute’ (Venäjä)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (Venäjä)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’URALELEMENT’ (Venäjä)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Plant Dagdiesel’ (Venäjä)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (Venäjä)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Venäjä)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Venäjä)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Venäjä)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Venäjä)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Venäjä)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Venäjä)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ’Research Center for Automated Design’ (Venäjä)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Venäjä)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Venäjä)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Venäjä)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ’Molot’ (Venäjä)

217.

Tactical Missile Company, PJSC ’MBDB ’ISKRA’’ (Venäjä)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Venäjä)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Venäjä)

220.

Tactical Missile Corporation, ’Central Design Bureau of Automation’ (Venäjä)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’ (Venäjä)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’ (Venäjä)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Venäjä)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’ (Venäjä)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ’KRASNY GIDROPRESS’ (Venäjä)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Venäjä)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Venäjä)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Venäjä)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Venäjä)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Venäjä)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Venäjä)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Venäjä)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ’Detal’ (Venäjä)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Venäjä)

236.

Tambov Plant (TZ) ’October’ (Venäjä)

237.

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Venäjä)

238.

United Shipbuilding Corporation ’5th Shipyard’ (Venäjä)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Venäjä)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Venäjä)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Venäjä)

242.

Rosatomflot (Venäjä)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Venäjä)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Venäjä)

245.

AO Aviaagregat (Venäjä)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Venäjä)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Venäjä)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Venäjä)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Venäjä)

250.

Federal State Unitary Enterprise ”State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Venäjä)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Venäjä)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Venäjä)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Venäjä)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Venäjä)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Venäjä)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Venäjä)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Venäjä)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Venäjä)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Venäjä)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Venäjä)

261.

JSC NII Steel (Venäjä)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Venäjä)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Venäjä)

264.

Joint Stock Company STAR (Venäjä)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Venäjä)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Venäjä)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Venäjä)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Venäjä)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Venäjä)

270.

Moscow Aviation Institute (Venäjä)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Venäjä)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Venäjä)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Venäjä)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Venäjä)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Venäjä)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Venäjä)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Venäjä)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Venäjä)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Venäjä)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Venäjä)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Venäjä)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Venäjä)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Venäjä)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Venäjä)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Venäjä)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Venäjä)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Venäjä)

288.

Software Research Institute (Venäjä)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (Sevastopolin kaupunki, liitetty laittomasti Venäjään)

290.

Tula Arms Plant (Venäjä)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Venäjä)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Venäjä)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Venäjä)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Venäjä)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Venäjä)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Venäjä)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Venäjä)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Venäjä)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Venäjä)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering ”Rubin”, JSC (Venäjä)

301.

”Aeropribor-Voskhod”, JSC (Venäjä)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Venäjä)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Venäjä)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Venäjä)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Venäjä)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Venäjä)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Venäjä)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Venäjä)

309.

Joint Stock Company Eleron (Venäjä)

310.

AO Rubin (Venäjä)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Venäjä)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Venäjä)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Venäjä)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Venäjä)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Venäjä)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Venäjä)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Venäjä)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Venäjä)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Venäjä)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (Venäjä)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Venäjä)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Venäjä)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Venäjä)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Venäjä)

325.

Joint Stock Company Rychag (Venäjä)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Venäjä)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Venäjä)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Venäjä)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Venäjä)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Venäjä)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Venäjä)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Venäjä)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Venäjä)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Venäjä)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Venäjä)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Venäjä)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Venäjä)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Venäjä)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Venäjä)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Venäjä)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Venäjä)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Venäjä)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Venäjä)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Venäjä)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Venäjä)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Venäjä)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Venäjä)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Venäjä)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Venäjä)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Venäjä)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Venäjä)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Venäjä)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Venäjä)

354.

NPP Start (Venäjä)

355.

OAO Radiofizika (Venäjä)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Venäjä)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Venäjä)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Venäjä)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Venäjä)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Venäjä)

361.

Shvabe JSC (Venäjä)

362.

Special Technological Center LLC (Venäjä)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Venäjä)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Venäjä)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Venäjä)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Venäjä)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Venäjä)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Venäjä)

369.

Voentelecom JSC (Venäjä)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Venäjä)

371.

Ak Bars Holding (Venäjä)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Venäjä)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Venäjä)

374.

Borisfen, JSC (Venäjä)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Venäjä)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Venäjä)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Venäjä)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Venäjä)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Venäjä)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Venäjä)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Venäjä)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Venäjä)

383.

Zavod Elecon, JSC (Venäjä)

384.

VMP ”Avitec”, JSC (Venäjä)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Venäjä)

386.

Tulatochmash, JSC (Venäjä)

387.

PJSC ”I.S. Brook” INEUM (Venäjä)

388.

SPE ”Krasnoznamenets”, JSC (Venäjä)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Venäjä)

390.

SPA ”Impuls”, JSC (Venäjä)

391.

RusBITech (Venäjä)

392.

ROTOR 43 (Venäjä)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Venäjä)

394.

RATEP, JSC (Venäjä)

395.

PLAZ (Venäjä)

396.

OKB ”Technika” (Venäjä)

397.

Ocean Chips (Venäjä)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Venäjä)

399.

Angstrem JSC (Venäjä)

400.

NPCAP (Venäjä)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Venäjä)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Venäjä)

403.

Novator DB (Venäjä)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Venäjä)

405.

NII Stali JSC (Venäjä)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Venäjä)

407.

Neva Electronica JSC (Venäjä)

408.

ENICS (Venäjä)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Venäjä)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Venäjä)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Venäjä)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Venäjä)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Venäjä)

414.

Videoglaz Project (Venäjä)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Venäjä)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Venäjä)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Venäjä)

418.

PJSC ”Scientific and Production Association ”Almaz” named after Academician A.A. Raspletin” (Venäjä)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Venäjä)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Venäjä)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Venäjä)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Venäjä)

423.

JSC ”Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Venäjä)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Venäjä)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Venäjä)

426.

Vest Ost Limited Liability (Venäjä)

427.

Trade-Component LLC (Venäjä)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Venäjä)

429.

JSC ICC Milandr (Venäjä)

430.

SMT iLogic LLC (Venäjä)

431.

Device Consulting (Venäjä)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Venäjä)

433.

Technodinamika, JSC (Venäjä)

434.

OOO ”UNITEK” (Venäjä)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Venäjä)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Venäjä)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Venäjä)

445.

AO Papilon (Venäjä)

446.

IT-Papillon OOO (Venäjä)

447.

OOO Adis (Venäjä)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Venäjä)

449.

Advanced Research Foundation (Venäjä)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Venäjä)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Venäjä)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Venäjä)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Venäjä)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Venäjä)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Venäjä)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Venäjä)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Venäjä)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Venäjä)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Venäjä)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Venäjä)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Venäjä)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Venäjä)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Venäjä)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Venäjä)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Venäjä)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Venäjä)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Venäjä)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Venäjä)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Venäjä)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Venäjä)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Venäjä)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Venäjä)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Venäjä)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Venäjä)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Venäjä)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Venäjä)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Venäjä)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Venäjä)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Venäjä)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Venäjä)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Venäjä)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Venäjä)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Venäjä)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Venäjä)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Venäjä)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Venäjä)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Venäjä)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Venäjä)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Venäjä)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Venäjä)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Venäjä)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Venäjä)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Venäjä)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Venäjä)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Venäjä)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Venäjä)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Venäjä)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Venäjä)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Venäjä)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Venäjä)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Venäjä)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Venäjä)

503.

Skolkovo Foundation (Venäjä)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Venäjä)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Venäjä)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Venäjä)

507.

VMK Limited Liability Company (Venäjä)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Venäjä)

509.

Radiopriborsnab LLC (Venäjä)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Venäjä)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Kiina)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, Kiina)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Kiina)

514.

JSC NICEVT (Venäjä)

515.

A-CONTRAKT (Venäjä)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Venäjä)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Venäjä)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Venäjä)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Venäjä)

520.

LLC Rezonit (Venäjä)

521.

ZAO Promelektronika (Venäjä)

522.

TD Promelektronika LLC (Venäjä)

523.

Tako LLC (Armenia)

524.

Art Logistics LLC (Venäjä)

525.

GFK Logistics LLC (Venäjä)

526.

Novastream Limited (Venäjä)

527.

SKS Elektron Broker (Venäjä)

528.

Trust Logistics (Venäjä)

529.

Trust Logistics LLC (Venäjä)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Syyria)

533.

I Jet Global DMCC (Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

534.

Success Aviation Services FZC (Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Venäjä)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran);

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Venäjä)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Venäjä)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Venäjä)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Venäjä)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Venäjä)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Venäjä)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Venäjä)

546.

Joint Stock Company Dux (Venäjä)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Venäjä)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Venäjä)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Venäjä)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Venäjä)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Venäjä)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Venäjä)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Venäjä)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Venäjä)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Venäjä)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Venäjä)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Venäjä)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Venäjä)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Venäjä)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Venäjä)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Venäjä)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Venäjä)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Venäjä)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Venäjä)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Venäjä)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Venäjä)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Venäjä)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Venäjä)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Venäjä)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Venäjä)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Venäjä)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Venäjä)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Venäjä)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Venäjä)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Venäjä)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Venäjä)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Venäjä)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Venäjä)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Venäjä)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Venäjä)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Venäjä)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Venäjä)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Venäjä)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Venäjä)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Venäjä)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Venäjä)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Venäjä)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Venäjä)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Venäjä)

590.

LLC Yadro (Venäjä)

591.

Perm Powder Plant (Venäjä)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Venäjä)

593.

Proton JSC (Venäjä)

”;

2)

lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen VII kumppanimaa seuraavasti:

”SVEITSI”

3)

lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen IX seuraavat yhteisöt:

 

”RT Balkan

 

Oriental Review

 

Tsargrad

 

New Eastern Outlook

 

Katehon”;

4)

korvataan päätöksen 2014/512/YUTP liite XII seuraavasti:

”LIITE XII

Luettelo 4 p artiklan 9 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista hankkeista

Vapautuksen kohde

Soveltamispäivä

Päättymispäivä

Kuljetus aluksella Japaniin, tekninen tuki, välityspalvelut, rahoitus tai rahoitusapu liittyen tällaisiin kuljetuksiin, kun on kyse CN-koodiin 2709 00 kuuluvasta raakaöljystä kondensaatteihin sekoitettuna, joka on peräisin Sakhalin-2 (Сахалин-2) -hankkeesta Venäjällä

5. joulukuuta 2022

31. maaliskuuta 2024

”;

5)

lisätään päätökseen 2014/512/YUTP liite XIV:

”LIITE XIV

Luettelo 5 a artiklassa tarkoitetuista tuotteista ja teknologioista ja maista

 

”.

Top