EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE0758

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan” (COM(2016) 799 final – 2016/0400 (COD))

OJ C 288, 31.8.2017, p. 29–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 288/29


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan”

(COM(2016) 799 final – 2016/0400 (COD))

(2017/C 288/04)

Esittelijä:

Jorge PEGADO LIZ

Lausuntopyyntö

Euroopan parlamentti, 13.3.2017

Eurooppa-neuvosto, 13.3.2017

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta, 91 artikla, 100 artiklan 2 kohta, 114 artikla, 153 artiklan 2 kohdan b alakohta, 168 artiklan 4 kohdan b alakohta, 172 artikla ja 192 artiklan 1 kohta

 

 

Vastaava erityisjaosto

”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus”

Hyväksyminen erityisjaostossa

4.5.2017

Hyväksyminen täysistunnossa

1.6.2017

Täysistunnon nro

526

Äänestystulos

(puolesta / vastaan / pidättyi äänestämästä)

156/0/1

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

ETSK pahoittelee, ettei komissio ole ottanut huomioon komitean aiempia lausuntoja ja että sen on pitänyt aloittaa uudelleen neuvottelut, joilla tähdätään eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 ja 291 artiklaan.

1.2

ETSK muistuttaa määrittäneensä aiemmissa lausunnoissaan linjauksen, joka on sen mielestä omiaan vaalimaan tässä yhteydessä kyseessä olevia perusarvoja oikeusvarmuuden, perusoikeuksien kunnioittamisen ja toimielinten toimivallan todellisen, tasapainoisen ja demokraattisen käytön kannalta.

1.3

Komitean mukaan näiden periaatteiden tulisi ohjata niiden säädösten, joissa säädetään vielä valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamista SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaiseen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten uuteen järjestelmään.

1.4

Rajoittamatta tarkempaa analyysia lausunnon piiriin kuuluvan kunkin säädöksen tarkastelun yhteydessä ETSK esittää tiivistetysti aiheelliseksi katsomansa huomiot jokaisesta ehdotuksessa mainitusta säädösehdotuksesta.

2.   Komission ehdotus

2.1

Komissio toteaa ehdotuksessaan, että huomattava määrä neuvoston päätöksen 2006/512/EY (komitologiapäätös) piiriin kuuluvia perussäädöksiä on vielä mukautettava SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (komiteamenettelyä koskeva asetus) nojalla.

2.2

Komissio oli sitoutunut mukauttamiseen vuoteen 2013 mennessä ja esitti tätä varten vuonna 2013 kolme horisontaalista mukauttamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta (Omnibus I, II ja III).

2.3

EP:n kanssa käytyjen pitkien keskustelujen ja useiden ehdotuksiin tehtyjen muutosten jälkeen neuvosto kieltäytyi tukemasta sitä, että valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskevat säädökset mukautettaisiin automaattisesti ja yhteen koottuna delegoiduiksi säädöksiksi, koska ei ollut takeita siitä, että jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuultaisiin järjestelmällisesti delegoituja säädöksiä valmisteltaessa. Toimielinten jouduttua näin umpikujaan komissio peruutti ehdotuksensa.

2.4

Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tarkistamisen ja siihen liitetyn delegoituja säädöksiä koskevan yhteisymmärrysasiakirjan hyväksymisen jälkeen komissio esitti uuden ehdotuksen, jolla vastataan neuvoston esittämiin vastalauseisiin. Siinä otetaan huomioon uuden toimielinten välisen sopimuksen myötä tehdyt muutokset, jotka koskevat jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kuulemista delegoituja säädöksiä valmisteltaessa ja Euroopan parlamentin kuulemista samaan aikaan.

2.5

Ehdotus on jaettu liitteessä 13 lukuun, ja 168 säädöstä on esitetty kronologisessa järjestyksessä. Komissio on luokitellut ne neljään taulukkoon:

Taulukko 1 – säädökset, joiden mukauttamista täytäntöönpanosäädöksiin ehdotetaan tiettyjen valtuutusten osalta

Taulukko 2 – säädökset, joiden osalta poistetaan tiettyjä valtuutuksia

Taulukko 3 – komission hyväksymät ehdotukset

Taulukko 4 – säädökset, joita koskevat ehdotukset ovat suunnitteilla.

3.   Taustaa – ETSK:n lausunnot ja tiedonannot

3.1

ETSK antoi heinäkuussa 2013 hyvin yksityiskohtaisen tiedonannon, jonka tarkoituksena oli ”selvittää Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun delegoidun lainsäädäntömenettelyn soveltamista käytännössä”.

3.2

Komitea totesi, että ”itse asiassa delegoitujen säädösten täsmällinen juridinen luonne on melko epäselvä, EU:n tuomioistuimen tulkinta käsitteestä ’muu kuin keskeinen’ toimenpide vaihtelee kulloisestakin alasta riippuen ja komissiolla näyttää olevan laaja liikkumavara, sillä se voi itse tehdä ehdotuksen säädösvallan siirron soveltamisalasta ja kestosta”.

3.2.1

Komitea huomautti, että on vielä monia kysymyksiä, jotka liittyvät 4. huhtikuuta 2011 julkistetussa juridisesti ei-sitovassa asiakirjassa ”Delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehty yhteinen sopimus” vahvistetun ennakkokuulemisjärjestelmän avoimuuteen.

3.2.2

Lisäksi komitea totesi, että ”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan soveltamiseen viitataan komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle 9. joulukuuta 2009 antamassa tiedonannossa, joka on ei-sitova säädös, kun vastaavasti täytäntöönpanovallan käyttöä koskevat säännöt perustuvat 16. helmikuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen, joka on soveltamisalaltaan yleinen, kaikilta osiltaan velvoittava ja sellaisenaan sovellettava säädös”.

3.2.3

Komitea päätyi siihen, että ”menettelyn analysoinnin jälkeen jää edelleen epäilyksiä menettelyn yksinkertaisuudesta, siitä, ymmärtävätkö EU:n kansalaiset todella, mistä on kyse, menettelyn ’asianmukaisesta’ soveltamisesta sekä valvontamekanismien tehokkuudesta”. ETSK katsoikin, että sen olisi aiheellista laatia oma-aloitteinen lausunto tästä aiheesta, jotta se voisi ilmaista kantansa täysin objektiivisesti tiedonannossa esitetyistä huomioista ja päätelmistä EU:n lainsäädäntäprosessin mahdollista parantamista silmällä pitäen.

3.3

Heinäkuussa 2013 ETSK:lta pyydettiin lausuntoa ehdotuksesta asetukseksi ”eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan” [COM(2013) 451 final] ja syyskuussa ehdotuksesta asetukseksi ”eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan” [COM(2013) 452 final]. Komitea sai 18. marraskuuta ja 10. joulukuuta vielä uuden lausuntopyynnön ehdotuksesta asetukseksi ”eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan” [COM(2013) 751 final]. Nämä asetukset ovat nimeltään Omnibus I, II ja III.

3.3.1

Komitea korosti 16. lokakuuta ja 2. tammikuuta antamissaan lausunnoissa erityisesti sitä, että kahtatoista eri alaa koskevien yli 165 säädöksen (asetuksen, direktiivin ja päätöksen) mukauttaminen yhtenä ryhmänä nostaa esiin monia oikeudellisia ja käytännöllisiä kysymyksiä.

3.3.2

”Tietyt säädösvallan siirtomenettelyn osatekijät ovat edelleen epäselviä” ja ”’muiden kuin keskeisten osien’ käsite on vielä määrittelemättä. Järjestelmän toimintaa olisi myös arvioitava huolellisesti.”

3.3.3

Lisäksi komitea totesi, että ”asetusehdotuksiin sisältyy eräitä elementtejä, joissa ei piitata perussäädöksissä määritetyistä puitteista ja joissa tarkoitetaan jopa säädösvallan siirtämistä määräämättömäksi ajaksi tai säädetään hyvin lyhyitä määräaikoja parlamentin ja neuvoston harjoittamalle valvonnalle”.

3.3.4

Analysoituaan järjestelmällisesti kaikki ehdotukset ETSK suositti ”komissiolle, että se muokkaa toimintaansa säädösten mukauttamiseksi yhtenä ryhmänä niin, että siinä otetaan paremmin huomioon tiettyjen perussäädösten erityispiirteet”, ja neuvostolle ja parlamentille ”mahdollisimman suurta valppautta” ja kehotti ”niitä arvioimaan yksityiskohtaisesti kaikkia mukauttamisen piiriin kuuluvia säädöksiä”.

3.3.5

Edettäessä komission ehdotuksen mukaisesti ETSK korosti seuraavien seikkojen tärkeyttä:

EP:n täysi osallistuminen prosessiin

komiteamenettelyjen rationalisointi ja yksinkertaistaminen

nykyistä parempi informointi sekä valtuuksien siirroista komiteoille että prosessin eri vaiheissa tähän liittyen esitetyistä toimista

sen varmistaminen, että tieto on kaikkien kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan ulottuvilla.

3.3.6

Lisäksi komitea kehotti arvioimaan uuden lainsäädäntökehyksen vaikutusta sekä esittämään parlamentille, neuvostolle ja myös komitealle säännöllisesti kertomuksen, jossa tarkastellaan tietojen tehokkuutta, avoimuutta ja levittämistä.

3.4

Tällä välin komissio esitti ehdotuksen uudeksi, velvoittavaksi toimielinten väliseksi sopimukseksi, joka perustui SEUT-sopimuksen 295 artiklaan ja oli osa parempaa lainsäädäntöä koskevaa yleistä pakettia. Delegoituja säädöksiä käsiteltiin sen kahdessa erillisessä liitteessä.

3.4.1

Heinäkuussa 2015 antamassaan lausunnossa ETSK totesi olevansa ”erityisen tyytyväinen komission pyrkimyksiin saavuttaa tasapaino perusarvojen – oikeussääntöjen noudattaminen, demokraattinen osallistuminen, avoimuus, kansalaisläheisyys ja oikeus saada laajasti tietoa lainsäädäntömenettelyistä – ja lainsäädännön yksinkertaistamisen välillä – joustavampi, kyseessä oleviin intresseihin paremmin mukautettu säännöstö, jonka ajantasaistamista ja tarkistamista on yksinkertaistettu”.

3.4.2

Komitea oli tyytyväinen myös siihen, että ”komissio sitoutuu kokoamaan ennen delegoidun säädöksen hyväksymistä kaiken tarvittavan asiantuntemuksen – – kuulemalla jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja järjestämällä julkisia kuulemisia ja että komissio ehdottaa samaa kuulemismenettelyä täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä varten”.

3.4.3

ETSK pelkäsi kuitenkin, että kaikki nämä kuulemiset pitkittävät liiaksi ja turhaan säädösten laatimista.

3.4.4

Komitea ei ollut tapauskohtaisen lähestymistavan kannalla eriteltäessä aiheita, joista tulee antaa delegoitu säädös tai täytäntöönpanosäädös, sillä käytetyt kriteerit eivät olleet yksiselitteisiä ja ne jättivät liian suuren tulkinnanvaran.

3.4.5

ETSK vastusti erityisesti seuraavia seikkoja:

a)

Jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja heidän teknisestä osaamisestaan ei ole saatavilla ennakolta tietoa.

b)

Asiantuntijoiden, sidosryhmien, Euroopan parlamentin ja neuvoston kuulemiselle ei ole asetettu asianmukaista määräaikaa kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta.

c)

Kuuleminen samoin kuin kokousaikataulun toimittaminen EP:lle ja sidosryhmille on vapaaehtoista.

d)

Tiedot delegoitujen säädösten hyväksymisestä ovat epäjohdonmukaisia. Tietoja tulisi saada järjestelmällisesti ja automaattisesti reaaliajassa.

e)

Periaate delegoinnin määräämättömästä kestosta: ETSK:n mielestä periaatteena tulee olla rajattu kesto, joka voidaan mahdollisesti uusia yhtä pitkäksi ajaksi, lukuun ottamatta poikkeuksellisia, asianmukaisesti perusteltuja tapauksia.

3.4.6

ETSK toivoi, että suuntaviivoissa todettaisiin erikseen, että säädösvallan siirtämiset ovat kaikilta seuraavilta osin rajattuja:

a)

asetetut tavoitteet

b)

tarkka sisältö

c)

selkeä soveltamisala

d)

tarkka, määritelty kesto.

3.4.7

Komitea katsoi, että ”EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan muotoilussa on parantamisen varaa ja että muotoilua tulisi parantaa, mikäli perussopimuksia tarkistetaan. Artiklojen soveltamista tulisi myös täsmentää, jotta vältettäisiin tilanne, jossa päätökset oikeudellisen välineen valinnasta ovat ennemminkin poliittisia kuin teknisiä.”

3.5

Parlamentti ja neuvosto eivät päässeet yksimielisyyteen säädösten mukauttamisesta yhtenä ryhmänä, joten komission piti peruuttaa ehdotuksensa ja esittää nyt käsiteltävänä oleva ehdotus.

4.   Yleistä

4.1

Aiemmat lausuntonsa huomioon ottaen ETSK ihmettelee, onko yli neljän vuoden viive näin arkaluonteisella alalla perusteltua.

4.2

ETSK on esittänyt selkeästi seuraavat linjaukset:

a)

Delegoitujen säädösten käyttämisen tulisi olla poikkeuksellista eikä säännönmukaista.

b)

Komission tulisi pidättyä ehdottamasta delegoituja säädöksiä ja säädettävä asioista perussäädöksessä, jos on epäilyksiä kyseessä olevien osien keskeisyydestä tai jos ollaan ”harmaalla alueella”.

c)

Komission tulisi antaa mieluummin täytäntöönpanosäädöksiä kuin delegoituja säädöksiä, jos on epäilyksiä siitä, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä.

4.3

Komitea oli eri mieltä komission kanssa myös edellä kohdassa 3.3.5 esitetyistä seikoista.

4.4

Useat näistä kielteisistä seikoista on korjattu nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. On kuitenkin yhä edelleen asioita, joista komitea on eri mieltä:

a)

Komissio pitää kiinni siitä, että delegoidut säädökset ovat voimassa määräämättömän ajan. ETSK katsoo, että säädösvallan siirron kesto tulee periaatteessa aina rajata. Siirto voidaan mahdollisesti uusia, lukuun ottamatta poikkeuksellisia, asianmukaisesti perusteltuja tapauksia.

b)

ETSK pelkää, ettei parlamentilla ja neuvostolla ole todellista mahdollisuutta tarkastaa tehokkaasti delegoitujen säädösten sisältöä ajoissa.

c)

ETSK suhtautuu edelleenkin epäillen täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten tarkkaan erotteluun erityisesti silloin kun kyseessä ovat perusoikeuksiin liittyvät keskeiset ja muut kuin keskeiset toimenpiteet.

d)

ETSK on edelleen sitä mieltä, että SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan uudelleenmuotoilu voisi poistaa kerralla kaikki epäselvyydet, jotka ovat johtaneet nykyisiin ongelmiin.

5.   Erityistä

Kaikkien liitteessä esitettyjen 168 ehdotuksen analyysi herättää seuraavia kysymyksiä:

Taulukko 1

Säädökset, joiden mukauttamista täytäntöönpanosäädöksiin ehdotetaan tiettyjen valtuutusten osalta

Nro liitteessä

Säädöksen nimi (1)

ETSK:n huomiot

2

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, annettu 23. huhtikuuta 2009

12 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Vuonna 2013 neuvosto ja Euroopan parlamentti kannattivat kiinteää viiden vuoden kestoa ja sen automaattista uusimista komission ennen siirretyn säädösvallan päättymistä esittämän raportin perusteella. Nyt komissio katsoo, että valtuutuksen voimassaolo toistaiseksi on perusteltu, sillä lainsäätäjällä on mahdollisuus peruuttaa valtuutus mistä syystä ja milloin tahansa [ks. komission ehdotus COM(2016) 799 final, s. 8].

6

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2008/EY, annettu 30. kesäkuuta 2008

Päätös koskee komissiolle siirrettävää täytäntöönpanovaltaa.

Kommentti: Valinnassa delegoitua säädöstä koskevan valtuutuksen ja täytäntöönpanosäädöstä koskevan valtuutuksen välillä komissio olettaa, että vuoden 2013 arvio (Omnibus-ehdotukset) on edelleen pätevä, sillä kyseisiä ehdotuksia koskevissa neuvotteluissa, asiaa koskevassa oikeuskäytännössä tai parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tuloksissa ei ole tullut esiin uusia perusteita, joiden vuoksi pitäisi tehdä kattava uudelleentarkastelu [ks. komission ehdotus COM(2016) 799 final, s. 5].

53

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25. marraskuuta 2009

17 artiklan uudessa 3 kohdassa ei säädetä komissiolle delegoitujen säädösten antamiseen tarkoitetun valtuutuksen kestosta.

Uudessa 48 a artiklassa tarkennetaan, että komissiolle siirretään kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen määräämättömäksi ajaksi 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

17 artiklan uudessa 3 kohdassa säädetään, että komissiolle siirretään valta hyväksyä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten arviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhakumenettelyt. Tässä näyttää olevan kyse perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesta oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Komissiolla ei ole kuitenkaan toimivaltaa hyväksyä valtuutuksella säännöksiä, jotka koskevat perusoikeuksia tai niiden käyttämistä.

58

Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9. maaliskuuta 1999

Uuden 10 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

59

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25. marraskuuta 2002

Uuden 5 b artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

60

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27. helmikuuta 2003

Kohdassa 1 esitetyssä 3 artiklan uudessa 1 kohdassa säädetään, että kunkin jäsenvaltion on kerättävä tilastotietoja. Tilastojen tarkkuutta koskevan uuden 5 artiklan mukaan tietojen keruun on perustuttava täydelliseen laskentaan. Siirretyn säädösvallan käyttämistä koskevassa 10 a artiklassa säädetään puolestaan siitä, että siirto on voimassa tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömän ajan.

Kommentti: ETSK huomauttaa, että ”täydellisen laskennan” käsitettä voidaan soveltaa perusoikeuskirjan 8 artiklassa määriteltyihin henkilötietoihin, ja tähdentää, että EU:n tuomioistuin on todennut tuomiossaan, ettei säädösvaltaa voida siirtää henkilötietojen tapauksessa (ks. asia C-355/10, Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto, ja ETSK:n lausunto EUVL C 67, 6.3.2014, s. 104).

61

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003, annettu 27. helmikuuta 2003

Uuden 11 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

64

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1552/2005, annettu 7. syyskuuta 2005

Uuden 13 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

67

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20. kesäkuuta 2007

Uuden 9 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

69

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2007, annettu 11. joulukuuta 2007

Uuden 10 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

70

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20. helmikuuta 2008

Uuden 15 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Uuden 8 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

73

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 452/2008, annettu 23. huhtikuuta 2008

Uuden 6 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

74

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 453/2008, annettu 23. huhtikuuta 2008

Uuden 8 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että uuden 7 artiklan mukaan komissiolle siirretään valta antaa toteutettavuustutkimuksia varten tarkoitettuja soveltuvia puitteita koskevia delegoituja säädöksiä. Kyseisiä tutkimuksia tekevät ne jäsenvaltiot, joiden on vaikea toimittaa tietoja.

Komitea pohtii, koskevatko terveystiedot myös työnhakijoiden terveyttä. Siinä tapauksessa kyseessä olisivat henkilötiedot, joita ei voida sisällyttää toimivallansiirtomenettelyyn (ks. edellä mainittu asia C-355/10).

89

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY

Uuden 21 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

99

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30. marraskuuta 2009

Uuden 31 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

104

Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11. joulukuuta 1997

Uuden 8 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

114

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31. maaliskuuta 2004

Uuden 10 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

143

Direktiivi 2002/46/EY, annettu 10. kesäkuuta 2002

Uuden 12 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että direktiivin 2006/46/EY tarkoituksena on yhdenmukaistaa ravintolisiä koskevat säännöt kuluttajien suojelemiseksi mahdollisilta terveysriskeiltä ja sen varmistamiseksi, etteivät näissä tuotteissa esitetyt tiedot johda kuluttajia harhaan. Se liittyy siis perusoikeuskirjan 38 artiklan soveltamiseen. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja Euroopan parlamentin suorittaman valvonnan on siten oltava maksimaalista.

144

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27. tammikuuta 2003

Uuden 27 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että direktiivi koskee laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ihmisveren ja veren komponenttien hoitotarkoituksessa tapahtuvaa keräämistä varten. Se liittyy siis perusoikeuskirjan 35 artiklassa mainitun perusoikeuden eli terveyden suojelun toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja Euroopan parlamentin suorittaman valvonnan on siten oltava maksimaalista.

147

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22. syyskuuta 2003

Uuden 34 artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että asetuksen tarkoituksena on varmistaa ”ihmisten elämän ja terveyden korkeatasoinen suojelu – – yhteisön politiikkojen toteuttamisessa”. Se liittyy siis perusoikeuskirjan terveyden suojelua koskevan 35 artiklan soveltamiseen. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja Euroopan parlamentin suorittaman valvonnan on oltava maksimaalista.

151

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17. marraskuuta 2003

Uuden 13 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että asetuksen ”tavoitteena on varmistaa salmonellan tehokas havaitseminen tuotannon kaikissa vaiheissa, etenkin alkutuotannossa (tässä yhteydessä siipikarjan ja muun karjan jalostuksessa ja kasvatuksessa) ja eläinten rehuissa, sen esiintyvyyden ja kansanterveydelle aiheuttaman riskin vähentämiseksi”. Se liittyy siis perusoikeuskirjan 35 artiklan soveltamiseen. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja Euroopan parlamentin suorittaman valvonnan on oltava maksimaalista.

152

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY, annettu 31. maaliskuuta 2004

Uuden 28 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että direktiivi liittyy perusoikeuskirjan 35 artiklassa mainittuun terveyden suojeluun ja että siinä siirretään komissiolle valta antaa säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti direktiivin täydentämiseksi jäljitettävyysvaatimuksilla. ETSK:n mielestä tämä valtuutus on liian laaja ja vaarana on, että se ulottuu keskeisiin osiin. Se näyttää siis rikkovan EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä (ks. edellä mainittu asia C-355/10).

158

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20. joulukuuta 2006

Uuden 24 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että asetus liittyy perusoikeuskirjan 35 ja 38 artiklan soveltamiseen ja että säädösvallan siirron piiriin kuuluvat ”toimenpiteet, joilla määritetään elintarvikkeet tai elintarvikeryhmät, joiden osalta ravitsemus- tai terveysväitteitä rajoitetaan tai joiden osalta väitteet kielletään”. ETSK katsoo, että käytetyt termit ovat luonteeltaan sellaisia, että ne kattavat keskeiset toimenpiteet, joihin ei voida soveltaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaista säädösvallan siirtoa.

159

Asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20. joulukuuta 2006

Uuden 13 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että asetus liittyy perusoikeuskirjan 35 ja 38 artiklan soveltamiseen ja että sen tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaa antamalla täydentäviä sääntöjä merkinnöistä.

3.

Tätä varten jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja Euroopan parlamentin suorittaman valvonnan on oltava maksimaalista muutettaessa asetuksen liitteitä I ja II.

165

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6. toukokuuta 2009

Uuden 24 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti:

1.

Ks. taulukon kohta 2.

2.

ETSK toteaa, että asetus liittyy perusoikeuskirjan 35 artiklan soveltamiseen ja että säädösvallan siirto kattaa sen, että komissio voi antaa sääntöjä toimenpiteistä, joita on toteutettava todettaessa kielletyn tai hyväksymättömän aineen esiintyminen. Säädösvallan siirto vaikuttaa liian laajalta, ja vaarana on, että se ulottuu keskeisiin osiin. Se näyttää siis rikkovan EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä (ks. edellä mainittu asia C-355/10).

166

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13. heinäkuuta 2009

Uuden 27 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.

167

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21. lokakuuta 2009

Uuden 51 a artiklan mukaan komissiolle siirretään tietystä ajankohdasta lähtien määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.

Kommentti: Ks. taulukon kohta 2.


Taulukko 2

Säädökset, joiden osalta poistetaan tiettyjä valtuutuksia

Nro liitteessä

Säädöksen nimi (2)

ETSK:n huomiot

2

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, annettu 23. huhtikuuta 2009

12 a artikla OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

7

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20. kesäkuuta 1996

OK.

36

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3. marraskuuta 1998

11 a artikla OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

54

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010, annettu 25. marraskuuta 2009

OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

57

Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19. toukokuuta 1998

EI. Säädösvallan siirto on liian laaja ja kattaa keskeisiä osia.

66

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 458/2007, annettu 25. huhtikuuta 2007

OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

92

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/34/EU, annettu 23. huhtikuuta 2009

OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

133

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21. lokakuuta 2009

EI. Rikkomusten ja hyvämaineisuuden menetyksen määrittely kuuluu henkilöoikeuksiin.

168

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, annettu 15. tammikuuta 2008

OK.


Taulukko 3

Komission hyväksymät ehdotukset

Ala

Säädös

Ehdotuksen viite

ETSK:n huomiot

CLIMA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13. lokakuuta 2003

COM(2015) 337

Uusi 23 artikla. Liikaa säädösvallan siirtoja arkaluonteisilla ja keskeisillä aloilla, tarkistettava. Vastaan määräämätöntä kestoa.

CNECT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002

COM(2016) 590

Uusi 109 artikla, jossa viitataan 40, 60, 73, 102 ja 108 artiklaan. Liikaa säädösvallan siirtoja arkaluonteisilla ja keskeisillä aloilla, jopa liitteissä, tarkistettava. Kesto vaihtelee (73 artiklan 7 kohta ja 109 artikla).

CNECT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002

COM(2016) 590

Uusi 109 artikla, jossa viitataan 40, 60, 73, 102 ja 108 artiklaan. Liikaa säädösvallan siirtoja arkaluonteisilla ja keskeisillä aloilla, jopa liitteissä. Kesto vaihtelee (73 artiklan 7 kohta ja 109 artikla).

CNECT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002

COM(2016) 590

Uusi 109 artikla, jossa viitataan 40, 60, 73, 102 ja 108 artiklaan. Liikaa säädösvallan siirtoja arkaluonteisilla ja keskeisillä aloilla, jopa liitteissä, tarkistettava. Kesto vaihtelee (73 artiklan 7 kohta ja 109 artikla).

ENER

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/92/EY, annettu 22. lokakuuta 2008

COM(2015) 496

10 artikla. Säädösvallan siirto OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

GROW

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18. kesäkuuta 2009

COM(2014) 28 final

Komissio haluaa turvautua SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituihin säädöksiin (kymmenkunta), mikä rajoittaa asetuksen konkreettista sisältöä.

Osa ehdotuksen kohdista, joissa aiotaan turvautua delegoituihin säädöksiin, koskee ajoneuvojen päästöjä ja vastaavia rajoja. Lainsäätäjät ovat aina ratkaisseet yhdessä nämä kysymykset juuri niiden tärkeän merkityksen takia.

ETSK on nostanut useaan otteeseen lausunnoissaan esille kysymyksen liiallisesta delegoitujen säädösten käytöstä. Komitealla on epäilyksiä järjestelmän avoimuudesta, menettelyjen asianmukaisesta käytöstä ja valvontamekanismien tehokkuudesta.

GROW

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5. syyskuuta 2007

COM(2016) 31 final

88 artikla. Liikaa delegoituja säädöksiä keskeisissä kysymyksissä. Vastaan määräämätöntä kestoa.

GROW

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16. joulukuuta 1997

COM(2014) 581 final

55 artikla. Säädösvallan siirrot ja viiden vuoden kesto OK.

GROW

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20. kesäkuuta 2007

COM(2014) 28 final

Uusi 15 a artikla. Komissio haluaa turvautua SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituihin säädöksiin (kymmenkunta), mikä rajoittaa asetuksen konkreettista sisältöä.

Osa ehdotuksen kohdista, joissa aiotaan turvautua delegoituihin säädöksiin, koskee ajoneuvojen päästöjä ja vastaavia rajoja. Lainsäätäjät ovat aina ratkaisseet yhdessä nämä kysymykset juuri niiden tärkeän merkityksen takia.

ETSK on nostanut useaan otteeseen lausunnoissaan esille kysymyksen liiallisesta delegoitujen säädösten käytöstä. Komitealla on epäilyksiä järjestelmän avoimuudesta, menettelyjen asianmukaisesta käytöstä ja valvontamekanismien tehokkuudesta.

ENV

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19. marraskuuta 2008

COM(2015) 595

Uusi 38 a artikla. Säädösvallan siirrot OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

ENV

Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26. huhtikuuta 1999

COM(2015) 594

Ei säädösvallan siirrolle. Uusi 16 artikla on liian epämääräinen. Vastaan määräämätöntä kestoa.

ENV

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20. joulukuuta 1994

COM(2015) 593

OK.

ENV

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9. joulukuuta 1996

COM(2012) 403

Täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset OK (19 ja 20 artikla). Vastaan määräämätöntä kestoa.

ESTAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16. kesäkuuta 2003

Kumoamista ehdotettu asiakirjalla COM(2016) 551

Kumoaminen OK.

MOVE

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY, annettu 12. joulukuuta 2016

COM(2013) 622

EI säädösvallan siirroille. Tieteen ja tekniikan kehityksen käsite on liian epämääräinen. Vastaan määräämätöntä kestoa.

MOVE

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY, annettu 26. maaliskuuta 2002

COM(2011) 828

12 artikla. Säädösvallan siirrot OK. Vastaan määräämätöntä kestoa.

MOVE

Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23. heinäkuuta 1996

COM(2016) 82 final

Säädösvallan siirrot OK (29 artikla). Vastaan määräämätöntä kestoa.

MOVE

Neuvoston direktiivi 91/672/EY, annettu 16. joulukuuta 1991

COM(2016) 82 final

Säädösvallan siirrot OK (29 artikla). Vastaan määräämätöntä kestoa.

MOVE

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6. toukokuuta 2009

COM(2016) 369

Säädösvallan siirrot ja määräämätön kesto poikkeuksellisesti OK.

MOVE

Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29. huhtikuuta 1999

COM(2016) 371

13 artikla. Säädösvallan siirrot ja määräämätön kesto poikkeuksellisesti OK.

MOVE

Neuvoston direktiivi 98/41/EY, annettu 18. kesäkuuta 1998

COM(2016) 370

12 a artikla. Säädösvallan siirto ja määräämätön kesto poikkeuksellisesti OK.

SANTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31. maaliskuuta 2004

COM(2014) 557

Säädösvallan siirrot OK (87 a artikla). Vastaan määräämätöntä kestoa.


Taulukko 4

Säädökset, joita koskevat ehdotukset ovat suunnitteilla

Ala

Säädös

ETSK:n huomiot

AGRI

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15. tammikuuta 2008

Ei kommentteja mihinkään näistä säädöksistä, koska tekstejä ei ole saatavilla.

CLIMA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY, annettu 23. huhtikuuta 2009

ENER

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, 13. heinäkuuta 2009

ENER

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13. heinäkuuta 2009

ENER

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13. heinäkuuta 2009

ENV

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29. huhtikuuta 2004

ENV

Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12. kesäkuuta 1986

ESTAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 19. marraskuuta 2008

ESTAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26. toukokuuta 2003

Bryssel 1. kesäkuuta 2017.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Georges DASSIS


(1)  Näiden säädösten eräiden säännösten mukauttamista toimeenpanosäädöksiin ehdotettiin jo vuonna 2013.

(2)  Näiden säädösten eräiden säännösten mukauttamista toimeenpanosäädöksiin ehdotettiin jo vuonna 2013.


Top