EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AE1616

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o …/… maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä” KOM(2010) 395 lopullinen – 2010/0212 COD

OJ C 54, 19.2.2011, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 54/42


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o …/… maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä”

KOM(2010) 395 lopullinen – 2010/0212 COD

(2011/C 54/13)

Yleisesittelijä: Ludvík JÍROVEC

Neuvosto päätti 7. syyskuuta 2010 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/… maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä

KOM(2010) 395 lopullinen – 2010/0212 COD.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työvaliokunta päätti 14. syyskuuta 2010 antaa asian valmistelun ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaoston tehtäväksi.

Asian kiireellisyyden vuoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nimesi 8.–9. joulukuuta 2010 pitämässään 467. täysistunnossa (joulukuun 9. päivän kokouksessa) työjärjestyksensä 57 artiklan nojalla yleisesittelijäksi Ludvík Jírovecin ja hyväksyi seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 142 ääntä puolesta ja 2 vastaan 9:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Johdanto ja komission ehdotuksen pääsisältö

1.1   Ehdotetun asetuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaiset säännöt maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen valmistukselle. Aiemmat säädökset korvataan, jotta lainsäädäntö voidaan sovittaa yhteen sääntelyn parantamisen ja yksinkertaistamisen periaatteiden kanssa. Ehdotettu asetus parantaisi alan teollisuuden kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden toimintaa.

1.2   CARS 21 -työryhmän raportissa esitetyn suositukseen linjan mukaisesti ehdotettavalla asetuksella yksinkertaistetaan tyyppihyväksyntälainsäädäntöä huomattavasti korvaamalla yhdellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 24 perusdirektiiviä (ja noin 35 niihin liittyvää muutosdirektiiviä), jotka koskevat maa- ja metsätaloudessa käytettäviin ajoneuvoihin sovellettavia teknisiä vaatimuksia.

1.3   Komitea pitää kaikkien nykyisten säädösten kodifiointia korvaamalla ne yhdellä ainoalla asetuksella erittäin hyödyllisenä. Ehdotuksessa vakuutetaan, ettei kodifioinnilla muuteta oleellisesti säädösten asiasisältöä vaan sillä pyritään ainoastaan yksinkertaistamaan ja selkeyttämään EU:n lainsäädäntöä. Komitea kannattaa varauksetta tätä tavoitetta ja suhtautuu esitetyn vakuutuksen valossa myönteisesti ehdotukseen.

2.   Kommentit

2.1   ETSK on huolissaan siitä, että aikaa vievä tyyppihyväksyntämenettely viivästyttää uusien koneiden tuomista markkinoille, millä voisi olla erittäin kielteisiä vaikutuksia pieniä määriä tuottaviin valmistajiin. Uuden asetuksen on siksi oltava riittävän joustava, jotta se mahdollistaa nykyisten koneiden jatkuvan kehittämisen ja uusien konetyyppien tuomisen markkinoille.

2.2   Olisikin harkittava, voitaisiinko eräiden maastokäyttöön tarkoitettujen traktorityyppien osalta myöntää lupa poiketa maantiekäyttöä koskevista määräyksistä. Kyseessä on erityisajoneuvoja koskeva erityinen ongelma.

2.3   ETSK katsoo myös, että kaikkien asiaa koskevien asetusten olisi perustuttava nykyistä kahta nopeusluokkaa useampiin luokkiin. Kun traktoreiden vakaus ja jarruvoima paranee uuden teknologian myötä, nopeiden maantietraktoreiden nopeus lisääntyy entisestään. Olisikin tarjottava mahdollisuudet maatalous- ja metsätraktoreiden luokkaan kuuluville hitaammille ajoneuvotyypeille. ETSK:n mielestä ehdotettu asetus vaikeuttaisi pienempien traktoreiden kehittämistä nostamalla säännösten noudattamisesta aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia, samalla kun siinä ei kiinnitetä huomiota tarpeeseen tarkistaa niitä ajoneuvoja koskevia säännöksiä, joiden huippunopeus on enintään 65 kilometriä tunnissa ja jotka tulevaisuudessa voisivat kulkea tätäkin nopeammin.

2.4   ETSK toivoisi lisäksi komission puuttuvan maatalous- ja metsäajoneuvojen maantiekäyttöön liittyviin toissijaisiin kysymyksiin. ETSK kehottaa erityisesti luomaan eurooppalaiset standardit ajoluville, ajoneuvojen tarkastuksille ja maantiekäytölle. Tämä auttaisi varmistamaan, että traktorien käyttöön sovellettaisiin kaikkialla Euroopan unionissa yhteisiä sääntöjä ja säännöksiä nykyisten, eri jäsenvaltioissa sovellettavien erilaisten sääntöjen sijaan.

2.5   ETSK suosittaa, että valmistajien on kyettävä noudattamaan asetukseen voimaantulon edellyttämiä teknisiä ja muita vaatimuksia. Muussa tapauksessa olisi säädettävä asianmukaisista poikkeus- tai siirtymäjärjestelyistä.

2.6   ETSK:n mielestä olisi hyödyllistä, ettei 8 artiklassa käsiteltävistä työturvallisuusvaatimuksista säädettäisi tulevaisuudessa tyyppihyväksyntädirektiivissä vaan pikemminkin koneista annetussa direktiivissä 2006/42/EY.

Bryssel 9. joulukuuta 2010

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Staffan NILSSON


Top