EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1220(01)

Komission päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013 , Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta

OJ C 373, 20.12.2013, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2021; Kumoaja 32021D0617(03)

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 373/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta

2013/C 373/09

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) (1) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 3 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn neuvoston päätöksen 2013/743/EU ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2006/972/EY (2) mukaisesti toteutettavien toimien ja toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi päätöksellä 2013/743/EU perustettavan Euroopan tutkimusneuvoston, jäljempänä ’ERC’, olisi korvattava komission päätöksellä 2007/134/EY (3) perustettu ERC ja jatkettava sen toimintaa.

(2)

Päätöksen 2013/743/EU 6 artiklan 2 kohdan mukaan ERC muodostuu riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta ja erityisestä täytäntöönpanorakenteesta. Erityinen täytäntöönpanorakenne olisi perustettava ulkoisena rakenteena toimeenpanoviraston muodossa, joka perustetaan erillisellä säädöksellä neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (4) mukaisesti.

(3)

Tieteellisen neuvoston olisi koostuttava arvostetuista tiedemiehistä, insinööreistä ja tutkijoista. Sen jäsenten olisi oltava riippumattomia minkään ulkopuolisen tahon eduista, ja heidät olisi nimitettävä siten, että varmistetaan tieteellisen neuvoston työn jatkuvuus.

(4)

Erityisohjelman oikea-aikaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi päätöksellä 2007/134/EY perustettu ERC:n tieteellinen neuvosto on jo omaksunut alustavia kantoja päätöksen 2013/743/EU 7 artiklan mukaisesti hyväksyttäviin toimenpiteisiin. Tällä päätöksellä perustetun tieteellisen neuvoston olisi hyväksyttävä tai hylättävä nämä alustavat kannat.

(5)

Olisi vahvistettava tieteellisen neuvoston toiminnan edellyttämät säännökset.

(6)

Olisi annettava säännökset, joiden avulla varmistetaan sujuva yhteistyö ERC:n tieteellisen neuvoston ja täytäntöönpanorakenteen välillä.

(7)

Tieteellisellä neuvostolla olisi oltava oikeus tutustua työnsä edellyttämiin asiakirjoihin ja tietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

(8)

Päätöksessä 2013/743/EU säädetään tieteellisen neuvoston jäsenille heidän suorittamistaan tehtävistä maksettavista korvauksista, ja tätä varten olisi vahvistettava säännöt.

(9)

Päätös 2007/134/EY olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan tutkimusneuvoston perustaminen

Perustetaan Euroopan tutkimusneuvosto, jäljempänä ’ERC’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi. Se korvaa komission päätöksellä 2007/134/EY perustetun Euroopan tutkimusneuvoston ja jatkaa sen toimintaa.

2 artikla

Tieteellisen neuvoston jäsenet

1.   Tieteellinen neuvosto muodostuu ERC:n puheenjohtajasta, jäljempänä ’ERC:n puheenjohtaja’, ja 21 muusta jäsenestä. Tieteellisen neuvoston muiksi jäseniksi nimitetään liitteessä I luetellut 21 henkilöä siinä määritetyksi toimikaudeksi.

2.   Jäsenten on hoidettava tehtäviään riippumattomasti ilman ulkopuolelta tulevaa vaikutusta. Heidän on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin mahdollisista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

3.   Jäsenten toimikausi on enintään neljä vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Jäsen voidaan nimittää toimikauden enimmäiskestoa lyhyemmäksi ajaksi, jotta mahdollistetaan jäsenten vaiheittainen rotaatio. Jäsenet pysyvät tehtävässään, kunnes heidät korvataan tai heidän toimikautensa päättyy.

4.   Perustelluissa tapauksissa komissio voi omasta aloitteestaan päättää jäsenen toimikauden tieteellisen neuvoston puolueettomuuden ja/tai jatkuvuuden ylläpitämiseksi.

3 artikla

Tieteellisen neuvoston toiminta

1.   Tieteellinen neuvosto vahvistaa työjärjestyksensä sekä menettelysäännöt, jotka koskevat luottamuksellisuutta, eturistiriitoja ja henkilötietojen käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

2.   Tieteellinen neuvosto kokoontuu täysistuntoon niin usein kuin sen työ edellyttää. Täysistunnon pöytäkirjan tiivistelmä on julkaistava ERC:n internetsivustolla.

3.   Puheenjohtaja voi päättää järjestää kokouksia suljetuin ovin tieteellisen neuvoston työjärjestyksen mukaisesti.

4.   Tieteellinen neuvosto voi perustaa jäsenistään pysyviä komiteoita, työryhmiä ja muita rakenteita käsittelemään tieteellisen neuvoston erityistehtäviä.

5.   Tällä päätöksellä perustetun tieteellisen neuvoston on välittömästi perustamisensa jälkeen hyväksyttävä tai hylättävä päätöksellä 2007/134/EY perustetun tieteellisen neuvoston alustavat kannat päätöksen 2013/743/EU 7 artiklan mukaisesti hyväksyttäviin toimenpiteisiin.

4 artikla

Euroopan tutkimusneuvoston sisäinen yhteistyö

Tieteellisen neuvoston ja täytäntöönpanorakenteen on varmistettava johdonmukaisuus kaikkien ERC:n toimien strategisten ja toiminnallisten näkökohtien välillä. ERC:n puheenjohtaja, tieteellisen neuvoston varapuheenjohtajat ja erityisen täytäntöönpanorakenteen johtaja pitävät säännöllisiä koordinointikokouksia tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi.

5 artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin ja tietoihin

1.   Komissio ja erityinen täytäntöönpanorakenne antavat asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tieteelliselle neuvostolle asiakirjoja, tietoja ja apua, jotka ovat tarpeen sen tehtäviä varten, jotta se voi työskennellä itsenäisesti ja riippumattomasti.

2.   Tieteellisen neuvoston jäsenten on käytettävä heille 1 kohdan mukaisesti annettuja asiakirjoja ja tietoja vain niihin tarkoituksiin ja tehtäviin, joita varten ne on annettu käyttöön, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

3.   Tieteellisen neuvoston on asiakirjojen ja tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi toteutettava asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, joilla voidaan estää tietojen ja asiakirjojen luvaton luovuttaminen tai antaminen sekä vahingossa tapahtuva tai laiton tuhoaminen, häviäminen tai muuttaminen.

4.   Tieteellisen neuvoston jäsenten on kiinnitettävä asianmukaista huomiota henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja tallentamisen laillisuuteen, riittävyyteen, merkityksellisyyteen, tarkkuuteen, tarpeellisuuteen ja ajalliseen rajaamiseen.

5.   Jos mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin ja tietoihin tai henkilötietoihin ei voida antaa henkilötietojen suojaan, luottamuksellisuuteen, turvallisuuteen tai yleiseen etuun liittyvistä syistä, komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen on annettava tieteelliselle neuvostolle kirjallinen selvitys näistä syistä sekä kaikki sellaiset tiedot kyseessä olevasta aiheesta, joiden luovuttamisen ne katsovat olevan säännösten rajoissa mahdollista.

6 artikla

Tieteellisen neuvoston muille jäsenille kuin ERC:n puheenjohtajalle maksettava korvaus

Säännöt, jotka koskevat tieteellisen neuvoston muiden jäsenten kuin ERC:n puheenjohtajan tehtävistä maksettavia palkkioita sekä matka- ja oleskelukulujen korvaamista, esitetään liitteessä II.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2007/134/EY. Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965.

(2)  Neuvoston päätös 2006/972/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Ideat” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 243).

(3)  Komission päätös 2007/134/EY, tehty 2 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta (EUVL L 57, 24.2.2007, s. 14).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

Tieteellisen neuvoston jäsenet

Nimi ja laitos

Toimikauden päättymispäivä

Klaus BOCK, Danish National Research Foundation

31 päivänä joulukuuta 2016

Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway

31 päivänä joulukuuta 2014

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Utrecht University

31. päivänä joulukuuta 2015

Tomasz DIETL, Polish Academy of Sciences

31 päivänä joulukuuta 2014

Daniel DOLEV, Hebrew University of Jerusalem

31 päivänä joulukuuta 2014

Athene DONALD, University of Cambridge

31 päivänä joulukuuta 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Rooma

31 päivänä joulukuuta 2016

Pavel EXNER, Czech Academy of Sciences

31 päivänä joulukuuta 2014

Nuria Sebastian GALLES, University of Pompeu Fabra, Barcelona

31 päivänä joulukuuta 2016

Reinhard GENZEL, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

31 päivänä joulukuuta 2016

Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala

31 päivänä joulukuuta 2014

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms

31 päivänä joulukuuta 2014

Matthias KLEINER, Technical University of Dortmund

31 päivänä joulukuuta 2016

Éva KONDOROSI, Hungarian Academy of Sciences

31 päivänä joulukuuta 2016

Mart SAARMA, Helsingin yliopisto

31 päivänä joulukuuta 2014

Nils Christian STENSETH, University of Oslo

31 päivänä joulukuuta 2017

Martin STOKHOF, University of Amsterdam

31 päivänä joulukuuta 2017

Anna TRAMONTANO, Sapienza University of Rome

31 päivänä joulukuuta 2014

Isabelle VERNOS, Centre for Genomic Regulation, Barcelona

31 päivänä joulukuuta 2014

Reinhilde VEUGELERS, Catholic University of Leuven

31 päivänä joulukuuta 2016

Michel WIEVIORKA, Centre for Sociological Analysis and Intervention, Pariisi

31 päivänä joulukuuta 2017


LIITE II

Tieteellisen neuvoston muille jäsenille kuin ERC:n puheenjohtajalle maksettavaa korvausta koskevat säännöt (6 artikla)

1.

Erityinen täytäntöönpanorakenne maksaa tieteellisen neuvoston muiden jäsenten kuin ERC:n puheenjohtajan palkkiot ja heidän tehtäviensä suorittamiseen liittyvät matka- ja oleskelukustannukset sopimuksen mukaisesti, joka sisältää 2–5 kohdassa esitetyt ehdot.

2.

Tieteellisen neuvoston varapuheenjohtajien palkkio osallistumisesta täysistuntoon on 3 500 EUR koko täysistunnosta ja 1 750 EUR täysistunnon osasta.

3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen muiden jäsenten palkkio osallistumisesta täysistuntoon on 2 000 EUR koko täysistunnosta ja 1 000 EUR täysistunnon osasta.

4.

Maksun hyväksyy erityisen täytäntöönpanorakenteen johtaja tai hänen sijaisensa ERC:n puheenjohtajan ja erityisen täytäntöönpanorakenteen johtajan tai heidän sijaistensa varmentaman läsnäololuettelon pohjalta. Läsnäololuettelossa ilmoitetaan, onko kukin jäsen osallistunut koko täysistuntoon vai sen osaan.

5.

Muiden kokousten kuin täysistuntojen osalta erityinen täytäntöönpanorakenne korvaa tarvittaessa tieteellisen neuvoston jäsenille heidän tehtäviensä hoitamisesta aiheutuvat matka- ja oleskelukulut heidän sopimuksensa ja ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen (1) mukaisesti.

6.

Palkkiot ja matka- ja oleskelukulut maksetaan päätöksellä 2013/743/EU perustetun erityisohjelman toimintamäärärahoista.


(1)  Komission päätös C(2007) 5858.


Top