EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1907

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1907, annettu 6 päivänä lokakuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

ST/12767/2022/INIT

EUVL L 259I, 6.10.2022, p. 98–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1907/oj

6.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 259/98


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/1907,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Huolimatta siitä, että kansainvälinen yhteisö on useaan otteeseen kehottanut Venäjän federaatiota välittömästi lopettamaan sotilaallisen hyökkäyksensä Ukrainaa vastaan, Venäjän federaatio päätti 21 päivänä syyskuuta 2022 kärjistää hyökkäystään Ukrainaa vastaan tukemalla laittomien ”kansanäänestysten” järjestämistä Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden sellaisissa osissa, jotka ovat tällä hetkellä Venäjän federaation miehittämiä. Venäjän federaatio myös kärjisti hyökkäystään Ukrainaa vastaan julistamalla liikekannallepanon Venäjän federaatiossa ja uhkaamalla jälleen joukkotuhoaseiden käytöllä.

(4)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, antoi 28 päivänä syyskuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa unioni tuomitsee mitä jyrkimmin laittomat valekansanäänestykset, jotka on järjestetty Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden sellaisissa osissa, jotka ovat tällä hetkellä ja osittain Venäjän miehittämiä. Korkea edustaja myös totesi, että unioni ei tunnusta nyt eikä koskaan myöhemminkään kyseisiä laittomia valekansanäänestyksiä eikä niiden vääristeltyjä tuloksia eikä myöskään kyseisiin tuloksiin perustuvia päätöksiä, ja kehotti kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jäsenmaita tekemään samoin. Venäjä pyrki järjestämillään laittomilla valekansanäänestyksillä siirtämään pakolla Ukrainan kansainvälisesti tunnustettuja rajoja, mikä on selvästi YK:n peruskirjan vakava rikkominen. Korkea edustaja myös totesi, että kaikki kyseisten laittomien valekansanäänestysten järjestämiseen osallistuneet ja kansainvälisen oikeuden vastaisiin tekoihin Ukrainassa syyllistyneet saatetaan vastuuseen toimistaan ja että Venäjälle aiotaan määrätä tähän liittyviä uusia rajoittavia toimenpiteitä. Korkea edustaja palautti mieliin, että unioni tukee edelleen horjumatta Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja vaatii Venäjää vetämään välittömästi, täysimääräisesti ja ehdoitta kaikki joukkonsa sekä sotilaskalustonsa koko Ukrainan alueelta. Korkea edustaja totesi lisäksi, että unioni ja sen jäsenmaat jatkavat tähän liittyvien Ukrainan toimien tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

(5)

Eurooppa-neuvoston jäsenet antoivat 30 päivänä syyskuuta 2022 julkilausuman, jossa he kieltäytyivät jyrkästi tunnustamasta Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden laitonta liittämistä Venäjään ja tuomitsivat sen yksiselitteisesti. Heikentämällä tarkoituksellisesti sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja rikkomalla räikeästi Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta koskevia perusoikeuksia, jotka ovat YK:n peruskirjassa ja kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja perusperiaatteita, Venäjä vaarantaa koko maailman turvallisuuden. Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat, etteivät he tunnusta eivätkä aio koskaan tunnustaa laittomia ”kansanäänestyksiä”, joita Venäjä on järjestänyt tekosyynä tälle Ukrainan itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden uudelle loukkaamiselle, eivätkä niiden väärennettyjä ja laittomia tuloksia. He totesivat, että he eivät tunnusta koskaan laitonta liittämistä, että kyseiset päätökset ovat mitättömiä eikä niillä voi olla minkäänlaisia oikeusvaikutuksia ja että Donetsk, Herson, Krim, Luhansk ja Zaporižžja kuuluvat Ukrainaan. He kehottivat kaikkia valtioita ja kansainvälisiä järjestöjä kieltäytymään yksiselitteisesti tunnustamasta laitonta liittämistä ja muistuttivat, että Ukraina käyttää laillista oikeuttaan puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan saadakseen alueensa jälleen täysin hallintaansa, ja sillä on oikeus vapauttaa miehitetyt alueet kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa sisällä. Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat, että he lujittavat unionin rajoittavia toimenpiteitä Venäjän laittomien toimien torjumiseksi ja lisäävät entisestään Venäjän painostamista lopettamaan hyökkäyssotansa.

(6)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 30 henkilöä ja seitsemän yhteisöä, jotka ovat vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista, olisi lisättävä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Neuvosto katsoo, että tiettyjen unionin rajoittavien toimenpiteiden kiertämistä koskevan kiellon rikkomisen helpottaminen todennäköisesti osaltaan horjuttaa Ukrainan vakautta tai heikentää sen alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Sen vuoksi neuvosto katsoo, että on tarpeen ottaa käyttöön uusi luetteloon merkitsemisen peruste, joka koskee erityisesti tällaista helpottamista.

(8)

Lisäksi on aiheellista ottaa käyttöön poikkeus varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa saataville varoja ja taloudellisia resursseja kahden luetteloon merkityn yhteisön osalta ja sisällyttää lisäsäännöksiä, jotka koskevat poikkeuksien myöntämiseen liittyviä jäsenvaltioiden velvollisuuksia.

(9)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(10)

Päätös 2014/145/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/145/YUTP seuraavasti:

1)

lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka helpottavat tämän päätöksen, neuvoston asetusten (EU) N:o 269/2014 (*1), (EU) N:o 692/2014 (*2), (EU) N:o 833/2014 (*3) tai (EU) 2022/263 (*4) tai neuvoston päätösten 2014/386/YUTP (*5), 2014/512/YUTP (*6) tai (YUTP) 2022/266 (*7) säännösten kiertämistä koskevan kiellon rikkomista;

(*1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6)."

(*2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (EUVL L 183, 24.6.2014, s. 9)."

(*3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1)."

(*4)  Neuvoston asetus (EU) 2022/263, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta (EUVL L 42 I, 23.2.2022, s. 77)."

(*5)  Neuvoston päätös 2014/386/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (EUVL L 183, 24.6.2014, s. 70)."

(*6)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13)."

(*7)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/266, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (EUVL L 42I, 23.2.2022, s. 109).”;"

2)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka helpottavat tämän päätöksen, neuvoston asetusten (EU) N:o 269/2014, (EU) N:o 692/2014, (EU) N:o 833/2014 tai (EU) 2022/263 tai neuvoston päätösten 2014/386/YUTP, 2014/512/YUTP tai (YUTP) 2022/266 säännösten kiertämistä koskevan kiellon rikkomista.”;

b)

korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan maksuille, jotka suoritetaan Krimin merisatamille niiden palvelujen osalta, joita tarjotaan Kertšin kalastussataman, Jaltan kauppasataman ja Jevpatorijan kauppasataman satamissa, sekä Gosgidrografiyan ja Krimin merisatamien Port-Terminalin sivuliikkeiden tarjoamien palvelujen osalta. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kustakin tämän kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”;

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”18.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa 91 kohdassa luetellulle yhteisölle kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisiksi katsomin ehdoin ja todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä sellaisten liiketoimien, myös myyntien, saattamiseksi päätökseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 ajaa alas yhteisyritys tai vastaava oikeudellinen järjestely, josta on sovittu ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 ja johon liittyy päätöksen 2014/512/YUTP * liitteessä X tarkoitettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

19.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä olevan luettelon kohdassa ”Yhteisöt” olevassa 101 kohdassa mainitulle yhteisölle kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisiksi katsomin ehdoin ja todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä sellaisten toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten päättämiseksi 7 päivään tammikuuta 2023 mennessä, joista on sovittu kyseisen yhteisön kanssa tai joissa kyseinen yhteisö on ollut muuten osallisena ennen 3 päivää kesäkuuta 2022. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”;

3)

lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Henkilöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1233.

Aleksander Dmitrievich KHARICHEV

(Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ)

Syntymäaika: 8.2.1966

Syntymäpaikka: Kostroma, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Valtioneuvoston operatiivisen osaston päällikkö Venäjän federaation presidentin hallinnossa. Tuon osaston tehtävänä on ollut valmistella laittomia kansanäänestyksiä Ukrainan miehitetyillä alueilla.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1234.

Boris Yakovlevich RAPOPORT

(Борис Яковлевич РАПОПОРТ)

Syntymäaika: 14.8.1967

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Alexander Kharichev

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation presidentillisten asioiden osasto

Valtioneuvoston operatiivisen osaston apulaispäällikkö Venäjän federaation presidentin hallinnossa. Tuon osaston tehtävänä on ollut valmistella laittomia kansanäänestyksiä Ukrainan miehitetyillä alueilla.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1235.

Anton Viktorovich KOLTSOV

(Антон Викторович КОЛЬЦОВ)

Syntymäaika: 24.6.1973

Syntymäpaikka: Tšerepovits, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Nimitettiin niin kutsutuksi ”Zaporižžjan alueen hallituksen pääministeriksi”18. heinäkuuta 2022 ja osallistui Zaporižžjan alueen liittämistä Venäjän federaation osaksi koskeneen laittoman kansanäänestyksen valmisteluihin.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1236.

Alexey Sergeyevich SELIVANOV

(venäjäksi: Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ)

alias Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV

(ukrainaksi: Олексiй Сергiйович СЕЛIВАНОВ)

Syntymäaika: 7.12.1980

Syntymäpaikka: Kiova, entinen Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen, venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Niin kutsuttu ”Zaporižžjan sotilas- ja siviilihallinnon sisäisten asioiden ministeriön pääosaston apulaispäällikkö”.

Tässä asemassa hän on osa niin kutsuttua miehitetyn Zaporižžjan alueen hallitusta, joka on vastuussa Zaporižžjan alueen liittämistä Venäjän federaation osaksi koskeneen laittoman kansanäänestyksen valmisteluista.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1237.

Anton Robertovich TITSKIY

(Антон Робертович ТИЦКИЙ)

Syntymäaika: 12.2.1990

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Nimitetty niin kutsutuksi ”Zaporižžjan alueen nuorisopolitiikan ministeriksi”18. heinäkuuta 2022 Venäjän federaation hallituksen toimesta. Tässä asemassa hän on osa niin kutsuttua miehitetyn Zaporižžjan alueen hallitusta, joka on vastuussa Zaporižžjan alueen liittämistä Venäjän federaation osaksi koskeneen laittoman kansanäänestyksen valmisteluista.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1238.

Sergey Vladimirovich ELISEEV

(Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)

Syntymäaika: 5.5.1971

Syntymäpaikka: Stavropol, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: Hersonin alue, Ukraina

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Nimitetty niin kutsutuksi ”Hersonin alueen sotilas- ja siviilihallinnon päälliköksi”5. heinäkuuta 2022 Venäjän federaation hallituksen toimesta. Tässä asemassa hän on osa niin kutsuttua miehitetyn Hersonin alueen hallitusta, joka on vastuussa Hersonin alueen liittämistä Venäjän federaation osaksi koskeneen laittoman kansanäänestyksen valmisteluista.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1239.

Mikhail Leonidovich RODIKOV

(Михаил Леонидович РОДИКОВ)

Syntymäaika: 26.1.1958

Syntymäpaikka: Ozjory, Moskovan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat henkilöt: Sergey Eliseev

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Nimitetty niin kutsutuksi ”Hersonin sotilas- ja siviilihallinnon opetus- ja tiedeministeriksi”4. heinäkuuta 2022 Venäjän federaation hallituksen toimesta; vastaa Hersonin koulutusjärjestelmän mukauttamisesta Venäjän standardien mukaiseksi.

Tässä asemassa hän on osa niin kutsuttua miehitetyn Hersonin alueen hallitusta, joka on vastuussa Hersonin alueen liittämistä Venäjän federaation osaksi koskeneen laittoman kansanäänestyksen valmisteluista.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1240.

Vladimir Alexandrovich BESPALOV

(Владимир Александрович БЕСПАЛОВ)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Nimitetty niin kutsutuksi ”Hersonin sotilas- ja siviilihallinnon kotimaisten asioiden ministeriksi”4. heinäkuuta 2022 Venäjän federaation hallituksen toimesta.

Tässä asemassa hän on osa niin kutsuttua miehitetyn Hersonin alueen hallitusta, joka on vastuussa Hersonin alueen liittämistä Venäjän federaation osaksi koskeneen laittoman kansanäänestyksen valmisteluista.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1241.

Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO

(Витaлий Пaвлович ХОЦEНКО)

Syntymäaika: 18.3.1986

Syntymäpaikka: Dnipropetrovsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: Donetsk, Ukraina

Nimitetty niin kutsutun Donetskin kansantasavallan pääministeriksi 8. kesäkuuta 2022 ja on tässä asemassa vastuussa niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoimista”.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1242.

Vladislav Garievich KUZNETSOV

(Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)

Syntymäaika: 18.3.1969

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Nimitetty niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 8. kesäkuuta 2022 ja on tässä asemassa vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” hallituksen separatistisista ”hallitustoimista”.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1243.

Nikolay Ivanovich BULAYEV

(Николай Иванович БУЛАЕВ)

Syntymäaika: 1.9.1949

Syntymäpaikka: Kazatšja Sloboda, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja. Hän oli vastuussa äänestysmenettelyjen valvonnasta toteutettaessa laittomat ”kansanäänestykset”, jotka koskivat Ukrainassa sijaitsevien ”Donetskin kansantasavallan”, ”Luhanskin kansantasavallan” sekä Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta liittämistä Venäjän federaatioon syyskuussa 2002. Venäjän federaatiossa avattiin hänen ohjauksessaan äänestyspaikkoja tämän äänestyksen helpottamiseksi.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

6.10.2022

1244.

Evgeniy Alexandrovich SOLNTSEV

(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)

Syntymäaika: 1980

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavallan hallituksen varapuheenjohtaja”8. kesäkuuta 2022 alkaen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

6.10.2022

1245.

Alexander Konstantinovich KOSTOMAROV

(Александр Константинович КОСТОМАРОВ)

Syntymäaika: 13.5.1977

Syntymäpaikka: Tšeljabinsk, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavallan ensimmäinen apulaishallintopäällikkö”8. kesäkuuta 2022 alkaen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

6.10.2022

1246.

Alan Valerievich LUSHNIKOV

(Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)

Syntymäaika: 10.8.1976

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Lähellä olevat yhteisöt: JSC Kalashnikov -konserni

Asevalmistaja JSC Kalashnikov -konsernin suurin osakkeenomistaja. JSC Kalashnikov -konserni on venäläinen sotilaskaluston, myös henkilökohtaisten kiväärien, ohjusten ja ajoneuvojen, kehittäjä ja valmistaja. Se on suoraan Rostecin hallinnassa. Venäjän asevoimat käytti JSC Kalashnikov -konsernin valmistamia ohjattavia, ilmasta laukaistavia Vikhr-1-ohjuksia ja AK-12-rynnäkkökiväärejä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on lähellä JSC Kalashnikov -konsernia, joka on vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Venäjän puolustusalan yhtiöt ja niihin sidoksissa olevat henkilöt hyötyvät Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta. JSC Kalashnikov -konserni osallistuu aseiden toimittamiseen Venäjän asevoimille ja hyötyy kasvavasta asetarpeesta. Näin ollen Alan Lushnikov hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

6.10.2022

1247.

Yulia Dmitrievna CHICHERINA

(Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА)

Syntymäaika: 7.8.1978

Syntymäpaikka: Sverdlovsk, Venäjä federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Tunnettu venäläinen laulaja. Hän käyttää merkittävää asemaansa Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin heikentämiseen tai uhkaamiseen julkisesti esimerkiksi halventamalla Ukrainan valtion symboleja ja osoittamalla julkisesti tukensa Venäjän miehittämien Ukrainan alueiden liittämiselle Venäjään.

Hän tukee näin ollen aineellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

6.10.2022

1248.

Dmitriy Vitalyevich BULGAKOV

(Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ)

Syntymäaika: 20.10.1954

Syntymäpaikka: Verkhneye Gurovo, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation varapuolustusministeri syyskuuhun 2022 saakka ja kenraali Venäjän armeijassa. Tässä tehtävässä hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti. Lisäksi hän on avoimesti perustellut, puolustanut ja tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1249.

Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV

(Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ)

Syntymäaika: 30.7.1963

Syntymäpaikka: Pohjois-Ossetian autonominen SNT (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation varapuolustusministeri. Tässä tehtävässä hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti. Julkisissa esiintymisissään hän perustelee avoimesti Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa. Julkisilla esiintymisillään ja osallistumalla palkinto- ja mitaliseremonioihin hän pyrkii takaamaan Venäjän kansan sodalle antaman tuen. Lisäksi hänen toimensa osoittavat, että hän tukee aktiivisesti Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1250.

Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV

(Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ)

Syntymäaika: 31.7.1956

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetian autonominen SNT (nykyinen Vladikavkaz, Pohjois-Ossetia-Alanian tasavalta, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation varapuolustusministeri. Hän on neljännellä sijalla Venäjän sotilasjohdon yleisessä hierarkiassa. Tässä tehtävässä hän on vastuussa Venäjän toimista yleisesti. Hän on useissa julkisissa esiintymisissään, kuten osallistuessaan Venäjän federaation puolustusministeriön järjestämään ”fasismin vastaiseen” konferenssiin, ilmaissut tukensa Venäjän Ukrainaa vastaan käymälle hyökkäyssodalle. Hänen toimensa osoittavat, että hän tukee aktiivisesti, perustelee ja puolustaa Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa. Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1251.

Nikolay Aleksandrovich PANKOV

(Николай Александрович ПАНКОВ)

Syntymäaika: 2.12.1954

Syntymäpaikka: Maryino, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Varapuolustusministeri, Venäjän armeijan reservin kenraali ja Venäjän federaation valtiosihteeri. Hän on viidennellä sijalla Venäjän sotilasjohdon yleisessä hierarkiassa. Koska hänellä on keskeinen asema Venäjän sotilaallisessa toiminnassa, hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti. Hän on osallistunut joukkojen lähettämiseen Ukrainaan. Lisäksi hän on julkisuudessa avoimesti tukenut ja perustellut Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa. Hän on myös myöntänyt Venäjän laskuvarjosotilaille palkintoja näiden osallistumisesta Venäjän Ukrainaa vastaan käymään hyökkäyssotaan. Nämä toimet osoittavat, että hän tukee aktiivisesti ja puolustaa Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1252.

Yuriy Eduardovich SADOVENKO

(Юрий Эдуардович САДОВЕНКО)

Syntymäaika: 11.9.1969

Syntymäpaikka: Žitomyr, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation varapuolustusministeri, Venäjän federaation puolustusministerin kabinetin päällikkö ja Venäjän asevoimien kenraalieversti. Hän on seitsemännellä sijalla Venäjän sotilasjohdon yleisessä hierarkiassa. Koska Yuriy Sadovenkolla on keskeinen asema Venäjän sotilaallisessa toiminnassa, hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti. Hän on osallistunut joukkojen lähettämiseen Ukrainaan. Lisäksi hän on julkisuudessa avoimesti tukenut ja perustellut Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1253.

Timur Vadimovich IVANOV

(Тимур Вадимович ИВАНОВ)

Syntymäaika: 15.8.1975

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Varapuolustusministeri. Tässä asemassa hän on vastuussa sotilastarvikkeiden hankinnasta ja sotilaskäyttöön tarkoitettujen laitosten rakentamisesta. Hän on kymmenennellä sijalla Venäjän sotilasjohdon yleisessä hierarkiassa. Koska hänellä on keskeinen asema Venäjän federaation sotilaallisessa toiminnassa, hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana hän on käynyt useita kertoja niin kutsutussa ”Luhanskin kansantasavallassa” ja niin kutsutussa ”Donetskin kansantasavallassa” tarkastamassa Venäjän miehitysjoukkojen rakenteilla olevia laitoksia. Lisäksi hän on luovuttanut useita valtion palkintoja Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa loukkaantuneille venäläisille sotilashenkilöille. Nämä toimet osoittavat, että hän tukee ja puolustaa aktiivisesti Ukrainaa vastaan käytävää sotaa.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1254.

Sergey Borissovich RYZHKOV

(Сергей Борисович РЫЖКОВ)

Syntymäaika: 25.10.1968

Syntymäpaikka: Voronež, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän asevoimien kenraalimajuri ja 41. usean aselajin armeijan komentaja. Näin ollen hän on merkittävässä asemassa Venäjän taistelujaotuksessa, ja hänellä on ollut keskeinen rooli hyökkäämisessä Ukrainan alueelle ja sen miehittämisessä. Tässä tehtävässä hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1255.

Aleksander Viktorovich KOCHKIN

(Александр Викторович КОЧКИН)

Syntymäaika: 10.2.1957

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Tecmash-konsernin toimitusjohtaja. Tecmash on Venäjän asevoimien käyttämien ohjusten ja ampumatarvikkeiden keskeinen suunnittelija ja valmistaja. Sen tytäryhtiö NPO Splav valmistaa BM-27 Uragan- ja BM-30 Smerch -raketinheittimiä, joita Venäjä on käyttänyt hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Venäjän asevoimat käyttivät BM-27 Uragan- ja BM-30 Smerch -raketinheittimiä ukrainalaisiin siviilikohteisiin suunnatuissa rypäleaseiskuissa, jotka aiheuttivat runsaasti henkilövahinkoja.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

6.10.2022

1256.

Vladimir Grigorevich KULISHOV

(Владимир Григoрьевич КУЛИШOВ)

Syntymäaika: 20.7.1957

Syntymäpaikka: Rostovin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän rajavartiolaitoksen päällikkö ja Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) apulaisjohtaja.

Hänen komennossaan toimivat FSB:n rajavartiolaitoksen toimihenkilöt osallistuivat järjestelmällisiin ”suodatusoperaatioihin” ja ukrainalaisten pakkosiirtoihin Ukrainan miehitetyiltä alueilta. Venäjän rajavartijat kuulustelivat Ukrainan kansalaisia laittomasti ja pitkällisesti, suorittivat heitä koskevia laittomia etsintöjä ja pidättivät heitä laittomasti.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

6.10.2022

1257.

Nikolay Viacheslavovich RASTORGUEV

(Николaй Вячеслaвович РАСТОРГУЕВ)

Syntymäaika: 21.2.1957

Syntymäpaikka: Lytkarino, Moskovan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäläinen laulaja ja Venäjän federaation puolustusministeriön julkisen neuvoston jäsen. Hän tuki aktiivisesti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan musiikkiesityksillään ja julkisilla toimillaan. Hän esiintyi 18. maaliskuuta 2022 Lužniki-stadionilla Moskovassa propagandatilaisuudessa, jossa tuettiin Krimin laitonta liittämistä ja Ukrainan vastaista sotaa. Lisäksi hän esiintyi Ukrainan vastaisessa sodassa taisteleville sotilaille ja lahjoitti varoja Venäjän miehittämälle Donbassille.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja aktiivisesti tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

6.10.2022

1258.

Oleg Mikhaylovich GAZMANOV

(Олег Михайлович ГАЗМАНОВ)

Syntymäaika: 22.7.1951

Syntymäpaikka: Gusev, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäläinen muusikko. Jäsen Venäjän federaation puolustusministeriön julkisessa neuvostossa, joka perustettiin vuonna 2006 Venäjän federaation presidentin asetuksella ja jonka julkisesti ilmoitettuna tarkoituksena on varmistaa Venäjän federaation puolustusministeriön ja asevoimien siviilivalvonta. Hän osallistui hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen järjestämiin julkisiin tapahtumiin.

Hän tuki lausunnoissaan ja musiikkiesityksissään Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Hän perusteli Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan levittämällä vääriä väitteitä Naton Venäjään kohdistamasta uhasta ja laajemman sodan väitetystä väistämättömyydestä, jos Venäjä ei ryhdy toimiin.

Hän esiintyi 18. maaliskuuta 2022 Lužniki-stadionilla Moskovassa propagandatilaisuudessa, jossa tuettiin Krimin laitonta liittämistä ja Ukrainan vastaista sotaa. Hän esiintyi myös Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa taistelleille haavoittuneille venäläisille sotilaille järjestetyssä konsertissa. Hän on yksi niistä venäläisistä taiteilijoista, jotka tukivat julkisesti presidentti Putinin Ukrainan-politiikkaa sekä Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä Venäjään vuonna 2014.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja aktiivisesti tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

6.10.2022

1259.

Dmitry Evgenevich SHUGAEV

(Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ)

Syntymäaika: 11.8.1965

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation sotilaallis-teknisen yhteistyön viraston (FSVTS) johtaja. FSVTS on liittovaltion toimeenpanoelin, joka vastaa Venäjän federaation ja muiden maiden välisen sotilaallis-teknisen yhteistyön valvonnasta. Tässä tehtävässä hän vastaa sotilaallis-teknisen yhteistyön valvonnasta sekä valtion politiikan kehittämisestä sotilaallis-teknisen yhteistyön alalla, minkä vuoksi hän on vastuussa Venäjän sotatoimista yleisesti.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja panee täytäntöön ja tukee sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1260.

Gennadiy Valeryevich ZHIDKO

(Геннадий Валериевич ЖИДКО)

Syntymäaika: 12.9.1965

Syntymäpaikka: Yangiobod, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Uzbekistan)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Keskeisessä asemassa Venäjän federaation asevoimissa. Kesäkuussa 2022 hänelle annettiin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan operatiivinen komento, ja hän on komentanut Venäjän eteläisten joukkojen ryhmittymää. Hän on osallistunut aktiivisesti joukkojen lähettämiseen Ukrainaan ja valvonut venäläisten alaikäisten lähettämistä Ukrainan sotatoimialueelle koskevan määräyksen täytäntöönpanoa. Hän tukee aktiivisesti, perustelee ja puolustaa Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa. Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

1261.

Aleksander Gelyevich DUGIN

(Александр Гельевич ДУГИН)

Syntymäaika: 7.1.1962

Syntymäpaikka: Moskova, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäläinen poliittinen filosofi, politiikan tutkija, analyytikko ja strategi ja Russkij mirin ja eurasianismin teorioiden pitkäaikainen ideologi. Hän kuuluu niin kutsuttuun Izborskin klubiin, joka on Venäjän ulko- ja sisäpolitiikan tutkimiseen erikoistunut konservatiivinen venäläinen ajatushautomo.

Dugin on ideologisesti ja teologisesti perustellut Krimin liittämistä Venäjään ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja pitänyt sitä Ukrainan ”vapauttamisena” länsimaisesta vaikutusvallasta. Duginin ideologiassa keskitytään ajatukseen totalitaarisen Venäjän hallitseman euraasialaisen imperiumin rakentamisesta; Ukraina kuuluu siihen historiallisista, uskonnollisista ja maantieteellisistä syistä. Duginin ideologinen oletus on, että Ukraina on keinotekoinen valtio, joka uhkaa Venäjän ja suunnitellun Euraasian imperiumin turvallisuutta. Sen vuoksi sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan oli väistämätön. Hän kehotti presidentti Vladimir Putinia hyökkäämään sotilaallisesti itäiseen Ukrainaan.

Dugin on edistänyt Putinin aikakauden ekspansiiviseen ja kostonhaluiseen nationalismiin liittyvää ”venäläinen maailma” -konseptia, johon sisältyy ajatus historiallisesta isänmaasta, joka suojelee venäläisen maailman jäseniä. Hän on auttanut elvyttämään käsitettä ”Novorossija” eli ”Uusi Venäjä”, joka on Venäjän keisarikunnan aikakaudella käytetty historiallinen nimitys nykyisin Ukrainaan kuuluvalle hallinnolliselle alueelle.

Dugin vaati Ukrainaan denatsifikaatiota ja kutsui sen hallitusta fasistiseksi. Hän tuki aktiivisesti venäläismielistä separatismia Itä-Ukrainassa ja levitti maailmankatsomustaan perustamalla ”Euraasian nuorisoliiton”, joka toteutti toimia Ukrainan suvereniteetin heikentämiseksi.

Aleksander Dugin on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

6.10.2022

1262.

Ella Aleksandrovna PAMFILOVA

(Элла Александровна ПАМФИЛОВА)

Syntymäaika: 12.9.1953

Syntymäpaikka: Olmaliq, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Uzbekistan)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Venäjän federaation keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. Keskusvaalilautakunta vastaa laittomien kansanäänestysten järjestämisestä Ukrainan miehitetyillä alueilla. Tässä roolissa Ella Aleksandrovna Pamfilova on vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022”

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”112.

JSC Goznak

(venäjäksi: АО «Гознак»)

Osoite: 17 Mytnaya Street, Moscow, Russian federation

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintinumero: TIN 7813252159

Päätoimipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Venäjän valtion omistama osakeyhtiö, joka valmistaa turvatekijöillä varustettuja tuotteita, kuten seteleitä, kolikoita, leimoja, henkilökortteja, suojattuja asiakirjoja, kunniamerkkejä ja mitaleja. Goznak on näin ollen vastuussa Venäjän kaikkien passien, myös Ukrainan miehitetyillä alueilla, Donbassin alue mukaan lukien, jaettavien passien, sekä Venäjän puolustusalan sotilasasiakirjojen painamisesta. Passien jakamisella on tärkeä merkitys Venäjän pyrkimyksille ”venäläistää” Ukraina ja horjuttaa sen vakautta.

Goznak on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

113.

OJSC V.A. Degtyarev Plant

(venäjäksi: ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»)

alias Degtyarev Plant

(venäjäksi: «Завод имени Дегтярева»)

alias ZiD

(venäjäksi: «ЗиД»)

Osoite: 4 Truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Russian Federation

Puh.: +8 (49232) 9-12-09

Verkkosivusto: www.zid.ru

Sähköposti: zid@zid.ru

Lähellä olevat henkilöt: Aleksander Vladimirovich Tmenov

Puolustusalan yritys, joka toimittaa aseita Venäjän asevoimille. Se valmisti Igla MANPADS-, 9M119M Refleks- ja 9M120 Ataka -ohjuksia sekä 3UBK20-laukaisulaitteita, joita Venäjän asevoimat ovat käyttäneet Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa.

Degtyarev Plant on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

114.

MKB ”Fakel”, nimetty P.D.Grušinin mukaan

(venäjäksi: МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина)

Osoite: Khimki, Akademika Grushina 33, 141401 Moscow region, Russian Federation

Puh.: 8 (495) 572-01-33

Verkkosivusto: https://www.mkbfakel.ru

Sähköposti: info@npofakel.ru

Lähellä olevat yhteisöt: JSC Concern VKO ”Almaz-Antey”

Venäläinen puolustusalan yritys, joka suunnitteli S-300-, S-400- ja TOR-ohjusjärjestelmät, joita Venäjän asevoimat ovat käyttäneet Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa.

MKB Fakel on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

115

JSC Irkut Corporation

(venäjäksi: Корпорация «ИРКУТ»)

Osoite: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Russian Federation

Puh.: +7 (495) 777-21-01

Verkkosivusto: www.irkut.com

Sähköposti: office@irkut.com

Lähellä olevat henkilöt: JSC Irkut Corporationin varapääjohtaja Alexander Veprev ja PJSC UAC:n pääjohtaja Yuri Slyusar.

Venäläinen ilma-alusten valmistaja, joka toimittaa hävittäjiä Venäjän asevoimille.

Se valmisti superohjautuvia Su-30SM-hävittäjiä, joita Venäjän asevoimat ovat käyttäneet Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa.

Irkut Corp on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

116.

MMZ Avangard

(venäjäksi: АО ”ММЗ ”АВАНГАРД””)

Osoite: Klary Tsetkin street 33, 125130, Moscow, Russian Federation

Puh.: +7 (495) 639-99-90

Verkkosivusto: https://mmzavangard.ru/

Sähköposti: avangardmos@mmza.ru

Lähellä olevat yhteisöt: JSC Concern VKO ”Almaz-Antey”

Venäläinen puolustusalan urakoitsija, joka toimittaa aseita Venäjän asevoimille.

Se valmisti S-300- ja S-400-ohjusjärjestelmissä käytettäviä ohjuksia, joita Venäjän asevoimat ovat käyttäneet Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa.

MMZ Avangard on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022

117.

JSC A.N. Ganichev Scientific and Production Association ”SPLAV”

(venäjäksi: АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева»)

alias JSC NPO ”Splav” (venäjäksi: АО НПО «Сплав»)

Osoite: Shcheglovskaya zaseka Str. 33, Tula, 300004 Russian federation

Puh.: +7 (4872) 46-44-09

Verkkosivustot: www.splav.org, www.splavtula.ru, сплав.рф

Sähköposti: mail@splavtula.ru

Lähellä olevat henkilöt: Aleksander Vladimirovich Smirnov

Sergey Yurevich Alekseev

Boris Andreevich Belobragin

Sergey Anatolevich Guliy

Vladimir Nikolaevich Kondaurov

Denis Nikolaevich Kochetkov

Maksim Grigorevich Rapota

Oleg Veniaminovich Stolyarov

Viktor Ivanovich Tregubov

Olga Olegovna Yakunina

Lähellä olevat yhteisöt: JSC Research and Industrial Concern ”Machine Engineering Technologies” – JSC RIC TECMASH

Venäläinen asevalmistaja, joka toimittaa aseita Venäjän asevoimille.

Se valmisti BM-27 Uragan- ja BM-30 Smerch -raketinheittimiä, joita Venäjän asevoimat ovat käyttäneet Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa. Venäjän asevoimat käyttivät BM-27 Uragan- ja BM-30 Smerch -raketinheittimiä ukrainalaisiin siviilikohteisiin suunnatuissa rypäleaseiskuissa, jotka aiheuttivat runsaasti henkilövahinkoja.

NPO Slav on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022.

118.

Keskusvaalilautakunta

Osoite: 109012, Bol’shoy Cherkassky Pereulok, Building 9, Moscow, Russian Federation.

Yhteisötyyppi: Venäjän federaation valtiollinen elin

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 12.6.2002 federaation lailla nro 67-FZ

Lähellä olevat yhteisöt: Venäjän federaation hallitus

Venäjän federaation keskusvaalilautakunta on Venäjän valtiollinen elin, joka vastaa Venäjän federaation vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä. Keskusvaalilautakunta vastaa laittomien kansanäänestysten järjestämisestä Ukrainan miehitetyillä alueilla ja on näin ollen vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista ja tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

6.10.2022”.


Top