EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M9076(01)

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (Laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29), jäljempänä ’päätös 2011/695/EU’, 16 ja 17 artiklan mukaisesti.) (M.9076 – Novelis/Aleris) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 36/07

C/2019/7061

OJ C 36, 2.2.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/8


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

(M.9076 – Novelis/Aleris)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 36/07)

Johdanto

1.

Komissio vastaanotti 18. helmikuuta 2019 sulautuma-asetuksen (2) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Hindalco Industries Limited -yhtiön kokonaan omistama tytäryritys Novelis Inc., jäljempänä ’Novelis’ tai ’ilmoituksen tekijä’, hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan Aleris Corporation -yhtiössä, jäljempänä ’Aleris’, ostamalla osakkeita, jäljempänä ’ehdotettu liiketoimi’. Novelisiin ja Alerisiin viitataan tässä kertomuksessa yhdessä ilmauksella ”osapuolet”.

Menettely

2.

Komission ensimmäisen vaiheen tutkimus herätti vakavia epäilyjä ehdotetun liiketoimen soveltuvuudesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan siltä osin kuin on kyse auton korilevyistä Euroopan talousalueen valssattujen alumiinituotteiden markkinoilla sekä mahdollisista yhdistelmäputkien alumiinilevyjen ja anodisoitujen alumiinilevyjen markkinoista Euroopan talousalueella. Komissio antoi 25. maaliskuuta 2019 sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen menettelyn aloittamisesta. Ilmoituksen tekijä toimitti kirjallisia huomautuksia päätöksestä 4. huhtikuuta 2019.

3.

Komissio antoi ilmoituksen tekijän pyynnöstä 11. huhtikuuta 2019 päätöksen toisen vaiheen tutkimuksen määräajan pidentämisestä 20 työpäivällä.

4.

Komissio antoi 13. toukokuuta 2019 sulautuma-asetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut päätökset, joista toinen oli osoitettu Novelisille ja toinen Alerisille, kun ne eivät toimittaneet kaikkia tietoja vastauksena komission tietopyyntöön. Molemmat päätökset velvoittivat päätöksen vastaanottajan toimittamaan täydellisen vastauksen komission alun perin toimittamaan tietopyyntöön. Päätökset pidensivät sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa piteni toukokuun 7. päivästä 2019 toukokuun 15. päivään 2019.

5.

Komissio antoi 1. heinäkuuta 2019 väitetiedoksiannon, jossa se katsoi alustavasti, että ehdotettu liiketoimi estäisi olennaisesti auton korin alumiinilevyjen tuotantoon ja toimittamiseen liittyvää tehokasta kilpailua Euroopan talousalueella. Tämä johtuisi määräävän aseman syntymisestä tai vahvistumisesta merkityksellisillä markkinoilla ja joka tapauksessa merkittävän kilpailupaineen poistumisesta. Komission alustava päätelmä oli, että ilmoitettu keskittymä ei näin ollen soveltunut sisämarkkinoille eikä ETA-sopimuksen toimintaan. Ilmoituksen tekijä toimitti huomautuksensa väitetiedoksiannosta 17. heinäkuuta 2019 kilpailun pääosaston asettamassa pidennetyssä määräajassa. Väitetiedoksiantoon annetun vastauksen saatekirjeessä osapuolet pyysivät suullista kuulemista.

6.

Virallinen suullinen kuuleminen järjestettiin 23. heinäkuuta 2019. Siihen osallistuivat osapuolet, niiden ulkopuoliset oikeudelliset ja taloudelliset neuvonantajat, kaksi kolmatta osapuolta, joiden etua asia koskee (ks. jäljempänä oleva kohta 7), asiaan liittyvät komission yksiköt, neljän jäsenvaltion (Belgia, Saksa, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta) kilpailuviranomaisten edustajat ja EFTAn valvontaviranomaisen edustaja. Kuulemiseen liittyviä menettelyllisiä valituksia ei esitetty.

7.

Hyväksyin kaksi ammattiliittoa niiden pyynnöstä menettelyyn kolmansiksi osapuoliksi, joiden etua asia koskee. Molemmat kolmannet osapuolet, joiden etua asia koskee, saivat ei-luottamuksellisen toisinnon väitetiedoksiannosta, ja niille ilmoitettiin määräaika, jonka kuluessa niiden oli toimitettava huomautuksensa. Molemmat ammattiliitot kutsuttiin niiden pyynnöstä suulliseen kuulemiseen, jossa kumpikin esitti näkemyksensä ehdotetusta liiketoimesta.

8.

Ilmoituksen tekijälle lähetettiin asiaseikkoja koskeva kirje 6. elokuuta 2019. Ilmoituksen tekijä toimitti huomautuksensa asiaseikkoja koskevasta kirjeestä 19. elokuuta 2019.

9.

Osapuolille myönnettiin ensimmäisen kerran oikeus tutustua asiakirja-aineistoon 2. heinäkuuta 2019. Osapuolet pyysivät lisäksi oikeutta tutustua tiettyihin kilpailun pääosaston saamiin tietoihin. Kilpailun pääosasto toimitti ei-luottamuksellisia lisäkuvauksia ja antoi joitakin pyydettyjä tietoja otettuaan ensin yhteyttä tietojen toimittajiin. Kilpailun pääosasto myönsi myöhemmin oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon 7. elokuuta 2019 ja 2. syyskuuta 2019. Lisäksi kilpailun pääosasto järjesti datahuoneita, joissa ainoastaan ilmoituksen tekijän ulkopuolisilla neuvonantajilla oli oikeus tutustua tiettyihin asiakirjoihin. Ulkopuoliset asiantuntijat eivät saaneet viedä tietoja datahuoneesta, mutta heillä oli mahdollisuus laatia luottamuksellisia datahuoneraportteja komission asiakirja-aineistoa varten sekä ei-luottamukselliset toisinnot kyseisistä raporteista ilmoituksen tekijää varten.

Päätösluonnos

10.

Ilmoituksen tekijä toimitti 9. elokuuta 2019 ensimmäiset sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sitoumukset väitetiedoksiannossa määritettyjen kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Sitoumuksista toimitettiin tarkistettu versio 13. elokuuta 2019. Ilmoituksen tekijä toimitti lopulliset sitoumukset tarkistettuja sitoumuksia koskevasta markkinatestistä saamansa palautteen perusteella 3. syyskuuta 2019.

11.

Komissio toteaa päätösluonnoksessa, että lopulliset sitoumukset ovat sopivat ja riittävät poistamaan ehdotetusta liiketoimesta aiheutuvat olennaiset esteet tehokkaalle kilpailulle ja että ehdotettu liiketoimi soveltuu näiden sitoumusten ansiosta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan.

Päätelmät

12.

Olen tarkastellut päätösluonnosta päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että siinä käsitellään ainoastaan sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä.

13.

Katson, että menettelylliset oikeudet ovat tosiasiallisesti toteutuneet tässä menettelyssä.

Brysselissä 19. syyskuuta 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29), jäljempänä ’päätös 2011/695/EU’, 16 ja 17 artiklan mukaisesti.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1), jäljempänä ’sulautuma-asetus’.


Top