EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0032

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (CON/2012/32)

OJ C 175, 19.6.2012, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/11


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 20 päivänä tammmikuuta 2012 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista (1) (jäljempänä ’ehdotettu eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskeva asetus’) ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (2) (jäljempänä ’ehdotettu eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskeva asetus’) (jäljempänä yhteisesti ’ehdotetut asetukset’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotetut asetukset sisältävät säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymiseen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän rooliin myötävaikuttaa luotolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisen viranomaisen politiikan moitteettomaan harjoittamiseen perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

1.

Ehdotetulla eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevalla asetuksella pyritään poistamaan eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten (jäljempänä ’pk-yritys’) perustamisvaiheen rahoitusongelmat. Koska suuri osa näiden yritysten rahoituksesta tulee pienistä rahastoista, joiden hallinnassa olevan varallisuuden keskimääräinen arvo on 60 miljoonaa EUR, pyritään asetuksella parantamaan mahdollisuuksia pääoman keräämiseen koko EU:n alueella. Sillä perustetaan erityinen, ominaisuuksiltaan yhdenmukainen ja yhden säännöstön alaan kuuluva rahastomuoto; eurooppalainen riskipääomarahasto. Tämä mahdollistaisi varmuuden ja avoimuuden suhteessa kaikkiin osapuoliin, sijoittajat, sääntelyviranomaiset ja vaatimukset täyttävät sijoitusyritykset mukaan luettuina. Yhden markkinapassin käyttöönotto, jolla jäsenvaltioon rekisteröity rahasto voisi markkinoida osakkeita ja osuuksia muissa jäsenvaltioissa, pienentäisi hallinnollista taakkaa ja vähentäisi sääntelyyn liittyviä esteitä.

2.

Tätä säännöstöä täydentää ehdotettu eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskeva asetus, jolla pyritään edistämään yhteiskunnallisen liiketoiminnan rahoituksen saantia perustamalla uusi rahastomuoto; eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot. Tämä auttaisi sijoittajia tunnistamaan yhteiskunnalliseen liiketoimintaan sijoittavat rahastot ja vertailemaan näitä rahastoja keskenään sekä laajentaisi mahdollisuuksia markkinoida rahastoja kansainvälisille sijoittajille.

3.

Eurooppa 2020-strategiassa (3) otettiin uudelleen esiin tarve ryhtyä kohdennetusti lainsäädäntötoimiin pk-yritysten rahoituksen saamisen parantamiseksi, erityisesti poistamalla esteitä, jotka hankaloittavat erikoistuneiden sijoitusrahastojen välityksellä tapahtuvaa riskipääomarahoituksen liikkuvuutta. Eurooppa-neuvosto hyväksyi tämän lähestymistavan ja kehotti poistamaan viimeiset riskipääoman rajatylittävää liikkumista haittaavat sääntelyyn liittyvät esteet (4). Tämän seurauksena komissio ilmoitti huhtikuussa 2011 aloitteesta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että mihin tahansa jäsenvaltioon perustettu riskipääomarahasto voi kerätä pääomaa koko EU:n alueella (5).

4.

EKP on jo aiemmin pannut merkille, että useat pk-yritykset ovat viime aikoina kohdanneet suuryrityksiä huomattavampia vaikeuksia rahoituksen saamisessa, erityisesti markkinoiden stressiolosuhteissa (6). EKP luottaa siihen, että ehdotettu uusi sääntely tulisi edistämään merkittävästi innovatiivisen ja kestävän talouden kehitystä helpottamalla voimakkaasti kasvavien pk-yritysten rahoituksen saantia ja yksinkertaistamalla soveltuvia lainsäädäntövaatimuksia. Eurooppa 2020-strategian onnistumisen ja oikea-aikaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää poistaa innovatiivisten ja sosiaalisuuten keskittyneiden pk-yritysten rahoituksen sirpaloituneisuus ja myötävaikuttaa yhtenäisten ja likvidien EU:n laajuisten rahoitusmarkkinoiden syntymiseen, mikä edistäisi ja helpottaisi rajatylittävien sijoitusten tekemistä näillä sektoreilla.

5.

Tästä johtuen EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin asetuksiin, joilla vahvistettaisiin yhtenäiset vaatimukset yhtenäisellä eurooppalaisella nimikkeellä ja identtisen aineellisoikeudellisen sääntelykehyksen mukaan toimivia rahastoja varten, ja joilla samalla varmistettaisiin riittävä valvonta. Tässä yhteydessä EKP huomautta, että seuraavat toimenpiteet voisivat edistää asianmukaisen ja tasapainoisen sääntelykehyksen saavuttamista: sääntelyn vapaaehtoisuus (7), rajatylittävä ilmoitusmenettely toimivaltaisten viranomaisten välillä (8), vaatimukset täyttävän rahastonhoitajan käyttäytymistä koskevat säännöt ja tiedonantovelvoitteet (9) sekä passien käytön tehokkaan valvonnan varmistamiseen tarkoitetut säännöt (10).

Erityiset huomautukset

6.

EKP kannattaa komission tavoitetta varmistaa, että ehdotetut asetukset ovat linjassa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan järjestelmän kanssa, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetussa direktiivissä 2011/61/EU (11). Tässä yhteydessä EKP suhtautuu myönteisesti ehdotetuissa asetuksissa olevaan viittaukseen direktiivin 2011/61/EU kynnysarvoon (12), jolla asetetaan 500 miljoonan EUR yläraja pääomarahastoille ja joka merkitsee, että eurooppalaisia riskipääomarahastoja ja eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskeva säännöstö rajataan direktiivin 2011/61/EU soveltamisalan ulkopuolelle.

7.

EKP panee merkille, että edellä mainitulla kynnysarvolla pyritään erottelemaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joiden toimilla voisi olla ”merkittävää vaikutusta rahoitusvakauteen”, sellaisista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, joiden toimilla ei todennäköisesti ole tällaista vaikutusta, sekä varmistamaan, että ehdotettuja asetuksia sovelletaan järjestelmäriskin kannalta vähämerkityksellisiin rahastoihin (13).

8.

Ehdotettujen asetusten soveltamisalaa rajoittaa vaatimus siitä, että vaatimukset täyttävien riskipääoma- ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen on oltava vivuttamattomia sen varmistamiseksi, että ne eivät aiheuta systeemisten riskien muodostumista ja että ne keskittyvät vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemiseen (14). Tästä syystä, koska vivutuksen käsite on perustavanlaatuisen tärkeä monien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämien liiketoimintamallien kannalta (15), EKP pitäisi asianmukaisena, että ehdotetuissa eurooppalaisia riskipääomarahastoja ja eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevissa säännöissä säädettäisin nimenomaisesti vivutuksen kieltämisestä (16).

Niiltä osin kuin EKP suosittaa muutoksia ehdotettuihin asetuksiin esitetään tarkat muutosehdotukset perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä huhtikuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 860 final.

(2)  COM(2011) 862 final.

(3)  Komission tiedonanto ”Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun strategia”, COM(2010) 2020 final.

(4)  Eurooppa-neuvoston päätelmät, 4 helmikuuta 2011, 22 kohta.

(5)  Komission tiedonanto ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun””, COM(2011) 206 final, erityisesti 2.1 kohta.

(6)  i) Ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, ii) ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta, iii) ehdotuksesta direktiiviksi markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista ja iv) ehdotuksesta asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 22 päivänä maaliskuuta annetun EKP:n lausunnon CON/2012/21 8 kohta. Lausuntoa ei ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Englanninkielinen versio on saatavilla EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu

(7)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 4 artikla ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 4 artikla.

(8)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 15 artikla ja 20 artiklan 3 kohta sekä ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 16 artikla ja 21 artiklan 3 kohta.

(9)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 7–12 artikla ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 7–13 artikla.

(10)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 13–22 artikla/ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 14–23 artikla.

(11)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sisältyvä vaikutusten arviointi, SEC(2011) 1515, s. 37.

(12)  Direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohta.

(13)  Direktiivin 2011/61/EU johdanto-osan 17 perustelukappale.

(14)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen johdanto-osan 13 perustelukappale ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen johdanto-osan 13 perustelukappale.

(15)  Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta 16 lokakuuta 2009 annetun EKP:n lausunnon (EUVL C 272, 13.11.2009, s. 1) 11 kohta.

(16)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohta ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohta.


LIITE

Muutosehdotukset  (1)

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (2)

Muutos 1

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohta

”2.   Riskipääomarahaston hoitaja ei saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla, eikä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, rahoitusjohdannaisia käyttämällä tai millään muulla tavalla.”

”2.   Riskipääomarahaston hoitaja ei saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla, eikä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, johdannaissopimuksia käyttämällä tai millään muulla tavalla.”

Perustelu

Rahoitusjohdannaisten käyttö saattaa johtua myös suojautumistarkoituksesta, jolloin niiden käyttö ennemminkin vähentäisi riskiä kuin lisäisi sitä. Tästä johtuen, vaikka EKP panee merkille, että ehdotettu sanamuoto johtuu direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan v alakohdan vastaavasta määritelmästä, se ehdottaa termin ”rahoitusjohdannainen” korvaamista termillä ”johdannaissopimus”; tämä olisi johdonmukaista muun voimassaolevan ja ehdotetun EU rahoituslainsäädännön kanssa, josta esimerkkinä lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä maaliskuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2012  (3) rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY  (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukset asetuksiksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä  (5) sekä luttolaitosten ja sijoituspalveluyritysten riskienhallinnasta  (6).

Muutos 2

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 6 artikla

”Riskipääomarahastojen hoitajat saavat markkinoida vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jos:”

”Riskipääomarahastojen hoitajat saavat markkinoida vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti, ellei niitä kohdella pyynnöstä muina kuin ammattimaisina asiakkaina, tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina ammattimaisina asiakkaina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jos kaikki alla olevat ehdot täyttyvät:”

Perustelu

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 6 artikla viittaa ammattimaisiin asiakkaisiin direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti. Ei ole selvää mitkä säännöt soveltuvat ammattimaisiin asiakkaisiin, joita kohdellaan pyynnöstä muina kuin ammattimasina asiakkaina. Epäselvyyden välttämiseksi ehdotettu muutos saattaisi ehdotetun asetuksen ammattimainen asiakas-käsitteen linjaan direktiivin 2004/39/EY liitteen II määritelmän kanssa.

Lisäksi asetuksessa sallitaan eurooppalaisten riskipääomarahastojen markkinointi muille sijoittajille, joilla on ”riittävät tiedot, kokemus ja mahdollisuus selvitä rahastoihin liittyvistä riskeistä”  (7). Vaikka EKP pitää näitä ehtoja riittävinä välttämättömän sijoittajansuojan turvaamiseksi, se ehdottaa näiden ehtojen pakottavuuden varmistamista.

Muutos 3

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 10a artikla (uusi)

Ei tekstiä

”10a artikla

Säilytysyhteisö

1.   Riskipääomarahaston hoitaja varmistaa, että ainoastaan yksi tämän artiklan mukainen säilytysyhteisö on nimitetty kullekin sen hallinnoimalle eurooppalaiselle riskipääomarahastolle.

2.   Säilytysyhteisön tulee olla direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan mukainen laitos.

3.   1 kohdan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennnetään eurooppalaisen riskipääomarahaston säilytysyhteisönä toimimisen ehdot. EAMV toimittaa laatimansa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Perustelu

Sijoittajansuojan vahvistamiseksi EKP ehdottaa, että säädetään nimenomaisesti säilytysyhteisön nimittämisestä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetussa direktiivissä 2009/65/EY  (8) ja direktiivissä 2011/61/EU  (9) vahvistetun säädöskehyksen mukaisesti. Ehdotetulla yksinkertaistetulla järjestelmällä pyritään kuitenkin varmistamaan, että kaikki tästä järjestelmästä johtuvat velvollisuudet ovat oikeassa suhteessa rahastojen luonteeseen ja kokoon.

Muutos 4

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 21 artiklan 1 kohta

”1.   Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV tekevät yhteistyötä aina, kun niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittaminen sitä vaatii.”

”1.   Toimivaltaiset viranomaiset, EAMV ja tarvittaessa Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät yhteistyötä aina, kun niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittaminen sitä vaatii.”

Perustelu

Jotta saavutettaisiin johdonmukaisuus direktiivin 2011/61/EU 50 artiklan kanssa, EKP ehdottaa, että EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten väliseen yhteistyöhön tulisi tarvittaessa ottaa mukaan EJRK.

Muutos 5

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 22 artiklan 2 kohta

”2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun riskipääomarahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla.”

”2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun riskipääomarahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla, milloin se on välttämätöntä niiden tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi tai tämän asetuksen tai kansallisen lain nojalla niille annettujen toimivaltuuksien käyttämiseksi. Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tietoa keskuspankeille, Euroopan keskuspankki mukaan luettuna, ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle, kun tämä tieto on tarpeen näiden tehtävien hoitamiseksi.

Perustelu

Näin varmistettaisiin, että keskuspankit, EKP sekä EJRK mukaan luettuina, saisivat asianmukaisesti niiden tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisen tiedon.


(1)  Muutokset ehdotettuun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevaan asetukseen koskevat, tarvittavin muutoksin, myös ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen vastaavia säännöksiä.

(2)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(3)  1 artiklan b ja c alakohta sekä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta (EUVL L 86, 24.3.2012, s. 24).

(4)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1. 2 artiklan 1 kohdan i alakohta ja 4 artiklan 1 kohta.

(5)  COM(2010) 484 final, 1 artiklan 1 kohta.

(6)  COM(2010) 452 final, 211 artiklan 1 kohta, 240 artiklan 3 kohta, 250 artiklan 1 kohdan d alakohta, 256 artiklan 1 kohta, 273 artiklan 4 kohta, 321 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 335 artiklan 4 kohta.

(7)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappale.

(8)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32. 22–26 ja 32–36 artiklat.

(9)  21 artikla.


Top