EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0070

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 18 päivänä marraskuuta 2008 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2008,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 24 päivänä lokakuuta 2008 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta (1) (jäljempänä direktiiviehdotus).

EKP:n toimivalta antaa lausunto direktiiviehdotuksesta perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleiset huomautukset

1.1

EKP toteaa, että rahoitusmarkkinoiden tämänhetkinen kriisi on osoittanut, että talletusten vakuusjärjestelmät ovat elintärkeitä tallettajien luottamuksen ylläpitämiseksi ja siten rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi. EKP tukee näiden järjestelmien taustalla olevaa tavoitetta lisätä tallettajien luottamusta ja ymmärtää sen, että asian kiireellisyyden vuoksi direktiiviehdotuksessa keskitytään lisäämään kansallisten talletusten vakuusjärjestelmien (jäljempänä kansalliset järjestelmät) kattavuutta Ecofin-neuvoston 7. lokakuuta 2008 esittämien päätelmien (2) mukaisesti siten, että lyhennetään korvausten maksuaikaa ja poistetaan nykyinen mahdollisuus käyttää tallettajan omavastuujärjestelmää.

1.2

EKP tukee samalla komission pyrkimystä jatkaa kansallisten järjestelmien lähentämiseksi tehtävää työtä varsinkin rahoitusmekanismien yhdenmukaistamisen osalta ja toimittaa asiasta kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31. joulukuuta 2009 mennessä (3). Koska kansallisten järjestelmien rahoitusjärjestelyt ovat tärkeitä rahoituksellisen turvaverkon tehokkuuden ja rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamisen kannalta, EKP odottaa voivansa osallistua komission tulevaan työhön tällä alalla ja kannustaa komissiota laatimaan raportin määräajassa. EKP korostaa tässä yhteydessä, että kansallisten järjestelmien rahoitusjärjestelyissä on noudatettava muun muassa perustamissopimuksessa vahvistettua keskuspankkirahoitusta koskevaa kieltoa ja erityisesti kieltoa, jonka mukaan kansalliset keskuspankit eivät saa antaa tilinylitysoikeuksia tai toteuttaa mitään muutakaan perustamissopimuksen 101 artiklassa (4) tarkoitettua järjestelyä, kuten aikaisemmissa kansallisia lakiehdotuksia koskevissa EKP:n lausunnoissa (5) ja EKP:n lähentymisraporteissa (6) on todettu.

2.   Erityiset huomautukset

2.1   Talletussuojan taso

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että talletussuojan vähimmäistaso korotetaan 50 000 EUR vuoden 2008 loppuun mennessä ja edelleen 100 000 EUR (7), kuten neuvoston päätelmissä 7. lokakuuta 2008 mainitaan (8). EKP korostaa samalla, että jos talletussuojan tasoa korotetaan edellä mainituista määristä jälkimmäistä suuremmaksi, sitä pitäisi edeltää tiivis yhteensovittaminen EU:n tasolla, sillä kansallisten toimenpiteiden välisillä merkittävillä eroilla saattaa olla vastavaikutuksia ja ne saattavat synnyttää vääristymiä yhteismarkkinoilla.

2.2   Korvausten maksuajan lyhentäminen

EKP suhtautuu myönteisesti aikomukseen lyhentää vakuusjärjestelmään kuuluvia talletuksia koskevien korvausten maksuaikoja merkittävästi ja siten vahvistaa tallettajien luottamusta (9). EKP korostaa tässä yhteydessä, että kansainvälisellä tasolla viime aikoina tehdyissä selvityksissä on korostunut se, että tallettajien vaateiden ripeä maksaminen on tehokkaan talletussuojan kannalta olennaisen tärkeää. Korvausten maksuaikojen tarpeellinen lyhentäminen tulee samalla toteuttaa pragmaattisella tavalla siten, että uskottavuus talletusten vakuusjärjestelmiin säilyy. Tämä edellyttää sitä, että otetaan käyttöön tehokkaita operatiivisia prosesseja, joilla selvitetään vaateet ja maksetaan korvaus tallettajille, samalla kun varmistetaan, että rahoitusta on saatavilla riittävästi. Ennen kaikkea on otettava käyttöön menettelyjä, joilla varmistetaan se, että jos pankki, joka toimii useissa jäsenvaltioissa, kaatuu, tallettajat saavat korvauksen yhtä tehokkaasti, kuin jos kaatunut pankki toimisi vain yhdessä jäsenvaltiossa. EKP ehdottaa lisäksi, että komission suunnitelmaan arvioida, olisiko mahdollista yhdenmukaistaa enemmän niitä rahoitusjärjestelyjä, joita kansallisissa järjestelmissä käytetään, pitäisi lisätä maksumenettelyjen tehokkuuden seuranta. Lopuksi EKP ehdottaa, että yleisön luottamusta talletusten vakuusjärjestelmiin saatettaisiin korvausten maksuajan lyhentämisen ohella lisätä sillä, että parannettaisiin tallettajien tietämystä talletussuojan ehdoista muun muassa siten, että luottolaitokset julkistaisivat nämä ehdot sopivalla tavalla.

Annettu Frankfurt am Mainissa 18 päivänä marraskuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 661 lopullinen.

(2)  Ks. 2894. neuvoston kokouksesta laadittu lehdistötiedote (13784/08), joka on saatavilla neuvoston Internet-sivuilla www.consilium.europa.eu, kuten mainitaan direktiiviehdotuksen perustelujen 1 jakson kuudennessa kappaleessa.

(3)  Direktiivin 94/19/EY 12 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiviehdotuksen 1 artiklan 6 kohdalla; vrt. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 1 ja 7 perustelukappale.

(4)  Tulkittuna perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1) mukaisesti.

(5)  Ks. EKP:n lausunto CON/2001/32, annettu 11 päivänä lokakuuta 2001, Portugalin valtiovarainministeriön pyynnöstä, koskien luottolaitoksia ja rahoitusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muuttamisesta annettavaa lakiehdotusta, 11–14 kohta; EKP:n lausunto CON/2005/50, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, Národná banka Slovenskan pyynnöstä, koskien talletussuojarahastosta ja tiettyjen lakien muuttamisesta annetun lain N:o 118/1996, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, muuttamisesta annettua lakiehdotusta, 11–13 kohta; EKP:n lausunto CON/2007/26, annettu 27 päivänä elokuuta 2007, Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä, koskien talletusten vakuusjärjestelmää koskevan lain muuttamisesta annettavaa lakiehdotusta, 2.1–2.3 kohta ja EKP:n lausunto CON/2008/5, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä, koskien talletusten vakuusjärjestelmää koskevan lain muuttamisesta annettavaa lakiehdotusta, 2.2–2.8 kohta.

(6)  Ks. esim. EKP:n lähentymisraportti, joulukuu 2006, s. 30.

(7)  Direktiivin 94/19/EY 7 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiviehdotuksen 1 artiklan 3 kohdan a alakohdalla ja täydennettynä direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisellä ja toisella alakohdalla, joissa säädetään korotetun suojan tason taannehtivasta soveltamisesta 15 päivästä lokakuuta 2008 lähtien; vrt. direktiiviehdotuksen johdanto-osan kolmas perustelukappale ja direktiiviehdotuksen perustelujen 5.3 jakso.

(8)  Neuvosto sopi, että ”kaikki jäsenmaat voivat, aluksi vähintään yhden vuoden ajaksi, nostaa yksityishenkilöitä koskevan talletussuojan rajan vähintään 50 000 EUR määrään, huomioiden samalla sen, että useat jäsenmaat ovat päättäneet nostaa rajan minimitason 100 000 EUR määrään”.

(9)  Direktiivin 94/19/EY 1 artiklan 3 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiviehdotuksen 1 artiklan 1 kohdalla, sekä direktiivin 10 artiklan 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiiviehdotuksen 1 artiklan 5 kohdalla; vrt. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 5 perustelukappale ja direktiiviehdotuksen perustelujen 5.1 jakso.


Top