EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0252

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/252, annettu 4 päivänä helmikuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

ST/5269/2023/INIT

OJ L 32I , 4.2.2023, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/252/oj

4.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 32/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/252,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2023,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä lokakuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/1909 (2), jolla otettiin käyttöön poikkeus merikuljetuksen tarjoamiskieltoon sekä kieltoon tarjota teknistä apua, välityspalveluja, rahoitusta tai rahoitusapua Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä vietävän raakaöljyn taikka sieltä peräisin olevien tai sieltä vietävien öljytuotteiden merikuljetukseen kolmansiin maihin, kun raakaöljy tai öljytuotteet on ostettu hintakattokoalition sopiman ennakolta asetetun hintakaton mukaisella tai sitä alhaisemmalla hinnalla. Kyseisen poikkeuksen on tarkoitus lieventää kolmansien maiden energiatoimituksiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ja vähentää poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden aiheuttamia hinnannousuja niin, että samalla rajoitetaan Venäjän öljytuloja.

(4)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä joulukuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/2369 (3), jolla asetettiin raakaöljylle hintakatto eli se hinta barrelilta, jonka mukaisesti tai jonka alittuessa Venäjältä peräisin olevan raakaöljyn osalta sovelletaan poikkeusta kieltoon tarjota tällaisen raakaöljyn merikuljetusta kolmansiin maihin sekä kieltoon tarjota teknistä apua, välityspalveluja, rahoitusta tai rahoitusapua tällaisen raakaöljyn merikuljetukseen kolmansiin maihin.

(5)

Tilanteen johdosta ja ottaen huomioon toimenpiteen tehokkuus, jota arvioidaan toimenpiteen odotettujen tulosten, hintakattomekanismin kansainvälisen noudattamisen ja siihen epävirallisen mukautumisen näkökulmasta, sekä toimenpiteen unioniin ja sen jäsenvaltioihin kohdistuva mahdollinen vaikutus, on aiheellista ottaa käyttöön kaksi muuta öljytuotteiden hintakattoa eli hintaa barrelilta, joiden mukaisesti tai joiden alittuessa Venäjältä peräisin olevien öljytuotteiden osalta sovelletaan poikkeusta kieltoon tarjota tällaisten tuotteiden merikuljetusta kolmansiin maihin sekä kieltoon tarjota teknistä apua, välityspalveluja, rahoitusta tai rahoitustukea tällaisten tuotteiden merikuljetukseen kolmansiin maihin. On erityisesti aiheellista ottaa käyttöön yksi hintakatto öljytuotteille, joita myydään raakaöljyä halvemmalla, jäljempänä ’raakaöljyä halvempi’, ja toinen hintakatto öljytuotteille, joita myydään raakaöljyä kalliimmalla, jäljempänä ’raakaöljyä kalliimpi’.

(6)

On myös aiheellista ottaa käyttöön 55 päivän siirtymäkausi aluksille, jotka kuljettavat Venäjältä peräisin olevia öljytuotteita, jotka on ostettu ja lastattu alukseen ennen 5 päivää helmikuuta 2023 ja jotka puretaan aluksesta ennen 1 päivää huhtikuuta 2023.

(7)

Päätöksellä (YUTP) 2022/2369 otettiin käyttöön hintakattomekanismin säännöllinen uudelleentarkastelu. Maaliskuun 2023 puolivälistä alkaen uudelleentarkastelun olisi perustuttava puolueettomiin tietoihin, jotka komissio toimittaa neuvostolle kahden kuukauden välein. Tietoihin olisi sisällytettävä tiedot raakaöljyn ja jalostettujen öljytuotteiden hintatasosta, vaihteluista tarkastelujaksolla sekä kohtuullisista tulevan kauden hintaennusteista. Komissio sisällyttää mukaan myös asiaankuuluvat tiedot odotettavissa olevasta vaikutuksesta Venäjän talousarvioon, energia-alaan ja jäsenvaltioihin. Korkea edustaja tekee komission tuella tarvittavat ehdotukset näiden tietojen, päätöksen 2014/512/YUTP 4 p artiklan 12 kohdassa vahvistettujen kriteerien sekä siinä säädetyn, hintakaton mukauttamista koskevan sitoumuksen perusteella.

(8)

On lisäksi aiheellista tehdä tiettyjä teknisiä mukautuksia.

(9)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(10)

Päätös 2014/512/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:

1)

muutetaan 4 o artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään tämän päätöksen liitteessä XIII lueteltujen raakaöljyn tai öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.”;

b)

korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

meriteitse toimitettujen, tämän päätöksen liitteessä XIII lueteltujen raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä;”;

c)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Alkaen 5 päivästä joulukuuta 2022 ja poiketen siitä, 1 ja 2 kohdassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää 31 päivään joulukuuta 2024 saakka luvan ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen, meriteitse toimitettujen, tämän päätöksen liitteessä XIII lueteltujen raakaöljyn ja öljytuotteiden ostamista, tuomista tai siirtämistä koskevien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon.”;

d)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisen tämän päätöksen liitteessä XIII luetellun raakaöljyn tai sellaisten tämän päätöksen liitteessä XIII lueteltujen öljytuotteiden ostoihin Venäjällä, jotka ovat tarpeen ostajan olennaisten tarpeiden tyydyttämiseksi Venäjällä tai humanitaarisiin hankkeisiin Venäjällä.”;

2)

muutetaan 4 p artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään sellaisen teknisen avun, välityspalvelujen tai rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen tarjoaminen, joka liittyy Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen, tämän päätöksen liitteessä XIII lueteltujen raakaöljyn tai öljytuotteiden kauppaan, välitykseen tai kuljetukseen kolmansiin maihin, myös aluksesta alukseen tapahtuvien siirtojen avulla.”;

b)

korvataan 4 ja 5 kohdassa ilmaisu ”asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XXV” ilmauksella ”tämän päätöksen liitteessä XIII”;

c)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Edellä 1 ja 4 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

5 päivästä joulukuuta 2022 alkaen Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn osalta eikä 5 päivästä helmikuuta 2023 alkaen Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden osalta sillä edellytyksellä, ettei tällaisten tuotteiden ostohinta barrelilta ylitä tämän päätöksen liitteessä XI vahvistettuja hintoja;

b)

tämän päätöksen liitteessä XIII lueteltujen raakaöljyn tai öljytuotteiden osalta, kun kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä taikka ne lähtevät Venäjältä tai ne kuljetetaan Venäjän kautta, sillä edellytyksellä, että kyseiset tavarat eivät ole peräisin Venäjältä eikä niiden omistaja ole venäläinen;

c)

tämän päätöksen liitteessä XII mainittujen tuotteiden kyseisessä liitteessä mainittuihin kolmansiin maihin tapahtuvan kuljetuksen tai tällaiseen kuljetukseen liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun osalta kyseisessä liitteessä määritetyn ajan;

d)

5 päivästä joulukuuta 2022 alkaen CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn osalta, joka on ostettu tämän päätöksen liitteessä XI vahvistettua hintaa korkeammalla hinnalla ja joka lastataan alukseen lastaussatamassa ennen 5 päivää joulukuuta 2022 ja puretaan lopullisessa määräsatamassa ennen 19 päivää tammikuuta 2023;

e)

5 päivästä helmikuuta 2023 alkaen CN-koodiin 2710 Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen öljytuotteiden osalta, jotka on ostettu tämän päätöksen liitteessä XI vahvistettua asiaankuuluvaa hintaa korkeammilla hinnoilla ja jotka lastataan alukseen lastaussatamassa ennen 5 päivää helmikuuta 2023 ja puretaan lopullisessa määräsatamassa ennen 1 päivää huhtikuuta 2023.”;

d)

korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12.   Hintakattomekanismin toimintaa, mukaan lukien liite XI, sekä tämän artiklan 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja tarkastellaan uudelleen maaliskuun 2023 puoliväliin mennessä ja sen jälkeen kahden kuukauden välein.

Uudelleentarkastelussa on otettava huomioon toimenpiteen tehokkuus, jota arvioidaan toimenpiteen odotettujen tulosten, sen täytäntöönpanon, hintakattomekanismin kansainvälisen noudattamisen ja siihen epävirallisen mukautumisen sekä toimenpiteen unioniin ja sen jäsenvaltioihin kohdistuvan mahdollisen vaikutuksen näkökulmasta. Sen on vastattava markkinakehitykseen, mukaan lukien mahdolliset häiriöt.

Jotta voidaan saavuttaa hintakaton tavoitteet, mukaan lukien sen kyky vähentää Venäjän öljytuloja, hintakaton on oltava vähintään viisi prosenttia Venäjän öljyn ja öljytuotteiden markkinoiden keskihinnan alapuolella, Kansainvälisen energiajärjestön toimittamien tietojen perusteella laskettuna.”;

3)

muutetaan liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1909, annettu 6 päivänä lokakuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta (EUVL L 259I, 6.10.2022, s. 122).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2369, annettu 3 päivänä joulukuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta (EUVL L 311 I, 3.12.2022, s. 8).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2014/512/EU liitteet seuraavasti:

1)

muutetaan liite XI seuraavasti:

a)

korvataan teksti ”[taulukko tavaroiden CN-koodeista ja hintakattokoalition sopimista vastaavista hinnoista]” seuraavalla alaotsikolla:

”Raakaöljyn hinta”;

b)

lisätään alaotsikko ja taulukko seuraavasti:

Öljytuotteiden hinnat

CN-koodi

Kuvaus

Raakaöljyä kalliimpi /

Raakaöljyä halvempi

Hinta barrelilta (USD)

Soveltamispäivä

 

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut kuin raa’at) ja muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, muut kuin biodieseliä sisältävät ja muut kuin jäteöljyt

 

2710 12

Kevyet öljyt ja valmisteet

2710 12 11

Tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 12 15

Muilla kuin alanimikkeessä 2710 12 11 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

 

Muihin tarkoituksiin

Erikoisbensiinit

 

2710 12 21

Raskasbensiini

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 12 25

Muut

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

 

Muut

Moottoribensiini

 

2710 12 31

Lentobensiini

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

 

Muu, lyijypitoisuus

enintään 0,013 g/l

 

2710 12 41

Oktaaniluku (RON) pienempi kuin 95

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 12 45

Oktaaniluku (RON) vähintään 95 mutta pienempi kuin 98

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 12 49

Oktaaniluku (RON) vähintään 98

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 12 50

Suurempi kuin 0,013 g/l

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 12 70

Suihkumoottoribensiini

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 12 90

Muut kevyet öljyt

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19

Muut

 

 

Keskiraskaat öljyt

2710 19 11

Tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 15

Muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 11 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

 

Muihin tarkoituksiin

Petroli

 

2710 19 21

Lentopetroli

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 25

Muut

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 29

Muut

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

 

Raskasöljyt

Kaasuöljyt

 

2710 19 31

Tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 35

Muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 31 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

 

Muihin tarkoituksiin

 

2710 19 43

Rikkipitoisuus enintään 0,001 painoprosenttia

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 46

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,001 painoprosenttia mutta enintään 0,002 painoprosenttia

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 47

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,002 painoprosenttia mutta enintään 0,1  painoprosenttia

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 48

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1  painoprosenttia

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

 

Polttoöljyt

 

2710 19 51

Tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 55

Muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 51 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

 

Muihin tarkoituksiin

 

2710 19 62

Rikkipitoisuus enintään 0,1  painoprosenttia

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 66

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1  painoprosenttia mutta enintään 0,5  painoprosenttia

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 67

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,5  painoprosenttia

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

 

Voiteluöljyt; muut öljyt

 

2710 19 71

Tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 19 75

Muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 71 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

 

Muihin tarkoituksiin

 

2710 19 81

Moottoriöljyt, kompressorivoiteluöljyt, turbiinivoiteluöljyt

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 83

Hydrauliöljyt

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 85

Valkoöljyt, nestemäinen parafiini

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 87

Vaihteisto- ja alennusvaihdeöljyt

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 91

Metallintyöstössä käytettävät öljyt, muotinirrotusöljyt, korroosionestoöljyt

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 93

Sähköeristysöljyt

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 19 99

Muut voiteluöljyt ja muut öljyt

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 20

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut kuin raa’at) ja muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, biodieseliä sisältävät, muut kuin jäteöljyt

 

 

Kaasuöljyt

2710 20 11

Rikkipitoisuus enintään 0,001  painoprosenttia

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 20 16

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,001  painoprosenttia mutta enintään 0,1  painoprosenttia

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

2710 20 19

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1  painoprosenttia

raakaöljyä kalliimpi

100

5. helmikuuta 2023

 

Polttoöljyt

 

2710 20 32

Rikkipitoisuus enintään 0,5  painoprosenttia

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 20 38

Rikkipitoisuus suurempi kuin 0,5  painoprosenttia

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 20 90

Muut öljyt

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

 

Jäteöljyt

 

2710 91

Polykloorattuja bifenyylejä (PCB), polykloorattuja terfenyylejä (PCT) tai polybromattuja bifenyylejä (PBB) sisältävät

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023

2710 99

Muut

raakaöljyä halvempi

45

5. helmikuuta 2023”

2)

lisätään liite seuraavasti:

”LIITE XIII

Luettelo 4 o ja 4 p artiklassa tarkoitetuista raakaöljystä ja öljytuotteista

CN-koodi

Kuvaus

ex 2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at, muut kuin CN-alanimikkeessä 2709 00 10 tarkoitetut luonnonkaasukondensaatit nesteytetyn maakaasun tuotantolaitoksista

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt


Top