EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0803(01)

Neuvoston päätöksen antaminen Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta

EUVL C 210, 3.8.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 210/1


Neuvoston päätöksen antaminen Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta

2010/C 210/01

Ehdotus korkean edustajan  (1) julistukseksi poliittisesta vastuusta

Korkea edustaja kehittää suhteitaan Euroopan parlamenttiin niiden kuulemista, tiedottamista ja raportointia koskevien sitoumusten pohjalta, joita aiempi ulkosuhteista vastannut komission jäsen, entinen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä kiertävä neuvoston puheenjohtajavaltio ovat tehneet viime toimikaudella. Sitoumuksia mukautetaan tarvittaessa, ottaen huomioon parlamentin harjoittaman poliittisen valvonnan asema ja korkean edustajan aseman uudelleen määrittely perussopimusten mukaan sekä SEU 36 artiklan mukaisesti.

Käytännössä:

1.

Korkea edustaja kuulee Euroopan parlamenttia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista SEU 36 artiklan mukaisesti. Näkemyksiä vaihdetaan ennen YUTP:n alaan kuuluvien mandaattien ja strategioiden hyväksymistä asianmukaisessa muodossa ja käsiteltävien aiheiden arkaluontoisuuden ja luottamuksellisuuden mukaisesti. Tässä yhteydessä tehostetaan myös yhteisiä neuvottelukokouksia ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan puheenjohtajistojen kanssa. Näissä kokouksissa annettavissa tilanneselostuksissa käsitellään erityisesti EU:n talousarviosta rahoitettavia käynnissä ja valmisteilla olevia YUTP-operaatioita. Säännöllisesti pidettävien kokousten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhteisiä neuvottelukokouksia. Euroopan ulkosuhdehallintoa edustavat (kaikissa kokouksissa) poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean pysyvän puheenjohtajan ohella myös politiikasta vastaavat johtavassa asemassa olevat virkamiehet.

2.

Korkea edustaja ottaa huomioon vielä neuvoteltavana olevan kansainvälisten sopimusten neuvottelemista koskevan Euroopan parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen, ja soveltaa sitä soveltuvin osin omaan vastuualaansa kuuluviin sopimuksiin, kun asiassa tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Euroopan parlamentille tiedotetaan SEUT 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti kaikista YUTP:n alan sopimuksista välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa.

3.

Korkea edustaja jatkaa käytännöksi vakiintunutta perusteellista vuoropuhelua ja ilmoittaa edelleen kaikista asiakirjoista, jotka laaditaan rahoitusvälineiden (Euroopan kehitysrahastoa lukuun ottamatta) strategisen suunnittelun vaiheita varten. Sama pätee kaikkiin kuulemismenettelyyn liittyviin asiakirjoihin, jotka toimitetaan jäsenvaltioille valmisteluvaiheessa. Tämä käytäntö ei rajoita delegoituja säädöksiä koskevan SEUT 290 artiklan soveltamisalasta ja soveltamisesta käytävien neuvottelujen tulosta.

4.

Nykyistä järjestelmää YUTP-tehtäviä ja -operaatioita koskevien luottamuksellisten tietojen antamiseksi jatketaan (eli vuonna 2002 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevän Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan välityksellä). Korkea edustaja voi myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ja tarvittaessa parlamentin puhemiehen pyynnöstä antaa tiedonsaantitarpeen perusteella muita YUTP:n asiakirjoja muille Euroopan parlamentin jäsenille, joille on tehty turvaluokiteltuja asiakirjoja koskeva asianmukainen turvallisuusselvitys asiassa sovellettavien määräysten mukaisesti. Korkea edustaja arvioi uudelleen (vuonna 2002 tehdyn Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan toimielinten välisen sopimuksen) nykyisiä määräyksiä, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuuksia tutustua turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan turvaluokiteltuihin asiakirjoihin ja tietoihin, ja ehdottaa tarvittaessa niiden mukauttamista. Korkea edustaja päättää mahdollista mukauttamista odotettaessa tarpeellisiksi katsomistaan siirtymäkauden toimista, jotta asianmukaisesti nimetyt ja virallisesti ilmoitetut Euroopan parlamentin jäsenet voisivat tehtäväänsä hoitaessaan tutustua helpommin edellä mainittuihin tietoihin.

5.

Korkea edustaja suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin esittämiin pyyntöihin, että parlamentin strategisesti merkittävinä pitämissä maissa ja organisaatioissa toimivien edustustojen vastanimetyt päälliköt vaihtavat näkemyksiä (joka eroaa kuulemisista) ulkoasiainvaliokunnassa ennen kuin he alkavat hoitaa tehtäviään. Samaa sovelletaan Euroopan unionin erityisedustajiin. Keskustelut käydään korkean edustajan hyväksymässä muodossa, joka vastaa käsiteltävien aiheiden arkaluonteisuutta ja luottamuksellisuutta.

6.

Jos korkea edustaja ei voi osallistua Euroopan parlamentin täysistunnossa käytävään keskusteluun, hän päättää sijaisestaan, joka on EU:n toimielimen jäsen, eli joko komission jäsen, kun on kyse komission yksinomaiseen tai pääasialliseen toimivaltaan kuuluvasta asiasta, tai ulkoasioiden neuvoston jäsen, kun on kyse yksinomaan tai pääasiassa YUTP:hen kuuluvista asioista. Jälkimmäisessä tapauksessa sijainen tulee joko puheenjohtajavaltion tehtäviä hoitavasta maasta tai puheenjohtajavaltiokolmikosta neuvoston työjärjestyksen 26 artiklan mukaisesti. Euroopan parlamentille ilmoitetaan sijaista koskevasta korkean edustajan päätöksestä.

7.

Korkea edustaja edistää edustustojen päälliköiden, Euroopan unionin erityisedustajien, YUTP-operaatioiden johtajien ja ulkosuhdehallinnon johtavassa asemassa olevien virkamiesten saapumista parlamentin asiaankuuluviin valiokuntiin ja alivaliokuntiin antamaan säännöllisiä tilanneselostuksia.

8.

Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden rahoittamat YUTP:n sotilasoperaatiot, tietojen antamista jatketaan vuonna 2002 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevän Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimielinten välisen sopimuksen tarkistamista 4 kohdan mukaisesti.

9.

Euroopan parlamenttia kuullaan vaalitarkkailuvaltuuskuntien yksilöimisestä ja suunnittelusta ja niiden seurannasta noudattaen parlamentin oikeutta valvoa asiaankuuluvien rahoitusvälineiden, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen, talousarviota. EU:n päätarkkailijat nimitetään kuullen vaalikoordinointiryhmää hyvissä ajoin ennen vaalitarkkailutehtävän käynnistymistä.

10.

Korkea edustaja osallistuu 1 kohdassa tarkoitettuihin asioihin sitoutumisensa perusteella aktiivisesti tuleviin pohdintoihin talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta vuonna 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa olevien, YUTP:n rahoittamista koskevien nykyisten järjestelyjen ajan tasalle saattamiseen. YUTP:n talousarvioon sovelletaan täysimääräisesti Lissabonin sopimuksella käyttöön otettua uutta talousarviomenettelyä. Korkea edustaja pyrkii myös parantamaan YUTP:n talousarvion avoimuutta, mihin sisältyy muun muassa mahdollisuus yksilöidä talousarviossa merkittävät YTPP-operaatiot (kuten nykyiset Afganistanin, Kosovon ja Georgian operaatiot), samalla kun huolehditaan talousarvion joustavuudesta ja tarpeesta varmistaa sellaisten operaatioiden jatkuvuus, joihin on jo sitouduttu.


(1)  Tässä lausumassa käytetty termi ”korkea edustaja” kattaa myös Euroopan komission varapuheenjohtajana toimivan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kaikki tehtävät tämän vaikuttamatta hänelle kuuluviin erityistehtäviin sisältyviin erityisvastuisiin.


Top