EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0430

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/430, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

ST/7128/2022/INIT

EUVL L 87I, 15.3.2022, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/430/oj

15.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 87/56


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/430,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilasoperaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi 24 päivänä helmikuuta 2022 antamissaan päätelmissä ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto kehotti laatimaan ja hyväksymään kiireellisesti uuden henkilökohtaisten ja taloudellisten pakotteiden paketin.

(5)

Tilanteen vakavuuden vuoksi ja vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaalliseen hyökkäykseen on aiheellista toteuttaa uusia rajoittavia toimenpiteitä. Erityisesti on aiheellista kieltää kaikki liiketoimet tiettyjen valtio-omisteisten yritysten kanssa. On myös aiheellista kieltää kaikki luottoluokituspalvelujen tarjoaminen venäläisille henkilöille tai yhteisöille sekä näiden pääsy luottoluokitustoimintaan liittyviin tilauspalveluihin. On niin ikään aiheellista tiukentaa vientirajoituksia, jotka koskevat sellaisia kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa sekä sellaisia tuotteita ja teknologiaa, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä, sekä laajentaa niiden Venäjän puolustukseen ja teolliseen perustaan yhteydessä olevien henkilöiden luetteloa, joihin kyseisiä rajoituksia sovelletaan. Lisäksi on aiheellista kieltää uudet investoinnit Venäjän energia-alalle, sekä ottaa käyttöön kattava vientirajoitus, joka koskee Venäjän energiateollisuuden laitteita, teknologiaa ja palveluja, lukuun ottamatta ydinenergiateollisuutta ja energian kuljetusketjun loppupäätä. On myös aiheellista ottaa käyttöön uusia kaupan rajoituksia raudan ja teräksen sekä ylellisyystuotteiden osalta.

(6)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(7)

Päätös 2014/512/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”1 aa artikla

1.   Kielletään suora tai välillinen osallistuminen liiketoimeen seuraavien kanssa:

a)

liitteessä X lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai jonka voitonjakoon Venäjällä, sen hallituksella tai Venäjän keskuspankilla on oikeus osallistua tai johon Venäjällä, sen hallituksella tai Venäjän keskuspankilla on muu merkittävä taloudellinen suhde;

b)

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä X lueteltu oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c)

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta ennen 15 päivää toukokuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 16 päivään maaliskuuta 2022 saakka.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta seuraaviin:

a)

liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä fossiilisten polttoaineiden, erityisesti hiilen, öljyn ja maakaasun, sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin;

b)

Venäjän ulkopuolella toteutettaviin energiahankkeisiin liittyvät liiketoimet, joissa liitteessä X lueteltu oikeushenkilö, yhteisö tai elin on vähemmistöosakas.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”1 g artikla

1.   Kielletään luottoluokituspalvelujen tarjoaminen Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille 15 päivästä huhtikuuta 2022 alkaen.

2.   Kielletään pääsy luottoluokitustoimintaan liittyviin tilauspalveluihin Venäjän kansalaisilta tai Venäjällä asuvilta luonnollisilta henkilöiltä sekä Venäjälle sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä 15 päivästä huhtikuuta 2022 alkaen.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.”

3)

Korvataan 3 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät 4 ja 5 kohdan mukaisesti lupahakemuksia koskevan päätöksen, niiden ei pidä myöntää lupaa, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että

i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV lueteltu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön;

ii)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun tarjoaminen on tarkoitettu ilmailuun tai avaruusteollisuuteen; tai

iii)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun tarjoaminen on tarkoitettu energia-alaa varten, jollei tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu ole sallittua 4 artiklan 3–6 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten nojalla.”

4)

Korvataan 3 a artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti lupahakemuksista päätöksen, niiden ei pidä myöntää lupaa, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että

i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV lueteltu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön;

ii)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu ilmailuun tai avaruusteollisuuteen; tai

iii)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu energia-alaa varten, jollei tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu ole sallittua 4 artiklan 3–6 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten nojalla.”

5)

Korvataan 3 b artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä tämän päätöksen 3 ja 3 a artiklassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää liitteessä IV luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille luvan tämän päätöksen 3 a artiklassa tarkoitettujen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen vasta sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet:

a)

että tällaiset tuotteet ovat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön; tai

b)

että tällaiset tuotteet perustuvat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu perustuu sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että lupaa on haettu ennen 1 päivää toukokuuta 2022.”

6)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Kielletään tietyntyyppisiin etsintä- ja tuotantohankkeisiin soveltuvien, unionista tai sen ulkopuolelta peräisin olevien tiettyjen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, tai käytettäväksi Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien.

Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Kielletään:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisten tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka teknisen tai rahoitusavun tarjoamiseen, joita tarvitaan

a)

hiilen, öljyn ja maakaasun kuljettamiseen Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai

b)

sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei 17 päivään syyskuuta 2022 saakka sovelleta sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon, jotka perustuvat ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 tehtyyn sopimukseen tai tällaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää etukäteen.

5.   Edellä 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntämiseen oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti sen Venäjän energia-alan ulkopuolella harjoittaman toiminnan osalta.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin ja teknisen tai rahoitusavun tarjoamiseen sen jälkeen, kun ne ovat määrittäneet, että

a)

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa; tai

b)

se on tarkoitettu sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa.

7.   Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 6 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

7)

Korvataan 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

1.   Kielletään

a)

uuden omistusosuuden hankkiminen Venäjän tai muun kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti perustetusta tai muodostetusta, Venäjällä energia-alalla toimivasta oikeushenkilöstä, yhteisöstä tai elimestä tai tällaisen olemassa olevan omistusosuuden laajentaminen;

b)

lainan tai luoton myöntäminen tai sellaiseen järjestelyyn osallistuminen, jossa myönnetään uusi laina tai luotto tai annetaan muulla tavoin rahoitusta, osakepääoma mukaan lukien, Venäjän tai muun kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti perustetulle tai muodostetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka toimii Venäjällä energia-alalla, tai tällaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen dokumentoitua rahoitustarkoitusta varten;

c)

uuden yhteisyrityksen perustaminen Venäjän tai muun kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun, Venäjällä energia-alalla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kanssa;

d)

edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettuun toimintaan suoraan liittyvien sijoituspalvelujen tarjoaminen.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan mihin tahansa 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan sen jälkeen, kun ne ovat määrittäneet, että

a)

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä fossiilisten polttoaineiden, erityisesti öljyn ja maakaasun kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai

b)

se koskee yksinomaan sellaista Venäjällä energia-alalla toimivaa oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä, jonka omistaa jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettu tai muodostettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 2 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

8)

Korvataan 4 f artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen verkon hallinnoijan on tuettava komissiota ja jäsenvaltioita 4 e artiklan täytäntöönpanon ja noudattamisen varmistamisessa. Verkon hallinnoijan on erityisesti hylättävä kaikki ilma-alusten käyttäjien toimittamat lentosuunnitelmat, joista käy ilmi aikomus harjoittaa unionin alueella toimintaa, joka rikkoo tätä päätöstä, mistä syystä lentäjällä ei ole lupa lentää.”

9)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 i artikla

1.   Kielletään

a)

rauta- ja terästuotteiden tuonti unioniin suoraan tai välillisesti, jos

i)

ne ovat peräisin Venäjältä; tai

ii)

ne on viety Venäjältä;

b)

Venäjällä olevien tai Venäjältä peräisin olevien rauta- ja terästuotteiden suora tai välillinen ostaminen;

c)

rauta- ja terästuotteiden kuljetus, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos ne viedään Venäjältä mihin tahansa muuhun maahan;

d)

a, b ja c alakohdassa säädettyihin kieltoihin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, antaminen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 17 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 16 päivään maaliskuuta 2022 saakka.

4 j artikla

1.   Kielletään ylellisyystuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan ylellisyystuotteisiin, jos niiden arvo on yli 300 euroa tavaraa kohti.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat välttämättömiä jäsenvaltioiden Venäjällä sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen taikka kansainvälisen oikeuden nojalla vapauksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai jotka ovat niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.

4.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”

10)

Korvataan 7 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

liitteissä I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX tai X luetellut tai 1 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa, 1 artiklan 2 kohdan b tai c alakohdassa, 1 artiklan 3 kohdan c tai d alakohdassa, 1 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa, 1 a artiklan a, b tai c alakohdassa, 1 aa artiklan b tai c alakohdassa, 1 e artiklassa tai 1 g artiklassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet.”

11)

Muutetaan liitteet tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).


LIITE

1)   

Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen IV kohdat seuraavasti:

 

”Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center;

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC ”Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation ”Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation ”Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation ”Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”.

2)   

Lisätään päätökseen 2014/512/YUTP liite X seuraavasti:

”LIITE X

LUETTELO 1 aa ARTIKLASSA TARKOITETUISTA VALTIO-OMISTEISISTA YRITYKSISTÄ

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

”.

Top