EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0673

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/673, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta

OJ L 114I, 4.5.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/673/oj

4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 114/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2018/673,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 224 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1141/2014 (4) otettiin Euroopan tason poliittisia puolueita ja niitä lähellä olevia Euroopan tason poliittisia säätiöitä varten käyttöön erityinen eurooppalainen oikeudellinen asema ja säädettiin, että kyseiset puolueet ja säätiöt saavat rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(2)

Asetusta (EU, Euratom) N:o 1141/2014 on tarpeen muuttaa, jotta voidaan paremmin saavuttaa tavoite, jonka mukaan Euroopan tason poliittisia puolueita ja niitä lähellä olevia Euroopan tason poliittisia säätiöitä olisi kannustettava ja tuettava niiden pyrkimyksissä luoda vahva yhteys eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, välille.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (5), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, tehtyjen muutosten johdosta kansallisen yhteyspisteen määritelmää olisi tarkistettava. Jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten olisi erityisesti nimettävä yksi tai useampi henkilö tietojen vaihtoa varten tätä asetusta sovellettaessa. Ne voisivat valita tällaisen henkilön niiden henkilöiden tai elinten joukosta, jotka on jo nimetty sellaisia kysymyksiä varten, jotka liittyvät komission unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi perustamaan varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään, jonka toiminnasta se vastaa.

(4)

On tarpeen varmistaa nykyistä paremmin, että Euroopan tason poliittiset puolueet ja niitä lähellä olevat Euroopan tason poliittiset säätiöt todella ylittävät toiminnassaan valtioiden rajat, jotta ne saavat rekisteröitymällä erityisen eurooppalaisen oikeudellisen aseman. Lisäksi on tarpeen vahvistaa kansallisten politiikkojen ja unionin tason politiikkojen välistä yhteyttä ja estää yhtä kansallista puoluetta keinotekoisesti perustamasta useita Euroopan tason poliittisia puolueita, jotka edustavat samankaltaisia tai keskenään identtisiä poliittisia suuntauksia. Sen vuoksi saman kansallisen poliittisen puolueen jäseniä ei saisi ottaa huomioon eri poliittisissa liitoissa, kun on kyse poliittisia liittoja koskevien vähimmäisedustusvaatimusten täyttymisestä siten, että nämä poliittiset liitot voitaisiin rekisteröidä Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi. Näin ollen vähimmäisedustusta koskevien vaatimusten osalta olisi otettava huomioon ainoastaan poliittiset puolueet eikä yksityishenkilöitä.

(5)

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niitä lähellä olevia Euroopan tason poliittisia säätiöitä olisi autettava käyttämään suurempi osa niille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta osoitetuista määrärahoista. Sen vuoksi Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävien rahoitusosuuksien tai avustusten enimmäisosuutta Euroopan tason poliittisen puolueen talousarvioon otetuista vuotuisista korvattavista kustannuksista ja Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista olisi kasvatettava.

(6)

Avoimuuden turvaamiseksi ja Euroopan tason poliittisten puolueiden valvonnan ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden sekä eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, välisten yhteyksien lujittamiseksi Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävän rahoituksen ehdoksi olisi asetettava, että EU:n jäsenpuolueet julkaisevat näkyvällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla kyseisen Euroopan tason poliittisen puolueen poliittisen ohjelman ja logon. Niitä olisi kannustettava julkaisemaan tietoa myös Euroopan tason poliittisen puolueen kunkin jäsenpuolueen sukupuolijakaumasta.

(7)

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävien resurssien kohdentamiseksi entistä oikeasuhteisemmin siten, että resurssit vastaavat objektiivisesti Euroopan tason poliittisen puolueen aitoa kannatusta äänestäjien keskuudessa, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus olisi kytkettävä tiiviimmin osoitettavissa olevaan kannatukseen. Sen vuoksi rahoituksen jakamista koskevia sääntöjä olisi mukautettava siten, että niissä otetaan paremmin huomioon kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen osuus Euroopan parlamentin jäsenistä.

(8)

Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi enää täytä yhtä tai useampaa rekisteröinnin edellytyksistä, se olisi poistettava rekisteristä.

(9)

Oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi olisi nimenomaisesti säädettävä, että Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö voidaan poistaa rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa, jos puolue tai säätiö on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja ja kyseisen puolueen tai säätiön rekisteröintipäätös on tehty niiden perusteella.

(10)

Unionin taloudellisten etujen suojaamista olisi vahvistettava säätämällä, että rikkomuksen tapahtuessa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnetyn rahoituksen tuloksellinen takaisinperintä olisi varmistettava perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät luonnollisilta henkilöiltä, jotka ovat vastuussa kyseisestä rikkomisesta, ottaen soveltuvin osin huomioon kyseisiin luonnollisiin henkilöihin liittyvät poikkeukselliset olosuhteet.

(11)

Jotta voitaisiin arvioida asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, vaikutuksia sen käytännön toiminnasta saadun konkreettisen näytön perusteella, ehdotetun kattavan uudelleentarkastelun päivämäärää olisi lykättävä. Kattavassa uudelleentarkastelussa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, vaikutuksiin pienten Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien Euroopan tason poliittisten säätiöiden asemaan.

(12)

Uusia vaatimuksia, jotka koskevat Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittisen ohjelman ja logon julkaisemista, olisi sovellettava mahdollisimman suuressa määrin jo vuotta 2019 koskeviin rahoitushakemuksiin, sillä kyseisenä vuonna järjestetään seuraavat Euroopan parlamentin vaalit. Näin ollen tässä asetuksessa olisi säädettävä siirtymäjärjestelyistä.

(13)

Jotta varmistetaan, että asetukseen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 tällä asetuksella tehtäviä muutoksia aletaan soveltaa kohtuullisessa ajassa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(14)

Sen vuoksi olisi muutettava asetusta (EU, Euratom) N:o 1141/2014,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan johdanto-osan 12 kappale seuraavasti:

”(12)

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien Euroopan tason poliittisten säätiöiden, jotka haluavat saada tämän asemansa tunnustetuksi unionin tasolla eurooppalaisen oikeudellisen aseman myötä ja saada julkista rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, olisi noudatettava tiettyjä periaatteita ja täytettävä tietyt edellytykset. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien Euroopan tason poliittisten säätiöiden olisi varsinkin ohjelmassaan ja toiminnassaan erityisesti kunnioitettava unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa. Nämä arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.”

2)

Lisätään johdanto-osaan kappale seuraavasti:

”(30 a)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1939 (*1) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) tehtävänä on tutkia Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksen yhteydessä väitetysti tapahtuneita rikoksia, jotka vaikuttavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1371 (*2) tarkoitettuihin unionin taloudellisiin etuihin. Asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan vastuuviranomaiseen.

(*1)  Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).”"

3)

Korvataan 2 artiklan 10 kohta seuraavasti:

”10)

’kansallisella yhteyspisteellä’ yhtä tai useampaa henkilöä, jonka jäsenvaltioiden asiaankuuluvat viranomaiset ovat erityisesti nimenneet tietojen vaihtoa varten tätä asetusta sovellettaessa;”

4)

Muutetaan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan b alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”sen jäsenpuolueita on edustettuina Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai alueneuvostoissa vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista; tai”

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”b a)

sen jäsenpuolueet eivät ole muun Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä;”

5)

Korvataan 10 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Euroopan parlamentti omasta aloitteestaan tai kansalaisten ryhmältä saadun asiaa koskevien parlamentin työjärjestyksen määräysten mukaisesti esitetyn perustellun pyynnön johdosta taikka neuvosto tai komissio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön sen tarkistamisesta, täyttääkö tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisissa tapauksissa ja 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuuviranomainen pyytää 11 artiklan mukaisesti perustettua riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaa komiteaa antamaan asiasta lausunnon. Komitea antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa.”

6)

Korvataan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävät rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla enintään 90 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen talousarvioon otetuista vuotuisista korvattavista kustannuksista ja 95 prosenttia Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan tason poliittiset puolueet voivat käyttää unionin talousarviosta saamansa rahoituksen käyttämättä jääneen osan korvattavien kustannusten kattamiseen rahoituksen myöntämistä seuraavan varainhoitovuoden aikana. Määrät, jotka ovat edelleen käyttämättä tämän varainhoitovuoden jälkeen, peritään takaisin varainhoitoasetuksen mukaisesti.”

7)

Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a.   Euroopan tason poliittisen puolueen on liitettävä hakemukseensa todisteet siitä, että sen EU:n jäsenpuolueet ovat säännönmukaisesti koko ajan julkaisseet verkkosivustoillaan näkyvällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla hakemusten viimeistä jättöpäivää edeltävinä 12 kuukautena Euroopan tason poliittisen puolueen poliittisen ohjelman ja logon.”

8)

Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Saatavilla olevat määrärahat niille Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille, joille on 18 artiklan mukaisesti myönnetty rahoitusosuuksia tai avustuksia, jaetaan vuosittain seuraavasti:

10 prosenttia määrärahoista jaetaan edunsaajina olevien Euroopan tason poliittisten puolueiden kesken tasaosuuksina,

90 prosenttia määrärahoista jaetaan edunsaajina olevien Euroopan tason poliittisten puolueiden kesken suhteessa niiden osuuteen Euroopan parlamenttiin valituista jäsenistä.

Samaa jakoperustetta sovelletaan rahoituksen myöntämiseen Euroopan tason poliittisille säätiöille sen mukaan, mitä Euroopan tason poliittista puoluetta lähellä ne ovat.”

9)

Muutetaan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

jos 10 artiklan 2–5 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen on todettu, että se ei enää täytä yhtä tai useampaa 3 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädettyä edellytystä;”

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”b a)

jos kyseisen puolueen tai säätiön rekisteröintipäätös perustuu virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin, joista hakija on vastuussa, tai jos tällainen päätös on saatu aikaan vilpillisesti; tai”

10)

Lisätään artikla seuraavasti:

”27 a artikla

Luonnollisten henkilöiden vastuu

Kun vastuuviranomainen määrää taloudellisen seuraamuksen 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan v tai vi alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, se voi 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua takaisinperintää varten päättää, että luonnollinen henkilö, joka on Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on tällaisen poliittisen puolueen tai säätiön osalta edustus-, päätäntä- tai valvontavaltuudet, on myös vastuussa rikkomuksesta seuraavissa tapauksissa:

a)

edellä 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan v alakohdassa tarkoitettu tilanne, jos kyseisessä säännöksessä tarkoitetun tuomion mukaan luonnollisen henkilön on todettu olevan myös vastuussa kyseisestä laittomasta toiminnasta;

b)

edellä 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan vi alakohdassa tarkoitettu tilanne, jos luonnollinen henkilö on myös vastuussa kyseisestä toiminnasta tai kyseisistä epätarkkuuksista.”

11)

Muutetaan 30 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö, jolle on määrätty seuraamus jonkin 27 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdan v ja vi alakohdassa luetellun rikkomuksen vuoksi, ei tämän johdosta enää täytä 18 artiklan 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Tämän seurauksena Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä päättää tämän asetuksen perusteella myönnetystä unionin rahoituksesta muodostuvaa rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen voimassaolon ja perii takaisin rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen nojalla aiheettomasti maksetut määrät, aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet varat mukaan lukien. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä perii takaisin myös rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen nojalla aiheettomasti maksetut määrät luonnolliselta henkilöltä, jonka osalta on tehty 27 a artiklan mukainen päätös, ottaen soveltuvin osin huomioon kyseiseen luonnolliseen henkilöön liittyvät poikkeukselliset olosuhteet.”

b)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Tällaisen päättämisen yhteydessä Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä rajoittaa suorittamansa maksut siihen päivään asti Euroopan tason poliittiselle puolueelle aiheutuneisiin korvattaviin kustannuksiin tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin, jona päättämistä koskeva päätös tulee voimaan.”

12)

Muutetaan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan i alakohta seuraavasti:

”i)

kuvaus Euroopan tason poliittisille puolueille annetusta teknisestä tuesta;”

b)

korvataan j alakohta seuraavasti:

”j)

jäljempänä 38 artiklassa tarkoitettu Euroopan parlamentin arviointikertomus tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista; ja”

c)

lisätään alakohta seuraavasti:

”k)

ajantasainen luettelo niistä Euroopan parlamentin jäsenistä, jotka ovat Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä.”

13)

Korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Oikeus tulla kuulluksi

Ennen kuin vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä tekee päätöksen, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia Euroopan tason poliittisen puolueen, Euroopan tason poliittisen säätiön, 8 artiklassa tarkoitetun hakijan tai 27 a artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön oikeuksiin, se kuulee asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen, Euroopan tason poliittisen säätiön tai hakijan edustajia taikka asianomaista luonnollista henkilöä. Vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentti esittää asianmukaiset perustelut päätökselleen.”

14)

Korvataan 38 artikla seuraavasti:

”38 artikla

Arviointi

Euroopan parlamentti julkaisee kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista vastuuviranomaista kuultuaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kertomuksessa esitetään tarvittaessa perussääntöä ja rahoitusta koskevaan järjestelmään tehtäviä mahdollisia muutoksia.

Komissio esittää viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Euroopan parlamentin kertomuksen julkaisemisen jälkeen tämän asetuksen soveltamisesta kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota sen vaikutuksiin pienten Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden asemaan. Kertomukseen sisältyy tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskeva lainsäädäntöehdotus.”

15)

Lisätään artikla seuraavasti:

”40 a artikla

Siirtymäsäännös

1.   Tämän asetuksen säännöksiä, joita sovelletaan ennen 4 päivää toukokuuta 2018, sovelletaan edelleen toimiin ja sitoumuksiin, jotka liittyvät Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen varainhoitovuonna 2018.

2.   Poiketen siitä, mitä 18 artiklan 2 a kohdassa todetaan, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää varainhoitovuoden 2019 osalta ennen rahoitushakemusta koskevan päätöksen tekemistä 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja todisteita ainoastaan 5 päivänä heinäkuuta 2018 alkavalta ajanjaksolta.

3.   Euroopan tason poliittisten puolueiden, jotka on rekisteröity ennen 4 päivää toukokuuta 2018, on viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2018 toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, että ne täyttävät 3 artiklan 1 kohdan b ja b a alakohdassa säädetyt edellytykset.

4.   Vastuuviranomainen poistaa Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä, jos asianomainen puolue ei osoita 3 kohdassa säädetyssä ajassa täyttävänsä 3 artiklan 1 kohdan b ja b a alakohdassa säädetyt edellytykset.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. PAVLOVA


(1)  EUVL C 129, 11.4.2018, s. 96.

(2)  EUVL C 18, 18.1.2018, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. huhtikuuta 2018.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).


Top