EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M8480(01)

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (M.8480 – Praxair/Linde) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/5534

EUVL C 196, 12.6.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/6


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

(M.8480 – Praxair/Linde)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/06)

1.   

Komissio vastaanotti 12. tammikuuta 2018 sulautuma-asetuksen 4 artiklan (2) mukaisesti ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jäljempänä ’liiketoimi’, jossa yritykset Praxair, Inc., jäljempänä ’Praxair’, ja Linde AG, jäljempänä ’Linde’, sulautuisivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Lindeen ja Praxairiin viitataan jäljempänä yhdessä nimityksellä ’osapuolet’. Osapuolten ydinliiketoimintoja ovat kaasujen valmistus ja jakelu.

2.   

Ensimmäisen tutkimusvaiheen perusteella komissiolla oli vakavia epäilyjä siitä, soveltuuko liiketoimi sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan. Komissio antoi 16. helmikuuta 2018 päätöksen sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen menettelyn aloittamisesta, jäljempänä ’6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen päätös’.

3.   

Osapuolten pyynnöstä komissio antoi 22. helmikuuta 2018 sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen nojalla päätöksen, jolla toisen vaiheen menettelyn määräaikaa jatkettiin vielä 10 työpäivällä.

4.   

Osapuolet eivät vastanneet 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen päätökseen sellaisenaan mutta toimittivat 9. ja 15. maaliskuuta 2018 kirjallisia huomautuksia näkökohdista, joiden osalta ne pyysivät komissiota tarkastelemaan uudelleen alustavia päätelmiään.

5.   

Komissio antoi 15. maaliskuuta 2018 sulautuma-asetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksen, koska Linde ei ollut toimittanut täydellisiä tietoja vastauksena komission tietopyyntöön. Päätös keskeytti sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan. Määräajan kulumisen keskeyttäminen päättyi 19. maaliskuuta 2018 sen jälkeen, kun Linde oli toimittanut pyydetyt tiedot.

6.   

Komissio antoi 31. toukokuuta 2018 väitetiedoksiannon, jossa se katsoi alustavasti, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua sisämarkkinoiden merkittävällä osalla sulautuma-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja ETA-sopimuksen 57 artiklassa tarkoitetulla alueella useiden eri kaasujen (teollisuuskaasut, lääkkeelliset kaasut, erikoiskaasut ja helium) ja niihin liittyvien palvelujen tarjontaan liittyvillä markkinoilla monialaisten ja alakohtaisten yhteensovittamattomien vaikutusten vuoksi.

7.   

Osapuolille myönnettiin oikeus tutustua asiakirjoihin 1. kesäkuuta 2018 alkaen. Osapuolten taloudellisille neuvonantajille myönnettiin oikeus tutustua luottamuksellisiin tietoihin data room -menettelyn mukaisesti. En ole saanut pyyntöjä tutustua asiakirjoihin toimivaltuuksien 7 artiklan perusteella.

8.   

Osapuolet toimittivat vastauksensa väitetiedoksiantoon 14. kesäkuuta 2018. Osapuolet eivät pyytäneet tilaisuutta yksityiskohtaisempien kannanottojen esittämiseen virallisessa suullisessa kuulemisessa.

9.   

Hyväksyin Air Liquiden, joka on osapuolten kilpailija, kolmanneksi osapuoleksi, jonka etua asia koskee. Air Liquide on saanut ei-luottamuksellinen toisinnon väitetiedoksiannosta, ja sille on ilmoitettu määräaika, johon mennessä sen on toimitettava näkökantansa.

10.   

Komissio jatkoi 20. kesäkuuta 2018 menettelyn määräaikaa 10 työpäivällä sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kolmannen virkkeen mukaisesti. Osapuolet toimittivat samana päivänä viralliset sitoumuksensa. Niissä ne vastasivat komission havaitsemiin ongelmakohtiin. Markkinatestin jälkeen sitoumuksista saamansa palautteen pohjalta osapuolet esittivät sitoumuksiinsa muutoksia 4. heinäkuuta 2018 ja vielä kertaalleen 10. heinäkuuta 2018, jäljempänä ’lopulliset sitoumukset’.

11.   

Päätösluonnoksessaan komissio katsoo, että lopulliset sitoumukset ovat riittävät ja sopivat poistamaan täysin tehokkaan kilpailun olennaiset esteet, joita ilmoitettu liiketoimi todennäköisesti aiheuttaisi. Näin ollen komissio katsoo, että lopullisten sitoumusten ansiosta liiketoimi soveltuu sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan.

12.   

Olen tarkastellut päätösluonnosta päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että siinä käsitellään ainoastaan sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä.

13.   

Kaiken kaikkiaan katson, että menettelyllisten oikeuksien tosiasiallinen toteutuminen on varmistettu koko menettelyn ajan.

Bryssel 7. elokuuta 2018.

Joos STRAGIER


(1)  Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU, jäljempänä ’toimivaltuudet’, 16 ja 17 artiklan mukaisesti (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”), (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1), jäljempänä ’sulautuma-asetus’.


Top