EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0619(03)

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontiin sovellettavista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä ja tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittaisesta uudelleenaloittamisesta

OJ C 175, 19.6.2012, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/19


Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontiin sovellettavista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä ja tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittaisesta uudelleenaloittamisesta

2012/C 175/08

Unionin tuomioistuin julisti 22. maaliskuuta 2012 asiassa C-338/10 antamassaan tuomiossa tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 18. joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1355/2008 (1), jäljempänä ’lopullista polkumyyntitullia koskeva asetus’ tai ’kiistanalainen asetus’, pätemättömäksi.

Maaliskuun 22. päivänä 2012 annetun tuomion johdosta tiettyjen sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) Euroopan unioniin suuntautuvaan tuontiin ei enää sovelleta asetuksella (EY) N:o 1355/2008 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

1.   Tiedottaminen tulliviranomaisille

Tämän vuoksi tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 2008 30 55, 2008 30 75 ja ex 2008 30 90 (TARIC-koodit 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069), tuonnista Euroopan unioniin asetuksen (EY) N:o 1355/2008 nojalla maksetut lopulliset polkumyyntitullit ja asetuksen (EY) N:o 1355/2008 3 artiklan mukaisesti lopullisesti kannetut väliaikaiset tullit olisi palautettava tai peruutettava. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti.

Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) Euroopan unioniin suuntautuvaan tuontiin ei myöskään enää sovelleta asetuksella (EY) N:o 1355/2008 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

2.   Polkumyyntitutkimuksen osittainen uudelleenaloittaminen

Unionin tuomioistuin julisti 22. maaliskuuta 2012 antamallaan tuomiolla asetuksen (EY) N:o 1355/2008 pätemättömäksi. Tuomioistuin totesi, että Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ei tarpeeksi huolellisesti määrittänyt normaaliarvoa sellaisen hinnan tai laskennallisen arvon perusteella, joka on käytössä markkinataloutta harjoittavassa kolmannessa maassa, siten kuin polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 2 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädetään.

Tuomioistuimissa (3) on vahvistettu, että tapauksissa, joissa menettelyssä on useita hallinnollisia vaiheita, yhden vaiheen kumoaminen ei johda koko menettelyn mitätöimiseen. Polkumyynnin vastainen menettely on tällainen monivaiheinen menettely. Näin ollen lopullista polkumyyntitullia koskevan asetuksen joidenkin osien kumoaminen ei tarkoita sitä, että koko kyseisen asetuksen antamista edeltävä menettely olisi pätemätön. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 266 artiklan mukaan Euroopan unionin toimielinten on kuitenkin pantava unionin tuomioistuimen 22. maaliskuuta 2012 antama tuomio täytäntöön. Unionin toimielimet voivat tuomiota täytäntöön pannessaan korjata ne kiistanalaisen asetuksen näkökohdat, jotka johtivat sen kumoamiseen, mutta jättää ennalleen sen kiistattomat osat, joihin tuomio ei vaikuta. (4) On huomattava, että kaikki muut kiistanalaisen asetuksen päätelmät, joita ei kiistetty valitusten tekemiselle asetetussa määräajassa ja joita ei näin ollen käsitelty tuomioistuimissa ja jotka eivät johtaneet kiistanalaisen asetuksen kumoamiseen, pysyvät voimassa. Sama päätelmä pätee vastaavasti silloin, kun asetus julistetaan pätemättömäksi.

Tämän vuoksi komissio on päättänyt aloittaa uudelleen tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen, joka on pantu vireille perusasetuksen nojalla. Uudelleenaloittaminen rajoittuu vain edellä mainitun unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoon.

3.   Menettely

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan komissio on todennut, että polkumyyntitutkimuksen aloittaminen osittain uudelleen on perusteltua, mistä syystä se aloittaa osittain uudelleen tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen, joka pantiin vireille Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (5) perusasetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Uudelleenaloittaminen koskee vain mahdollisen vertailumaan valintaa ja mahdollisen polkumyyntimarginaalin laskemisessa käytetyn normaaliarvon määrittämistä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa sekä toimittamaan tiedot ja näyttö sellaisten markkinataloutta toteuttavien kolmansien maiden käytettävyydestä, jotka voitaisiin valita normaaliarvon määrittämiseksi perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti, mukaan luettuina Israel, Swasimaa, Turkki ja Thaimaa. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 4 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 4 kohdan b alakohdassa asetetussa määräajassa.

4.   Määräajat

a)   Osapuolten ilmoittautuminen ja tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava mahdolliset muut tiedot 20 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

b)   Kuulemiset

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 20 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Kirjalliset huomautukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (6), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se vaikeuttaa tutkimusta huomattavasti, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii yhteistyössä vain osittain ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

7.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (7) mukaisesti.

8.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisesti ja/tai suullisesti esitettyjen näkökantojen käsittely. Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkempia yhteystietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston sivustolla (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 35.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Asia T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) vastaan neuvosto (Kok. 1998, s. II-3939).

(4)  Asia C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) vastaan neuvosto (Kok. 2000, s. I-08147).

(5)  EUVL C 246, 20.10.2007, s. 15.

(6)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(7)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top